V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE APAČE, MAJŠPERK IN ZAVRČ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

PREDSEDSTVO SOS

18. seja Predsedstva SOS v Grosupljem 1/1

V torek, 5.9.2017, je v prostorih Družbenega doma Grosuplje potekala 18. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), analizo sistema financiranja občin, pogajanja za povprečnino v letih 2017 in 2018, posvetili pa so se tudi vsebinam v kulturni infrastrukturi ter ostalim aktualnim temam.

 • Odziv Vlade RS na Izjavo Skupščine Skupnosti občin Slovenije

Uvodoma so se županje in župani seznanili z odzivom Vlade RS na Izjavo Skupščine Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so v skupni izjavi Skupščine SOS zahtevali spoštovanje Resolucije o normativni dejavnosti, torej sodelovalni odnos med vlado in občinami, oblikovanje pokrajin/regij, predvsem pa, da vlada občinam zagotovi dostop do evropskih sredstev in nemudoma ustavi tekoče finančno obremenjevanje lokalnih skupnosti ter pristopi k dogovoru, kako bo v naslednjih treh letih, glede na postopni dvig gospodarske rasti, nadoknadila ustvarjen manko financiranja lokalnih skupnosti, da bodo te lahko zagotavljale nemoteno izvajanja tekočih nalog in razvoj lokalnega okolja, s tem pa skladni razvoj celotne države. Vlada v svojem odgovoru z dne 31.8.2017 zavrača očitke, da pri pripravi strategije in predlogov zakonov ne upošteva Resolucije o normativni dejavnosti, prav tako zavrača očitke, da v Sloveniji nimamo pregleda nad nalogami občin, in izpostavlja zlasti število srečanj na različnih ravneh, ki so bila namenjena pogovorom s predstavniki občin. Županje in župani so na podlagi prejetega odgovora Vlade RS ugotavljali, da vlada očitno uspešnost pogajanj, usklajevanj in kvaliteto odnosa med vlado in občinami meri zgolj v količini sklicanih sestankov, ne pa na osnovi sklenjenih dogovorov in usklajenih rešitev.

 • Osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)

Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje je uvodoma povedala, da so pripravili nov Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), saj je imel prejšnji že preveč sprememb in je postal tudi nepregleden, ob enem pa pozvala občine k posredovanju pripomb, saj se 11.9. zaključi javna obravnava.

Mag. Tanja Pucelj Vidović, sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor je predstavila ključne novosti Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki se nanašajo predvsem na združen (enoten) postopek dovoljevanja, stečaj in likvidacijo, lokalne gospodarske javne službe, ukrepanje države v primeru nespoštovanja vladnih uredb, ki se nanašajo na JS,… V nadaljevanju je povzela tudi bistvene novosti, ki se nanašajo na delovanje samoupravnih lokalnih skupnosti. Te med drugim prinašajo nove pristojnosti občinski inšpekciji glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka, brez zagotavljanja ustreznih finančnih sredstev, skozi predvideno besedilo 253. in 254. člena zakona pa ponovno poskuša posegati v avtonomijo samoupravnih lokalnih skupnosti: občina bi pred sprejemom odločitve o cenah komunalnih storitev ministrstvu morala poslati dokumentacijo, ki je bila podlaga za določitev predloga cene storitev gospodarskih javnih služb in njegovo obrazložitev, nato pa bi ministrstvo izdalo soglasje k predlogu cene, če ugotovi, da je oblikovana v skladu z metodologijo. Župani so opozorili, da se s tem posegom v avtonomijo občin vračamo v obdobje pred sprejetjem Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO), za občine pa to pomeni kritje finančne izgube javnega podjetja, dokler ministrstvo ne bi potrdilo cene storitev. Iz tega razloga predlagane rešitve za občine niso sprejemljive. Kakor so ugotovili člani Predsedstva SOS, v danem trenutku zakonu manjkajo bistvene sestavine, ki bi morale biti zagotovljene na podlagi Resolucije o normativni dejavnosti in 140. člena Ustave RS, to je obrazložitev po členih in presoja finančnih posledic in administrativnih učinkov, če resorno ministrstvo želi zakon obravnavati v postopku javne razprave. Zato je Predsedstvo SOS zavrnilo osnutek Zakona o varstvo okolja, vse dokler ne bodo izpolnjene osnovne predpostavke za njegovo obravnavo in ga razume zgolj kot neformalni predlog.

 • Vsebine v kulturni infrastrukturi

Seje predsedstva SOS sta se udeležila tudi minister za kulturo, Anton Peršak s sodelavcem g. Boštjanom Tadlom. Minister je izpostavil, da bo v prihodnjih nekaj letih namenjenih kar nekaj sredstev za razvoj področja kulture v občinah, tako na področju investicij, kulturnih vsebin kot tudi na področju kulturne dediščine. V pripravi pa je tudi t.i. zakon, ki bo uvedel » kulturni evro« oz. zakon, s katerim bodo omogočena vlaganja v umetniška dela. Novela Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi predvideva 1,25-odstotni delež za likovna dela od naložb v prenove ali novogradnje v vrednosti do deset milijonov evrov in odstotek za naložbe nad tem zneskom. Ta delež bi veljal za javne investitorje, javnopravne osebe, ki jih obvezuje javno naročanje za novogradnje ali obnove nekaterih nepremičnin v javni lasti. Lokalne skupnosti so se sicer do zakona opredelile negativno, predvsem zaradi dodatnih stroškov ob investicijah, ob upoštevanju dejstva, da občine zagotavljajo sredstva za investicije bolj ali manj same – ali skozi privarčevana sredstva, zadolževanje, pridobivanje evropskih sredstev – država občinam, glede na stopnjo razvitosti zagotavlja sredstva za investicije v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin, vendar so ta sredstva že nekaj let, vse od krize znižana na raven, ki v marsikateri občini z nizko finančno kapaciteto, onemogoča uresničevanje potrebnih investicijskih posegov na številna področja, ki zahtevajo takšna vlaganja.  Županje in župani, pa tudi minister Peršak, so v razpravi ugotavljali, da so sredstva, ki so v državnem proračunu zagotovljena za področje kulturnih investicij in kulturnih vsebin izjemno omejena, odstopanje sredstev države v primerjavi z vlaganji lokalnih skupnosti na tem področju pa zaskrbljujoče. Izrazili so podporo prizadevanjem za zagotovitev dodatnih sredstev za področje kulture, vendar pod pogojem, da se najprej zagotovi financiranje občin v skladu z veljavno zakonodajo, zaradi česar bo v prihodnosti možno dodatno zvišati občinska vlaganja na področju kulture. Opozorili so tudi, da je potrebno tudi pri zakonodaji, ki jo pripravlja Ministrstvo za kulturo, pripraviti vse predloge zakonov tako, da bodo vsebovali oceno finančnih posledic za lokalne skupnosti.

 • Sistem financiranja občin ter pogajanja in financiranje občin v letih 2017 in 2018

Dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo je povedal, da so na podlagi analiz sistema ugotovili, da predpisi za določitev povprečnine niso jasni, kot poglavitna težava pa se je izkazalo, da stroškovna analiza s strani države ni bila opravljena že od leta 2010, od leta 2011 dalje pa smo s strani države priča zavestni kršitvi zakonodaje na področju financiranja občin. Zato je Predsedstvo SOS podprlo naročilo stroškovne analize financiranja občin, ki bo nudila novo strokovno osnovo za pogajanja za višino povprečnine z Vlado RS.

 • Delo komisij SOS

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z delom komisij SOS, ki so se sestale v času od zadnje seje predsedstva. Sestala se je Komisija za proračun in javne finance pri SOS, na kateri so članice in člani obravnavali predlog o spremembi pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, predlog sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi ter predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Prav tako se je sestala Komisija za integracijo romske skupnosti. Člani Komisije in ostali vabljeni so obravnavali predlog novele Zakona o romski skupnosti, ki ga je pripravila vladna skupina in predlog Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021. V času od zadnje seje predsedstva je potekala tudi seja Komisija za prostor na kateri so članice in člani komisije obravnavali vprašanje glede primerne višine zneskov komunalnih prispevkov za gradnjo kmetijskih objektov in vladne predloge prostorske in gradbene zakonodaje, pripombe pa so bile posredovane tudi na Državni zbor.

***

Predsedstvo SOS je potrdilo imenovanje evidentirane članice, Suzane Konec iz občine Bovec, v Komisijo za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS, ter se med drugim seznanilo z informacijo o projektu »Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo«, ki ga je predstavil Drago Slameršak, direktor Radia Tednik Ptuj.

Galerija slik.

NOVICE SOS

Srečanje županj v občini Semič 2/1

V petek, 8. septembra je v občini Semič potekalo že deveto srečanje županj, ki ga sedaj že tradicionalno organizira SOS v sodelovanju z občino gostiteljico. Na tokratnem srečanju so županje govorile o strateškem in kriznem komuniciranju, posebno pozornost pa so namenile tudi razpravi o vlogi županj oziroma žensk v politiki. Strinjale so se, da bi vključenost žensk v politiko lahko bila še širša, ter se zavzele za spodbujanje žensk, da se vključijo oziroma vstopijo v politiko in prevzamejo odgovornost za delovanje v lokalni skupnosti in njen razvoj. V nadaljevanju so županje izmenjale izkušnje iz različnih področij njihovega delovanja, del druženja pa so namenile tudi ogledu primerov dobrih praks izvedenih v občini Semič. Obiskale so novo zgrajen kulturni center ter prenovo trškega jedra, ki je bilo delno prenovljeno iz sredstev EU in ostale pomembne točke v občini Semič.

KNJIGA in Vzorci aktov - Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 2/2

Pri založbi Lex localis  je izšla knjiga: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili avtorjev: prof. dr. Boštjan Brezovnik, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, doc. dr. Franjo Mlinarič.

PDF različica knjige je dostopna s klikom na povezavo.

Tiskana različica knjige (trenutno je v tisku) bo poslana brezplačno (po 1 izvod) po pošti na naslove direktoric in direktorjev občinskih in mestnih uprav vseh 212 občin.

Vzorci aktov
Sodelavci inštituta so pripravili tudi naslednje vzorce občinskih aktov po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/, ki so objavljeni na portalu Lex localis. Dostop je omogočen naročnikom Portala Lex localis. Več o tem...

Občina Piran objavila razpis za razpršeni hotel Padna 2/3

Skupnost občin Slovenije se je v okviru svojih aktivnosti na področju turizma posvečala tudi promociji potencialov razpršenega hotela in v ta namen samostojno in s partnerji organizirala obisk dobre prakse, posvet in razne sestanke. Pri razpršenem hotelu gre za trajnosten pristop, ki izkorišča obstoječe stavbe in jim daje novo ali dodatno funkcijo v prostoru, gre za krožno ekonomijo in oživljanje vaških/mestnih središč, ekonomsko valorizacijo kulturne dediščine, spodbujanje lokalnega gospodarstva in še bi lahko naštevali. Med številnimi občinami je bila pobuda dobro sprejeta in pričele so se razne iniciative, tudi v Občini Piran. Slednja nas je obvestila, da so objavili javni razpis za izbor zasebnega partnerja za potrebe celovite ureditve razpršenega hotela v naselju Padna. Novico o tem objavljamo z namenom, da ostale občine seznanimo s stanjem projekta v Piranu oz. Padni.

Kratek povzetek iz razpisne dokumentacije:

Predmet javnega razpisa je izbor zasebnega partnerja za potrebe celovite ureditve razpršenega hotela v naselju Padna z namenom vzpostavitve celovite ponudbe turističnih storitev.

Projekt obsega predvidoma rekonstrukcijo desetih (10) objektov z osemindvajsetimi (28) prenočitvenimi enotami oziroma enainšestdesetimi (61) ležišči, ureditev restavracije, recepcije ter parkirnih površin. Zasebni partner bo prevzel obveznost izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in izvedbo vseh del v skladu s projektno dokumentacijo ter zunanjo ureditvijo. Zagotoviti bo moral tudi financiranje rekonstrukcije objektov, opreme objekta, zunanje ureditve in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje rekonstruiranih objektov. Zasebni partner bo moral zagotoviti vzdrževanje in delovanje objektov za celotno obdobje trajanja javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner mora v času trajanja javnega zasebnega partnerstva v objektih izvajati dejavnost razpršenega hotela.

Javno-zasebno partnerstvo začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki se sklene za obdobje do največ petindvajset (25) let. Po zaključeni rekonstrukciji bo zasebnemu partnerju za čas do izteka pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu na zemljiščih podeljena stavbna pravica, na podlagi katere bo zasebni partner pridobil pravico, da ekonomsko koristi objekte in sicer z namenom izvajanja dejavnosti razpršenega hotela. Po izteku pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu bo javni partner prevzel v last in upravljanje zadevne objekte, brez kakršnegakoli nadomestila, dodatnih obveznosti ali omejitev uporabe.

Rok za prejem prijav je četrtek, 21. september 2017, do 12. ure. Več o razpisu na tej povezavi.

Občine o odpravi anomalij v plačnem sistemu in povračilih stroškov v zvezi z delom 2/4

Dne 6. septembra 2017 je v Ljubljani je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala seminar za zaposlene na občinah. Namen seminarja je bil seznaniti udeležence o ukrepih, ki so bili dogovorjeni z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju in sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti med vlado in sindikati, za odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja. Udeleženci so se seznanili z z novostmi pri vrednotenju delovnih mest, izvedba spremembe aktov o sistemizaciji, določitev novih plačnih razredov javnih uslužbencev in priprava aneksov k pogodbam o zaposlitvi ter novosti, ki jih na splošno prinaša sklenjen Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Navedeno je predstavil mag. Branko VIDIČ, sekretar na Ministrstvu za javno upravo.
V drugem delu seminarja je predavala strokovnjakinja Štefka KORADE PURG, višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, na temo povračila stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov (tako za funkcionarje kot javne uslužbence). Udeleženci so tako obnovili svoje znanje s tega področja.

Udeležencem in predavateljema se zahvaljujemo za udeležbo in sodelovanje.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o javnih financah – ponovno medresorsko usklajevanje 3/1

Obveščamo vas, da smo v ponovno medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o javnih financah.

Ministrstvo pojasnjuje, da mora biti zaradi zamujanja pri implementaciji Direktive Sveta 2011/85/EU z dne 8.11.2011 o zahtevi v zvezi s proračunskimi okviri držav članic predlog ZJF posredovan v obravnavo Državnemu zboru RS v prvi polovici oktobra 2017. Zato ministrstvo pričakuje odziv še v tem mesecu.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za dodatne pripombe najkasneje do torka, 19. 9. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zaprosilo za mnenje glede izvajanja Zakona o javnem naročanju v lokalnih skupnostih 3/2

Skupnost občin Slovenije je prejela zaprosilo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za mnenje glede izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih.

Namreč komisija se je na 103. seji 4. 9. 2017 na pobudo državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja seznanila s problematiko izvajanja Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) v lokalnih skupnostih, na katero so opozorili nekateri župani gorenjskih občin. Predvsem gre za težave, vezane na izvajanje zakona v krajevnih skupnostih. Pri svojem delu opažajo, da je zakon neživljenjski in sproža številna vprašanja, ki so jih tudi pisno izpostavili in podali predloge. Ob tem je pobudnik tudi ugotovil, da v nekaterih drugih občinah ne zaznavajo tovrstnih težav.

Tukaj najdete pobudo svetnika z vprašanji in predlogi.

Preden bi komisija naslovila vprašanja in predloge oz. pobude na Vlado, bi želela ugotoviti, ali občine zaznavajo težave pri izvajanju zakona, ali je mogoče problem zgolj v nerazumevanju ali slabem poznavanju sicer zelo kompleksne in relativno nove zakonodaje ali pa so zakonske določbe dejansko neživljenjske in je potrebna novela zakona.

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas in vas prosimo za vaše mnenje glede problematike izvajanja Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) v lokalnih skupnostih, in sicer z namenom ali se s podobnimi/drugačnim težavami (vprašanja in predlogi) soočate tudi v drugih občinah.

Vaše mnenje bi potrebovali do srede, 27. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 3/3

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (NPK).

V NPK je pet ključnih oz. strateških ciljev za obdobje naslednjih osmih let, znotraj vsakega od strateških ciljev pa še po nekaj operativnih ciljev, v okviru katerih so napovedani tudi potrebni ukrepi – ali na celotnem področju kulture ali po sektorjih in dejavnostih v okviru kulture. Ti ukrepi predpostavljajo konkretne naloge za ministrstvo, občine in izvajalce dejavnosti, zlasti v okviru javnega sektorja na ožjem področju kulture, v okviru medijev in na ravni sodelovanja z drugimi resorji. Pomemben del teh ukrepov bodo spremembe zakonov in drugih aktov ter predpisov, še prej pa strategije za posamezno področje kulture.

Ker predmetni osnutek med drugim vsebuje iniciativo za nov premislek o pristojnostih ustanoviteljev javnih zavodov na področju kulture, vas prosimo za vaša stališča tako glede osnutka NPK.

Tukaj lahko dostopate do osnutka NPK in Analiza financiranja kulture.

Vaše stališče nam lahko posredujete do srede, 27. septembra 2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Resolucije o družinski politiki 2018−2028 “Vsem družinam prijazna družba” 3/4

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zasledila, da je v javni razpravi Predlog Resolucije o družinski politiki 2018−2028 “Vsem družinam prijazna družba”.

Namen Resolucije je za desetletno obdobje opredeliti ključne cilje in ukrepe, ki bodo še zvišali stopnjo kakovosti družinskega življenja, zagotavljali varstvo, zaščito in blagostanje družin, posebej otrok, ter izboljšali socialno ekonomski položaj družin.

V resoluciji je poudarek na devetih prednostnih področjih, in sicer: programi v podporo družini, starševsko varstvo in družinski prejemki, nadomestno varstvo otrok, socialno varstvo družine, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, trg dela in zaposlovanje, področje zdravstva oziroma zdravstvenega varstva, področje vzgoje, varstva in izobraževanja ter stanovanjska problematika. V okviru teh vsebinskih sklopov so izpostavljena in problematizirana tudi druga pomembna področja, ki niso samostojno obravnavana.

Besedilo predloga Resolucije najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča sprejemamo do srede, 27. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti 3/5

V letu 2011 je Uradniški svet sprejel Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

V letu 2017 je Uradniški svet na rednih sejah večkrat razpravljal o aktualnosti Kodeksa etike in o tem, ali bi bilo smiselno zbrati primere dobrih praks in posamezna vodila tudi dodatno razdelati v obliki posebnega priročnika, prav tako pa je bilo izpostavljeno vprašanje o načinu seznanitve širše javnosti z njegovo vsebino.

Ker pa gre za vprašanje, ki se ne nanaša samo na Uradniški svet, ampak pravzaprav na vse deležnike, ki so sodelovali pri sprejemanju navedenega kodeksa (reprezentativni sindikati in strokovna združenja javnih uslužbencev), vabi Uradniški svet k podaji ocene o prepoznavnosti in ponotranjenosti vodil Kodeksa etike, predlogih glede povečanja prepoznavnosti kodeksa ter k morebitnemu vsebinskemu premisleku o aktualnosti vodil oziroma možni nadgradnji le-teh.

Besedilo veljavnega Kodeksa etike najdete TUKAJ.

V zvezi z navedenim vas prosimo, da nam svoja mnenja in predloge za spremembe posredujete najkasneje do četrtka, 28.9.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog spremembe uredbe CLLD 2014–2020 3/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na portalu eUprava objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Predlog uredbe si lahko preberete tukaj.

V predlogu nove uredbe se spreminja višine razpoložljivih sredstev (ki se nekoliko poveča), spreminjajo se upravičeni stroški, dodaja se možnost izvajanja operacije v treh fazah (sedaj dveh) v primeru da vrednost presega 20.000€, v celoti se spreminja 41. člen (upravičeni stroški)…

Vaše pripombe in predloge nam posredujte najkasneje do petka 29. septembra 2017 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

12.9. / Predstavitev novega Zakona o športu 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič, upokojeno inšpektorico za šport organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Zakon o športu ter vloga in pristojnosti inšpektorata, vezane na lokalne skupnosti.

V novem Zakonu o športu, je število novosti, ki se tičejo občin, saj je z zakonom opredeljen javni interes na področju športa, določeni so pogoji za letne programe športa na lokalnem nivoju in pogoji za sofinaciranje športa na lokalnem nivoju.

Posvet bo izveden v torek 12. septembra v prostorih Avstria Trend Hotela v Ljubljani.

Predavateljem je možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete spodaj.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 4/2

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

13.9. / VABILO Tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS 4/3

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, na TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE OBČIN na 50. MOS, ki bo v sredo,
13. septembra 2017 ob 10. uri v Mali kongresni dvorani.

Jubilejni 50. MOS, ki bo letos v Celju od 12. do 17. septembra, se ponaša s prvo državo partnerico v zgodovini sejma Hrvaško, kar izhaja iz dobrega gospodarskega sodelovanja med državami in odpira nove priložnosti. Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije smo zato letos k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin na MOS povabili stanovske kolege iz sosednje Hrvaške in vas skupaj z Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj vabimo,
da se nam pridružite v sredo, 13. septembra 2017. Naslov letošnjega srečanja in s tem rdeča nit naše razprave bo:
Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?

VABILO ZA ŽUPANJE

 

VABILO ZA ŽUPANE 

 

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 4/4

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

DOGODKI DRUGIH

13.9./ Posvet Moč v premikanju: potreba po interdisciplinarnem obravnavanju okoljskih tematik 5/1

Društvo Focus, društvo za sonaraven razvoj organizira posvet “Moč v premikanju: potreba po interdisciplinarnem obravnavanju okoljskih tematik”, razpravo o energetiki in prometu med stroko, javnostjo in politiko. Na posvetu bodo predstavljeni pogledi različnih skupin akterjev na obravnavano tematiko ter njihovo videnje potrebe po različnih znanjih, ki jih je potrebno vključevati pri reševanju kompleksnih okoljskih in družbenih problemov na področju energetike in prometa.

Udeležba na dogodku je brezplačna, je pa potrebna registracija, ki jo opravite tukaj.
Vabilo
Več informacij 

 

14.9./ Delavnica "Shema EMAS v Sloveniji" 5/2

Shema EMAS (Sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij.

Z namenom osveščanja, spodbujanja in razprave o sistemu EMAS v Sloveniji  vas  vabimo na EMAS DELAVNICO, kjer bo predstavljen sistem EMAS in njegove koristi, primeri dobrih praks slovenskih in tujih EMAS organizacij s predstavitvijo svojih izkušenj in doseženih učinkov skozi EMAS.

Del delavnice bo tudi namenjen razpravi o koristih certificiranja, težavah in potrebah slovenskih podjetij ter drugih organizacijah. Več o vsebini delavnice si lahko pogledate v programu.

Delavnica je namenjena podjetjem, javnim organom in javnim institucijam, lokalnim skupnostim, okoljskemu inšpektoratu, preveriteljem in drugi zainteresirani javnosti.

Dopolnjen PROGRAM in e-PRIJAVA

Delavnica je brez kotizacije.

Registracija preko elektronske prijave: PRIJAVA
Za dodatne informacije kontaktirajte: dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj, bistra@bistra.si

15.9. / Javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor je pristopilo k prenovi temeljnega strateškega dokumenta za usmerjanje prostorskega razvoja države Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS). Prenova SPRS je načrtovana kot proces, v okviru katerega so bili do sedaj že oblikovani vizija in cilji prostorskega razvoja države, ki so bili javno predstavljeni.

Na posvetu 15. septembra bodo obravnavana izhodišča za pripravo modela prostorskega razvoja države, pripravljena v raziskovalni nalogi pod vodstvom Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na podlagi izhodišč bodo po posvetu pripravljeni variantni predlogi modela prostorskega razvoja. Predlogi modela bodo nato javno predstavljeni in obravnavani na posvetu, ki bo organiziran konec novembra 2017.

Vabilo in program posveta.

Prosimo vas, da svojo udeležbo oz. udeležbo vaših sodelavcev prijavite na tem obrazcu ali na elektronski naslov sprs.mop@gov.si. Prijave zbiramo do torka, 12. septembra 2017, do 12.00 ure.

Gradivo za udeležence vam bodo ob registraciji posredovali preko elektronske pošte.

19.10. / Mesta in krožno gospodarstvo 5/4

Vabimo vas na konferenco, s katero želimo poudariti potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo. Seznanili se bomo s prizadevanji vlade in ministrstev ter Mestne občine Maribor. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo predstavili nove urbane prakse, ki pomembno prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci mest in skupnosti.

Popoldanski del dogodka bo v znamenju programa URBACT. Spoznali bomo nagrajene dobre prakse iz Kranja in Ljubljane ter si pobližje pogledali možnosti sodelovanja pri razpisu za prenosna omrežja, ki bo objavljen kmalu.

Krožno gospodarstvo temelji na načelu, naj se vrednost produktov, materialov in virov vzdržuje čim dlje, medtem ko naj bo količina odpadkov čim manjša. Upošteva gospodarske, okoljske in družbene stroške, povezane s pridobivanjem, proizvodnjo, uporabo in odlaganjem virov. Prehod v krožno gospodarstvo vpliva na različna področja politik ter zadeva akterje v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja.

Sodobna mesta se vse bolj zavedajo, da morajo aktivno sooblikovati prehod v krožno gospodarstvo. Na eni strani se v mestih razvijajo nove prakse, ki izrazito doprinesejo k zmanjševanju človeškega okoljskega odtisa, hkrati pa lahko mesta s svojo urbano politiko pomembno pospešijo prehod v krožno gospodarstvo. Ne nazadnje pa v mestih prebiva več kot polovica svetovnega prebivalstva, kar še dodatno poudarja pomen prehoda v krožno gospodarstvo na ravni mest. Mesta so tudi smiselne enote za ustvarjanje zaključenih krogov pri upravljanju z viri.

Prehod v krožno gospodarstvo ravno tako ali še celo bolj kot tehnološke zahteva socialne inovacije. Gre za inovativne rešitve in nove oblike organiziranja, ki jih lahko v smislu upravljanja mest razumemo kot nove načine sodelovanja med upravami, prebivalci in lokalnimi deležniki, ki soustvarjajo trajnostne, odporne in odprte sisteme na ravni mesta. Prav zato je aktivna vloga lokalnih uprav pri prehodu v krožno gospodarstvo tako pomembna.

Prijavite se tukaj in se pridružite predstavnikom z državne, regionalne in lokalne uprave, strokovnjakom nevladnega sektorja, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter praktikom s področja razvoja novih praks. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato s prijavo pohitite.

Program v slovenskem jeziku je tukaj, angleška različica pa na tej povezavi. Več o konferenci in predavateljih tukaj.

Dogodek organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT.

20.9./ Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade 5/5

Ministrstvo za infrastrukturo, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Agencija za varnost v prometu organizirajo Nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti za mlade, ki bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekala v Ljubljani.

S konferenco se želi prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med mladimi ter jim predstaviti drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti. Je tudi priložnost, da mladi, stari od 15 do 29 let, povedo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti. Skupaj s predstavniki državnih ustanov ter strokovnjakov s področij prometa, okolja, zdravja, izobraževanja ter dela, družine in socialnih zadev bodo spoznali aktualno problematiko trajnostne mobilnosti med mladimi ter v obliki delavnic poiskali rešitve in predloge za naprej.

Na konferenco so vabljeni mladi v starosti od 15 do 29 let, predstavniki državnih ustanov ter strokovnjaki s področij okolja, zdravja in prometa.

Udeležba na konferenci je brezplačna. V primeru prevelikega števila prijav bodo registracijo zaprli.

Obvezna prijava do vključno petka, 8. 9. 2017, do 12. ure.

Več informacij in program.

 

22.9./ 4. Slovenski podeželski parlament »sožitje med podeželjem in kmetijstvom« 5/6

Okoli 300 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, bo ob prisotnosti udeležencev iz drugih evropskih držav bo na 4. slovenskem podeželskem parlamentu razpravljalo o aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in Zveza slovenske podeželske mladine.

4. Slovenski podeželski parlament je posvečen iskanju sožitja med podeželjem in kmetijstvom v luči prihajajočih sprememb Skupne kmetijske politike po letu 2020. K temu bo prispeval tudi razmislek o vlogi lokalnih ekonomij pri iskanju rešitev za trajnostni razvoj podeželja.

Prijave na dogodek zbirajo organizatorji najkasneje do 10. septembra 2017 preko spletne povezave oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Kotizacije za dogodek ni, udeležencem je zagotovljen brezplačen program in prehrana.

Vabilo

Program

21. in 22.9./ Konferenca komunalnega gospodarstva 5/7

Sporočamo vam, da bo Konferenca komunalnega gospodarstva letos potekala 21. in 22. septembra v kongresnem centru v Rimskih Toplicah. Krovna tema letošnjega dogodka bo digitalizacija na področju komunalnih storitev, saj bodo nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, temeljili na digitalizaciji in bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. Z gosti boste lahko spregovorili o tem, kaj pravzaprav je digitalizacija, kakšne poslovne priložnosti omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije ter kako preoblikovati poslovne procese in izboljšati poslovanje. Več informacij je dostopnih tukaj.

28.9. / Občinske ceste – od pridobivanja podatkov do njihove uporabe 5/8

Za odgovorne za ceste iz občin so v EDUCENTRU pripravili brezplačen izobraževalni dogodek z naslovom Občinske ceste – od pridobivanja podatkov do njihove uporabe.

Z mislijo, da je znanje in sodelovanje ključ do uspeha, vas prijazno vabijo v Postojno.

 

Prijavnico najdete na tej povezavi.
Program

8.30 Registracija udeležencev

9.30 Pozdravni nagovori

Vladka Šalej, EDUCENTER d.o.o., Igor Marentič, Občina Postojna, Marjan Batagelj, Postojnska jama d.d., Ljiljana Herga, Direkcija RS za infrastrukturo, Bojan Križ, Direktorat za informacijsko družbo

10.15 – 11.30

Video zajem podatkov o občinskih cestah

Robert Artač, DFG Consulting d.o.o., Matjaz Srša, Občina Kamnik

Podatki o hitrostih na občinskih cestah in prometna varnost

Mirko Oblak, Sipronika d.o.o., Jure Duh, Mestna občina Novo mesto

12.00 – 14.00

Odlok o kategorizaciji občinskih cest – s previlnim pristopom do celovite ureditve

Uroš Košir, Locus d.o.o.

Prikaz v prostorskem informacijskem sistemu občin PISO

Jaka Šimnovec, Realis d.o.o. – ekipa PISO

Metodologja za cenitev zasebnih zemljišč preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste

Jožef Murko, Dodoma d.o.o., mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o.

Pravni vidiki pri urejanju kategoriziranih občinskih cest

Daša Škerjanc, Odvetniška pisarna Turk

Pomen podatkov za delovanje občinskega nadzora

Boštjan Omerzel, vodja skupne občinske uprave

od 14.00 dalje

Izmenjava izkušenj in povezovanje

 

28.9./ Usposabljanja "Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj" 5/9

Upravna akademija Ministrstva za javno upravo v sodelovanju z nevladno organizacijo Transparency Internacional Slovenija organizira brezplačna usposabljanja za krepitev integritete in transparentnosti na področju postopkov oddaje javnih naročil. Nekaj terminov bo namenjenih javnim uslužbencem, ki neposredno delajo na področju javnih naročil v organih samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer:

 • 28. 9. 2017 v Novem mestu
 • 2. 10. 2017 v Ljubljani
 • 10. 10. 2017 v Ljubljani
 • 12. 10. 2017 v Mariboru
 • 16. 10. 2017 v Ljubljani

Vabilo.

Prijavnica. Usposabljanja potekajo v obliki delavnic in so za vse udeležence brez kotizacije. Prijave sprejemajo na e-naslov gp.mju@gov.si, in sicer do teden dni pred posamezno izvedbo oziroma do zasedbe mest.

4.10. / Festival odprtih podatkov javnega sektorja 5/10

MJU bo tudi letos tradicionalno organiziral Festival odprtih podatkov javnega sektorja 2017, tokrat v sodelovanju s Statističnim uradom RS. Dogodek bo potekal v sredo, 4. oktobra 2017 od 9.00 do 13.00 ure v konferenčni dvorani MJU, Langusova 4, Ljubljana.

V imenu MJU vas vabimo, da si rezervirate čas in se dogodka udeležite. Začetek septembra boste prejeli program dogodka. Predavatelji bodo prikazali zanimive aplikacije in vizualizacije podatkov, primere dobrih praks s področja ponovne uporabe javnih podatkov.

Vabimo vas tudi, da si ogledate naše video posnetke o odprtih podatkih na portalu OPSI (https://podatki.gov.si/).

19.10. / Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje 5/11

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, s finančno podporo Programa Erasmus + in Programa Interreg Srednja Evropa ter skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina in Občino Krško, 19. 10. 2017 v prostorih Občine Krško organizira brezplačno Mednarodno konferenco – Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje.

Konferenca zagotavlja edinstven forum za izmenjavo znanja in izkušenj o konceptih energetske učinkovitosti in energetskem načrtovanju ter izobraževanju. Obravnavali bomo ključna vprašanja, kot so razumevanje teorije in prakse na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov, učinkovite rabe virov in uporabe inovativnih tehnologij ter raziskav in inovacij urbanega energetskega načrtovanja in izobraževanja o energetskem načrtovanju.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Registracija udeležencev poteka preko konferenčne spletne strani: http://www.r2epe.eu/portal/, kjer bodo v začetku septembra objavljen tudi program konference.

 

VLADA RS

147. redna seja Vlade RS 6/1

Besedilo odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS glede financiranja primerne porabe občin v letih 2014 in 2015

Računsko sodišče je 13. junija 2017 izdalo Revizijsko poročilo Financiranje primerne porabe občin v letih 2014 in 2015, v katerem je revidiralo učinkovitost poslovanja Vlade RS, Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za lokalno samoupravo, v delu, ki se nanaša na financiranje primerne porabe občin v letih 2014 in 2015. Revidirani organi morajo odzivno poročilo pripraviti v 90-ih dneh, ker pa se revizija nanaša na tri državne organe, bosta druga dva revidirana organa, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo, pripravila vsak svoje odzivno poročilo.

V skladu z ugotovitvami revizijskega poročila mora Vlada v odzivnem poročilu izkazati, da je v sodelovanju z MJU in MF pripravila predlog sprememb predpisov, s katerimi bo določen jasen in nedvoumen postopek za določitev povprečnine v delu, ki predvideva upoštevanje preteklih podatkov o stroških nalog, pričakovanih sprememb stroškov teh nalog in stroškov morebitnih novih nalog, in v delu, ki predvideva upoštevanje dogovora s predstavniki občin.

Vlada v odzivnem poročilu navaja, da je bil popravljalni ukrep v tem delu izveden. Vlada je 29. 6. 2017 določila besedilo novele Zakona o financiranju občin in ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku, pri določitvi besedila pa je sledila odločbi Ustavnega sodišča in revizijskemu poročilu.

Ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje DAVID s sedežem v Sloveniji

Vlada je na seji izdala odločbo, s katero se Občini Cankova odobri sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, »Evropska mikroregija David, združenje članic z omejeno odgovornostjo«, s sedežem v Cankovi.

V okviru ureditve čezmejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti v državah članicah EU država članica na podlagi vloge občini ali lokalnemu organu z odločbo odobri sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Gre za samostojno pravno osebo, ki s ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike EU združuje samoupravne lokalne skupnosti iz dveh ali več držav članic EU in izvaja skupne aktivnosti. Odločba vlade ne prejudicira programskih in finančnih odločitev glede Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS).

Gre Prvi EZTS v napi državi bo ustanovljen kot javni zavod, za ustanovitveni akt se šteje konvencija EZTS, status pravne osebe javnega prava pa bo pridobil z vpisom v sodni register.

Prenehanje veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev

Vlada je sprejela Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev.

Skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah vlada s sklepom določi najvišjo dovoljeno ceno dimnikarskih storitev v eurih/časovno enoto dela.

Zaradi uvedbe novega sistema na področju opravljanja dimnikarskih storitev je bil, skladno z ZDimS, sprejet nov Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev, ki določa, da je najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev 33 eurov brez davka na dodano vrednost na uro. Posledično je treba zaradi sprejema novega sklepa sprejeti Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev.

(Vir: Vlada RS, UR)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/1

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Konvencija županov razpisuje financiranje twinning programov 7/2

Konvencija županov za podnebje in energijo ponuja mestom, regijam in pokrajinam po vsej Evropi priložnost, da sodelujejo v twinning izmenjavah, katerih namen je povečati zmogljivosti in znanje lokalnih oblasti za ublažitev učinkov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Program je odprt za vse podpisnice konvencije županov ter vse občine, ki še niso del Konvencije županov, pod pogojem, da se pridružijo pobudi pred njihovim prvim twinning obiskom. Razpis omogoča lokalnim oblastem, da sodelujejo v dveh vrstah izmenjav: mentorstvo in izmenjave med posamezniki. Na razpisu bo financiranih skupno 6 izmenjav za občine in 1 izmenjava za pokrajine in regije. Lokalni in regionalni organi, ki se zanimajo za sodelovanje, se morajo prijaviti najkasneje do 15. septembra 2017 do 17.00 ure, tako da izpolnijo ustrezen spletni prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo za občine najdete na naslednjih povezavah: poziv, izbirni kriteriji, spletni prijavni obrazec.

Javni natečaj Evropske komisije za nagrado "#BeInclusive EU Sport Awards" 7/3

Obveščamo vas, da je Evropska komisija razpisala natečaj za nagrado #BeInclusive EU Sport Awards”, preko katere bo nagradila organizacije oziroma projekte, ki uporabljajo moč športa, da bi povečale socialno vključenost marginaliziranih skupin prebivalstva. Evropska komisija v okviru natečaja vabi vse organizacije v Evropski uniji, javne ali zasebne, komercialne ali neprofitne, ki so uspešno razvile športne projekte, katerih cilj je socialno vključevanje, da predložijo svoje pobude in projekte. Projekti bodo ovrednoteni glede na njihov vpliv, sposobnost prenašanja (replikativnosti) in inovativnost.
Rok za prijavo je 15. september 2017.
Več informacij o natečaju je dostopnih na povezavi: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive.

Razpis ROMACT TCC 7/4

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

Projekt EK za spodbujanje krožnega gospodarstva 7/5

Evropska komisija razpisuje projekt, katerega namen je spodbuditi krožno gospodarstvo med malimi in srednje velikimi podjetji v Evropi. Za ta projekt iščejo, organizacije za podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki želijo pridobiti usposabljanje na področju krožnega gospodarstva; ponudnike krožnih rešitev (podjetja, ki ponujajo trajnostne izdelke in / ali storitve) in regionalne oblasti, ki želijo prejeti svetovanje o tem, kako podpreti MSP pri sprejemanju krožnih rešitev.

Če vas zanima sodelovanje, lahko prejmete več informacij in pred 18. septembrom 2017 izrazite interes s prijavo preko digitalne aplikacijo, ki se nahaja na tej povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naslov ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/7

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/8

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/9

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 7/10

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 bo potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Potrjena dva nova projekta prejemnika kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020 8/3

Potrjena sta bila dva nova projekta prejemnika kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020. Z evropskimi sredstvi bosta financirana največji okoljski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in prvi projekt s področja varstva in obnove biotske raznovrstnosti z naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras.

Več… (Vir: Ministrtvo za okolje in prostor)

 

Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti v nemških mestih 8/4

V začetku avgusta je potekal prvi »dizelski  vrh« na katerem so avtomobilski proizvajalci govorili o novi programski opremi in premijah za zamenjave starejših modelov za nove in čistejše, zdaj pa bi rade prispevale k ohranitvi okolja in znamke »Made in Germany« (Narejeno v Nemčiji) tudi lokalne skupnosti in zvezna vlada. Angela Merkel je povabila predstavnike lokalnih skupnosti in dežel v kanclersko palačo na pogovore o tem, kako v številnih mestih zmanjšati previsoko onesnaženost z dušikovim oksidom.

Mestom, ki znatno presegajo dovoljene meje onesnaženega ozračja, vlada namenja 500 milijonov evrov dodatnih sredstev, potem ko so se o tovrstnih namenskih sredstvih dogovorili že proizvajalci avtomobilov, ministrstva, dežele in občine pa bodo takoj začeli usklajevati ukrepe in skupaj iskati najboljše odgovore za izboljšanje električne mobilnosti ter večjo priljubljenost javnega prevoza. Izziv je zahteven. Zaradi poplave tožb zaradi umazanega zraka in ostrih pravil Evropske unije ponekod grozi celo prepoved prometa, čemur bi se zvezni in lokalni politiki radi na vsak način izognili. Gospodarstveniki opozarjajo na dramatične posledice takšnih prepovedi za mesta in druge lokalne skupnosti, saj dizelske kombije in tovornjake uporabljajo tudi številni dobavitelji in obrtniki.

Mnogi so prepričani, da tudi ukrepi, o katerih se zdaj dogovarjajo proizvajalci avtomobilov in politika, ne bodo zadostovali oziroma bodo njihovi učinki vidni šele čez leta, drugi opozarjajo, da tudi avtomobili na električni pogon niso rešitev, če pridobivajo energijo zanje s premogom in fosilnimi gorivi. (Vir:  Delo)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.