• Domov
  • Novice
  • Ureditev subvencij najemnin v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče je na zahtevo Varuha človekovih pravic odločilo, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) v neskladju z Ustavo. Sprememba člena je bila vnesena skozi Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), s katerim je država poskušala finančno razbremeniti občine in pri tem črtala določilo v delu, po katerem je imel najemnik v tržnem ali hišniškem stanovanju poleg subvencije na podlagi 121. a in 121. b člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) še dodatno subvencijo do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Posledično se je najemnikom v tržnih in hišniških stanovanjih ukinila pravica do dodatne subvencije do višine priznane neprofitne najemnine. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti ugotovilo, da položaj najemnikov v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, ni urejen na enak način, kot je urejen položaj najemnikov v neprofitnih stanovanjih. Ker zakonodajalec ni izkazal razumnega razloga, ki bi izhajal iz narave stvari, za drugačen položaj najemnikov v neprofitnih stanovanjih v primerjavi z najemniki v tržnih ali hišniških stanovanjih, je Ustavno sodišče ugotovilo, da je 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju s načelom enakosti.

Skupnost občin Slovenije, ki je bila z dikcijo spremembe člena (skozi ZUUJFO) seznanjena šele s sprejemom v Državnem zboru, je pred začetkom veljavnosti le te ministra za javno upravo opozorila na pravno sistemsko nepravilno ureditev tega področja in ga pozvala k sklicu sestanka s pristojnimi ministrstvi za ugotovitev posledic teh določb in iskanja možnih rešitev. Ker mora ugotovljeno neskladje država odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe Ustavnega sodišča, si bo SOS še naprej zavzemala in sodelovala pri iskanju primerne rešitve s pristojnimi na državnem nivoju.

Odločba Ustavnega sodišča U-I-109/15 z dne 19. 5. 2016

< Vse aktualne novice