• Domov
  • Novice
  • SOS pozvala poslanke in poslance k določitvi povprečine v višini 631

Vlada RS je za leto 2020 občinam namenila višino povprečnine kot jo določa formula za izračun povprečnine (12. členom  (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) ter sprejeto Uredbo o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnikom o določitvi podprogramov  (Uradni list RS, št. 48/17), ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin v višini 589,11 EUR.

Pri določitvi povprečnine Vlada RS ni  upoštevala 3. odstavka  6. člena Zakona o financiranju občin, ki določa, da občinam pripada 54% vplačane dohodnine iz predpreteklega leta.

Določena povprečnina predstavlja zgolj 49,6% vplačane dohodnine v letu 2018. Razlika v višini 4,4% vplačane dohodnine, v realnem znesku to pomeni 98 milijonov evrov. Torej  bi občine morale  skozi višino povprečnine prejeti  za 98 milijonov več sredstev.  

Ob upoštevanju zgornjih dejstev je Skupnost občin Slovenije ponovno apelirala, da bodo poslanke in poslanci ter Vlada RS občinam namenili v skladu z zakonom določen celoten obseg pripadajoče dohodnine ter realno ocenili višino stroškov izvajanja zakonskih nalog na prebivalca. 

Skupnost občin Slovenije pozvala poslance in poslanke k

  • določitvi povprečnine v višini 631 €, kar predstavlja 53,09% vplačane dohodnine v letu 2018 v skladu s 6. členom ZFO-1.
  • preostanek sredstev do polnih 54% dohodnine v višini, 22,2 milijona pa se neposredno in ločeno (izven formule za izračun povprečnine) nameni pokritju neposrednih stroškov dviga plač zaposlenih v javnem sektorju na lokalni ravni.

Ker pa se zavedamo potrebnosti sprejetja proračuna RS za leto 2020, smo predlagali dodatno možnost – da v primeru izglasovanja Proračuna RS za leto 2020 poslanke in poslanci sprejmejo sklep, s katerim zavežejo pristojno ministrstvo in Vlado RS, da v najkrajšem možnem času pripravi rebalans proračuna za leto 2020, v katerem občinam dodelijo 98 milijonov evrov, ki jim pripadajo v skladu s 6. členom Zakona o financiranju občin.

 

Celoten poziv poslankam in poslancem se nahaja na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice