• Domov
  • Novice
  • Usklajevanje Ocene ogroženosti občin pred poplavami

V četrtek 17. novembra je v prostorih URSZR potekalo usklajevanje Ocene ogroženosti občin pred poplavami. Na poziv URSZR smo na Skupnosti občin Slovenije posredovali pripombe in predloge za spremembo ocene ogroženosti. Ključne pripombe, ki smo jih posredovali so bile:

  • V predlogu ocene ogroženosti manjkajo občine, v katerih so se v zadnjih letih pojavljale večje poplave.
  • V osnutku ocene ogroženosti niso upoštevani plazovi, ki so posledica obilnega deževja
  • Osnutek ocene ogroženosti ne vsebuje vzrokov za poplave, mehanizme razvoja poplav in podobnih vsebin, ki bi jih pričakovali v oceni ogroženosti.

 

Na sestanku so nam predstavniki URSZR, MOP-a in Direkcije za vode pojasnili, da je namen Ocene ogroženosti pred poplavami pridobiti pregled ogroženosti v občinah in na podlagi rezultatov načrtovati ukrepe ZIR v primeru poplav. Tako bodo morale najbolj ogrožene občine v celoti izdelati Načrte ZIR ob poplavah, ostale občine pa bodo primorane narediti le določene dele iz načrta . Dokument ne bo imel vpliva na kakršne koli protipoplavne ukrepe (te bodo navedeni v Načrtu zmanjšanja poplavne ogroženosti, ki bo v kratkem v javni obravnavi).

So pa prisotni izpostavili, da je bil fokus na ogroženosti ljudi, stavb in podjetij (kar so pomembni dejavniki za načrtovanje ukrepov ob pojavu nesreče) in da so tako v tabeli občine, ki imajo redne poplave, ki ne povzročajo veliko škode nižje kategorizirane (poplave ne ogrožajo ljudi, stavb, podjetij), medtem ko so občine z gostejšo poseljenostjo (Celje, Ljubljana najvšje kategorizirane).

V nadaljevanju so pojasnili, da je bila ocena ogroženosti narejena na podlagi vseh dostopnih podatkih in študijah o poplavah. V sami oceni ogroženosti so morali v eno karto (5 razredov) razdeliti 212 občin. To so naredili tako, da so najprej določili 19 kazalnikov ogroženosti pred poplavami (str. 36 ocene ogroženosti), nakar  so te kazalnike otežili (str. 36 predloga ocene ogroženosti). Na podlagi navedenih kazalnikov so nato numerično razvrstili občine v 5 razredov. Tabelo kazalnikov po občinah si lahko pogledate na strani 36. ocene ogroženosti. Ker se zavedajo, da so tako primerjali občine med seboj, pri tem pa niso upoštevane morebitne specifike v posameznih občinah, so oceno ogroženosti za posamezne občine pripravljeni na podlagi argumentov tudi popraviti.

S takšno metodologijo so omogočili primerljivost občin med seboj.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da v kolikor kakšna občina argumentirano meni, da je ocena za njeno občino napačna, bodo to na URSZR skupaj z MOP-om tudi popravili. Tako vas prosim, da mi vaše pripombe, komentarje posredujete najkasneje do srede 30. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

poplavno-ogrozene-obcine

 

Celotno ažurirano Oceno ogroženosti pred poplavami si lahko preberete tukaj.

Dokument o razvrstitvi občin v razrede ogroženosti najdete tukaj.

< Vse aktualne novice