• Domov
  • Novice
  • SMO KORAK BLIŽJE TERMIČNI OBDELAVI ODPADKOV?

Preko spleta je potekal sestanek z Ministrstvom za okolje in prostor na temo obvezne državne gospodarske javne službe termične obdelave komunalnih odpadkov. Ministrstvo je pripravilo osnutek uredbe, ki je bil v javni obravnavo do sredine oktobra. Ker je ministrstvo prejelo obsežne pripombe enajstih deležnikov, so opravili pregled vseh pripomb in predlogov, vendar jih v tem trenutku še vedno preučujejo in se tako do vseh še niso v celoti opredelili. Sestanek je bil namenjen podaji kratkih informacij glede priprave uredbe ter povzetku in obravnavi pripomb.

Matej Kovačič z Ministrstva za okolje in prostor je povedal, da je še vedno odprto vprašanje kako urediti prispevna območja. Težko bi namreč prispevna območja vezali na regionalne centre (RCERO), saj imajo ti sklenjene večinoma bolj kratkoročne pogodbe z občinami, medtem ko je koncesija za obvezno državno gospodarsko javno službo termične obdelave odpadkov mišljena med 15 in 30 let (glede trajanje koncesije v medresorskem sodelovanju iščejo ustrezno pravno rešitev). Zaradi tega bi bilo izjemno težko na tak način zapreti finančno konstrukcijo. Glede možnosti podelitve direktne koncesije občinskemu podjetju se nagibajo proti temu, saj se je v preteklosti izkazalo, da so s tem nastajale težave. Glede zagotovitve zadostnih količin oz. projekcij v prihodnje je predstavnik ministrstva povedal, da se tudi po operativnem programu predvideva zmanjšanje količin, še vedno pa zadostna količina, da bi se izvajala dejavnost termične obdelave. Vezano na to,  se je porajalo tudi vprašanje ali je možen sosežig, ali je možno mešanje odpadkov in sežig odpadnega blata, ki prav tako predstavlja težavo. Glede na to, da bo predmet koncesije termična obdelava gorljivih nereciklabilnih odpadkov, ki so nastali pri občinski GJS obdelave komunalnih odpadkov, ministrstvo ni naklonjeno mešanju teh odpadkov. Odpadno blato je sicer še možno mešati z odpadki za termično obdelavo, vendar ministrstvo tej rešitvi ni preveč naklonjeno, ker je na podlagi EU direktive potrebno do leta 2030 zagotoviti takšno termično obdelavo, da bo možno pridobivanje fosforja iz pepela. Zato se jim za odpadno blato zdi boljša možnost monosežig.

V razpravi je bila še podana opomba glede določitve višine  bančne garancije v primeru okoljske škode ali odprave napake za potencialnega koncendenta, ministrstvo pa zadevo še rešuje. Prav tako je bilo s strani sodelujočih opozorjeno, naj bodo modeli za objekte termične obdelave zastavljeni tako, da bo, glede na projekcije padanja količine nereciklabilnih odpadkov, možno te iste objekte kasneje uporabljati za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Predstavnik ministrstva je odgovoril tudi na vprašanje glede umestitve teh objektov v prostor, in sicer je omenil, da sta dve občini že vložili prošnjo za umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice