Skupnost občin Slovenije je občine že obvestila, da morajo le-te v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah (ETZ), drugimi podzakonskimi predpisi ter pravili stroke sprejeti notranja pravila. Glede na napovedi, bi naj bili ETZ-ji sprejeti do sredine leta 2016, po tem pa bo začel teči enoletni rok za prilagoditev in sprejem notranjih pravil.

Ker so se na tržišču že začeli pojavljati ponudniki, zasebni sektor, ki ponujajo pripravo notranjih pravil za nesorazmerno visoke cene je SOS pozvala Ministrstvo za javno upravo k urgentnemu ukrepanju. Prav tako je SOS izpostavila, da so takšna določila, ki povzročajo dodatne stroške občinam, v nasprotju zavezo Vlade in ministrstev, da bodo s sistemskimi spremembami predpisov znižali stroške delovanja občin.

MJU je na Ministrstvo za kulturo (dopis MJU), v skladu s pozivom SOS, da naj zagotovi pogoje, ki bodo omogočili, da bodo občine lahko same, brez dodatnih stroškov, izvajale zakonsko predpisane zahteve, naslovilo dopis, v katerem jih poziva, da z ozirom na kompleksno problematiko in sorazmerno kratke roke za izdelavo končnih notranjih pravil, ki so vezana tudi na uporabo certificirane programske opreme, ravnajo v skladu z njihovimi pristojnostmi, njih pa o aktivnostih obvestijo.

SOS je zahtevala, da Ministrstvo za kulturo organizira sestanek z namenom dogovora o naslednjih korakih oziroma izpeljavi projekta priprave vzorčnih notranjih pravil za vse občine, da jih bodo te lahko prevzele brezplačno.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice