• Domov
  • Novice
  • Zakon o elektronskih komunikacijah – javna obravnava

Prejeli smo pisno obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (EVA 2014-3330-0034).

Objavljen je na portalu e-demokracija (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=5111) in na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_informacijsko_druzbo/javne_objave_predlogi/).

Zainteresirana javnost je povabljena, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski osnutek poda do vključno 31. avgusta 2016 pripravljavcem, zato Skupnost občin Slovenije vabi občine, da morebitne predloge in pripombe pošljejo na info@skupnostobcin.si do podaljšanega roka, petka, 9. septembra 2016 , da jih lahko urejene in usklajene posredujemo pripravljavcu.

Poglavitni namen in cilj predlaganega zakonskega osnutka je popolni prenos Direktive 2014/61/EU o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti v nacionalno zakonodajo. Njen cilj je olajšati in pospešiti postavitev visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij z zmanjšanjem stroškov le-te. To vključuje ukrepe, kot so skupna in ponovna uporaba obstoječe fizične infrastrukture (velja ne le za komunikacijska omrežja, temveč tudi za druge vrste gospodarske javne infrastrukture), kar naj bi ustvarilo pogoje za bolj stroškovno učinkovito postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij. Pri tem so zlasti pomembne sinergije med sektorji. Znižanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti izgradnje visokohitrostnih elektronskih komunikacij je bistvenega pomena za razširjenost uporabe visokohitrostnega interneta, katerega digitalna infrastruktura podpira dejansko vse sektorje sodobnega in inovativnega gospodarstva. Določene napredne rešitve iz vsebinskega področja omenjene direktive so bile sicer predhodno (še kot nacionalne rešitve) že vpeljane v nacionalno zakonodajo, predvsem v veljavni ZEKom-1. Navedena direktiva minimalne harmonizacije sicer nudi državam članice dokaj široke možnosti prenosa oziroma dopušča precejšnjo mero fleksibilnosti, kljub temu pa je za njen popolni prenos potrebna sprememba zakonodaje, in sicer novela veljavnega ZEKom-1 (torej ZEKom-1C).

S predlaganim zakonskim osnutkom skušajo v okviru danih možnost hkrati še izboljšati veljavno ureditev iz ZEKom-1 tudi v nekaterih drugih vsebinah ob upoštevanju izkušenj, pogledov in stanj v praksi, ki smo jih zaznali oziroma bili nanje opozorjeni v okviru javnega poziva strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev predlogov v zvezi s pripravo te novele oziroma v okviru predhodnega javnega posveta v zvezi s stanjem po sprejetju ZEKom-1 ter preko komunikacije z nekaterimi drugimi resorji in organi.

< Vse aktualne novice