• Domov
  • Oznaka
  • enakost spolov

Oznaka: enakost spolov - stran 3 od 4

Smernice za integracijo načela nediskriminacije

Smernice za integracijo načela nediskriminacije so dokument, ki opredeljuje ključne cilje na področju nediskriminacije in možne ukrepe za njihovo dosego. Služile naj bi kot vodilo in pomoč ministrstvom in drugim državnim organom pri oblikovanju in izvajanju politik nediskriminacije na posameznih področjih. Z njimi želimo spodbuditi bolj celovito in povezujoče delovanje na področju spodbujanja in varstva… Preberi več

Vključevanje vidika spola v proračun

  Vključevanje vidika spola v proračun (angl. gender budgeting ) pomeni presojo proračuna z vidika spola, njegovo vključitev na vse ravni proračunskega postopka ter prestrukturiranje prihodkov in odhodkov na način, da se spodbuja enakost spolov. Je ambiciozen projekt, ki terja bistven premik v razmišljanju in praksi in zahteva organizacijske spremembe, ki jih ni mogoče zastaviti… Preberi več

Vpliv protikriznih ukrepov na enakost spolov

Ženski lobi Slovenije je v preteklosti že opravil analizo o vplivu protikriznih ukrepov na enakost spolov in ob tem opozoril, da je v krizi prišlo do izravnavanja razlik med spoloma tako pri zaposlenosti, plačah in delovnih razmerah. A nanizano ni znak krepitve enakosti spolov, niti ne kaže napredka pri zaposlovanju žensk. Odraža zgolj poslabšanje življenja za… Preberi več

Enakost med moškimi in ženskami v Evropski uniji

Enakost med ženskami in moškimi je eden od ciljev Evropske unije. Zakonodaja, sodna praksa in spremembe pogodb so sčasoma prispevale k okrepitvi tega načela ter njegovemu izvajanju v Evropski uniji. Evropski parlament je že ves čas goreč zagovornik načela enakosti med moškimi in ženskami. Pravna podlaga Od leta 1957 je načelo, naj moški in ženske… Preberi več

Varčevalni ukrepi države in pravica ženske do umetne ploditve

Tehnologija za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo iz leta 2000 ureja dostop žensk do tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Razpoložljivi podatki kažejo, da se Slovenija skupaj s skandinavskimi državami uvršča med države z največjo dostopnostjo tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo v Evropi…. Preberi več

Varčevalni ukrepi države in pravica ženske do prekinitve nosečnosti

Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je bila zagotovljena z Ustavo nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 1974. Na podlagi te ustavne določbe je bil leta 1977 sprejet Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki je ostal v veljavi tudi po razglasitvi slovenske samostojnosti. Ta zakon… Preberi več

Dostop do zdravstvenih storitev za ženske v Sloveniji

Slovenija ima precej velikodušen okvir, ki ureja spolno in reproduktivno zdravje žensk ter njihove pravice. Ženskam je v sistemu zdravstvenega varstva na primarni ravni zagotovljen neposreden dostop do ginekoloških storitev. V praksi je dostop do teh storitev običajno manj zadovoljiv, na nekaterih lokalnih območjih pa je še posebej slab. Do leta 2010 se je število… Preberi več

Udeležba žensk pri političnem odločanju v Sloveniji

Nekdanja Socialistična federativna republika Jugoslavija (SFRJ) je uvedla 30- odstotno kvoto za zastopanost žensk v političnem odločanju. Kljub kvoti pa je bilo za takratne razmere značilno, da ženske v postopkih odločanja niso imele enake moči. Slovenija v prvih petnajstih letih svoje samostojnosti ni imela vzpostavljenega sistema spolnih kvot. Zastopanost žensk na političnih vodilnih položajih je… Preberi več

Nasilje zaradi spola

Pristop slovenske zakonodaje k področju nasilja zaradi spola je najprej temeljil zgolj na kazenskem pravu, ki se osredotoča na preiskovanje kaznivega dejanja in pregon storilca, vendar se je skozi leta spreminjal in postajal celovitejši z osredotočanjem tudi na žrtve. Kazenski zakonik takratne Socialistične republike Slovenije iz leta 1977 je na primer uvedel jasne določbe, ki… Preberi več

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v Sloveniji

V nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ) se je od žensk pričakovalo, da bodo dejavne tako na trgu delovne sile kot tudi v zasebnem življenju, medtem ko na področju tradicionalne vloge spolov v zasebnem življenju ni bilo mogoče zaslediti nikakršnega opaznega napredka. V samostojni Sloveniji, zlasti po letu 2000, so javni organi uvedli nekatere ukrepe… Preberi več