Evidenčna naročila

Evidenčna naročila so nakupi blaga, storitev ali gradenj, za katere se ZJN-3  uporablja samo v delu spoštovanja dveh temeljnih načel. O evidenčnih naročilih govorimo takrat, kadar je vrednost naročila nižja od 20.000 evrov brez DDV za naročilo blaga/storitev (40.000 evrov brez DDV za infrastrukturne naročnika)  40.000 evrov brez DDV za gradnje (100.000 evrov brez DDV za infrastrukturne naročnike)  in 750.000 evrov brez DDV za socialne in druge posebne storitve (1 milijon evrov brez DDV za infrastrukturne naročnike).  Pa vendar v praksi pri izvedbi evidenčnih naročil prihaja do težav, povezanih predvsem z drobitvijo evidenčnih naročil in pa uporabo neprimernih pravilnikov za izvedbo tovrstnih naročil. Na podlagi pregleda poslovanja naročnika, bomo podali odgovore in napotke v zvezi z vprašanji:

 • Kako pravilno izvajati evidenčna naročila?
 • Kako se izogniti drobitvi evidenčnih naročil?
 • Kaj pomeni spoštovanje načela gospodarnosti in učinkovitosti ter spoštovanje načela transparentnosti pri izvedbi evidenčnih naročil?
 • Kako pravilno evidentirati planirane stroške?
 • Kako vzpostaviti informacijski sistem za pravilno izvajanje evidenčnih naročil?
 • Priprava pravilnika o vodenju naročil, pod mejnimi vrednostmi za uporabo ZJN-3.

Ponudbena cena za storitve, povezane z izvedbo evidenčnih naročil je odvisna od naročene storitve in velikosti naročnika.  Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo na vaše konkretno povpraševanje.

Javna naročila

Postopek oddaje javnega naročila je treba izvesti za naročilo blaga, storitve ali gradnje kadar je mejna vrednost višja od 20.000 evrov brez DDV za naročilo blaga/storitev (40.000 evrov brez DDV za infrastrukturne naročnika), 40.000 evrov  brez DDV za gradnje (100.000 evrov brez DDV za infrastrukturne naročnike) in 750.000 evrov brez DDV za socialne in druge posebne storitve (1 milijon evrov brez DDV za infrastrukturne naročnike).

ZJN-3 omogoča uporabo osmih (8) vrst postopkov oddaje javnega naročila, pri čemer pa je od vsakega konkretnega primera odvisno, kateri postopek je najprimernejši. Odgovor o tem, katero vrsto postopka oddaje javnega naročila uporabiti glede na predmet naročila pa je mogoče poznati le v primeru, ko se dobro pozna predmet javnega naročila, njegove lastnosti in uporabo/potrebe v celotnem življenjskem odboju predmeta naročila, situacijo na relevantnem trgu in itd.

V okviru pravnega svetovanja s področja javnega naročila nudimo sodelovanje in svetovanje v vseh fazah javnega naročila, začenši z definiranjem dejanskih potreb naročnika:

 • sodelovanje v predhodni raziskavi trga in izvedbi strokovnega dialoga,
 • priprava sklepa o začetku postopka,
 • priprava osnutka dokumentacije v zvezi z naročilom (navodila ponudnikom, vzorci obrazcev, vzorec okvirnega sporazuma),
 • priprava odgovorov na zastavljena vprašanja preko Portala javnih naročil,
 • pomoč pri pripravi zapisnika o odpiranju ponudb,
 • pregled prejetih ponudb,
 • priprava obvestila po 91. členu ZJN-3,
 • objava obvestila o oddaji javnega naročila,
 • priprava obvestila ostalim ponudnikom v primeru zahteve za vpogled,
 • sodelovanje pri morebitnem vpogledu v ponudbe,
 • priprava osnutka zapisnika o vpogledu v ponudbe,
 • priprava osnutka končnega poročila.

Ponudbena cena za storitve svetovanja v večini postopkov oddaje javnega naročila znaša od 1.440,00 evrov do 4.100,00 evrov (cene ne vključujejo DDV). Ponudbena cena je odvisna od predmeta naročila, vrste postopka, oblikovanja meril in drugih parametrov, ki vplivajo na obseg storitev. Z veseljem vam pripravimo ponudbo na vaše konkretno povpraševanje.

Predrevizijski postopek

Ponudnik ima pravico vložiti pravno sredstvo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z naročilom ter zoper odločitev o (ne)oddaji javnega naročila.

Naročnik je skladno s pravili ZPVPJN dolžan preveriti izpolnitev procesnih predpostavk za vsebinsko presojo zahtevka za revizijo. O zahtevku za revizijo mora naročnik odločiti v roku 8 delovnih dneh.

S strokovnih znanjem in bogatimi izkušnjami nudimo pravno svetovanje v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila.

Ponudbena cena za svetovanje v predrevizijskem postopku v večini primerov znaša od 950,00 evrov do 3.000,00 evrov (cene ne vključujejo DDV). Ponudbena cena je odvisna od kompleksnosti in vsebine revizijskega zahtevka.   Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo na vaše konkretno povpraševanje

In house naročila

Z izrazom „in house“ naročila označujemo neposredno podelitev predmeta v izvedbo subjektu, katerega naročnik sam ali z drugim naročniki skupaj obvladuje kot svoje notranje organizacijske enote. Podelitev „in house“ predstavlja izjemo od uporabe ZJN-3, zato je potrebno možnost obstoja in pravilno izvedbo „in house“  naročila skrbno preučiti in pripraviti. Republika Slovenija ima dodatno zahtevo, ki ne izhaja iz direktive 2014/24/ES o javnem naročanju in sicer, da mora biti izkazano, da je ponudbena cena subjekta, kateremu se „in house“ naročilo podeli enaka ali nižja od cen na trgu za tovrstni predmet.  V okviru svetovanja nudimo:

 • preučitev možnosti uporabe „in house“ naročila,
 • pripravo osnutkov dokumentov, ki izkazujejo utemeljenost podelitve „in house“ naročila,
 • pomoč pri primerjavi ponudbene cene z uporabo ustrezne metode (npr. cost-benefit analiza, analiza stroškovne učinkovitosti…),
 • priprava osnutka pogodbe o podelitvi v neposredno izvedbo („in house“ podelitev).

Ponudbena cena za storitve svetovanja s področja podelitve „in house“ naročil je odvisna od predmeta podelitve, položaja subjekta, kateremu se „in house“ naročilo podeljuje, pogodbenega razmerja in itd.

Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo na vaše konkretno povpraševanje.

Podelitev koncesije

Izziv slovenske zakonodaje je ureditev podelitve koncesije z več zakoni (Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javno- zasebne partnerstvu in  številni drugimi zakoni s področja predmeta podelitve koncesije). V okviru pravnega svetovanja nudimo svetovanje v postopkih podelitve koncesij, tako v postopkih javno-zasebnega partnerstva, kakor v drugih javnopravnih podelitvah koncesij;

 • priprava osnutka koncesijskega akta,
 • priprava osnutka koncesijske pogodbe.

Ponudbena cena za storitve svetovanja v postopku podelitve koncesije je odvisna od predmeta koncesije, vrste uporabljenega postopka, oblikovanja meril in drugih parametrov, ki vplivajo na obseg storitev. Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo na vaše konkretno povpraševanje

Javno zasebna partnerstva

Glede na dejstvo, da bodo v prihodnosti dodelitve evropskih sredstev vezale na zahtevo po pridobitvi zasebnega kapitala za sofinanciranje investicije, bo izvajanja postopkov javno zasebnih partnerstev mnogo pogosteje izvajano, kot je bilo doslej. K izvedbi postopka javno zasebnega partnerstva je potrebno pristopiti skrbno in metodično, predvsem pa se osredotočiti na pogosto premalo poudarjen del javno zasebnega partnerstva – izračun ekonomskega bremena in prevzema tveganj pogodbenih strank.

Za uspešno izvedbo javno zasebnega partnerstva nudimo storitve povezane z:

 • proučitvijo obstoječih pogodbenih odnosov občine,
 • sodelovanjem s promotorji (poziv promotorjem, objava poziva promotorjem, dodatna pojasnila promotorjem, pregled vlog, sodelovanje na predstavitvenih sestankih, sodelovanje pri oblikovanju končnih ugotovitev in predloga koncepta izvedbe),
 • izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta,
 • izvedbo predhodnega postopka,
 • priprava matrice razdelitve poslovnih in pravnih tveganj med bodoče partnerje projekta,
 • priprava terminskega plana in plana aktivnosti do izbora zasebnega partnerja,
 • priprava osnutka vsebine odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu,
 • sodelovanje v postopku dopolnjevanja akta o JZP, vključno s pripravo obrazložitve gradiva za sprejem na občinskem svetu,
 • sodelovanje v postopku sprejemanja na sejah odborov in na sejah občinskega sveta,
 • pravno svetovanje pri izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravno svetovanje pri pripravi končnih dokumentov,
 • priprava osnutka objave javnega razpisa in osnutka razpisne dokumentacije, vključno z vzorcem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu,
 • sodelovanje pri delu strokovne komisije javnega partnerja pristojne za vodenje javnega razpisa,
 • pravni pregled vlog prispelih na javni razpis,
 • sodelovanje v strokovni komisiji pristojni za pregled in vrednotenje prispelih ponudb oz. vlog,
 • pravni pregled poročila strokovne komisije po končanem pregledu in vrednotenju prispelih ponudb oz. vlog,
 • pravni pregled osnutka akta izbire javno-zasebnega partnerstva,
 • pravno svetovanje v morebitnem pritožbenem postopku zoper akt o izbiri,
 • priprava osnutka pogodbe o javno zasebnem partnerstvu v obliki primerni za podpis.

Ponudbena cena za storitve svetovanja v postopku javno zasebnega partnerstva je odvisna od obstoječih razmerij, predmeta javno zasebnega partnerstva, oblikovanja matrice razdelitve poslovnih in pravnih tveganj med bodoče partnerje in uporabe metod za oblikovanje matrice,  vrste uporabljenega postopka in drugih parametrov, ki vplivajo na obseg storitev. Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo na vaše konkretno povpraševanje

Evidentiranje javne službe in tržne dejavnosti

Subjekti javnega prava organizirani v obliki javnih zavodov, gospodarskih družb ali v drugih organizacijskih oblikah pogosto poleg storitev javne službe ponujajo tudi tržne storitve. Razlog za ponujanje tržnih storitev s strani javnih subjektov so lahko različni: v nekaterih primerih so storitve javne službe in tržne dejavnosti tako prepleteni, da izvajanje le ene vrste dejavnosti ni možno oz. bi to pomenilo nižjo kakovost storitve javne službe, prihodki tržne dejavnosti lahko pomenijo tudi dodaten vir za izvajanje javne službe ali pa na trgu preprosto obstaja povpraševanje po tržnih storitvah, ki jih ni pripravljen zadovoljiti noben tržni ponudnik.

Ne glede na razloge za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti znotraj posamezne organizacije se morajo tako izvajalci kot tudi ustanovitelji zavodov in javnih podjetij oziroma financerji javne službe zavedati tveganj, ki pri tem nastanejo. Bistvena so predvsem naslednja tveganja:

 • tveganje prelivanja javnih sredstev za subvencioniranje tržne dejavnosti ter posledično prevelike potrebe po javnih sredstev ali previsokih cenah javnih storitev;
 • tveganja glede vračil prejetih namenskih sredstev tretjih oseb (npr. državnega proračuna, sredstva skladov EU…) zaradi nenamenske porabe sredstev;
 • onemogočanje razvoja tržnih ponudnikov zaradi prednosti subvencioniranega javnega ponudnika;
 • znižanje kakovosti storitev javne službe zaradi pretirane osredotočenosti na tržno dejavnost.
 • Pravilno evidentiranja javne službe in tržne dejavnosti predstavlja prvi in nujni korak za izboljšanje poslovanja javnih subjektov, ki izvajajo obe dejavnosti.  Na tem področju nudimo naslednje storitve:
 • pregled obstoječega stanja v organizaciji in pripravo mnenj glede pravilnosti evidentiranja,
 • priprava mnenj glede vrste posamezne dejavnosti, oblikovanja sodil za razmejevanje posrednih stroškov na posamezno dejavnost ter oblikovanja cen storitev,
 • priprava internih aktov in navodil za ločeno spremljanje dejavnosti ter pomoč pri implementaciji novih rešitev v poslovanje (svetovanje glede potrebnih prilagoditev nalog zaposleni, informacijske podpore ipd.).

Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo na vaše povpraševanje povezano s poslovanjem subjektov javnega prava, ki poleg javne službe izvajajo tudi tržno dejavnost.


Nazadnje posodobljeno: