• Domov
  • Novice
  • Zaključena 1. faza Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih GJS varstva okolja za leto 2016

V okviru Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2016 je zaključena 1. faza projektne naloge, ki analizira izvajanje oskrbe s pitno vodo. Primerjalna analiza vključuje 47 izvajalcev javne službe, ki izvajajo javno službo v 150 občinah. Analizirani izvajalci oskrbujejo 74 % vseh prebivalcev in zagotavljajo 82 % prodanih količin pitne vode v Sloveniji, kar zagotavlja celovit in reprezentativen pogled na pogoje in stroške izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo v slovenskem prostoru.

V okviru Zbornice komunalnega gospodarstva, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije se primerjalna analiza kontinuirano izvaja že od leta 2013. Temeljni namen projektne naloge je analizirati ključne oskrbovalne pogoje in stroške izvajanja storitev javnih služb varstva okolja za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustrezna strokovna podlaga za presojo upravičenih stroškov, izvajalcem pa identifikacija razlogov za odstopanja in možnosti za izboljšanje poslovanja.

Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja se namreč na posameznih oskrbovalnih območjih izvajajo pod zelo različnimi pogoji, kar vpliva na lastno ceno storitev. Glede na to je ključno, da občine, kot pristojne za določanje cen storitev, pri presoji upravičenih stroškov upoštevajo pogoje izvajanja posamezne javne storitve, ki jih določajo lokalne značilnosti oskrbovalnih sistemov.

Primerjalna analiza je metodološko prilagojena posebnostim izvajanja javnih storitev varstva okolja. Izvajalci so v analizi razvrščeni v skupine glede na primerljive pogoje izvajanja storitev, kar omogoča primerjavo stroškovne učinkovitosti in presojo obračunskih cen. Širok nabor dodatnih pojasnjevalnih kriterijev omogoča opredeliti dejavnike, ki pojasnjujejo razloge za pozicioniranje posameznega izvajalca nad ali pod povprečje primerljive skupine izvajalcev glede na ključni kriterij.

Zaključno poročilo je že bilo posredovano izvajalcem, ki so sodelovali v analizi, ter županom in direktorjem občinskih uprav občin, v katerih posamezni izvajalci zagotavljajo javno službo oskrbe s pitno vodo, z navedbo oznake izvajalca.

 

< Vse aktualne novice