• Domov
  • Novice
  • V četrtem krogu pogajanj še brez uskladitve povprečnine

V prostorih Ministrstva za finance je  21.9.2015 potekal četrti krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Ministrstvo za finance bo predlog proračuna, ki bo vseboval s stani Vlade predlagano višino povprečnine, sicer v obravnavo posredovalo že ta petek, vendar so predstavniki Vlade RS zagotovili, da je čas za končne dogovore s predstavniki občin še cel mesec.

Mag. Mateja Vraničar, pogajalka v imenu Vlade RS, je na današnjih pogajanjih z višino povprečnine izpostavila, da je Vlada RS prisluhnila opozorilom občin v zvezi s financiranjem stroškov vrtcev za starše, ki imajo otroke vključene v vrtce izven občine stalnega prebivališča. Tako bo v besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 vključen 85. člen, po katerem bo ne glede na določila zakona, ki ureja vrtce in v skladu s katerim je občina zavezanka staršem, ki otroka vključijo v javni vrtec, dolžna zagotavljati višino razlike med ceno programa, v katerega je otrok vključen in plačilom staršev, je občina v primeru, kadar starši otroka vključijo v vrtec izven njenega območja, čeprav so v javnem vrtcu na njenem območju zagotovljena prosta mesta, dolžna kriti le razliko med plačili staršev in ceno istovrstnega programa, ki velja v vrtcih na njenem območju. Če je cena programa vrtca, ki ga obiskuje otrok izven občine, enaka ali nižja, bo občina zagotovila višino razlike med to ceno programa in plačilom staršev.

Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar je predlagala, da bi na podoben način lahko skozi določilo v ZIPRS 16/17 uredili težave, ki se trenutno pojavljajo zaradi nadomestila za stavbno zemljišče. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance, mag. Mateja Vraničar je povedala, da je problem NUSZ bolj kompleksen in da je pristojno ministrstvo Ministrstvo za okolje in prostor. Dogovorjeno je bilo, da se bo v prihodnjem tednu organiziral sestanek med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor ter predstavniki občin, na katerem bi poskusili razrešiti težave z zaračunavanjem nadomestila.

Ob pregledu predlaganih določil ZIPRS-a, ki opredeljujejo finančni položaj občin so prisotni predstavniki skupnosti nasprotovali 54. členu (prihodki, ki presegajo primerno porabo) in 3. Odstavku 55. člena (da občinam ne pripada sofinanciranje investicij, če ne zagotovi vračila namenskih sredstev EU).

V nadaljevanju sestanka sta državna sekretarka mag. Mateja Vraničar in dr. Roman Lavtar povedala, da vlada prav tako nadaljuje z zakonodajnimi spremembami za znižanje stroškov občin. Ministrstvo za javno upravo pripravlja poročilo za vlado o stanju na zakonodajnih spremembah.

Mateja Vraničar je nato predstavila tudi izračuna višine povprečnine po predlogu skupnosti in Ministrstva za finance. Povedala je, da so izračuna pripravili z namenom, da pokažejo, kakšne finančne posledice ima lahko nek predlog. Med drugim je omenila tudi, da bo ministrstvo vztrajalo, da se iz povprečnine izvzamejo zneski subvencij, ki jih občine dodatno omogočajo staršem za otroke vključene v vrtce. Po ocenah ministrstva je teh subvencij 25 mio, kar v znesku povprečnine predstavlja 12,44 Eur. Povedano je bilo tudi, da je vlada odločila, da bi bilo mogoče predlogu o 4% sofinanciranju investicij slediti na način, da se občinam zagotovi 2 % primerne porabe (torej cca. 22 mio €) v obliki nepovratnih sredstev ter dodatno 2 % primerne porabe (torej dodatnih 22 mio €) v obliki ugodnih povratnih sredstev, ki ne bi štela v kvoto zadolževanja.

V razpravi so predstavniki asociacij argumentirano predstavljali, zakaj je višina povprečnine, ki jo pričakujejo nujna in zakaj ni mogoče pristati na vladni predlog povprečnine, niti ne na predlog o delnem kreditiranju investicij. Obe strani sta predstavljali možne kompromisne rešitve, vendar nobene takšne, ki bi bila sprejemljiva za drugo stran. Zato so se dogovorili, da se v naslednjem tednu ponovno sestanejo, po besedah državne sekretarke na ministrski ravni.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice