Skupnost občin Slovenije nasprotuje povprečnini, ki ne zagotavlja pokritja zakonskih nalog vsem občinam. Prav tako že več let opozarjamo na neustreznost izračuna, ki zaradi upoštevanja 4 letnega povprečja umetno zmanjšuje izračunano povprečnino ter povzroča, financiranje izvajanje zakonskih nalog iz lastnih sredstev (namen lastnih sredstev je zagotovitev razvoja občine in potreb občanov).

 

Skupnost občin Slovenije je v skladu s tretjim odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin s strani Ministrstva za finance prejela izračun povprečnine za leti 2023 ter 2024, kot izhodišče za pogajanja. Iz izračuna povprečnih stroškov je razvidno, da so povprečni stroški za izvajanje zakonskih nalog občin v letu 2021 znašali 683,14 EUR, v letu 2020 649,73 EUR, v letu 2019 647,72 EUR in v letu 2018 631,64 EUR.

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se izračunajo kot povprečni stroški za pretekla 4 leta. Povprečni stroški za izvajanje zakonskih nalog za leta 2018-2021 znašajo 653,99 EUR.

V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 12. člena je Ministrstvo za finance od izračunane povprečnine odštelo ocenjeno zmanjšanje stroškov občin v višini 13,08 EUR (cca. 26 milijonov EUR za vse občine) zaradi učinkov nove zakonodaje, ki naj bi občinam povzročila prihranek (učinki ZFRO).

Na podlagi navedenih podatkov, je Ministrstvo za finance kot izhodišče posredovalo izračunano povprečnino v višini 639,99 EUR.

Skupnost občin Slovenije oziroma reprezentativna združenja občin se moramo sedaj do navedenega izračuna opredeliti do 1. 9. 2022.

Na pogajanjih bomo posebej izpostavili, da je jasno razvidna rast stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin skozi leta, zato ne moremo pristati na trditev, da se občinam stroški zmanjšujejo oziroma se bodo zmanjševali.

Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi, da je bila leta 2018 s spremembo ZFO iz formule za izračun povprečnine izločena vsakoletna inflacija z obrazložitvijo, da ta, zaradi nizkih letnih stopenj ne vpliva izrazito na vsakoletna sredstva občin. Glede na letošnja izjemna inflacijska gibanja, bo ta prejeta sredstva za občine še občutno zmanjšala.

Občine ter njihovi javni zavodi se v letošnjem letu srečujete z nevzdržno rastjo stroškov npr. energentov, ki so narasli tudi za več kot 300%, pritiskov zaradi zviševanja cen projektov, ki so že v izvajanju… Posledično se dvigujejo cene tudi drugih produktov in storitev. Zato izračuni ministrstva ne odražajo prave in realne podobe občinskih financ. Na podlagi navedenega se s trditvijo, da se bodo občinam stroški v letih 2023 ter 2024 znižali NE STRINJAMO in takšne predloge zavračamo.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice