SOS poziva državo k sprejemu celovitih ukrepov za  naslavljanje problemov  gospodarskih subjektov

 

Kot smo vas včeraj obveščali je glavni odbor SOS med drugim obravnaval tudi možne predloge ukrepov, ki bi jih bilo potrebno vključiti v novi protikoronski zakon (t. im. PKP6). Strinjal se je, da ključno rešitev za lokalno gospodarstvo predstavljajo takšni  ukrepov, s katerimi se zagotovi  enaka pomoč vsem gospodarskim subjektom, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali otežkočeno.

Glavni odbor je zato predlagal, da tudi Slovenija sprejme ukrepe kot so jih sprejele nekatere države EU.

Vsem zaprtim panogam (tudi samozaposlenim) bi se morali iz državnega proračuna pokriti fiksni stroški delovanja (najemnine, stroški leasinga nepremičnin in drugih osnovnih sredstev, stroški nujnega vzdrževanja strojev, stroške električne energije, ogrevanja, čiščenja, del NUSZ, naročnin, strošek obresti in nadomestil, amortizacija opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ipd.).Višina nadomestila države pa bi morala biti povezana s finančno zmožnostjo držav.

Članica in člani GO so vztrajali, da v Sloveniji potrebujemo ukrepe, ki bodo nudili celovite rešitve in bodo enakopravno obravnavali vse gospodarske subjekte. Prav tako bi se na tak način ognili težavam, ko lokalne skupnosti z oprostitvami najemnin rešujejo gospodarske subjekte v lokalni skupnosti, na drugi strani pa zaradi tega v proračunih ne bo sredstev za nekatere nujne naloge. 

Dodatno k predlogu priprave ukrepov, ki bi celovito naslavljali probleme vseh gospodarske subjektov v Sloveniji, smo predlagali še ukrepe, ki bi jih bilo nujno sprejeti, če se ne bo pristopilo k celovitim in bolj dolgoročno naslovljenim rešitvam:

  • sprejem pravne podlage za oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti lokalne skupnosti najemnikom, katerim je prepovedano obratovanje v skladu z vladnim odlokom;
  • povrnitev nadomestila dnevne pogodbene cene za obdobje prekinitve izvajanja šolskih prevozov iz državnega proračuna, torej za čas, ko se zaradi zaprtja šol oziroma šolanja na daljavo pogodbeni prevozi ne izvajajo;
  • zagotovitev sredstev iz državnega proračuna za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah (dodatek po KPJS)
  • sprejem rešitev glede upokojevanja zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine
  • zagotovitev sredstev občinam zaradi predvidenega naraščanja stroškov komunalnih storitev iz razloga povišanja minimalne plače v letu 2021
    in opozorilo glede sprejemanja takšnih rešitev in ukrepov, ki bi bili v škodo občinskim proračunom.

Poslani dopis s predlogi si lahko v celoti preberete TUKAJ.

< Vse aktualne novice