Vlada se je seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2015 ter zadolženosti na dan 31.12.2015.

Skupna zadolženost občin (občin in lokalnih pravnih oseb) se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za 33,9 milijonov evrov in je konec leta 2015 znašala 865,3 milijonov evrov oz. 2,24 % BDP (od tega je znašalo stanje dolga občin 723,3 milijonov evrov in stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin 142 milijonov evrov). V strukturi skupne zadolžitve so 84 % predstavljali dolgovi občin in 16 % dolgovi pravnih oseb v občinah.

V Sekretariatu SOS smo podatke o zadolženosti nekoliko pogrupirali in pregledali in dobili zanimivo sliko. Povprečni skupni dolg na občana znaša (brez dolga pravnih oseb javnega sektorja) 316,30 EUR.

V primerjavi z letom pred tem se je dolg na občana znižal za 2,6%, medtem ko se je dolg državljana v istem obdobju povišal za 6,3% ( iz 14.353,55 na 15.259,25 €)/. Pomembna razlika med dolgom občin in države pa je seveda ta, da dolg občin večinsko predstavlja vložek v prihodnost, v boljše in kvalitetnejše življenje občank in občanov, medtem ko za dolg države tega ni mogoče trditi.

Končno celo Vlada RS v že omenjenem Poročilu o zadolževanju občin ugotavlja, da “obseg skupne zadolženosti občin v letu 2015 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, delovna mesta, gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP”.

Na spletni strani SOS je odslej na razpolago tudi tabelarični pregled dolga občin skozi leta in prikaz stopnje zadolženosti v zemljevidu. (s klikom na zemljevid boste lahko dostopali tudi do tabelaričnega prikaza po občinah).

< Vse aktualne novice