• Domov
  • Novice
  • Usklajevanje modelov vrednotenja z občinami

Dne 7. marca 2022 je potekal sestanek na temo aktivnosti, ki jih Urad za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN) vodi na področju izvajanja Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Ne glede na to, da je z interventnimi zakoni zadržano javno izkazovanje podatkov evidence vrednotenja, pošiljanje potrdil iz evidence in uveljavljanje posebnih okoliščin, je geodetska uprava, kot organ vrednotenja, dolžna vsaki dve leti preveriti modele vrednotenja. Pri preverjanju modelov je bilo ugotovljeno, da modeli, določeni z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki je bila sprejeta v marcu 2020 in se je začela uporabljati 1. aprila 2020, niso več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1. Zato je vse modele vrednotenja potrebno prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin ter jih določiti na novo. Do konca aprila 2022 bodo oblikovani osnutki vseh 17 modelov vrednotenja. Novi modeli bodo odražali stanje na trgu nepremičnin na dan 1. januar 2022 in bodo oblikovani v skladu z merili, določenimi v 9. členu ZMVN-1.

Na sestanku je bil vsem sodelujočim predstavljen vsebinski in tehnični vidik postopka usklajevanja z občinami. Na novo oblikovane osnutke modelov bo UMVN posredoval v usklajevanje občinam. Gradivo za usklajevanje bo občinam posredovano izvajalcem občinskih GIS sistemov v obliki (formatu) SHAPE v državnem prostorskem koordinatnem sistemu D96/TM in sicer za področje celotne Slovenije. Vse SHAPE datoteke bodo združene v eno stisnjeno (komprimirano) ZIP datoteko, v kateri bo tudi opis vsebovanih atributov. Vsaka vrednostna cona bo vsebovala naslednje atribute: ime vrednostne cone, številko ravni vrednostne cone in geometrijski prikaz obsega vrednostne cone. Tako posredovano gradivo osnutkov modelov vrednotenja bo geodetska uprava uskladila z občinami, nato pa bo UMVN pripravil predlog modelov vrednotenja in skupaj s poskusnim izračunom pripravil za javno razgrnitev, ki bi se prav tako izvedla v prostorskih informacijskih sistemih občin.
Vsem občinam je bil predhodno posredovan dopis, s katerim se je občine seznanilo s predlaganim načinom usklajevanja. Pozvalo se jih je, da, v kolikor se strinjajo, posredujejo soglasje za tak način posredovanja gradiv in podatke o izvajalcu s katerim sodelujejo pri izvajanju GIS sistemov. Soglasje je do 9. marca 2022 posredovalo 177 občin. Ob posredovanju gradiv za usklajevanje bo izvajalcem občinskih GIS sistemov posredovan tudi seznam občin, ki so soglasja posredovale.

< Vse aktualne novice