Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o varstvu okolja. Predlog zakona vnaša nekaj sprememb glede ureditve za osebe, ki želijo na podlagi 20. člena zbirati ali prevažati odpadke, z njimi trgovati ali jih posredovati. Te osebe bodo ob izpolnitvi predpisanih pogojev pridobile potrdilo, po njegovi pravnomočnosti pa bodo vpisane v evidenco in bodo lahko začele izvajati nameravano dejavnost. S predlaganim zakonom se ukinja časovno omejena veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj (10 let). Predlagani zakon tudi spreminja fazo pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Veljavni zakon predpisuje pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Analiza izvajanja te določbe je pokazala, da je faza pridobivanja gradbenega dovoljenja, ko se šele ugotavlja skladnost nameravane gradnje s prostorskimi akti in sam projekt še ni izdelan do te faze, da bi vseboval podrobnejše rešitve glede tehnoloških naprav in postrojev, ki so predmet okoljevarstvenega dovoljenja, prezgodnja. Zato je predlagano, da se obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja prestavi na kasnejšo fazo, to je najkasneje do začetka obratovanja naprave ali obrata. Začetek obratovanja je določen v 8.1. točki 3. člena veljavnega zakona. Dodaja se tudi nov 156b člen, ki se nanaša na inšpekcijski nadzor.

Zakon je v javni obravnavi le kratek čas, zato vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete čimprej, vendar ne kasneje kot 8.10.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice