V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA METLIKA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

28. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami 1/1

Tudi letos se je v Portorožu odvijal že 28. tradicionalni posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je bila ponovno tudi Skupnost občin Slovenije.

Prvi dan, v četrtek, 9.11., so bile organizirane 3 okrogle mize. Na temo lastniških ali najemniških stanovanj je Martina Gramc iz Ministrstva za okolje in prostor (MOP) uvodoma povedala nekaj o Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (NSP), ki je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. Posebej je izpostavila stroškovno najemnino in uveden stanovanjski dodatek, ki je zaradi prehoda na sistem zaračunavanja stroškovne najemnine in poenotenja sedaj razdrobljenega sistema subvencioniranja neprofitnega in tržnega najema namenjen korigiranju plačilne sposobnosti kritja stroškov najema ekonomsko šibkejšega prebivalstva. Mag. Črtomir Remec iz Stanovanjskega sklada RS je predstavil vizijo stanovanjskega sklada RS, del katere je znatno povečati število najemnih stanovanj do leta 2025.

V nadaljevanju sta na temo upravljanja z etažno lastnino in prenovljenega Stanovanjskega zakona predavala Barbara Radovan iz MOP in dr. Miha Juhart, Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete.

Na tretji okrogli mizi pa so glede reforme prostora in nepremičninske evidence sodelovali Aleš Seliškar iz GURS, Franc Ravnihar iz GURS, Matjaž Grilc iz Digi data d.o.o. in Leon Kobetič iz Locus d.o.o. Predstavili so novo sprejeto gradbeno in prostorsko zakonodajo ter bistvene novosti, ki jih prinaša, predvsem pa poudarili, da smo v prelomnem obdobju glede urejanja prostora v Republiki Sloveniji, saj že zelo dolgo ni bilo v istem trenutku odprtih toliko pomembnih predpisov, ki bistveno vplivajo na to področje. Poseben poudarek je bil tudi na novo definiranem pojmu gradbene parcele in s tem povezanimi spremembami, med drugim bo gradbeno parcelo mogoče spremeniti le s soglasjem občine.

Pri posameznih točkah so sodelovali in predstavili tuje prakse tudi strokovnjaki s tujine, med njima Andreas Hofer iz Švice, strokovnjak za socialne stanovanjske zadeve in Michael von Hauff iz Nemčije, predsednik sveta direktorjev FIABCI WORLD.

V petek, 10.11.2016 so vzporedno potekale razprave v okviru štirih sekcij – sekcije za upravljanje nepremičnin, za promet z nepremičninami, stanovanjske in sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin.

Več o posvetu lahko preberete na tej povezavi. Na spletni strani pa bodo objavljeni v kratkem tudi zaključki s posveta in PPT prezentacije.

Občine bodo do leta 2024 zagotovile dodatnih 14.251 mest v osnovnih šolah 1/2

Na podlagi podatkov (iz statističnega urada za prvo poletje 2017) o številu otrok v občinah smo na Skupnosti občin naredili izračun števila otrok v  vrtcu za leto 2018/2019 in za število otrok v osnovnih šolah do leta 2024. Na podlagi izračuna smo ugotovili, da bodo morale občine do leta 2023 zagotoviti 14.251 dodatnih mest v osnovnih šolah, medtem ko bo v šolskem letu 2023/2024 304 otrok manj.

Izračun otrok v osnovnih šolah smo naredili tako, da smo številu otrok, ki bodo šli v osnovno šolo odšteli število otrok, ki bodo zapustili osnovno šolo (npr. za šolsko leto 2018/2019 smo številu otrok starih 5 let odšteli število otrok starih 14 let, za šolsko leto 2019/2020 smo otrokom starih 4 leta odšteli otroke stare 13 let…).

Na podlagi podatkov lahko prav tako vidimo, da se bo število otrok v osnovnih šolah povečeval do leta 2023. Najbolj zasedene bodo osnovne šole v mestnih občinah in sicer bodo največje potrebe do leta 2023 v MO Ljubljana 3334,  MO Kranj 629, MO Maribor 666 otrok, MO Celje 471, MO Novo Mesto 384, MO Koper 435 in  MO Velenje 282 več otrok v osnovnih šolah.

Seveda pa število otrok ne bo naraščalo v vseh občina. V kar 49 občinah se bo število otrok v osnovnih šolah zmanjševalo. V Ljutomerju bo tako do leta 2023 55 otrok manj, v MO Murski Soboti 42 otrok manj, v Vodicah 50 otrok manj. Celotni seznam občin si oglejte na spodnji povezavi.

Podatki po občinah so narejeni na podlagi števila otrok v posameznih občinah, kar pomeni, da v tabelah ni upoštevanih vpisov otrok v šole v drugih občinah.

 

*Podatki so prikazani v interaktivni tabeli in se s klikom na posamezno kolono razvrščajo po željah uporabnika.

Občine bodo morale do leta 2023 zagotoviti dodatnih 13.424 mest v Osnovnih šolah

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Vlada sprejela predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma 2/1

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT–1), ki celovito ureja področje spodbujanja razvoja turizma.  Zakon določa način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in za to potrebna sredstva. Med drugim uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično organizacijo, ki ostaja nosilka trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije.

Ena od pomembnejših sprememb, ki jih zakon prinaša, je višina turistične takse, ki jo bo tudi v prihodnje določala občina v višini do 2,5 evra, kar lahko predstavlja pomembno povečanje namenskih sredstev, saj je turistična taksa doslej znašala do 1,265 evra.

Gostje bodo poleg turistične takse po novem  plačevali tudi promocijsko takso. Ta bo zaračunana v višini 25 % turistične takse in bo neposredni prihodek Slovenske turistične organizacije,  s katero bo zagotovljeno financiranje trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije. STO bo po ocenah  iz tega naslova letno prejela okoli 4,7 mio EUR dodatnih sredstev. Promocijsko takso bodo nastanitveni obrati skupaj s turistično takso nakazovali občini, ta pa bo promocijsko takso nato prenakazala STO.

Predlog zakona se sedaj seli v Državni zbor RS v odločanje in sprejem poslankam in poslancev.

Besedilo predloga ZSRT1-16. 11. (doc)

Besedilo predloga ZSRT-1. (pdf)

Posnetek izjave ministra Počivalška

Celotno sporočilo za javnost (DOC)

Celotno sporočilo za javnost (PDF)

 

Pojasnilo glede uporabe vzorčnih notranjih pravil SOS 2/3

Obveščamo vas, da v skladu z navodili in pogoji za prevzem vzorčnih notranjih pravil SOS (v nadaljevanju: VNP SOS) in z dogovorom, ki ga ima SOS sklenjenega s podjetjem Virtuo d.o.o., VNP za občine nimajo zavezujočih pogodb za izvajanje spremljevalnih storitev, storitev zajema ali e-hrambe oziroma za uporabo določene programske ali strojne opreme.

Glede same uporabe gradiva VNP za občine s strani tretjih pravnih oseb (ponudniki uvedbe VNP, zunanji izvajalci…) pa v izogib morebitnim nepravilnostim podajamo naslednjo razlago/obvestilo:

»Vzorčna notranja pravila za občine, ki so potrjena pri Arhivu RS (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) so avtorsko zaščitena in intelektualna lastnina podjetja Virtuo d.o.o.. Posredovanje gradiva s strani občin tretjim osebam NI dovoljeno. Neposredno komercialno trženje storitev oz. produktov, ki vključujejo  gradivo VNP za občine s strani drugih ponudnikov ni dovoljeno (uvajanje VNP za občine, izdelava NP za občine, personalizacija VNP za občine, itd.).«

Avtorske pravice VNP SOS so zadržane, prav tako je gradivo last podjetja Virtuo d.o.o., dovoljenje za uporabo gradiva VNP za občine tretjim osebam, pa lahko izda izključno podjetje Virtuo d.o.o.. Posledično zaradi varstva avtorskih pravic in intelektualne lastnine tudi gradivo VNP za občine ni javno objavljeno in ga občina lahko pridobi izključno s strani podjetja. Občina skladno s pogoji prevzema VNP ravno tako ne sme posredovati gradiva VNP tretjim osebam.

V primeru, da  ima katera koli druga pravna oseba gradivo VNP SOS za občine in le tega ni pridobila v okviru veljavnega dogovora s podjetjem Virtuo d.o.o. gre za kršitev avtorskih pravic in intelektualne lastnine.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol 2/4

Skupnost občin Slovenije je v okviru javne obravnave prejela predlog Uredba o dopolnitvi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Predlog dopolnitve in obrazložitev najdete TUKAJ.

Vaše mnenje nam prosimo posredujte najkasneje do ponedeljka, 20. 11. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah 2/5

S strani Ministrstva za finance smo prejeli obvestilo, da se po odločitvi Vlade RS pripravljajo zgolj spremembe in dopolnitve Zakona o javnih financah. Tako so v predlaganem zakonu zajete le najbolj nujne spremembe in dopolnitve, prav tako pa so bila upoštevana že predhodna usklajevana, zato se nova vsebina bistveno ne razlikuje.

V pregled prilagamo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (na tej povezavi) in vas naprošamo za posredovanje pripomb na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 21.11.2017.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – Predlog ZSVarPre-F 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. S predlaganimi spremembami zakona, tj. s predlogom nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka ter novih ekvivalenčnih lestvic za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, se predlaga, da se meja socialne varnosti samskim osebam in parom brez otrok poviša, določenim skupinam posameznikov oziroma družin pa ohrani na enakem nivoju, kot trenutno.

Besedilo predloga najdete tukaj: ZSVarPre-F

Vaše pripombe, stališča nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 23. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil s strani Vlade v Državni zbor RS predložen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Cilji predloga zakona so:

 • širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, za gradnjo, sanacijo ali posodobitev vodnih zadrževalnikov.
 • širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, tudi za druge strokovne podlage s področja kmetijske zemljiške politike in varstva kmetijskih zemljišč.
 • poenostavitev prenosa lastnine, upravljanja in vzdrževanja državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti.

Vaša mnenja in pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 23. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe 2/8

V usklajevanje smo prejeli Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki so ga pripravili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Pripombe zbiramo na naslovu info@skupnostobcin.si do petka, 24. novembra 2017, do 12.00 ure, da jih lahko usklajene pošljemo pripravljavcem do roka, ki ga navajajo v dopisu.

Predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

Spremni dopis 

DOGODKI SOS

29.11. / Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva 3/1

Celoviti razvoj občin je tesno povezan z razvitim, dobro delujočim in v lokalne skupnosti tesno vpetim gospodarstvom, ki nudi kvalitetna delovna mesta. Lokalne skupnosti se na tem področju na eni strani soočajo z relativno omejenimi možnostmi, na drugi strani pa z rastočimi pričakovanji tako prebivalstva kot samega gospodarskega sektorja. Ne glede na možnosti občin na tem področju se v javnosti uspešnost vsakokratnih občinskih ekip vse pogosteje meri tudi v številu novih delovnih mest, ustanovljenih novih podjetij ali pripravljenosti kakšnega velikega podjetja, da investira v nekem lokalnem okolju. Tako tudi v občinah, zlasti ob umanjkanju regionalne ravni raste želja po večji vlogi in možnostih za spodbujanje gospodarskega razvoja, spodbujanja novih in/ali ohranjanja starih delovnih mest.

Kakšne so meje pristojnosti občin, kaj občine počnejo in/ali kaj bi počele na področju spodbujanja razvoja gospodarstva, kdaj in kako se smejo vključiti v ohranjanje obstoječih podjetij in delovnih mest, kakšne pristojnosti imajo sedaj, kakšne bi lahko imele na tem področju v prihodnje, kakšne so dosedanje izkušnje občin na tem področju, so le nekatera področja, o katerih bo govora na posvetu Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva.

V enem izmed treh sklopov se bomo posvetili tudi pomenu umestitve prizadevanj občin v širši okvir dolgoročnega razvoja in vprašanjem kakšen razvoj spodbujati, kakšna delovna mesta si želimo, kam na globalnem zemljevidu umestiti Slovenijo ter kakšne so primerjalne prednosti in razpoložljivi resursi države kot celote in njenih različnih delov.

Na posvetu bomo skozi strokovno razpravo in dialog s predstavniki različnih institucij, priznanimi strokovnjaki ter županjami in župani, opredelili pričakovano smer razvoja tega področja delovanja občin s ciljem prepoznati ključne probleme in izzive ter pripraviti predloge možnih pobud in rešitev.

Vabimo vas, da se nam županje in župani, direktorice in direktorji občinskih uprav ter zainteresirani predstavniki občin pridružite v sredo, 29. 11. 2017 od 9. ure dalje v kongresnem centru MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Oglejte si program posveta.

 

29.11. - 30.11. / Mednarodna konferenca Smart towns 3/2

Vabimo vas na mednarodno konferenco pametna mesta v srednji in vzhodni Evropi, ki bo potekala 29. In 30. novembra 2017 v Ljubljani.

Cilj konference je povezovanje manjših mest, ki so običajno izpuščene v kontekstu pametnega mesta. Vsako mesto, ne glede na velikost, želi prednosti in prednosti tako imenovanih pametnih tehnologij.

Vendar gre običajno večina razvojnih naložb v velika metropolitanska mesta. Večina mest na območju srednje in vzhodne Evrope pa je manjša in zato imajo drugačna vprašanja in izzive.

Pametna mesta in skupnosti so življenjska okolja, v katerih uporaba sodobnih tehnologij IKT omogoča ljudem dvig kakovost življenja na številnih področjih. Tako na področju sodelovanja družbe, infrastrukture in okolja, uporaba digitalnih tehnologij niža stroške, zmanjšuje porabo sredstev, izboljšuje mobilnost prebivalstva, veča varnost in s tem zagotavlja višjo kakovost življenja. Hkrati pa višja kakovost razvitih rešitev znotraj pametnih mest prav tako omogoča racionalnejšo uporabo javnih sredstev.

Zato organiziramo konferenco, ki bo omogočila predstavnikom (županom in drugim nosilcem odločanja) lokalnih skupnosti in menedžerjem komunalnih podjetij, da se povežejo, da lažje izmenjajo najboljše prakse ter najdejo sinergije in možnosti za prihodnji razvoj. Konferenca bo tudi priložnost za povezovanje s ponudniki rešitev (MSP) z različnih področij ter dolgoročno sodelovanje med njimi in pospešitev razvoja in uvajanja pametnih rešitev v mestih po vsej regiji.

Konferenca je prva te vrste v Sloveniji in jo organizirajo Strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo  (SRIP) Pametna mesta in skupnosti v partnerstvu in v sodelovanju z Evropsko komisijo in Watify, podpornik konference pa je tudi Skupnost občin Slovenije.

Več informacij in registracija so na voljo na spletni strani www.smarttowns.eu.

Ker želimo konferenco prilagoditi tudi vašim potrebam in prilagoditi njeno vsebino na območje vašega interesa vas prosimo, da se prijavite čim prej. Po registraciji boste prejeli vprašalnik o vaših področjih zanimanja in najpomembnejših vprašanjih v vašem mestu. Glede na vaše odgovore bomo prilagodili vsebino konference.

Udeležba je brezplačna. Delovni jezik konference bo angleščina.

Vabilo: Invitation_Smart towns in CEE conference (v angl. jeziku)

Program: SmartTowns Ljubljana Agenda (v angl. jeziku)

30.11. / Izobraževalni seminar in podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 3/3

Obveščamo vas, da bo 30.11.2017 potekal izobraževalni seminar Kako s pomočjo certifikata Mladim prijazna občina privabiti mlade v lokalno skupnost? in slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2017-2021.  

Razlike v gospodarski in družbeni razvitosti ter lahek dostop do informacij so glavni razlogi za selitve vse večjega števila mladih. Pri tem ne gre zgolj za selitve v tujino, pač pa tudi za selitve znotraj Slovenije. V večini primerov so razlogi za selitev mladih želja po iskanju boljšega jutri in življenju v okolju, ki ponuja več priložnosti.

Lokalne skupnosti, ki lahko dolgoročno močno občutijo posledice izseljevanja mladega prebivalstva, ne morejo same izkoreniniti vzrokov obstoječega stanja, lahko pa pri tem pomagajo tako, da ustvarijo spodbudno okolje za mlade ter jim ponudijo možnosti za njihovo osebnostno rast in karierni razvoj, ter nato to ugodno okolje tudi promovirajo. S takšnim pristopom lahko občine mlade občane zadržijo in še več povzročijo priseljevanje vedno novih mladih v svoje okolje.

 Vabimo vas na razpravo, na kateri bomo pregledali nabor možnih rešitev, ki jih lahko občine izvajate na področju promocije mladim prijaznega okolja, ki ste ga s pomočjo sprejetih ukrepov zgradili in ga (oziroma ga še boste) s certifikatom Mladim prijazna občina tudi potrdili. Na razpravi bomo s pomočjo strokovnjakov poskušali odgovoriti na vprašanje »Kako s pomočjo certifikata Mladim prijazna občina privabiti mlade v lokalno skupnost?«. Razprava bo potekala v četrtek, 30. novembra. 2017, ob 10. uri, v Mestnem muzeju Ljubljana.

Ob 12. uri sledi slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina za obdobje 2017-2021, ki ga že šesto leto zapored podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku in stopite korak naprej do mladim prijazne občine. TUKAJ najdete vabilo s programom dogodka.  Vse dodatne informacije prejmete pri Nini Bavčar Čargo (e-naslov: nina.cargo@institut-imp.si; GSM 040 657 676). Prosimo, da se na dogodek prijavite na zgornji elektronski naslov.

DOGODKI DRUGIH

21. in 22.11./ 2. Delavnici: Zmanjševanja svetlobne onesnaženosti v povezavi s trajnostnim razvojem območij 4/1

Zmanjševanje svetlobne onesnaženosti pozitivno vpliva na ohranitev biodiverzitete,  trajnostni razvoj zavarovanih območij,  prispeva k ohranitvi zdravja prebivalcev, k uporabi sodobnih trajnostnih tehnologij   in razvoju trajnostnega turizma.

Posamezna območja v EU so že pridobila status t.i. območij »TEMNO NEBO«, kar tudi za Gorenjsko in posamezna območja znotraj Triglavskega narodnega parka  ter območij NATURA lahko predstavlja razvojno priložnost.  Projekt NIGHT LIGHT je prvi projekt v okviru programa INTERREG EUROPE, ki se dotika  zahtevnega in zanimivega razvojnega vprašanja zmanjševanja svetlobne onesnaženosti v povezavi s trajnostnim razvojem območij, iz Slovenije v projektu kot partner sodeluje BSC Kranj.

Skupaj z vami  in s pomočjo strokovnjakov iz Nizozemske (provinca Frysland) in Danske (Energetska akademija Samso ) želijo narediti prve korake v smeri razvoja t.i. temnih območij na Gorenjskem, zato vas vabijo na dve delavnici in sicer:

 • torek, 21.11.2017 ob 09.00 v Centru TNP v Bohinju ; Stara Fužina 37-37 (vpliv razsvetljave na biodiverziteto, na zavarovana območja, na zdravje človeka,  na astronomijo)
 • sreda 22.11.2017 ob 10.30 v  Hotelu Astoria na Bledu; Prešernova 44 ,Bled (možnosti za razvoj  trajnostnega turizma v povezavi s »temnimi območji«)

Delavnice bodo potekale v angleškem jeziku.

VABILO.

Prosimo vas za potrditev vaše udeležbe po e pošti: helena.cvenkel@bsc-kranj.si, tamara.mravinec@bsc-kranj.si do petka, 17.11.2017.

Za vse info so na razpolago na tel: 031 302 382.

21. in 22.11./ 34. gozdarski študijski dnevi »Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri? 4/2

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na 34. gozdarske študijske dni »Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri?«, ki bodo v torek, 21. in sredo, 22. novembra 2017, v Predavalnici G6, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, Večna pot 83, Ljubljana.

Oddelek je za 34. gozdarske študijske dneve izbral temo »Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji: včeraj, danes, jutri?«, ker ugotavljajo, da ima področje upravljanja z gozdom in gozdnimi ekosistemi velik potencial, ki pa v Sloveniji še zdaleč ni v celoti izkoriščen.

Za boljši prenos znanja v stroko in boljše delovanje stroke bodo raziskovalci in strokovni sodelavci oddelka v prvem sklopu predstavili raziskovalne in razvojne prioritete upravljanja gozdov in gozdnih ekosistemov v Sloveniji ter za vsako področje dobo pregledali, kje smo bili, kje smo in kam gremo – zlasti, kam bomo prišli po inerciji, če ničesar ne spremenimo. Za vsako področje bodo skušali prepoznati razvojno najbolj zanimiva, morda tudi raziskovalno podhranjena vprašanja ter priložnosti, ki pa jih bo mogoče izkoristiti le ob dobro usmerjenem znanju in ažurnem prenosu v prakso.

Drugi del študijskih dni bo, ker dobra znanost potrebuje dobre metode in orodja, namenjen pregledu zanimivejših sodobnih tehnik/metod/orodij – zlasti tistih, ki so zanimiva za več podpodročij.

Zaradi lažje izvedbe posvetovanja organizator prosi, da vsi udeleženci izpolnijo prijavnico na strani Gozdarskih študijskih dni (http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2017/ ) do vključno petka, 19. novembra 2017. Program posvetovanja in vse ostale informacije bodo prijavljeni prejeli pred posvetovanjem.

22.11./ 3. regijsko strokovno srečanje s področja aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji 4/3

Nacionalni inštitut za javno zdravje – OE Maribor, kot eden izmed partnerjev Medgeneracijskega razvojnega, poslovnega in izobraževalnega središča PRIZMA 50+, organizira 3. regijsko strokovno srečanje s področja aktivnega in zdravega staranja “Kako pridobivati in izboljševati kompetence za aktivno vključevanje v trg dela in skupnosti v različnih življenjskih obdobjih?”, ki bo potekalo v sredo, 22. novembra 2017.

V luči pred kratkim sprejete Strategije dolgožive družbe, želijo podrobneje spregovoriti o možnostih pridobivanja dodatnih znanj in veščin/kompetenc za, bodisi lažje in hitrejše vključevanje v trg dela, ali za aktivno sodelovanje v skupnosti v različnih življenjskih obdobjih in okoliščinah.

Udeležba na srečanju je brezplačna.

Vljudno prosimo, da vašo udeležbo sporočite na e-naslov: metka.krebs@nijz.si, najpozneje do ponedeljka, 20. 11. 2017.

Več o predavateljih in programu najdete v vabilu.

22.11./ Predstavitev programov za izvajanje kohezijske politike 2007-2013 4/4

Obveščamo vas, da bo potekala predstavitev programov za izvajanje kohezijske politike 2007-2013. Rezultate bosta predstavila prof. dr. Maja Bučar (FDV) in Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev).

Kraj dogodka: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, Predavalnica 10.

Kdaj: 22. November 2017, ob 12h-14h.

O dogodku: Namen vrednotenja je bil podati celovito sliko o dosežkih evropske kohezijske politike programskega obdobja 2007-2013 z vidika trajnosti, sinergij med programi ter pridobljenih izkušenj, tako na upravljavski kot na izvedbeni ravni. Posebna pozornost je bila namenjena vrednotenju treh izbranih instrumentov in sicer: Turistična infrastruktura, Socialno podjetništvo in Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Ugotovljeni dosežki uresničevanja treh OP so izjemno dobri, cilji so v glavnem doseženi, v veliko primerih pa tudi visoko preseženi. Ključne ugotovitve sprožajo vrsto vprašanj, ki ugotovitve, pridobljene s presojo kazalnikov na ravni ključnih ciljev 3 OP močno relativizira. Pod površino presoje objektivno preverljivih programskih kazalnikov se uspešnost treh OP pokaže kot pomembno drugačna:

 • (i) zavajajoče zanašanje le na presojo kazalnikov uspešnosti.
 • (ii) odsotnost vrednotenja stranskih učinkov.
 • (iii) institutionalne slabosti – učenje na izkušnjah je v glavnem omejeno na izvajalske strukture na najnižji ravni.

To je ena prvih meta-evalvacij (evalvacija evalvacij) v Sloveniji. Tako gre za študijo, ki je zanimiva že sama po sebi, kot metoda, ne le kot vir informacij o dosežkih. Pridobljene izkušnje bi morale biti upoštevane pri dodelavi sistema vrednotenja v Sloveniji za novo programsko obdobje (2014-2020), za kar pa je po pridobljenih izkušnjah kaj malo možnosti. Pridobljene izkušnje niso bile uporabljene za izboljšanje sistema ampak za njegovo rutiniranje, zato so se razmere na nekaterih področjih v novem programskem obdobju celo poslabšale.

Udeležba na dogodku je brezplačna, udeležbo lahko prijavite na sdeval@siol.net.

Evalvacijsko poročilo najdete na tej povezavi.

23.11./ »Vloga javnih inštitucij pri spodbujanju davčne transparentnosti« 4/5

Organizaciji Focus – društvo za sonaraven razvoj in EkvilibInštitut v okviru projektov na temo razvojnega sofinanciranja in davčne pravičnosti 23. novembra 2017 ob 9.30 uri v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova v luči nedavnega davčnega razkritja Rajski dokumenti organizirata razpravo »Vloga javnih inštitucij pri spodbujanju davčne transparentnosti«.

Cilj dogodka je obogatiti diskusijo med NVO-ji z regije Srednje in vzhodne Evrope ter predstavniki javnih inštitucij o davčni (ne)transparentnosti podjetij v regiji ter raziskati vlogo zagovornikov trenutno predlaganih rešitev, kot sta register dejanskih lastnikov in poročanje po državah, ki bi jo javne finančne inštitucije kot tudi lokalne oblasti lahko in morale prevzeti za izboljšanje podjetniške davčne kulture.

K sodelovanju in udeležbi vabijo tudi predstavnike lokalnih oblasti. Dogodek bo potekal v angleškem in slovenskem jeziku z zagotovljenim tolmačenjem.

Vabilo.

Za dodatne informacije se obrnite na marusa@ekvilib.org ali na 040 391 178.

28.11./ E-MOBILNE OBČINE - Aktivni poslovni zajtrk 4/6

Center energetskih rešitev vas vabi na dogodek E-MOBILNE OBČINE – Aktivni poslovni zajtrk, ki bo potekal 28. novembra 2017 v Kristalni palači (IBM center).

E mobilnost prinaša številne novosti za uporabnike, tako zasebne kot javne. Poleg tehnoloških novosti smo priča spreminjanju tudi poslovnih modelov, ki lahko prinesejo uporabne rešitve tudi za občine. Za spremembe pa so ključne osebne izkušnje odločevalcev, ki lahko pospešijo napredek in oblikovanje strategij občin za prihodnost.
Dogodek je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, komunalnih podjetij ter vsem ostalim zainteresiranim.

Prijave sprejemajo do 24.11.2017, oziroma do zasedbe mest. Več informacij o dogodku in pravnico najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

28.11. / Pametno javno naročanje in učinkovita javno zasebna partnerstva 4/7

Predstavništvo Evropske komisije vas vabi na mednarodno konferenco “Pametno javno naročanje in učinkovita javno-zasebna partnerstva“, ki jo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji organizira 28. novembra 2017 na Bledu.

Na konferenci bomo predstavili globalne trende na področju javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev, ki sta osrednja elementa naložbenega načrta za Evropo ali Junckerjevega načrta. Namen načrta je povečati raven naložb v Evropi. Kako? Preko večje vključenosti zasebnega sektorja v javne projekte in tudi preko bolj inovativne in strateške porabe javnih sredstev v okviru javnega naročanja.

Teme, ki jih bomo obravnavali, so:

 • kakšni so alternativni pristopi k financiranju javnih projektov – koncesije in javno-zasebna partnerstva v kombinaciji z jamstvom Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) in drugimi finančnimi viri EU,
 • kateri so temelji za uspešno zasnovo projektov javno-zasebnih partnerstev,
 • kaj pomeni “bankability” projekta,
 • kaj prinaša predlog paketa javnega naročanja, ki ga je oktobra 2017 predložila Evropska komisija (več informacij),
 • kakšni so trendi javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev v zdravstvu,
 • in še mnogo drugega.

 

Podroben program konference

Na konferenci bodo sodelovali govorci iz Evropske investicijske banke in njenega centra odličnosti za javno zasebna partnerstva (EPEC), predstavniki Evropske komisije ter strokovnjaki iz Slovenije in tujine.  V uvodnem delu bosta udeležence nagovorila vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič in državna sekretarka na Ministrstvu za finance Miranda Groff Ferjančič.

Konferenca bo v hotelu Golf na Bledu. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku, zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

S konferenco se Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji pridružuje konferenci, ki jo dan prej na podobne teme organizirata Inštitut za javno-zasebna partnerstva in Uradni list Republike Slovenije. Udeležba na konferenci 27. novembra 2017 je plačljiva (prijavi se tu), medtem ko je udeležba na konferenci Predstavništva Evropske komisije 28. novembra brezplačna, a je tudi za ta dan obvezna spletna prijava – v meniju izberete možnost “Prijavljam se za 2. dan konference”.

1.12. / Program projektov eProstor 4/8

»Program projektov eProstor« ima za dolgoročni cilj pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, preprosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

V okviru »Programa projektov eProstor« bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke, vzpostavljen bo sodoben prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom, izvedena informacijska prenova nepremičninskih evidenc. S tem bo Slovenija izpolnila tudi del obveznosti, ki nam jih nalaga evropska direktiva INSPIRE.

Ta dan bo potekal tudi 3. slovenski INSPIRE dan na katerem bo predstavljeno trenutno stanje implementacije direktive INSPIRE v Sloveniji s poudarkom na arhivu registrov in šifrantov.

Predstavitev »Programa projektov eProstor« in 3. slovenski INSPIRE dan, bo v petek, 1. decembra 2017, od 9. ure dalje, v Hiši Evropske unije v Ljubljani.

PROGRAM IN PRIJAVE NA TEJ POVEZAVI

Koledar dogodkov eTurizem 4/9

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

156. redna seja Vlade RS 5/1

Predlog Zakona o spodbujanju investicij

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog Zakona o spodbujanju investicij z namenom privabiti investitorje k trajnemu investiranju na območju Republike Slovenije, z uvedbo ustreznih spodbud in drugih aktivnosti za spodbujanje investicij.

Zakon prinaša tri glavne spremembe:

 • izenačuje domače in tuje investitorje,
 • določa prioritetno obravnavo za državo strateško pomembnih investicij
 • in predvideva podporo tistih investicij, ki bodo trajnostno naravnane.

Predlog novega zakon določa tudi aktivnosti spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Zakon izenačuje domače in tuje investitorje glede možnosti pridobitve spodbud za investiranje.

Investicije se bodo ocenjevale po merilih, na osnovi katerih se bo odločilo ali investicija spodbudo sploh dobi in kakšna ta spodbuda bo. V skladu s pravili o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči se spodbuda lahko giba med 10 in 25 %.

Med merili je ključni poudarek na trajnostnemu in okoljskemu vidiku investicij. Vsaka izmed investicij ima svojevrsten vpliv na naravno in družbeno okolje in prav je, da je v skladu z družbeno odgovorno držo podjetij, trajnost dobila svoje mesto tudi v zakonu o investicijah.

Predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT–1), ki celovito ureja področje spodbujanja razvoja turizma. Zakon določa tudi način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje Strategije razvoja turizma Republike Slovenije na državni ravni in za to potrebna sredstva. Določa tudi, da bo naloge, povezane s trženjem in promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije še naprej izvajala javna agencija Slovenska turistična organizacija, ki bo za učinkovitejše izvajanje svojih nalog na področju promocije slovenskega turizma v tujini pridobivala dodatna finančna sredstva iz naslova v ta namen uvedene promocijske takse. Več…

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

Vlada RS je sprejela stališče o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji. Cilj Strategije za enotni digitalni trg za Evropo je med drugim tudi odstranitev obstoječih ovir na enotnem digitalnem trgu in povečanje zaupanja v digitalne storitve skupaj z pospešitvijo aktivnosti za izrabo digitalnih tehnologij, aktivnosti za krepitev digitalne industrije in razvoj okvira za evropsko podatkovno gospodarstvo in za razvoj potenciala Evropske unije (EU).

K stališču je treba dodati, da je Republika Slovenija že aktivna zagovornica krepitve enotnega trga ter dostopa do digitalnih storitev in vsebin in se zavzema za oblikovanje zakonodajno-regulatornega okolja, ki bi spodbujalo podatkovno vodeno gospodarstvo, saj bi se s postavitvijo jasnega pravnega okvira, povezanega s prenosom podatkov, uradnim obveščanjem in preglednostjo za odpravo in preprečevanje neupravičenih omejitev glede lokalizacije podatkov povečala hkrati tudi pravna varnost in zaupanje v trg.

Vlada zadržana do nekaterih sprememb evropske direktive o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

Vlada RS je sprejela stališče Slovenije do sprememb direktive Evropskega parlamenta in Sveta o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila.

Slovenija podpira, da se na ravni Evropske unije (EU) spodbuja nadaljnji razvoj trajnostno naravnanega prometnega sistema, vendar je do nekaterih sprememb direktive zadržana. Predlagani ukrepi Evropske komisije (EK) na področju cestninjenja imajo za nekatere uporabnike in upravljavce cestninskih cest potencialno precejšnje finančne in širše družbene posledice, zato je potrebno preučiti, ali so predlagani ukrepi ustrezni za doseganje zastavljenih ciljev. Slovenija pričakuje dodatna pojasnila v zvezi s tem, poleg tega se na Ministrstvu za infrastrukturo izvaja strokovna študija, ki bo ovrednotila predlagane ukrepe in podala priporočila glede naših nadaljnjih aktivnosti.

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Vlada RS je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij – 12308/17.

Republika Slovenija pozdravlja pravočasnost in ciljno usmerjenost sprememb in dopolnitev Uredbe. Namen sprememb je odpraviti vrzeli, izboljšati preglednost ter zagotoviti ustrezno dodeljevanje in porabo omejenih sredstev iz proračuna EU, da bi evropske politične stranke bolj pristno zastopale evropske državljane.

Republika Slovenija med drugim podpira predlog, da se manjšim evropskim političnim strankam olajšata registracija in dostop do sredstev EU z znižanjem praga lastnih sredstev s 15 % na 10 %. Po drugi strani pa podpira tudi novi razdelitveni ključ za financiranje iz sredstev EU, in sicer da se delež sredstev, ki se v enakih delih porazdeli med vse stranke z vsaj enim poslancem, zniža s 15 % na 5 %.

Odgovor vlade na sklep Odbora DZ “Spopadanje z ambrozijo”

Vlada RS je sprejela odgovor na sklepa Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejeta ob obravnavi točke dnevnega reda “Spopadanje z ambrozijo”. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlagal MKGP, da pripravi program učinkovitega obveščanja v smeri preprečevanja razraščanja in nujnosti pravočasnega odstranjevanja ambrozije. Odbor je še pozval Vlado, da v sodelovanju z ostalimi deležniki vzpostavi učinkovit celostni pristop za preprečevanje razraščanja in uničevanje ambrozije.

Vlada RS pojasnjuje, da so na problem širjenja ambrozije v Sloveniji  že pred leti opozarjali tako stroka kot civilna družba. Vlada RS je mnenja, da se v okviru Strokovne komisije Vlade RS za varstvo pred škodljivimi rastlinami, preuči učinkovitost do sedaj izvajanih ukrepov v skladu z zakonom in odredbo ter možnosti za vzpostavitev učinkovitega celostnega pristopa za preprečevanje razraščanja in uničevanja ambrozije.

(Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Eko sklad z novimi spodbudami za naložbe v energijsko učinkovite stavbe družbenega pomena in avtobuse za javni potniški promet 6/1

V petek, 20. 10. 2017, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavil nov poziv za dodelitev nepovratnih sredstev občinam in ministrstvom za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno raziskovalnemu delu, zdravstveni oskrbi, športu, muzejev in knjižnic. Prav tako bodo ponovno na voljo nepovratna sredstva občinam za okolju prijaznejše avtobuse za javni potniški promet.

Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 6/2

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 je potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 - podaljšan rok za oddajo vlog 6/3

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Več informacij lahko prejmete tukaj. Rok za oddajo vlog je podaljšan za en mesec, do 7. 12. 2017 do 12.00. 

RAzpis DANUBE Seed Money Facility 6/4

Pod okriljem programa Interreg  DANUBE poteka specifičen razpis za Seed Money Facility (SMF).  Razpis je namenjen pripravi strateških in makroregionalnih konceptov za nadaljnjo prijavo v kateremkoli instrumentu (CEF, EIB, Horizon 2020, Erasmus +, LIFE itd.). Kandidirajo lahko  javni organi, mednarodne organizacije in zasebne neprofitne institucije.

V vsaki od 11 prioritet EU strategije za podonavsko regijo (EUSDR) lahko kandidira več projektov, izbrani pa bodo po trije, če bo kakovost ustrezna. Kot pogoj za veljavnost prijave mora vsak projekt, ki kandidira, predložiti od enega ali obeh  koordinatorjev  določene prioritete (PACs)  izjavo o skladnosti projekta z razpisanimi temami. Razpisna dokumentacija je objavljena na povezavi: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call.  Razpis je odprt od 2. 10. do 7. 12. 2017.

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/5

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

Mednarodni dan strpnosti 7/1

V četrtek, 16. novembra ob priložnosti mednarodnega dneva strpnosti, so v Izobraževalnem centru Eksena pripravili poslanico strpnosti 2017, ki jo pod okriljem človekoljubnega projekta Dan za strpnost pripravljajo že drugo leto zapored. Tema letošnje poslanice je Past prikrite nestrpnosti – ignoriranje in izključevanje.

Skozi projekt Dan za strpnost v Sloveniji širijo prepoznavnost in težo mednarodnega dneva strpnosti, ki so ga leta 1996 razglasili Združeni narodi, s tem pa v duhu poziva Unescove Deklaracije o načelih strpnosti aktivno prispevajo k spodbujanju strpnosti in sožitja v naši družbi.

sporočilu za javnost najdete več podrobnosti o prizadevanjih Izobraževalnega centra Eksena v podporo strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja med ljudmi.

 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov v znamenju ponovne uporabe predmetov 7/2

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki poteka s podporo evropskega programa LIFE+, bo letos potekal od 18. do 26. novembra. Letošnji slogan ETZO, »Popravi in ponovno uporabi – dajmo stvarem novo življenje«, nas vabi k razmisleku o naših navadah in k spremembi vedenja vzemi-uporabi-zavrzi k bolj trajnostnemu ravnanju, ki spoštuje izdelke in naravne vire.

Cilj letošnjega ETZO je pokazati, kako enostavno je vdahniti novo življenje stvarem za katere smo menili, da so postale neuporabne in najti vrednost tudi v “starih” stvareh. Preprečevanje odpadkov je namreč na prvem mestu hierarhije ravnanja z odpadki. Eden od ukrepov preprečevanja odpadkov pa je tudi ponovna uporaba rabljenih proizvodov (REUSE). Tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpadek, pač pa priložnost, da predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi posegi dobi drugo življenje. Ponovna uporaba posredno prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, podaljša življenjsko dobo izdelkov, zmanjša količino odloženih odpadkov na odlagališčih, vpliva na varčevanje s surovinami ter naravnimi viri. Prispeva tudi k udejanjanju socialnega podjetništva, spodbuja nastajanje lokalnih delovnih mest na deficitarnih področjih ter omogoča promocijo obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj izumrli.

Podprite kampanjo množičnega financiranja za natis knjige kuharskih receptov iz Balkana 7/3

V mednarodnem združenju NALAS so pripravili edinstveno knjigo receptov iz vsega Balkana, ki vključuje 60 tradicionalnih, okusnih receptov, pripravljenih iz odličnih sestavin, jedi pa lahko pripravite v samo eni uri. Hkrati boste izvedeli več o ljudeh iz Balkana, mestih in tradicijah. Posebnost knjige je, da vsak recept spremlja zgodba o predstavljeni jedi iz lokalnega okolja, kjer se jo tradicionalno tudi pripravlja.

Zato, da bi knjiga tudi zaživela natis, je združenje NALAS, v katerega je vključena tudi Skupnost občin Slovenije, pričela s crowdfunding kampanjo. Tako lahko na povezavi https://www.indiegogo.com/projects/cookbook-taste-the-balkans-food-cooking#/ z donacijo med 3 in 35 EUR podprete projekt, z donacijo 35 EUR pa je lahko kuharska knjiga z zbranimi recepti iz vsega Balkana vaša – ali pa jo podarite vašim najbližjim ob prihajajočih praznikih.

Zato vas vabimo, da podprete projekt in ga delite s sodelavci, prijatelji in znanci.

(P.s.: Crowdfunding platforma Indiegogo deluje tako, da v kolikor se ne zbere potrebnih 35.000 EUR za natis in pošiljanje knjige, se vaša donacija povrne na vaš račun).

Vprašalnik o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije za določevalce 7/4

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj  in projekt COMPOSE vas vabijo k sodelovanju v kratki anketi o poznavanju problematike učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Anketa je posebej namenjena političnim odločevalcem in strokovnim institucijam, z njo pa bi radi ugotovili poznavanje problematike v luči uresničevanja zavez naše države k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Rezultati ankete so pomembni zaradi opredelitve tega problema tako z gospodarskega kot z družbenega vidika. Rezultate ankete bomo javno objavili ter na osnovi ugotovljenega pripravili javne razprave in predloge za boljše poznavanje in ukrepanje na to temo.

V anketi lahko sodelujete do 31. decembra 2017.

Anketo lahko izpolnite tukaj.

Povabilo k sodelovanju v hitri anketi o izstopu Združenega kraljestva iz EU 7/5

Evropski odbor regij (OR) in Eurochambres vas vabita k sodelovanju v kratki anketi o morebitnih posledicah izstopa Združenega kraljestva iz EU za vašo regijo oziroma mesto.
Anketa je posebej namenjena predstavnikom lokalnih in regionalnih oblasti, trgovinskih zbornic ali drugih deležnikov na regionalni in lokalni ravni. Z njo bodo zbrali stališča in opredelili regije oziroma mesta, ki jih utegne to vprašanje najbolj prizadeti z gospodarskega in družbenega vidika.
Rezultati ankete bodo predvidoma objavljeni v januarju ali februarju 2018 v skupnem poročilu OR in Eurochambres, ki bo poslano vsem anketirancem. Rezultate bodo vključili tudi v oceno teritorialnega učinka, ki jo bo pripravil OR, in tekoče razprave o tej temi.
Za izpolnitev ankete potrebujete približno pet minut.
V anketi lahko sodelujete do 15. decembra 2017.
Vsi odgovori so zaupni.
Za več informacij pišite na e-naslov econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Anketo lahko izpolnite tu.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.