• Domov
  • Novice
  • Sprejeti sklepi tretje seje Predsedstva SOS v Trzinu

V sredo, 24.6.2015 je v občini Trzin potekala 3. redna seja predsedstva SOS, na kateri so županja in župani večji del seje namenili predvsem razpravi o višini povprečnine za občine v drugi polovici leta 2015.

  • Višina povprečnine v drugi polovici leta 2015

Zbrani županja in župani so glede na nedavne medijske objave izpostavili, da je bilo v javnosti predstavljen poskus vlade za nižanje višine povprečnine kot višanje zneska, ki ga občine prejmejo za izvajanje zakonskih nalog. Predsedstvo SOS je pojasnilo, da so te navedbe popolnoma napačne, saj se višina sredstev, ki občinam pripada za izvajanje zakonsko določenih nalog dodatno niža v drugi polovici leta.

Predsedstvo je sprejelo naslednji sklep: Predsedstvo SOS vztraja na dogovorjeni povprečnini v višini 525,00€. Predsedstvo SOS predlaga, da se na koncu leta 2015 na podlagi izračunanih realnih prihrankov za občine višina povprečnine prilagodi, glede na ugotovljene prihranke oziroma morebitno povečanje stroškov občin. Predsedstvo SOS bo v primeru, da se višina povprečnine ne bo ohranila na zdajšnji višini, izrabila ustrezna pravna sredstva za zaščito pravic občin.

Predsedstvo SOS je ugotovilo, da se kljub vsem prizadevanjem Predsednik Vlade RS še ni sestal z vsemi županjami in župani. Zato so zahtevali, da se dr. Miro Cerar z njimi sestane še v mesecu juliju in osebno seznani s stanjem na področju lokalne samouprave, ki ga povzroča zdaj že večletni trend nižanja povprečnine ter sprejeli naslednji sklep: Predsedstvo SOS predlaga sestanek s predsednikom vlade in pristojnimi ministri v mesecu juliju, zato da se osvetli problematika delovanja občin.

  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Andreja Čater iz Sektorja za opravljanje z vodami (MOP) je povedala, da sta trenutno v javni obravnavi osnutek nove Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki združuje Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; osnutek novega Pravilnika o določitvi občutljivih območij. Predstavnica ministrstva je posebej poudarila, da zahtev in rokov za opremljanje aglomeracij s PE enako ali več kot 2.000 ni moč spreminjati (rok je 31.12.2015), saj bi spreminjanje zahtev pomenilo kršitev Direktive 91/271/EGS in Pogodbe o pristopu RS k Evropski uniji. Enako velja za aglomeracije z manj kot 2.000 PE, iz katerih se odpadna voda že odvaja po kanalizacijskem omrežju (31.12.2015). Pri predstavitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode so člani predsedstva poudarili, da uredba ne govori o stroškovnem delu ter posledicah, ki jih utegne imeti pri zagotavljanju sredstev s strani občin. Zato so posebej opozorili na previdnost ministrstva pri finančni oceni. Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo SOS posredovala pripombe na uredbo, za katere je bil podaljšan rok do 20.7.2015.

Predsedstvo je sprejelo naslednji sklep:

Predsedstvo SOS nalaga Sekretariatu SOS posredovanje pripomb na Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v predvidenem roku, do 20.7.2015.

  • Osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč /ZPPDUUP-1/

Dušan Pšeničnik, direktor direktorata za notranji trg (MGRT) je predstavil cilje, izhodišča in vsebino ZPPDUUP-1. Posebej je predstavil 8. člen predloga zakona, ki je v osnutku zapisan v 4 variantnih predlogih (varianta 1 – poudarek na pogrebni dejavnosti kot GJS;  varianta 2 – poudarek na tržni pogrebni dejavnosti; varianta 3 – pogrebna tržna dejavnost z minimalno GJS in varianta 4 – pogrebna dejavnost kot GJS z možnostjo izbire). Predsedstvo SOS je sprejelo naslednji sklep: Predsedstvo SOS podpira varianto 1 oziroma dodelano varianto 1- poudarek na pogrebni dejavnosti kot GJS, 8. člena Osnutka zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč pod pogojem, da se stroški občinam ne povečajo. Predsedstvo SOS zahteva, da se stališča združenj vključijo v uvodna pojasnila Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč.

  • Sprememba zakona o vodah

Člani predsedstva so se strinjali, da odločno nasprotujejo spremembam 79. člena Zakona o vodah, ki se nanaša na odškodnino za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih. Predlog sprememb je namreč usmerjen k individualnem sklepanju pogodb o izplačilu nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, s tem pa se ruši sistem zaračunavanja oblikovanja cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, natančneje – posega in ruši način zaračunavanja omrežnine, ki vključuje tudi nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti. Predsedstvo je sprejelo naslednji sklep: Predsedstvo SOS odločno nasprotuje spremembam 79. člena Zakona o vodah, ki se nanaša na odškodnino za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih.

  • Slovensko društvo Hospic

Podžupan občine Trzin, Rado Gladek je uvodoma predstavil probleme s katerimi se srečuje društvo Hospic, nato pa besedo predal predsednici društva Hospic, Renati J. Roban. Povedala je, da je Hospic nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ki izvaja celostno oskrbo bolnikov in družin, ter predstavila programe, ki jih izvajajo. Izpostavila je program spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu, ter povedala da že sodelujejo z posameznimi občinami (MB, Žalec,..). Posebej je opozorila, na pomanjkanje diplomiranih medicinske sester, ki jih imajo le v Ljubljani in Mariboru, ter potrebo po večji strokovni pomoči. Prav tako je opozorila na nujno potrebne sistemske rešitve s strani države. Predsedstvo je sprejelo naslednji sklep: Predsedstvo SOS podpira pobudo društva Hospic za vključitev in pomoč slovenskih občin pri zagotavljanju delovanja društva v okviru zmožnosti posameznih občin. Predsedstvo SOS poziva pristojna ministrstva, da sistemsko uredijo status in financiranje društva Hospic.

  • Delo komisij in delovnih skupin

Predsedstvo SOS se je seznanilo z delom komisij in podprlo stališča in predloge Komisije za turizem in Komisije za gospodarske javne službe

    • Razno

Predsedstvo SOS se je seznanilo s predlogi za dodatno imenovanje v delovne skupine in komisije pri SOS, prav tako pa je odločalo o imenovanju v odbor za spremljanje za operativni program za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 ter sprejelo naslednje sklepe: Predsedstvo SOS potrjuje imenovane članice in člana Komisij in Delovnih skupin SOS. Predsedstvo SOS imenuje v odbor za spremljanje za operativni program za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 člana Denisa Beleta, Občina Izola in nadomestnega člana Ljuba Bertoka, Občina Piran.

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi s projektom Meat Free Monday – brezmesni ponedeljek, v sklopu katere bodo otroci deležni zdravih, brezmesnih obrokov, skupaj z njimi pa bodo tudi zaposleni v slovenskih vrtcih in šolah in s tem občine prispevali k bolj zdravemu okolju. Predsedstvo je sprejelo sklep: Predsedstvo SOS podpira aktivnosti Sekretariata SOS za promocijo mednarodne kampanje brezmesnih ponedeljkov in možnost vključitve posameznih občin.

< Vse aktualne novice