Izvajanje notranje revizije poslovanja

V okviru Skupnosti občin Slovenije se izvaja dodatna storitev za občine Izvajanje notranje revizije poslovanja.

K sodelovanju vabimo tudi posredne in neposredne uporabnike proračunov občin (vrtce, šole, javne zavode, krajevne skupnosti,…). Glede na vaše potrebe in zahteve lahko Revizijo naročite tukaj.
Vpogledate lahko pripadajoči CENIK SOS – revizijske storitve 2016, CENIK SOS – nerevizijske storitve 2016, CENIK SOS – storitve IJFP- 2016.

Izvajanje notranje revizije poslovanja bo v imenu SOS občinam članicam nudila skupina preizkušenih državnih revizorjev.

Nudimo vam revizijo poslovanja naslednjih vsebinskih sklopov:

PODROČJE REVIZIJE

OKVIRNI REVIZIJSKI CILJI

1

Interni akti 

Ali ima občina vse potrebne interne akte?

Ali so akti skladni s predpisi in sami med seboj?

Ali se interni akti izvajajo?

Ali so vgrajene ustrezne notranje kontrole?

2

Javna naročila v občinah do 10 mio prihodkov

Ali občina ustrezno spoštuje ZJN?

Ali so dobave skladne s ponudbami?

Ali občina spoštuje določbe ZIntPK pri javnih naročilih?

Ali so podizvajalci ustrezno obravnavani?

3-1

Javna naročila v občinah nad 10 mio prihodkov

Ali občina ustrezno spoštuje ZJN?

Ali so dobave skladne s ponudbami?

Ali občina spoštuje določbe ZIntPK pri javnih naročilih?

Ali so podizvajalci ustrezno obravnavani?

3-2

Javno zasebno partnerstvo 

Ali občina ustrezno izrablja prednosti, ki jih nudi javno zasebno partnerstvo?

Ali so bila dosedanja partnerstva učinkovita in skladna z ZJZS?

4

Javna naročila v občinah nad 3 mio prihodkov

Ali občina ustrezno spoštuje ZJN?

Ali so dobave skladne s ponudbami?

Ali občina spoštuje določbe ZIntPK pri javnih naročilih?

Ali so podizvajalci ustrezno obravnavani?

5-1

Plače, pri katerih je v vzorec zajetih do 20 zaposlenih

Ali je obstoječi akt o notranji organizaciji skladen z ZSPJS oz. ZJU?

Ali je bila prevedba ustrezno izvedena?

Ali so obstoječe plače in dodatki h plačam ustrezno določeni?

5-2

Plače, pri katerih je v vzorec zajetih do 50 zaposlenih

Ali je obstoječi akt o notranji organizaciji skladen z ZSPJS oz. ZJU?

Ali je bila prevedba ustrezno izvedena?

Ali so obstoječe plače in dodatki h plačam ustrezno določeni?

6

Izplačila osebnih prejemkov – vzorec do 25 oseb

Ali so povračila potnih stroškov ustrezna?

Ali so izplačila po avtorskih in podjemnih pogodbah ustrezno urejena?

Ali je študentsko delo ustrezno izkazano?

7

Stvarno premoženje 

Ali ima občina urejene upravljavce svojega premoženja in svoje premoženje ustrezno evidentirano?

Ali se sredstva namensko porabljajo?

Ali je bila inventura ustrezno narejena?

Ali občina pri razpolaganju s premoženjem spoštuje določbe zakona, ki ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem?

8-1

Zaključni račun s poudarkom na stvarnem premoženju v občini z do 10 mio € prihodkov

Ali občina pri razpolaganju s premoženjem spoštuje določbe zakona, ki ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem?

Ali ima zaključni račun vse zahtevane sestavine?

Ali je po vrednosti največjih 50 odhodkov skladnih z predpisi in v zaključnem računu ustrezno izkazano?

8-2

Zaključni račun s poudarkom na stvarnem premoženju v občini nad 10 mio € prihodkov

Ali občina pri razpolaganju s premoženjem spoštuje določbe zakona, ki ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem?

Ali ima zaključni račun vse zahtevane sestavine?

Ali je po vrednosti največjih 100 odhodkov skladnih z predpisi in v zaključnem računu ustrezno izkazano?

9

Inventura

Ali je premoženje ustrezno evidentirano in izkazano v računovodskih evidencah?

Ali se ustrezno spremlja presežke in manjke?

Ali so amortizacijske stopnje pravilno uporabljene?

Ali se z opremo, ki se ne uporablja več, ravna tako, kot določa ZRSPDSLS?

10

Račun financiranja

Ali je zadolževanje skladno z ZFO oz. ZJF?

Ali je poraba kredita namenska?

Ali občina ustrezno plasira viške sredstev?

Ali ima občina ustrezno likvidnostno načrtovanje?

11

Blagajniško poslovanje

Ali je blagajniško poslovanje ustrezno urejeno?

Ali obstajajo notranje kontrole, ki onemogočajo zlorabo oz. napake?

Ali  bi bilo obseg gotovinskega poslovanja možno zmanjšati?

12

Obračunavanje DDV 

Ali je odbitni delež DDV pravilno določen?

Ali je registracija za zavezanca za DDV smiselna?

Ali je razmejevanje tržne in netržne dejavnosti ustrezno ?

13

Poraba rezervnega sklada

Ali sta t.i. stalna in tekoča rezerva ustrezno oblikovani?

Ali je poraba obeh rezerv transparenta oz. skladna z določili ZJF?

Ali se sredstva porabljajo za namene, za katere so oblikovani?

14

Zaključni račun občine – 

ne glede na obseg prihodkov

Ali ima zaključni račun vse obvezne sestavine?

Ali so pravilno izkazane naslednje postavke: dolgovi, terjatve, obveznosti, časovne razmejitve, premoženje?

Ali je ZR pripravljen skladno z zakonom o računovodstvu, zakonom o javnih financah, SRS in drugimi področnimi predpisi?

15

Investicije

Ali je NRP ustrezen in se ustrezno izvaja? Ali je izdelana ustrezna investicijska dokumentacija? Ali so spoštovana določila ZJN oz. ZJF? Ali so investicije v poslovnih knjigah ustrezno izkazane?

16

Transferi nepridobitnim organizacijam

Ali postopek podeljevanja transferov poteka transparentno? Ali so uvedene ustrezne notranje kontrole za preverjanje namenskosti? Ali obe pogodbeni stani spoštujeta določila medsebojne pogodbe?

17

Integriteta in preprečevanje korupcije

Ali v postopkih javnih naročil in sklepanja drugih pogodb občina upošteva zahteve ZIntPK?

Ali so vzpostavljene ustezne evidence s področja prejemanja in dajanja daril?

Ali ima občina vse potrebne informacije za izdelavo načrta integritete?

18

Pisarniško poslovanje

Ali ima občina ustrezno urejen sistem evidentiranje prispele in odhodne pošte?

Ali sta signirni in klasifikacijski načrt skladna z zahtevami področnih predpisov?

Ali je vzpostavljen ustrezen sistem arhiviranja in dostopa do dokumentov?

19

Gospodarske javne službe

Ali je občina ustrezno uredila finančne odnose s svojim javnim podjetjem/koncesionarjem?

Ali so gospodarske javne službe ustrezno organizirane?

Ali so cene storitev, ki jih zaračunava javno podjetje oz. koncesionar ustrezne?

20-1

Finančno poslovanje v občinah z do 10 mio prihodki

Ali postopek finančnega poslovanja poteka tako, da so onemogoče zlorabe in napake? Ali je delo finančne službe organizirano tako, da je učinkovito?

Ali je uporaba službenih plačilnih in kreditnih kartic ustrezno, službenih potovanj in uporabe vozil ustrezno normativno regulirana?

Ali so izplačila skladna s pogodbo? Ali pogodbe temeljijo na ustreznih pravnih podlagah?

Ali se spremlja zamude pri plačilu na prihodkovni strani?

Ali se spoštujejo plačilni roki?

20-2

Finančno poslovanje v občinah z do 10 mio prihodki

Ali postopek finančnega poslovanja poteka tako, da so onemogočene zlorabe in napake? Ali je delo finančne službe organizirano tako, da je učinkovito?

Ali je uporaba službenih plačilnih in kreditnih kartic ustrezno, službenih potovanj in uporabe vozil ustrezno normativno regulirana?

Ali so izplačila skladna s pogodbo?

Ali pogodbe temeljijo na ustreznih pravnih podlagah?

Ali se spremlja zamude pri plačilu na prihodkovni strani?

Ali se spoštujejo plačilni roki?

21

Koriščenje EU sredstev

Ali občina ustrezno črpa EU sredstva?

Ali so evidence na tem področju ustrezne?

Ali so stroški, vezani na sofinanciranje projektov, ustrezno izkazani?

22

Uporaba službenih vozil

(priporočamo, če ima občina več kot 3 službena vozila)

Ali je to področje ustrezno regulirano z internimi akti?

Ali so evidence skladne, zanesljive in popolne?

Ali se službena vozila ustrezno uporabljajo?

Kakšni so stroški vzdrževanja teh vozil?

23

Delovna razmerja

Ali so postopki novih zaposlitev primerni in ustrezni z vidika ZDR oz. ZJU?

Ali so vzpostavljene ustrezne evidence s področja delovnih razmerij?

Ali so personalne mape ustrezno urejene?

Ali so pogodbe o zaposlitvi primerne?

Ali je akt o notranji organizaciji in sistemizaciji skladen z ZJU in ZSPJS?

PREDLOGI REVIZIJ JAVNIH ZAVODOV, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN ZAVODOV

STORITEV

25

Revizija poslovanja posrednega ali neposrednega proračunskega uporabnika občine z do 2 mio prihodkov in odhodkov

26

Revizija poslovanja posrednega ali neposrednega proračunskega uporabnika občine nad 2 mio prihodkov in odhodkov

 

Ostale revizijske in svetovalne storitve

STORITEV

27

Sprotno telefonsko svetovanje občinam – ta storitev bo popolnoma aktivirana šele od 1.6.2012 dalje, pred tem le po predhodnem dogovoru

28

Svetovalne ure, opravljene na sedežu občine

29

Svetovalne ure, opravljene na sedežu izvajalca notranje revizije

30

Sprotno pisno svetovanje občinam

31

Pomoč občinam v primeru nadzora  s strani Računskega sodišča RS

32

Izdelava odzivnega poročila za potrebe Računskega sodišča RS

33

Pomoč pri izdelavi odzivnega poročila za potrebe Računskega sodišča

34

Izdelava dolgoročnega revizijskega načrta

Za več informacij smo vam na razpolago v sekretariatu SOS na tel. številki 02/ 234 15 02.

Zadovoljne stranke

Z našimi revizijskimi storitvami so bile med drugim zadovoljne tudi naslednje občine:

Občina Sveta Ana Občina Cerknica
Sveta Ana

Nazadnje posodobljeno: