• Domov
 • Organi in delovna telesa

Najvišji organ Skupnosti občin Slovenije je Skupščina, ki jo sestavljajo predstavnice in predstavniki vseh občin članic.

PREDSEDNIK SOS

Predsednika imenuje predsedstvo. Funkcijo predsednika SOS si v skladu z vrstnim redom, ki ga določi predsedstvo v enakih časovnih obdobjih znotraj štiriletnega mandatnega obdobja delijo predsedniki sekcij SOS. Mandat predsednika se ne more ponoviti.

 

 

PREDSEDSTVO SOS

Skupnost občin Slovenije je v skladu s Statutom organizirana tripartitno. V preteklosti se je pokazalo, da so lahko interesi občin glede na njihovo velikost različni in včasih tudi nasprotni. Skupnost občin Slovenije pa združuje vse občin, ne glede na velikost, teritorialno pozicijo ali politično prepričanje županje ali župana.

Skupnost tako sestavljajo tri statutarno določene sekcije:

 1. Sekcija mestnih občin,
 2. Sekcija občin s sedežem upravnih enot in
 3. Sekcija ostalih občin.

Vsaka sekcija izvoli predsednika in 9 člansko predsedstvo.

ČLANICE IN ČLANI PREDSEDSTVA

SEKCIJA MESTNIH OBČIN

PREDSEDNIK
Dr. Aleksander Jevšek, MO MURSKA SOBOTA

PODPREDSEDNIK

Aleksander Saša Arsenovič, MO MARIBOR

OSTALI ČLANI

 • Matjaž Rakovec, MO KRANJ
 • Nuška Gajšek, MO PTUJ
 • Tilen Klugler, MO SLOVENJ GRADEC
 • Bojan Kontič, MO VELENJE

SEKCIJA OBČIN S SEDEŽI UPRAVNIH ENOT

PREDSEDNIK
Jasna Gabrič, TRBOVLJE,

PODPREDSEDNIK
Dr. Vladimir Prebilič, KOČEVJE

OSTALI ČLANI

 • Marko Rupar, CERKNICA
 • Tadej Beočanin, AJDOVŠČINA
 • Uroš Brežan, TOLMIN
 • Srečko Ocvirk, SEVNICA
 • dr. Ivan Žagar, SLOVENSKA BISTRICA
 • Janko Kos, ŽALEC
 • Ivan Molan, BREŽICE
 • Marijana Cigala, DRAVOGRAD

SEKCIJA OSTALIH OBČIN

PREDSEDNIK
Peter Misja, PODČETRTEK

PODPREDSEDNIK
Aco Franc Šuštar, VODICE

OSTALI ČLANI

 • Franc-Franjo Golob, VUZENICA
 • Marjan Kardinar, DOBROVNIK
 • Saša Likavec Svetelšek, HRPELJE-KOZINA
 • dr. Marko Soršak, HOČE-SLIVNICA
 • Darja Vudler, SV ANDRAŽ
 • Franc Čebulj, CERKLJE NA GORENSKEM
 • mag. Blaž Milavec, SODRAŽICA
 • Branko Ledinek, RAČE-FRAM

 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se sestaja po potrebi oziroma najmanj štirikrat na leto. ZAPISNIKE sej predsedstev si lahko ogledate na tej povezavi.

GLAVNI ODBOR

PREDSEDNIKI SEKCIJ

 • dr. Aleksander Jevšek, Mestna občina Murska Sobota
 • Jasna Gabrič, Trbovlje
 • Peter Misja, Podčetrtek

PODPREDSEDNIKI SEKCIJ

GENERALNA SEKRETARKA SOS

 • JASMINA VIDMAR

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje skupnosti ter namenskost in smotrnost porabe finančnih sredstev. Nadzorni odbor tudi sprejema poročila, priporočila in predloge, ki jih posreduje skupščini in predsedstvu v obravnavo in v sprejem.

Nadzorni odbor ima pet članov:

 • MITJA HORVAT, Občina Duplek
 • JOŽE KUŽNIK, Polzela
 • BERTO MENARD, Občina Logatec
 • EGON REPNIK, Občina Miklavž na Dravskem polju
 • MARJAN ŽMAVC, Občina Cerkvenjak.

KOMISIJE

Predsedstvo lahko kot svoja delovna telesa ustanovi komisije, ki obravnavajo posamezna vprašanja iz področja delovanja skupnosti.  Komisije obravnavajo strokovna vprašanja iz svojih področij, pripravljajo strokovna navodila za delo občin članic ter pripravljajo stališča in predloge do predlaganih zakonskih in podzakonskih aktov. Pri posameznih komisijah so med članicami in člani vpisani tudi vsi drugi predstavniki občin, ki aktivno sodelujejo pri delu komisij.

 1. Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja
 2. Komisija za prostor
 3. Komisija za kulturo
 4. Komisija za proračun in javne finance
 5. Komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj
 6. Komisija za socialo in zdravstvo
 7. Komisija za gospodarske javne službe
 8. Komisija za mladinsko politiko
 9. Komisija za turizem
 10. Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja
 11. Komisija za e-poslovanje
 12. Komisija za občinsko inšpekcijsko službo
 13. Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo
 14. Komisija za občinsko redarsko službo
 15. Komisija za zaščito in reševanje
 16. Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 17. Komisija za cestno infrastrukturo
 18. Komisija za urbani razvoj
 19. Komisija za integracijo romske skupnosti

DELOVNE SKUPINE

Predsedstvo skupnosti za urejanje posameznih vprašanj, pomembnih za občine članice, ustanavlja strokovne delovne skupine. Delovne skupine niso omejene s številom članic in članov, razdelitev mest pa ni vezana na sekcije skupnosti.

 1. Delovna skupina za notranjo revizijo
 2. Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev
 3. Delovna skupina za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa

ČASTNI ČLANI SOS

 1. Magdalena Tovornik
 2. Anton Tone Smolnikar
 3. Mirko Brulc
 4. dr. Stane Vlaj
 5. Srečko Meh
 6. Jože Kraner
 7. Leopold Kremžar

 


Nazadnje posodobljeno: