• Domov
  • Novice
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Zakon prinaša spremembe na področju javnih zavodov – se nanašajo na strateške načrte javnih zavodov, evidenco javnih zavodov s področja kulture in usposabljanje članov svetov javnih zavodov.

Z zakonom se natančneje opredelijo javni zavodi, ki se vpisujejo v evidenco javnih zavodov s področja kulture. Določi se način vodenja evidence, podatki, ki se vpisujejo v evidenco ter uredi varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Z namenom zagotavljanja ažurnosti podatkov se določijo organi in rok za posredovanje podatkov v evidenco.

Za zagotavljanje hitrejše obravnave strateških načrtov, odprave administrativnih ovir in dodatne birokracije se predlaga, da k strateškim načrtom javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, poda mnenje ministrstvo, pristojno za kulturo. Določi se rok, v katerem mora ustanovitelj ali večinski financer, ne glede na to ali je to občina ali država, podati predhodno mnenje v roku 45 dni, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Predhodno mnenje k strateškemu načrtu poda le tisti financer, ki ni ustanovitelj javnega zavoda, katerega delež predstavlja največji delež javnih sredstev za izvajanje javne službe oziroma programa javnega zavoda.

Član sveta javnega zavoda se naj bi, na podlagi sprememb, udeležil usposabljanja le ob začetku nastopa prvega mandata in ne več vsako leto. Na zakonski ravni se opredeli način vodenja evidence o udeležbi na usposabljanjih in izdajo potrdil članom svetov javnih zavodov, ki se usposabljanj udeležijo.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do torka, 14.7.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice