V četrtek, 29.6.2017 je Vlada RS na redni seji določila besedilo predloga zakona o spremembah Zakona o financiranju občin ZFO-1 in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Konkretne spremembe ZFO-1 so naslednje:

  • 6. člen: odprava inflacije kot sprememba pri izračunu primerne porabe občin
  • 11. in 12. člen: sprememba določb, ki urejata izračun povprečnih stroškov na prebivalca in določitev povprečnine tako, da se določi bolj pregleden postopek načina določitve povprečnine, natančno določi kateri stroški občin se pri določanju povprečnine upoštevajo ter da se upoštevajo makroekonomske javnofinančne okoliščine blagajn javnega financiranja;
  • 13. člen: sprememba uteži pri izračunavanju primerne porabe občin (sprememba upošteva demografska gibanja v občinah, saj najmlajši in najstarejši prebivalci v primerjavi z drugo populacijo pomenijo sorazmerno večji strošek za občine;
  • 20. člen: sprememba določbe o sofinanciranju občin na območjih, kjer bivajo italijanska in madžarska narodna skupnost ter stalno naseljena romska skupnost; (sprememba določa višino sredstev za ta namen, določeno v razmerju od višine skupne primerne porabe občin in omogoča uveljavitev meril za izračun višine sredstev, ki pripada posamezni občini) ter hkrati črta del člena, ki se nanaša na občine s stalno naseljeno romsko skupnostjo;
  • 23. člen: določen je zgodnejši skrajni rok za predloge sprememb načrtov porabe pri sofinanciranju občinskih investicij, in sicer namesto do 15. septembra do 15. avgusta tekočega leta, kar bo državnim organom in občinam omogočilo izvedbo vseh potrebnih postopkov v razumnem roku;
  • 24. a člen: odprava napake z zamenjavo imenovalca in števca v razmerju med razvitostjo občine in razvitostjo vseh občin pri določanju višine sredstev sofinanciranja investicij iz državnega proračuna za posamično občino;
  • 26. člen: sprememba določbe o sofinanciranju skupnih občinskih uprav (cilj določbe je povečati število skupnih občinskih uprav z večjim številom vključenih občin in večje število opravljenih nalog ter poenostaviti postopek ugotavljanja višine sredstev, ki pripada posameznim občinam).

Besedilo predloga zakona, ki je v Državnem zboru najdete TUKAJ. Morebitne še dodatne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do srede, 26.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Splošne pripombe/ugotovitve SOS: S spremembo se ponovno poskuša spreminjati sistem financiranja občin in to ponovno brez nujnih analiz delovanja sistema, nalog, ki jih občine opravljati, novih razmerij in potreb v različnih okoljih, brez upoštevanja potreb za prilagajanje tehnološkemu/digitalnemu napredku, brez podatkov o kakovosti in učinkovitosti izvajanja teh nalog. Opozarjamo, da je nujen pristop k urejanju financiranja občin, ki izhaja iz objektivnih analiz in podaja alternativne rešitve, kako in v katero smer spreminjati sistem financiranja občin glede na ugotovitve iz analize stanja in ciljev iz strategije, ki se nanaša na krepitev lastnih finančnih virov in načelo sorazmernosti virov. Parcialne spremembe, rešitve kot so te, niso sistemske in so nesprejemljive.

Tudi Računsko sodišče v reviziji glede primerne porabe občin v letih 2014/2015 ugotavlja, kar že vrsto let opozarja tudi SOS, da se mora višina primerne porabe za občine čim bolj približati stroškom nalog, ki jih morajo občine izvajati za svoje prebivalke in prebivalce. In, da je sistem pogajanj/dogovarjanj med državo in reprezentativnimi skupnostmi potrebno natančneje opredeliti, saj  bi zadnja dogovarjanja/pogajanja težko imenovali kot  takšna. Računsko sodišče tudi ugotavlja, da ni natančnih pregledov, katere naloge morajo občine v skladu s številnimi zakoni opravljati in v kakšnem obsegu. Dodati moramo, da tega ne ve niti matično Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno tudi za področje lokalne samouprave, tega ne vedo niti druga ministrstva. Nekatera deloma sploh ne vedo, da na njihovem področju občine, v skladu z veljavno zakonodajo, opravljajo neke določene naloge.

Ker pripravljeno besedilo ni usklajeno oz. usklajevano z občinami in njihovimi skupnostmi, prav tako pa ne sledi ugotovitvam in priporočilom Računskega sodišča, nasprotujemo sprejetju tega predloga sprememb in dopolnitev zakona.

< Vse aktualne novice