• Domov
  • Novice
  • SOS vztraja na izplačilu celotnega deleža pobrane dohodnine in enakopravnem dostopu do investicijskih sredstev za vse občine

V torek, 21. 9. 2021 je v spletnem okolju potekal sestanek Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za lokalno samoupravo, Boštjan Koritnik, članice in člani pa so predstavniki vseh treh skupnosti občin.

Sestanek je bil namenjen pogovorom o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Predsednik SOS, Peter Misja je povedal, da izračun, ki temelji na povprečnih stroških občin kaže, da je znesek, ki bi ga občine v letu 2022 morale prejeti najmanj 638, 87 EUR. Izračun upošteva določila Zakona o financiranju občin, ki v 6. členu določa, da občinam pripada 54% dohodnine. Povprečnina za leto 2021, ki znaša 628,20 € predstavlja le 50% pobrane dohodnine, ki bi si jo naj občine in država v skladu z zakonom razdelile v razmerju 54/46. V večini preteklih let zakonsko določena povprečnina ni obsegala zakonsko določenega deleža dohodnine, ki bi jo naj občine prejele. Skupnost občin Slovenije tako vztraja, da se občinam nameni celoten 54% delež pobrane dohodnine.

Pri tem je bilo že na prejšnjem sestanku dogovorjeno, da se pri izračunu ne bodo upoštevala znižanja stroškov za občine, ki so posledica prenosa nalog iz občin na državo zaradi določil Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Ob predlogu ZOS, da naj se povratna sredstva občinam iz prejšnjega 21. člena ZFO o sofinanciranju investicij preoblikujejo v nepovratna, je predsednik SOS ponovno poudaril, da predlogu kot takemu v SOS ne nasprotujemo, vendar mora biti rešitev taka, da je enakopravna za vse občine. Torej, da lahko ta sredstva prejmejo tudi občine, ki se takrat za povratna sredstva niso odločile. Številne občine se namreč zaradi dejstva, da bo sredstva enkrat treba vrniti, zanje niso odločile, pa četudi bi jih nujno potrebovale. Predlagana rešitev bi ene občine postavila v boljši položaj kot druge, zato je predsednik SOS vztrajal, da se najde rešitev za vse občine.

Gregor Macedoni je pri razpravi o vračanju/nevračanju investicijskih sredstev opozoril, da so občine avtonomne, tako sprejemajo tudi svoje odločitve.

Minister Koritnik je povedal, da državni proračun ni skrinjica, iz katere bi se lahko poljubno jemalo. Na osnovi predlogov skupnosti bodo do naslednjič na ministrstvu pripravili predlog višine povprečnine za leto 2022.

< Vse aktualne novice