• Domov
  • Novice
  • Udeležba SOS na bilateralnem srečanju z Evropsko komisijo

V okviru izvajanja Akcijskega načrta za naravo, ljudi in gospodarstvo ter informativnimi pregledi s podrobnostmi o ukrepih iz akcijskega načrta (gradivo v angl. jeziku (Bilateral dialogue with Slovenia) izvaja Evropska komisija, Sektor za Naturo 2000 na DG Environment, bilateralna srečanja med Evropsko komisijo in državami članicami EU. To srečanje je bilo v Sloveniji 13.3.2018, ključna tema je bila izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000, da se ohranja oz. zagotavlja ugodno stanje Natura 2000 vrst in habitatnih tipov. Skupnost občin Slovenije je bila vabljena kot predstavnica deležnikov, ki so pri izvajanju ukrepov oz. doseganju ciljev ključni (vključno z izvajanjem presoj sprejemljivosti). Srečanja so se s strani SOS udeležili predsednik komisije SOS za turizem Marko Rupar, župan občine Cerknica, Jernej Stritih, zunanji svetovalec SOS za področje upravljanja z zavarovanimi območji, podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja in Saša Kek, zaposlena v sekretariatu SOS, koordinatorka komisije SOS za varstvo okolja in trajnostni razvoj.

SOS je izpostavil številne priložnosti, ki zaradi različnih dejavnikov ostajajo neizkoriščene. SOS je opomnil, da je varovanje okolja odgovornost države in ne Evropske komisije, ki sicer iz finančnega mehanizma LIFE namenja sredstva za ukrepe na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Finančna sredstva, ki jih država namenja v ta namen pa premajhna in so vzrok številnim težavam s katerimi se srečujejo v lokalnih okoljih. SOS je poudaril tudi komunikacije, izobraževalnih, ozaveščevalnih, informativnih vsebin in dogodkov vezanih na Naturo 2000. Brez tega so projekti obsojenih na neuspeh v lokalni skupnosti. Saj je ljudem brez sistematičnega komuniciranja nemogoče učinkovito in ustrezno predstaviti Naturo 2000. Zelo težko je v manj razvitih regijah brez stroškov komunikacije pred ljudmi opravičevati tako velika vlaganja v naravo. Medtem, ko so stroški komunikacije v LIFE projektih upravičeni, v projektih financiranih iz ESRR niso, kar je narobe. SOS je poudaril tudi pomen ekosistemskih storitev in njihove valorizacije v gospodarstvu, predvsem v trajnostnem turizmu, ter pomislek, ali se sredstva generirana v turizmu na račun ekosistemskih storitev pravično razdelijo vsem deležnikom.

< Vse aktualne novice