• Domov
  • Novice
  • SOS o problematičnih predlogih MIZŠ in MOP

Obveščamo vas, da je danes, 5. 11. 2020 potekala seja glavnega odbora SOS. Članice in člani glavnega odbora SOS so na seji obravnavali pobude občin glede financiranja nevladnih organizacij (društev, ipd.) v letu koronavirusa, problematiko glede nove ureditve plačevanja komunalnega prispevka, predloge ukrepov za vključitev v novi protikoronski zakon (t. im. PKP6), obravnavali okrožnico MIZŠ glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo in Sklep ministrice za izobraževanje o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.

  • Okrožnica MIZŠ glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Na občine in vzgojno-izobraževalne zavode je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovilo Okrožnico glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo (besedilo TUKAJ). V okrožnici ministrstvo nalaga občinam določene organizacijske naloge v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake.

Glavni odbor v zvezi z okrožnico izpostavlja, da v skladu s področno zakonodajo država zagotavlja sredstva, ki so vezana neposredno na izvajanje osnovnošolskega programa (pouka), lokalna skupnost pa sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme osnovnih šol ter za tiste materialne in druge stroške, ki se tičejo predvsem njenih prebivalcev (npr. prevozi učencev). V skladu z navedenim je tudi pristojnost države da organizira in in zagotovi tople obroke učencem in dijakom tudi v teh izrednih razmerah. Zato glavni odbor izpostavlja, da naj država z osnovnimi šolami zagotovi organiziranje toplega obroka. Občine so v tem primeru lahko zgolj podpora šolam, v primeru izkazane potrebe.

  • Sklep ministrice za izobraževanje o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Skupnost občin Slovenije je bila seznanjena z Obvestilom o objavi Sklepa o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, št. zadeve: 6030-1/2020/86 z dne 2. 11. 2020. Ugotavljamo, da se bo zaradi morebitne nove zaposlitve na delovnem mestu tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, oziroma delovnem mestu vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih dodatno obremenilo občinske proračune.

Že v stališču SOS na predloge sprememb in dopolnitev pravilnikov o normativih in standardih dejavnosti pri MIZŠ, z dne 8. 10. 2020 smo opozorili, da mora država ob predlagani spremembi lokalnim skupnostim nujno zagotoviti zadostna sredstva za pokrivanje finančnih posledic. Dejstvo je, da sistemizacija dodatnih delovnih mest, potrebnih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, pomeni višjo ceno programov vrtcev in posledično višje stroške za starše in lokalne skupnosti.

Prav tako ne razumemo potrebe po zaposlitvi takšnega kadra v vrtcu. V vrtcih poteka vzgoja in izobraževanje otrok v živo, v kolikor ti niso zaprti, prav tako zaposleni opravljajo delo v živo, v primeru zaprtja in morebitnega dela od doma (zgolj za tiste zaposlene, katerih delo ne glede na zaprtje mora potekati nemoteno) pa ni takšne potrebe, da bi ti potrebovali takšni strokovni kader za nemoten potek vzgojno izobraževalnega dela.

Kljub temu, da je v okrožnici zapisano, da se delovno mesto lahko sistemizira, če vrtec nima sklenjene pogodbe o opravljanju storitev za opravljanje del vzdrževanja računalniške opreme, in da občina ustanoviteljica izda predhodno soglasje k sistemizaciji tega delovnega mesta, opozarjamo, da se na občine nalaga poleg dodatnih finančnih obveznosti tudi dodatni pritisk s strani vrtcev. Občine že sedaj sprejemajo številne ukrepe, ki so v pomoč občanom in gospodarstvu v občini in se s tem odrekajo prihodkom, ki jim zagotavljajo lastno likvidnost, z vsakim dodatnim enostranskim ukrepanjem državnih organov pa se finančno stanje občin dodatno zamaje. Poziv SOS z dne 3. 11. 2020 najdete TUKAJ.

Glavni odbor SOS zato priporoča, da občine ne podate soglasja k sistemizaciji delovnega mesta tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, oziroma delovnega mesta vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih.

  • Nova ureditev plačila komunalnega prispevka

Glavni odbor SOS je ponovno obravnaval ministrski predlog spremembe odmere in plačila komunalnega prispevka v predlogu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbenem zakonu (GZ-1).

Na podlagi proučitve predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), razprav znotraj strokovnih skupin SOS, z zunanjimi strokovnjaki in s pripravljavcem zakona je izpostavil, da se s predlagano spremembo v predlogu ZUreP-3 neustrezno posega v sistem odmerjanja komunalnega prispevka, ki je najpomembnejši občinski instrument zemljiške politike in predlaganim spremembam absolutno nasprotuje.

Kot edino možnost Glavni odbor SOS ocenjuje, da ostane v veljavi obstoječi sistem, ki je dobro delujoč in utečen.

Glavni odbor SOS je zato nasprotoval predlagani ureditvi plačila komunalnega prispevka v predlogu Gradbenega zakona (GZ-1) in Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), ki določata, da plačilo komunalnega prispevka ni več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glavni odbor SOS vztraja pri pozivu ministrstvu, da se ohrani obstoječa ureditev v Gradbenem zakonu (GZ) in Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2), tj. da plačilo komunalnega prispevka ostane pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

< Vse aktualne novice