V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BENEDIKT, IZOLA, HODOŠ IN MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih  do srede, 13.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

NOVICE SOS

Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu 1/1

V Padni so 5. julija 2016 Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Skupnost občin Slovenije organizirali posvet Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu.

Posvet je bil izredno dobro obiskan, udeležilo se ga je več kot 100 udeleženk in udeležencev in mnogim, ki so se prijavili po datumu 27.6., ko so bile zapolnjene vse kapacitete,  so organP1020976izatorji morali sporočiti, da se zaradi prezasedenosti dogodka žal ne morejo udeležiti.

Osrednja tema posveta je predstavitev inovativnih oblik organiziranosti v turizmu, ki so osredotočene na izvajanje namestitvene dejavnosti in poslovnega povezovanja v turističnih kooperativah. Zadruge ali kooperative sicer niso nova oblika poslovnega modela, vendar jih v Sloveniji na področju turizma šele razvijamo. Na posvetu bo predstavljen zadružni poslovni model, ki omogoča učinkovito povezovanje v turistične kooperative s ciljem vzpostaviti poslovno sodelovanje fizičnih oseb, gostiteljev, zasebnega in javnega sektorja, ki turistom nudijo različne turistične storitve: namestitev, prehrana, vodenje, prevozi, animacije, šport. Posvet je potekal v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku.

Več o vsebini in predstavitve na tej povezavi, za galerijo fotografij kliknite tukaj.

Izveden posvet »Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo« 1/2

FullSizeRender 5Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javno finančno pravo sta v sredo, 6.7.2016, v mestni občini Murska Sobota, izvedla posvet z naslovom »Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo«.

Na posvetu so bile osvetljene ključne tematike v zvezi s podatki za izračun vodarine in omrežnine (ustreznost finančnega načrta izvajalca ali zakaj ni prilagoditev), ter v zvezi s poračunom vodnih izgub v vodnem povračilu oz. preračunom vodnega povračila za vodne izgube. Govora je bilo tudi o stroških obnove in vzdrževanju priključkov ter števnini kot delu omrežnine, izvajanju poračunov cen storitev in obračunu prekomerne porabe pitne vode ter kako je v primerih delitev vodarine in omrežnine med več občinami.

Aktualna tematika posveta je privabila veliko število predstavnikov občin, udeleženci pa so tekom razprave dobili tudi odgovore na konkretna vprašanja.

Sestanek na MJU na temo odprtih podatkov 1/3

Predstavniki več občin, pospeševalnika za pametne skupnosti Flapax in Ministrstvo za javno upravo so se na pobudo SOS sestali v petek, 8. julija na Ministrstvu za javno upravo.

Aleš Veršič, vodja projekta prenove sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja je predstavil načrtovane novosti, ki so pomembne za občine. V sklopu prenove je predvideno, da bo vzpostavljen nov Portal, ki bo temeljil na CKAN platformi (back end) in Drupal kot front end. Novi portal bo iz NIO portala prevzel zbirke podatkov.  Nov portal bo namenjen vsem iz javnega sektorja, torej tudi lokalni samoupravi. Za osnovo bodo uporabili izvorno kodo od angleškega portala odprtih podatkov (data.gov.uk). Po terminskem načrtu bi moral biti portal postavljen v septembru, zato je bilo na sestanku dogovorjeno, kako se pripravi akcijski načrt za vključevanje posameznih občin. Skupnost občin Slovenije je predlagala MJU ožjo koordinacijsko skupino, ki bo pomagala pri  vključevanju občin.

Renata Zatler je predstavila ključne novosti glede ponovne uporabe podatkov spremembe predpisov, ter obveznosti, ki iz slednjih izhajajo za občine. Da bi ob predpisanih obveznostih zagotovili tudi strokovno podporo in pomoč je ministrstvo pripravilo tudi priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja. Dogovorjena je tudi skupna organizacija seminarja za usposabljanje za občine.

Več informacij o odpiranju podatkov najdete na spletni strani MJU.

 

 

Pobuda za debirokratizacijo, deregulacijo in digitalizacijo procesov za prireditve 1/4

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovilo pobudo za debirokratizacijo, deregulacijo in digitalizacijo procesov za prireditve, saj iz občin članic SOS, njihovih zavodov in različnih društev, v poletnem času prejemamo veliko pobud in opozoril, s kakšnimi težavami se srečujejo na področju organizacije prireditev v praksi in so posledica različnih predpisov. Problematiko je obravnavala Komisija SOS za turizem.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v 21. členu našteva dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu. Med naštetimi je tudi organizacija in izvajanje prireditev. Načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja pa je v pristojnosti občin. Skupnost občin Slovenije je zato pozvala Ministrstvo za javno upravo, da se nemudoma in celovito posveti problematiki prireditev. Predlagali smo naslednje:

 • da se projektno/paketno pristopi k spremembam predpisov, ki urejajo prireditve in shode (V pravno informacijskem sistemu iskalnik ob vpisanem iskalnem geslu »prireditev« ponudi 424 različnih veljavnih predpisov, v katerih je omenjena beseda prireditev);
 • da se pristopi k projektu e-prireditve in shodi (po vzoru projekta e-poročanje v turizmu; organizatorji prireditev morajo v vlogah za različna soglasja in dovoljenja pisati iste podatke, npr. predvideno število udeležencev, lokacija in datum prireditve, … potrebno je v zaledju povezati sisteme tako, da bodo organizatorji prireditev enkrat vpisali potrebne podatke, ki bodo razdeljeni glede na vrsto dogodka tistim službam, ki so pristojne za izdaje posameznih dovoljenj ali soglasij. SOS je pri tem pripravljen aktivno sodelovati tako, da bo e-vloga vključevala tudi vsebine iz pristojnosti lokalnih skupnosti. Razen razbremenitve organizatorjev je dodana vrednost takšne aplikacije seznam vseh prireditev v Sloveniji na istem mestu, kar predstavlja z ponovne rabe podatkov brezmejne možnosti, za promocijo, potencial za razvoj novih aplikacij, novih turističnih produktov, povezovanje,…)

Greens projektni partnerji v Rigi 1/5

Konzorcij partnerjev projekta GreenS, katerega cilj je dodatno okrepiti sposobnosti in zmogljivosti javnih organov za varčevanje z energijo in zmanjšanje emisij CO₂ in nižanje stroškov z uporabo inovativnih rešitev za zelena javna naročila (ZeJN) se je sestal v Rigi 28. in 29. junija 2016. Namen sestanka projektnih partnerjev je preverjanje napredka začrtanih aktivnosti projekta in partnerji iz Slovenije, LEA Pomurje in SOS so že opravili eno izmed ključnih aktivnosti projekta, to je zbrati informacije o obstoječih procesih in praksah ZeJN v osmih državah članicah EU, ki sodelujejo v projektu GreenS. Raziskava je bila usmerjena na strokovnjake javnega naročanja v javnem sektorju na vseh institucionalnih ravneh.

Na sestanku je bila prisotna tudi predstavnica Evropske komisije zadolžena za spremljanje našega projekta in odlično ocenila izdelano raziskavo, ki bo po njenem mnenju v pomoč številnim odločevalcem širom Evrope.

Raziskava bo kmalu objavljena na spletni strani SOS in na projektni strani http://greensproject.eu/en/.

logo

EU greens logo

 

POVPRAŠEVANJE SOS

Postopki zemljiških operacij - PODALJŠAN ROK 2/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam članicam glede  problematike izvajanja postopkov zemljiških operacij (komasacije, agromelioracije).

Občina je soočena z dolgotrajnimi postopki uvedbe zemljiških operacij, predvsem z dolgotrajnim upravnim postopkom vodenim s strani Upravne enote.

Občino zanima ali se z enakimi oziroma podobnimi problemi soočate tudi ostale občine.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje. Vaše odgovore nam lahko posredujte do četrtka, 14.7.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – preverjanje pogojev po 3. ea členu (OPPN) 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-E, in sicer v zvezi s preverjanjem pogojev po 3. ea členu (OPPN).

Na sledečih povezavah si lahko preberete celotno POJASNILO in priloge k temu: VLOGA ZA DOSTOP DO ZBIRK PODATKOV, VZOREC IN NAVODILA in DOKAZILO O VIŠINI PRIHODKA IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI.

Spremembe Zakona o gozdovih 3/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo prejeli v pregled Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Temeljni cilj, ki se ga želi doseči s spremembo zakona je, da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe 995/2010/EU ter s tem prepreči dajanje na trg nezakonito posekanega lesa ali lesnih izdelkov, da se zmanjša administrativna bremena pri zagotavljanju sledljivost gozdnih lesnih sortimentov ter da se lastnike gozdov razbremeni odškodninske odgovornosti za morebitne poškodbe ali škodo obiskovalcev gozdov v okviru prostega dostopa v gozd.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam posredujte najkasneje do srede, 13.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Spremembe treh predpisov – Natura 2000 3/3

Na spletni strani MOP so objavljene spremembe treh predpisov, ki se nanašajo na območja Nature 2000 in sicer:

Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020):

Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov

Zaradi vpliva posebnih varstvenih območij in potencialnih posebnih ohranitvenih območij na lokalne skupnosti, kjer se ta območja nahajajo, sprejme vlada načrt, s katerim se ugotovijo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo ustrezni razvojni ukrepi. Ta načrt mora biti sprejet pred določitvijo posebnih varstvenih območij, v primerih potencialnih posebnih ohranitvenih območij pa pred potrditvijo s strani pristojnega organa EU…

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

S predlogom Uredbe se določa dopolnitev omrežja Natura 2000 z določitvijo novega posebnega varstvenega območja (Natura 2000) Osrednji Tržaški zaliv za sredozemskega vranjeka. Poleg tega se briše dve vrsti iz uredbe (kosec in velika uharica) in nanjo v obstoječem območju Natura 2000 ponovno dodaja eno vrsto (bela štorklja). Predlagane spremembe sledijo strokovnemu predlogu Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in odpravljajo tehnične napake iz leta 2013. Tako se ena vrsta vrača v stanje Uredbe pred letom 2013, za dve vrsti, dodani leta 2013 pa ne obstajajo strokovni pogoji za uvrstitev v območji Natura 2000.
Meje posebnih območij varstva in potencialnih posebnih ohranitvenih območij so določene v merilu 1: 250 000 in prikazane v digitalni obliki kot sloj geografskega informacijskega sistema. Podatkovna baza o mejah je del evidence o biotski raznovrstnosti, ki jo vodi ministrstvo. Karto hranita ministrstvo – Agencija RS za okolje in Zavod RS za varstvo narave. Publikacijska karta v merilu 1: 750 000 s prikazom meja posebnih varstvenih območij oz. njihove lege v prostoru je priloga predlagane uredbe.
Za boljše razumevanje sprememb predpisa je na spletni strani MOP in ZRSVN objavljena tudi podrobna obrazložitev, ki jo je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Rok za oddajo pripomb na MOP je 1. avgust, zato občine članice SOS vabimo, da nam pripombe teden dni prej pošljete (do ponedeljka 25. 7. 2016) na elektronski naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, da jih usklajene posredujemo pripravljavcem.

 

Osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 3/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo ponovno prejeli v pregled dopolnjen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Po preučitvi pripomb in predlogov, ki so jih prejeli v septembru 2015 in objavili na spletni strani URSZR v spodaj navedeni rubriki dne 20.10.2015, so osnutek dopolnili in spremenili.

Nov dopolnjen osnutek najdete na njihovi spletni strani na tej povezavi.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 3. 8. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Nov osnutek Zakona o športu 3/5

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene.

V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36. člen), kjer je navedeno, da občine za izbor izvajalcev letnih programov športa smiselno uporabljajo postopek določen za državo. 

V novem osnutku so upoštevane naslednje pripombe občin:
– da občine določijo javni interes z letnim programom šport
– da občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
– soglasje športne zveze je bilo spremenjeno v mnenje (ni zavezujoče, želi pa se vzpodbuditi sodelovanje med športnimi zvezami in občinami)
– v osnutku zakona je ostala možnost, da občine upravljanje športnih objektov dodelijo športnim društvom

MIZŠ ni podprl naslednjih pripomb občin: 

 • šole in občine ostanejo izvajalci športnega programa športa
 • lastništvo športne unije se ne more prenesti na občine, saj gre za odvzem premoženja
 • velike in mednarodne športne prireditve (88. člen) sofinancira država, zato velikih nagrad (moto šport) ne bodo uvrstili v 88. člen

Celotno besedilo osnutka zakona si lahko preberete na tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25.8.2016 .

DOGODKI SOS

49. MOS – NAPOVED tradicionalnega srečanja na MOS v sredo, 14. septembra 2016 4/1

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, da v svoje delovne koledarje vpišete obisk 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču od torka do nedelje (13.-18. september 2016). Še posebej vabljeni na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS, ki ga partnerji pripravljamo v sredo, 14. septembra 2016. Poskrbeli bomo za aktualno razpravo o priložnostih in pasteh Pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities).

Natančen program srečanja z informacijami o prijavi na dogodek vam bomo poslali v začetku septembra. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

 Želimo vam lepo poletje.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 4/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

14.7./ Informativni dan za predstavitev standardnih projektov Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 5/1

Obveščamo Vas, da bo za potencialne prijavitelje na standardne razpise Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, 14. julija 2016, v Jamskem dvorcu v Postojni organiziran Informativni dan za predstavitev standardnih projektov.

Osnutek programa informativnega dne najdete tukaj. Predstavitve bodo v obeh jezikih, zagotovljeno pa je simultano prevajanje.
Dogodek bo za udeležence brezplačen. Brezplačno bo tudi parkiranje na ogromnem parkirnem prostoru pred Postojnsko jamo.

Predhodno se lahko prijavite na naslov: it-si.svrk@gov.si – pošljete elektronsko sporočilo z naslovom “prijava na informativni dan” ter napišite ime in priimek udeleženca/cev ter inštitucijo, kateri udeleženec pripada. Prijave bodo sproti potrjevali. Vaša vprašanja lahko tudi predhodno naslovite na ta naslov.

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 5/2

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.
Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Prav tako bo v kratkem odprta registracija, o čemer vas bomo obvestili .

SEJA VLADE

95. seja Vlade RS 6/1

Poročilo Projektnega sveta glede nepremičnin

Vlada RS se je seznanila s Prvim poročilom Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin (Poročilo). Projektni svet je pri oblikovanju izhodišč, smernic ter ukrepov izhajal iz ugotovitev Ustavnega sodišča, iz opisov izkušenj vpletenih deležnikov v postopku priprave ZDavNepr v letu 2014, iz opravljene analize sedanjega stanja ter usklajevanja projekta z ostalimi državnimi projekti, ki so že v teku.

V zvezi s pravočasnim zagotavljanjem potrebnih podatkov Projektni svet Vladi RS predlaga vrsto sklepov v smeri naložitve obveznosti vladnim službam in ministrstvom, ki so pristojni za sporočanje posameznih podatkov o nepremičninah, pomembnih za njihovo vrednotenje ter preveritve postopkov, kvalitete, ažurnosti in zagotavljanja podatkov, sporočenih v Register nepremičnin. Predlaga se, da pristojni resorji k enakim aktivnostim pozovejo tudi druge subjekte (občine), ki so pristojni za sporočanje posameznih podatkov. (Vir: Vlada RS, ab)

Ne/spoštovanje delovnopravne zakonodaje

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2015. Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) opravlja inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij (zaposlovanja), varnosti in zdravja pri delu ter na področju socialnega varstva.

Inšpektorji vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so v letu 2015 opravili 16.077 inšpekcijskih pregledov, od tega na področju nadzora delovnih razmerij 8539 inšpekcijskih nadzorov, na področju varnosti in zdravja pri delu so opravili 7438 nadzorov in raziskali 87 nezgod pri delu. Inšpektorji socialne inšpekcije so opravili 100 inšpekcijskih nadzorov.(Vir: Vlada RS, ab)

Spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.

Glavne spremembe se nanašajo na:

 • za enosobne kurilne naprave na trdno gorivo in male kurilne naprave na trdno gorivo z nazivno toplotno močjo do 500 kW se uvaja nadzor dajanja teh naprav na trg;
 • odpravlja se olajšava glede neizvajanja prvih meritev in občasnih meritev emisije snovi v zrak iz enosobnih kurilnih naprav na trdno gorivo;
 • nadzor emisij iz malih kurilnih naprav z vhodno toplotno močjo enako ali večjo od 500 kW in manjšo od 1 MW, ki se uporabljajo izključno za tehnološke procese, se prenaša iz dimnikarske pristojnosti v pristojnost pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa. (Vir: Vlada RS, ab) 

Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa

Vlada RS je obravnavala poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2015 in ga posredovala v nadaljnjo obravnavo Državnemu zboru RS.

Iz poročila izhaja, da je za dosego ciljev na področju varnosti cestnega prometa potreben celosten in integralni pristop na politični, strateški, strokovni in izvajalski ravni.

Aktivnosti v letu 2015, za večjo varnost cestnega prometa, so se s strani države, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij zmanjšale zaradi težav z zagotavljanjem sistemskega vira financiranja preventivnih dejavnosti in aktivnosti pri nadzoru policije, katerega imajo vzpostavljenega v posameznih in prometno varnostno najbolj učinkovitih državah. Zato poročilo o izvajanju nacionalnega programa, kot prioriteto, postavlja projekt izgradnje stabilnega in trajnega vira financiranja varnosti cestnega prometa v RS, ki bo zagotovil, da se bo, tako kot leta 2010, v letu 2022 ponovno prepolovili število mrtvih in hudo telesno poškodovanih udeležencev cestnega prometa. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2015. V letu 2015 je znašala realizacija razvoja in obnavljanja avtocest ter drugih investicij (brez obveznosti iz zadolževanja) 98.911.851 evrov (z DDV) oz. 83.487.984 evrov (brez DDV). Gradbena dela so se izvajala na skupaj 23,6 km novih avtocest. Aktivnosti prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor pa so se izvajale na 11 odsekih. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javna razpisa MKGP- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je okvirno razpisanih do 40 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 1 mio EUR za majhne naložbe (sklop A), 24 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) in 15 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

3. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 pa je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Za ta namen je razpisanih do 4 mio EUR nepovratnih sredstev; od tega 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk.

Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva 7/2

Razpis MGRT za bolj inovativni pristop pri oblikovanju turističnih proizvodov/storitev in pomoč pri trženju in promociji. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja…Sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma. Rok za prejem ponudb je 10. 8. 2016.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Razpis za večgeneracijske centre predvidoma v avgustu 7/3

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Namen javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo nudili različne preventivne programe ranljivim ciljnim skupinam in na ta način vzpostaviti mrežo predvidoma 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji.

Javni razpis bo objavljen predvidoma v mesecu avgustu 2016. Po objavi bo ministrstvo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Vsi podatki v zvezi z izvedbo informativne delavnice bodo objavljeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

Predvideva se, da bo javni razpis odprt približno dva meseca. Z izbranimi prijavitelji pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju predvidoma s 1. 1. 2017.

Posodobljene informacije o javnem razpisu najdete na tej povezavi tukaj.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/4

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 7/5

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

MESEC PROSTORA 2016 (3. - 31. oktober 2016) - Najava in vabilo k sodelovanju 7/6

slika

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi, da se v mesecu oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2016. Letos želijo opozoriti na nujnost prilagajanja mest in naselij na podnebne spremembe, katerih posledice vse bolj vplivajo na kakovost življenja v njih, na energetsko oskrbo, na gospodarstvo in kakovost zraka.
S sloganom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!« želimo spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.

Mesec prostora 2016 je odlična priložnost tudi za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in druge organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki se navezujejo na izpostavljene teme, na slogan meseca prostora ali na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (3.10.2016) in Svetovnega dne mest (31.10.2016).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2016, načrtovane aktivnosti pa sporočite na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2016 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu:http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/ .

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/7

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/8

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

Italijanske občine iščejo partnerje 7/9

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

NOVICE DRUGIH

Pomen izobraževanja odraslih v lokalnih okoljih 8/1

Kako gledajo na položaj in kakšno bodočnost pripisujejo slovenski župani izobraževanju odraslih, so v Andragoškem društvu Slovenije raziskovali v projektu Pomen izobraževanja odraslih v moji občini. O vlogi in pomenu izobraževanja odraslih za posameznika in lokalno skupnost so župani odgovarjali na 7, vnaprej poslanih vprašanjih. Na podlagi razprav so bile oblikovane ugotovitve in priporočila, izpostavljeni pa tudi primeri dobrih praks. Vprašanja so bila razdeljena v 3 tematske sklope.

V prvem sklopu so 4 vprašanja:

 • kako ocenjujejo pomen in poslanstvo treh vidikov izobraževanja: neformalnega izobraževanja odraslih za razvoj socialnega in kulturnega kapitala,
 • izobraževanja za večjo zaposljivosti in izobraževanja za zviševanje izobrazbene ravni,
 • kakšno vlogo imajo župani osebno  in kdo je odgovoren za posamezen vidik (občina, država, delodajalec),
 • katere kratkoročne in dolgoročne cilje razvoja IO v občini so ali bi želeli postaviti in katere organizacije so ali bi lahko največ prispevale k uresničevanju ciljev IO (LU, šole – javne ali zasebne, razvojne agencije –javne ali zasebne, nevladne organizacije, drugo).

Vsi trije vidiki izobraževanja odraslih so vključeni tako v Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2013-2020) kot v evropska priporočila.

V naslednjih novicah bomo predstavili mnenja županov o pomenu in poslanstvu izobraževanja odraslih za razvijanje socialnega in kulturnega kapitala, za delo in za zviševanje izobrazbene ravni in odgovornosti za njihov razvoj. (Pripravila: Olga Drofenik, ADS)

Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse 8/2

Prilagajanje na podnebne spremembe kot so višje temperature zraka v vseh letnih časih, višje temperature tal, rek, jezer in morja, poletne vročinske valove, bolj pogoste suše in bolj pogoste ter intenzivne poplave, pogostejše zelene zime,… je ključni dejavnik prihodnje blaginje prebivalcev Slovenije. Slovenija celovite državne strategije prilagajanja še nima. Zato je pomembno, da občine izkoristijo možnost povečanja svoje odpornosti z ukrepi prostorskega načrtovanja, civilne zaščite ter upravljanja z energijo, vodo in okoljem. Glede na pojavnost posledic podnebnih sprememb v Sloveniji so najnujnejši ukrepi prilagajanja v sektorjih kmetijstva in upravljanja z vodami.

Umanotera je v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse izbrala občino Ajdovščina kot trenutno vodilno občino v Sloveniji in kot dobro prakso prilagajanja na podnebne spremembe na občinski ravni ter male večnamenske zadrževalnike voda kot naravne ukrepe za upravljanje z vodami, ki lahko med mokrim obdobjem zadržujejo vodo v krajini, v primeru poplav pa upočasnijo poplavne valove. (Vir: Umanotera)

Podrobni opisi dobrih praks in njihovih večplastnih koristi so na voljo v katalogu dobrih praks, objavljenem na spletni strani projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.