• Domov
  • Novice
  • V javni razpravi trije za občine pomembni akcijski načrti na ravni EU

Tri izmed dvanajstih partnerstev Urbane agende EU so 6. 2. dala v javno razpravo osnutke svojih akcijskih načrtov, in sicer partnerstva za Krožno gospodarstvo, Urbano mobilnost in Digitalno tranzicijo. V vseh treh partnerstvih sodelujejo tudi predstavniki iz Slovenije. Vsako partnerstvo bo za področje, ki ga obravnava, podalo konkretne predloge za izboljšanje pravnega urejanja, financiranja in izmenjave znanj v obliki akcijskega načrta. Akcijski načrti bodo predloženi v obravnavo Evropski komisiji in bodo prispevali k oblikovanju prihodnjih politik in zakonodaje EU, ki vplivajo na mesta. Vsi zainteresirani deležniki so vabljeni, da med 6. 2. in 16. 3. sodelujejo v razpravi in podajo svoje mnenje na akcijske načrte ali posamezne ukrepe. Sodelovanje v razpravi je lahko anonimno in poteka v angleškem jeziku preko spleta, kjer so objavljena vsa gradiva in dodatne informacije. Pridobljene komentarje in informacije iz javne razprave bodo partnerstva uporabila pri pripravi končnih akcijskih načrtov.

V okviru Urbane agende EU je bilo od leta 2015 do 2017 osnovanih dvanajst partnerstev glede na prednostne teme agende, zapisane v Dogovoru iz Amsterdama. V partnerstvih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in druge evropske ustanove. Njihov namen je okrepiti pomen urbane dimenzije v politikah EU in najti rešitve za izboljšanje EU zakonodaje, za boljše financiranje in boljšo izmenjavo znanj na področju urbanega razvoja v Uniji.

1. Krožno gospodarstvo – slovenski partner: Ministrstvo za okolje in prostor

Partnerstvo se ukvarja s krožnim gospodarstvom kot celoto in v akcijskem načrtu predlaga različne ukrepe za štiri podrobneje obravnavane  teme: krožno potrošnjo, upravljanje mestnih virov, omogočanje in spodbujanje krožnega poslovanja ter upravljanje. Gradivo je dostopno na spletnem naslovu.

2. Urbana mobilnost – slovenska partnerja: Ministrstvo za infrastrukturo, Regionalna razvojna agencija LUR

Partnerstvo v akcijskem načrtu predlaga ukrepe glede na štiri prednostne teme urbane mobilnosti, in sicer za aktivne načine prevoza, inovativne rešitve in pametno mobilnost, javni prevoz za mesta ter upravljanje in načrtovanje mobilnosti. Gradivo je dostopno na spletnem naslovu.

3. Digitalna tranzicija – slovenski partner: Skupnost občin Slovenije

Partnerstvo v akcijskem načrtu predlaga ukrepe za izboljšanje digitalnih veščin pri vseh, izvajanje državljanom prijazne e-uprave, zagotavljanje prostega in varnega dostopa do odprtih/javnih/osebnih podatkov, pospešitev in sprejetje digitalnih tehnologij v mestih, sprejetje poslovnih modelov razmišljanja za spodbujanje urbane digitalne tranzicije ter za krepitev sposobnosti mest za delovanje v digitalni tranzicija. Gradivo je dostopno na spletnem naslovu.

Aktivna so tudi preostala partnerstva. Prva štiri partnerstva, in sicer za Stanovanja, Vključevanje migrantov in beguncev, Kakovost zraka ter Revščino v mestih bodo v tem letu predstavljala svoje končne akcijske načrte. Zadnja štiri partnerstva, ki so začela z delom sredi leta 2017, Trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve, Prilagajanje podnebnim spremembam, Energetska tranzicija ter Inovativna in odgovorna javna naročila so že objavila svoj plan dela in glavne teme in izzive s katerimi se bodo ukvarjala. Aktivnostim posameznih partnerstev lahko sledite na spletu.

 

< Vse aktualne novice