• Domov
  • Novice
  • Sestanek z MJU na temo Zakona o financiranju občin

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog sprememb in dopolnite Zakona o financiranju občin. V ponedeljek, 9.1.2017, je na ministrstvu za javno upravo na to temo potekal sestanek, kjer sta predloge sprememb zakona predstavila državni sekretar, dr. Nejc Brezovar in vodja službe za lokalno samoupravo, dr. Roman Lavtar.

Povedala sta, da predlog sprememb sledi analizam opravljenim v preteklosti ter sprejeti Strategiji razvoja lokalne samouprave. Povedala sta tudi, da predlog sprememb ne spreminja sistema financiranja temveč, da je namen zakona financiranje, ki bo bolj sledilo potrebam občin. V predlogu zakona odpravljajo indeksacijo za vsakoletno inflacijo pri izračunu povprečnine. Spreminjajo sam postopek določanja povprečnine ter skozi izračun povprečnine tesneje povezujejo usodo občin z usodo države (v primeru zmanjšanja javnih sredstev se bo to poznalo tudi pri občinah). Spreminjajo tudi sistem financiranja v občinah z narodnostno mešanim območjem, sedaj bo skozi uredbo jasno, koliko bodo prejemale te občine. Prav tako pa spreminjajo sistem finančnih spodbud za skupne občinske uprave, te  bodo stimulirane in preko tega financirane bolj, kadar bo v skupno občinsko upravo povezanih več občin.

V razpravi so prisotni večinsko zavrnili predlog sprememb zakona saj je po njihovem takšen, da ne ustreza dejanskim potrebam občin, je nesistemski in gre v smeri možnosti povzročanja nestrinjanj med občinami, finančni učinek pa bo za občine kratkoročno minoren, dolgoročno pa škodljiv. Ivan Žagar je povedal, da bistvo financiranja ni v formuli, temveč v sistemu, v katerem so tekoči stroški vseskozi višji od prejetih sredstev občin. Formulo je mogoče spreminjati samo na osnovi celovite analize, ki mora zajeti in pregledati vse naloge občine, šele nato je mogoče pripraviti novo formulo. Dr. Vilma Milunovič, predsednica komisije za proračun in javne finance pri SOS je povedala, da je predlog zakona v celoti zgrešen in bo, če bo sprejet v tej obliki, občinam povzročil nove in dodatne težave. Marjan Kardinar je povedal, da je potrebno poznati zgodovino nastanka skupnih občinskih uprav in namesto, da bi nadgradili dobre zgodbe SOU, jih bomo s takšnim predlogom uničili. Predstavnice in predstavniki skupnosti so prav tako povedali, da je v delu zakona, ki opredeljuje SOU ta premalo ambiciozen, saj bi med naloge lahko zapisali še številne druge (skupna javna naročila,…) prav tako pa še vedno nismo opravili resnega razmisleka, kako povezati »paralokalne« institucije z občinami – regionalne razvojne agencije, energetske agencije, … Prav tako smo opozorili, da je kriterij število občin nesprejemljiv, možen bi bil kriterij število nalog, vendar ne v smislu nižanja sredstev za občine, temveč dodatne spodbude. Robert Smrdelj je opozoril, da bi moral zakon imeti varovalko, do kod lahko država v primeru javno finančnih težav zniža sredstva občinam. SOS je predlagala, da bi morali v primeru nižanja sredstev za občine, kadar morajo občine »deliti usodo« države, v zakonu opredeliti možnost hkratnega nižanja stroškov z začasnim zadržanjem standardov in normativov. Direktorica MO Ljubljana je opozorila na problematiko začasnih prebivališč, ki lahko trajajo več let, zato je nujno, da se tudi ta materija uredi.

Ob  zaključku razprave so predstavniki MJU povedali, da se bo z naslednjim tednom pričela javna razprava, ta bo pokazala, kako razmišljajo občine glede predloga sprememb zakona.

< Vse aktualne novice