• Domov
  • Novice
  • Sestanek z URSZR glede dodatka za pripadnike civilne zaščite (66. člen ZIUOOPE)

Predstavniki SOS so se udeležili sestanka na Upravi RS za zaščito in reševanje glede določbe 66. člena ZIUOOPE, ki določa dodatek za vpoklicane pripadnike civilne zaščite. Na sestanku so pripadniki URSZR predstavili, da dodatek pripada vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite, ki so izvajali naloge zaščite reševanja in pomoči neposredno in več kot 8 ur dnevno (v skladu z 2. odstavkom 19. člena  Uredbe o službi v CZ), z ustreznimi dokazili upravičeni do dodatka v višini 30 EUR dnevno. Do dodatka niso upravičeni posamezniki, ki niso bili vpoklicani, niso izvajali nalog ZRP več kot 8 ur dnevno ali pa jim je delodajalec izplačal dodatek iz naslova Kolektivne pogodbe ali krizni dodatek po  ZIUZEOP (71. člen). V primeru plačila dodatka s strani delodajalca, je do nadomestila upravičen delodajalec.

V nadaljevanju so predstavniki URSZR predstavili tudi drugi dodatek, katerega izplačilo je mogoče skladno s tretjim odstavkom 66. člena ZIUOOPE. Ta se nanaša na prostovoljce, ki so v času epidemije izvajali naloge javne službe po 74. členu ZVNDN. Za izplačilo dodatka, ki je odvisen od dolžine trajanja intervencije (do 4h, med 4 in 8h ter več kot 8h), mora posameznik izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje intervencije, mora biti vpisan v evidenco sodelujočih na intervenciji, sama intervencija pa mora biti v aplikaciji SPIN zaključena do 5. 6. 2020. Za izplačilo tega dodatka bo URSZR na podlagi aplikacije SPIN pripravila pregled upravičenih intervencij, za katere bodo GZS, GRS, JRS in PRS pripravile sezname sodelujočih na intervencijah, ki izpolnjujejo pogoje in so upravičeni do dodatka. Izplačilo dodatka bo izvedeno preko občin neposredno prostovoljcem oziroma preko združenj, s katerimi ima URSZR sklenjene pogodbe o izvajanju javne službe. Ker URSZR nima pravne podlage za izplačevanje prostovoljcem, so predlagali, da se izplačilo izvede preko občin oziroma združenj, ki izvajajo javno službo.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da URSZR pripravi usmeritve oziroma navodila in obrazec za zahtevek za izplačilo dodatkov, skladno s 66. členom ZIUOOPE, ter da navodila oziroma usmeritve predhodno uskladi s SOS. Prav tako bo URSZR pripravila nabor upravičenih intervencij za izplačilo dodatka po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE.

< Vse aktualne novice