Ministrstvo za javno upravo je sklicalo sestanek v zvezi s predlogi ukrepov za zmanjšanje sive ekonomije pri kratkoročnem oddajanju stanovanj s stanovanjsko najemno pogodbo, ki je bil 2.4.2015 v Ljubljani. MJU je prejelo predloge ukrepov  za zmanjšanje sive ekonomije pri kratkoročnem oddajanju stanovanj s stanovanjsko najemno pogodbo s strani Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov. Komisija SOS za turizem je predloge podprla. Pobuda je bila naslovljena na več resorjev, ki pokrivajo zakonodajo na katero se predmetno področje nanaša oziroma se jih področje posredno ali neposredno dotika, in na MJU so ocenili, da gre za predloge pri kateri je potrebna celostna obravnava na sistemski ravni, zato so na skupen usklajevalni sestanek povabili MGRT, MOP, MNZ, MF, MDDSZ, MKGP in predlagatelje. Ob predstavnikih Zavoda GSD so bili na sestanku prisotni še predstavniki SOS in Popotniškega združenja Slovenije. Na sestanku so prisotni ogorčeno ugotovili, da se predstavniki MF, MDDSZ in MKGP na vabilo niso odzvali niti z opravičilom, niti s kakršnim koli pisnim stališčem. Turistično gospodarstvo, ki predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih dejavnosti Slovenije je javni sektor opozorilo na sistemska neskladja, ki so posledica hitrorastočega tehnološkega razvoja in inovativnih tržnih pristopov preko spletnih portalov (AirB&B), ki jim predpisi ne sledijo z istim tempom. Turistični akterji na težave niso le opozorili temveč pripravili tudi predlog sistemske rešitve. Popolnoma nesprejemljiva je neodzivnost predstavnikov treh ministrstev, na katere se predlog (tudi) nanaša. Hkrati pa gre pohvaliti prizadevanja MJU, ki je prevzelo vlogo medresorskega usklajevalca in sklicalo sestanek ter konstruktivno sodelovanje MGRT in MNZ. Predstavnik MOP je bil prisoten, vendar zadržan do pobude, ki se najbolj neposredno nanaša na resorni Stanovanjski zakon.

Turistična sezona je pred vrati, zato je nujno urgentno ukrepanje, da se prepreči nadaljevanje upadanja donosnosti turistične dejavnosti tudi zaradi neobvladujočega naraščanja sive ekonomije pri oddajanju stanovanj za kratkoročne stanovanjske najeme po določbah stanovanjskega zakona. V stanovanjskem zakonu bi bilo namreč pri določanju veljavnosti najemne pogodbe potrebno dopolniti 86. člen tako, da se v prvem stavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »VENDAR NE ZA MANJ KOT ZA 90 DNI«. Predlog za dolžino minimalne najemne pogodbe je še odprt, vendar nikakor ne krajši od 30 dni. S takšnim določilom bi se izognili dvotirnemu kratkotrajnemu izdajanju nepremičnin turistom:

  1. po gostinskem zakonu (in z njim povezanimi), ki občinam prinaša turistično takso, državi davke, statistiki podatke, notranji varnosti vpogled kdo je v državi… in
  2. po stanovanjskem zakonu, z legalno sklenjeno najemno pogodbo za npr. dva dni, brez prej naštetih za turizem pomembnih dejavnikov, ki so že ustaljeni v pravni državi Sloveniji.

SOS je na sestanku želel predlagati ureditev prispevkov sobodajalcev, ki oddajajo sobe turistom do največ 5 mesecev v letu plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki pa ne prinašata nobenih pravic. Želeli bi namreč prijaznejše in spodbudnejše poslovno okolje za sobodajalce. Lastniki nepremičnin, ki so sedaj sklepali najemne pogodbe skladne s stanovanjskim zakonom bi tako opravljanje dejavnosti kratkotrajne oddaje nepremičnin nadaljevali na podlagi gostinskega zakona. Ob spodbudnejšem poslovnem okolju za sobodajalce bi lahko izkoristili potenciale neizkoriščenih, praznih nepremičnin v Sloveniji in tako povečali število namestitvenih kapacitet posledično spodbudili in prebudili speče turistične potenciale in ustvarili nove priložnosti za zaposlitev. Brez MDDSZ o pobudi sploh ni bilo smiselno razpravljati. Prav tako glede na udeležbo in potek sestanka ni bilo primerno razpravljati o predlogih, ki bi sobodajalcem olajšali pogoje za nudenje nočitev v stanovanju.

Prav je, da nam tehnološki in informacijski razvoj ponuja svetovni trg na dlani, lajša komunikacijo z njim in novimi tržnimi kanali. Z vidika občin je tudi prav, da spodbujajo razvoj turizma, skrbijo za turistično infrastrukturo in promocijo turizma. In prav je, da turisti, ki se sprehajajo po lepo urejenih in označenih poteh, plažah ali obalah, ko uživajo, okušajo in doživljajo produkte snovne in nesnovne dediščine lokalnim skupnostim, ki to vzdržujejo in negujejo namenijo v turistično najbolj razvitih občinah 1,26 evra turistične takse in gostitelji od prejetih plačil odvedejo davke. In prav bi bilo, da bila javna uprava fleksibilna in odzivna, da bi delovala transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja in ustvarjala učinkovito zakonodajno in spodbudno poslovno okolje, ki bo vsem, ki se želijo ukvarjati z dejavnostjo oddaje nepremičnin turistom ponujala enake pogoje za opravljanje dejavnosti.

Na Nizozemskem npr. so to uredili, kako je mesto Amsterdam sklenilo pogodbo z AirBnB lahko (v angleškem jeziku) preberete tukaj.

Zapisnik sestanka 02.04.2015

 

PREGLED MEDIJSKIH OBJAV NA TO TEMO

Delo 28.7.15

Finance 4.8.15

Večer 10.8.15 (1. del)

Večer 10.8.15 (2. del)

Radio Koper 26.8.15

MMC 9.9.15

TV3 Točka preloma 9.9.15

< Vse aktualne novice