• Domov
  • Novice
  • Z ministrom Zajcem o spremembah gradbene zakonodaje

Na povabilo ministra za okolje in prostor, Simona Zajca, je v petek, 12.4.2019, potekal skupni sestanek s predstavniki združenj z namenom predstavitve sprememb gradbene zakonodaje (Gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti), Predloga Zakona o katastru nepremičnin in Zakona o evidentiranju nepremičnin. V imenu SOS so se sestanka udeležili Peter Misja, član predsedstva SOS, Andreja Troha, članica komisije za prostor pri SOS in predstavnica sekretariata.

Uvodoma je državni sekretar, Aleš Prijon predstavil predvidene spremembe gradbenega trojčka. Za gradbeni zakon je povedal, da so predvidene spremembe glede obveznosti in možnosti pridobivanja dovoljenj tj. obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja za odstranitev zahtevnega objekta in za odstranitev objekta kulturne dediščine; prijava začetka gradnje tudi za večja vzdrževalna dela, ki so novost in so nekaj več od vzdrževanja in nekaj manj od rekonstrukcije in za vzdrževalna dela v javno korist in omogočeno je samo pridobivanje uporabnega dovoljenja za objekte, ki so bili pred letom 1998 zgrajeni z gradbenim dovoljenjem, a brez uporabnega dovoljenja. Spremembe bodo tudi v postopku pridobivanja dovoljenj –  upravni organ bo v primeru molka mnenjedajalca lahko odločil sam. Upravni organi bodo tudi odločali s pomočjo izvedencev. Sprememba bo tudi pri prijavi začetka gradnje, kjer jo bodo investitorji vlagali na gradbeno inšpekcijo in ne več na organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše bo potekalo na lažji in cenejši način. Novosti bodo tudi pri Inšpekcijskih ukrepih in prometu z nepremičninami.

Pri Zakonu o urejanju prostora so predvideva spremembe pri prostorskem načrtovanju pri:

  • vsebinskih pravilih ( povečanje možnega obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi na 1200m2, dopuščanje možnosti širitve ureditvenega območja naselja tudi na območja, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli in ne zgolj na območje za dolgoročni razvoj naselja;
  • pri postopku priprave prostorskih izvedbenih aktov ( možnosti enkratnega pridobivanja mnenj (združitev dveh faz postopka) v pripravi OPN, OPPN in odloka o urediti podobe naselij in krajine, kadar se ne terja izvedba CPVO postopka,..);
  • in pri lokacijski preveritvi (nova vrsta lokacijske preveritve za namen legalizacije objektov na kmetijskih zemljiščih in upoštevali bodo predloge občin glede primernejših rokov za izvedbo postopka).

Pri ukrepih zemljiške politike so predvidene spremembe:

  • pri opremljanju stavbnih zemljišč (bolj jasna opredelitev samooskrbe objektov in kaj predstavlja opremljeno stavbno zemljišče, ter boljša opredelitev pogodbe o opremljanju, ki ne potrebuje več predhodnega programa opremljanja in za posledico nima odmere komunalnega prispevka (KP), ampak zgolj prevzem zgrajene infrastrukture s strani občine ) in
  • pri komunalnem prispevku (sprememba glede podlag za odmero KP in odlokov s katerimi se spreminjajo, ki se posledično ne rabijo spreminjati ob vsaki spremembi OPN; plačilo KP na način začasne in končne odmerne odločbe; jasna določitev obveznosti plačila KP za črnograditelje).

Na področju ukrepov zemljiške politike je bila obravnavana predkupna pravica, kjer se bo občina lahko izrekla že v potrdilu o namenski rabi zemljišča, prav tako bodo upoštevali predloge notarske zbornice glede obveznih podatkov v odzivu občine na ponudbo prodajalca.

Državni sekretar je tudi povedal, da bodo ponovno uzakonili pravilo 10 zemljiških parcel za obračun enkratne upravne takse.

V Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je povedal, bo odpravljeno ugotovljeno neskladje prehodnih obdobij za pooblaščene arhitekte in inženirje s prehodnim obdobjem za gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost in ukinitev pravice matične sekcije, da zahteva nadzor nad namensko uporabo sredstev zbornice.

Ema Pogorelčnik iz Geodetske uprave RS je predstavila Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki bo v celoti nadomestil zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006. Osnovni namen zakona je vodenje vseh podatkov v eni bazi, uvedeno bo e-poslovanje, s tem pa skrajšan čas evidentiranja nepremičnin, stranke pa bodo tudi hitreje prišle do informacij. Predlog zakona bo šel v javno obravnavo vzporedno s trojčkom gradbene zakonodaje, pričetek uporabe zakona pa se predvideva konec leta 2021.

Na sestanku je bilo tudi dogovorjeno, da vsako izmed združenj občin imenuje po dva predstavnika v delovno skupino za prenovo prostorske zakonodaje. Gre za imenovanje ad hoc skupine, ki bo pripravila in uskladila rešitve še preden bo gradbeni trojček dan v javno obravnavo. Predstavniki MOP so namreč povedali, da bi naj bila prečiščena besedila zakonov (GZ, ZUreP-2 in ZAID) dana v javno obravnavo že v petek, 19.4.2019. Na tem mestu so predstavniki občin opozorili, da je nujno, da se z občinami predhodno oblikujejo posamezne rešitve in se šele nato v obravnavo posreduje usklajeno besedilo zakonov, tudi če bo to pomenilo zamik predvidenega datuma začetka javne obravnave.

 

< Vse aktualne novice