• Domov
  • Novice
  • Sestanek z MOP o vrednotenju zemljišč in odlokih NUSZ

Dne 18.2.2016 sta v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekala sestanka na temo vrednotenja zemljišč v prehodnem obdobju in v zvezi s pripravo odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju.

Na sestanku so predstavniki ministrstva in GURS predstavili časovnico glede sprejema novega Zakona o davku na nepremičnine. Namreč pred sprejemom zakona torej v prehodnem obdobju, je potrebna še vrsta aktivnosti tako na državnem kot občinskem nivoju. Prav tako je potreben sprejem predpisov (kot je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin), ki bodo predstavljali pravno podlago za ustrezno odmero davka na nepremičnine. Za vzpostavitev sistema v celoti je pričakovano sodelovanje občin, ki bi naj posredovale GURS-u podatke o namenski rabi zemljišč. GURS pojasnjuje, da naj bi občine le-to posredovale zgolj enkrat, nato bi te podatke preverja GURS sam. Po besedah državnih predstavnikov naj bi bil nov zakon o davku na nepremičnine sprejet v letu 2020.

Predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, je pri tem izpostavil, da gre za temo, s katero se aktivno ukvarja projektni svet in tudi projektna skupina za pripravo davka na nepremičnine, v katerih so imenovani predstavniki SOS, zato je težko zavzeti stališče v tem trenutku. Pri tem pa je opozoril na stroške, ki bi lahko zaradi tega nastali občinam – potrebno je pripraviti simulacijo stroškov. Prav tako je predlagal, da MOP v najkrajšem možnem času posreduje dopis s terminskim planom, da se lahko tako občine, kot člani SOS projektnega sveta in skupine seznanijo in zavzamejo stališča, katera se bodo zastopala na naslednjem sestanku projektnega sveta (le ta bi naj bil v kratkem tudi sklican).

Predstavniki občin in ministrstva so nato nadaljevali z drugim sestankom v zvezi s pripravo odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju. Namreč kot ste že bili seznanjeni je z Odločbo ustavnega sodišča RS, št. U-I-313/13-86 z dne 21. 2. 2014, ki je razveljavila Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr), je določeno, da se do drugačne zakonske ureditve uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine. S čimer se je občinam onemogočilo spreminjanje odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). 58. člen ZIPSR1617 pa občinam omogoča, da na njegovi podlagi za namene odmere NUSZ sprejmejo nove občinske odloke. Ministrstvo je zavzelo stališče, da morajo občine v skladu s temi določbami za spremembo kakršnega koli določila oziroma elementa občinskega odloka za namere odmere NUSZ, sprejeti nov odlok, s celotno vsebino, razen če pooblastilo za urejanje tematike posameznega določila odloka črpajo (še) iz kakšne druge veljavne pravne podlage. MOP priporoča k pristopu sprejema novih odlokov. Pri tem pa se naj upošteva načelo sorazmernosti (k manjšanju odstopanj pri vrednosti točke NUSZ, enotna ureditev oprostitev plačila NUSZ, primerljiva obdavčitev fizičnih in pravnih subjektov). K novemu sprejemu odlokov pozivajo tudi občine, ki so že spreminjale odloke. Predstavniki občin so izpostavili težavo različnih pravnih mnenj in razlag določil predpisov. Zato so zavzeli stališče, da MOP pripravi dopis s priporočili, ki ga prejmejo tako občine kot projektni svet za pripravo novega Zakona o davku na nepremičnine. Slednji naj poda smernice kam in kako naj lokalne skupnosti sprejemajo odloke. MOP bo tudi ta dopis posredovalo predvidoma v naslednjem tednu.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice