• Domov
  • Novice
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v javni obravnavi

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

V osnutku uredbe se izrazi spreminjajo zaradi uskladitve z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Dodajo se izrazi »odvajanje odpadnih voda«, »primerno čiščenje« in »pretočna greznica«. V predlogu uredbe se zahteve za izračun letnega seštevka enot obremenitve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s čistilno napravo, nomotehnično spremenijo tako, da je nedvoumno razvidno, da se pri letnem seštevku enot obremenitve odšteje toliko enot obremenitve, kolikor jih je v preteklem koledarskem letu iz industrijske odpadne vode odstranila ta čistilna naprava, glede na parametre KPK in glede na dušik ali fosfor, če je iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda iz te čistilne naprave razviden učinek čiščenja za ta dva parametra odpadne vode. Zahteve za izračun letnega seštevka enot obremenitve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se dopolnjuje z določbo, da se v primeru stavbe za kratkotrajno nastanitev s klasifikacijsko številko 1212 v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, in obratuje le nekaj mesecev v koledarskem letu (kot npr. planinska koča), se v primeru, da se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, upošteva seštevek enot obremenitev za tiste mesece, ko ta stavba obratuje. Zahteve v zvezi z upoštevanjem učinka čiščenja pri izračunu letnega seštevka enot obremenitve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se spremeni in dopolni tako, da se izrazoslovje uskladi z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter da se učinek čiščenja v višini 40 % upošteva tudi v primeru čiščenja komunalne odpadne vode v pretočni greznici.

Vljudno vas naprošamo, da se na predlogov opredelite in nam vaše pripombe in predloge za spremembo posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 30.7.2015.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice