• Domov
  • Novice
  • SOS in ZMOS protestno zapustila sestanek o odvozu povoženih živali

Včeraj,  27. julija 2022 je v prostorih UVHVVR potekal sestanek na temo odvoza povoženih živali s cest in železnic. Naloga, ki jo je do 1. 7. 2022 opravljala Veterinarsko higienska služba in financirala država. Sestanek je vbil sklican z namenom dogovora o poteku prenosa obveznosti na upravljavce cest, tudi občine. Predstavniki SOS smo takoj problematizirali spremembe Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ki naj bila ključna pri prenosu nalog skrbi za povožene divje živali tudi na občine. To pa naj bi od 1. julija tega leta občinam povzročilo tako organizacijske kot finančne posledice.

Predlog spremembe uredbe je sicer bil objavljen na Portalu e – demokracija, vendar iz nobenega člena, še manj obrazložitve predlogov sprememb ni  bilo razvidno, da predlogi pomenijo prenos nalog tudi na občine.

Sam postopek sprejema predloga sprememb uredbe je potekal na popolnoma nesprejemljiv način, v nasprotju s prejetimi protokoli usklajevanja sprememb zakonskih in podzakonskih sprememb predpisov z občinami, še posebej takrat, kadar spremembe pomenijo nove naloge in nove stroške. Celoten postopek sprejema je očitno potekal na način, da občine in skupnosti ne bi zaznale kakšni so nameni spremembe uredbe.

Skupnost je na sestanku jasno povedala, da ni mogoče pristati na spremembe, ki so brez vedenja in usklajevanja povzročile nove obveznosti občinam. Po intervenciji predstavnic in predstavnikov SOS in ZMOS so svoja nesoglasje z načinom prenosa nalog in novih obveznosti izrazili tudi nekateri drugi predstavniki tistih, ki so jih brez vednosti doletele nove obveznosti.

Ker je šel sestanek v smeri, da ne glede na to, kako je bil postopek prenosa nalog na občine sporen, so te spremembe zdaj tu, zato se moramo dogovoriti, kako bodo nove naloge izvedene, smo predstavnice in predstavniki SOS in ZMOS sestanek protestno zapustili. Ni mogoče več pristajati na početja državne ravni, ki deklarativno razglaša svojo zavezo k transparentnemu delovanju, vključevanju različnih skupin in nivojev v nastajanje zakonodajnih in drugih predpisov, ob tem pa hkrati skorajda na skrivaj prenaša nove obveznosti na občine.

SOS je o nastali situaciji nemudoma obvestila ministra za okolje in prostor, Uroša Brežana ter skupaj  z ZMOS nanj naslovila tudi urgentno pričakovanje za sklic sestanka o sprejeti uredbi.

< Vse aktualne novice