V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, OBČINA IG, OBČINA JESENICE IN OBČINA MORAVČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Problemska konferenca SOS na področju prostorskega razvoja 1/1

V torek, 14.3.2017, je potekala problemska konferenca na področju prostorskega razvoja. Skupnost občin Slovenije se že nekaj časa intenzivno posveča usklajevanju prostorske in gradbene zakonodaje, t.i. trojčka zakonodaje, ki obsega predloge Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Zaradi nekaterih še vedno odprtih perečih vprašanj, predvsem glede plačila komunalnega prispevka in prenosa nadzora na občinske inšpekcijske službe, je SOS k sodelovanju na konferenci povabila ministrico za okolje in prostor, Ireno Majcen in sodelavce ter strokovnjake s področja prostora in prostorskega razvoja.

Uvodoma sta prisotne pozdravili Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS in predsednica komisije za prostor, Manca Plazar, nato pa je Irena Majcen predstavila splošne zakonodajne novosti. Luka Ivanič iz  službe za sistem okolja in prostora (MOP), je podrobneje predstavil ključna izhodišča in rešitve ZUreP-2, konceptualne spremembe GZ, ključne novosti in spremembe v postopkih, pogoje za izdajo gradbenega dovoljenja, skrajšan postopek izdaje gradbenega dovoljenja,…

Izidor Jerala, član komisije za prostor SOS, ki je tudi povezoval konferenco je izpostavil položaj lokalne samouprave in vpliv reforme na področju prostora in graditve ter predstavil problematiko pravnih sredstev in  prenos inšpekcijskega nadzora na občine v aktualnih zakonodajnih predlogih.

V naslednjem vsebinskem sklopu je Leon Kobetič, Locus d.o.o. povedal več na temo zemljiške politike, prostorskega načrtovanja in gospodarjenja z zemljišči. Izpostavil je, da stavbna zemljišča niso ustrezno izkoriščena, opozoril na pomembnost presoje ekonomskih posledic v prostorskem načrtovanju (elaborat ekonomike prostora) in izpostavil tri ključne finančne instrumente – komunalni prispevek, izravnalni prispevek iz prirastkarnine in NUSZ/ Davek na nepremičnine, ki so pomembni za izvajanje ukrepov zemljiške politike.

Na temo komunalnega prispevka je Marko Fatur, LUZ d.d. uvodoma predstavil izračune, ki zelo nihajo pri odmerah komunalnega prispevka za trgovske in stanovanjske objekte, nato pa predstavil razvoj infrastrukture, ki se načrtuje v sektorskih ter v prostorskih aktih, skladnost opremljanja stavbnih zemljišč s prostorskimi akti, program opremljanja stavbnih zemljišč (POSZ), podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, …

Dr. Maja Simoneti, IPOP in LUZ d.d. je povedala, da je vedno večji javni interes za urejanje urbanih zelenih in drugih odprtih površin, zato postaja to področje vedno pomembnejše, na drugi strani pa opozorila, da ne obstaja evidenca vseh zelenih javnih površin, ne glede na lastništvo.

Jože Novak, vodja projektne skupine za sistem vrednotenja in obdavčitve nepremičnin iz ministrstva za finance, je predstavil spremenjene rešitve množičnega vrednotenja in davka na nepremičnine. Uvodoma je spomnil, da bo veljal NUSZ do leta 2018, ter med drugim predstavil ključne spremembe množičnega vrednotenja (modeli se posodabljajo – v ta namen s stroko oblikovana priporočila za posodobitev modelov vrednotenja;  zemljišča se vrednotijo po namenski rabi prostora (razen vodnih zemljišč, cest in železnic); ohranja se sodelovanje z občinami v fazi oblikovanja vrednostnih con in v postopku odločanja o posebnih okoliščinah se lahko pridobi tudi mnenje občine).

Mag. Aša Rogelj iz sektorja za urbani razvoj in zemljiško politiko (MOP), je predstavila partnerstva v okviru Urbane agende za EU in teme v delujočih partnerstvih – revščina v mestih, dostopna stanovanja, vključevanje beguncev in migrantov in kakovost zraka; v novih partnerstvih – urbana mobilnost, krožna ekonomija, ustvarjanje novih delovnih mest in lokalno gospodarstvo, digitalna tranzicija; in v partnerstvih v vzpostavljanju – učinkovita raba prostora in zelena mesta, prilagajanje podnebnim spremembam, energetska tranzicija in inovativno in odzivno javno naročanje.

Kristijan Radojčić, URBACT in Marko Peterlin, IPOP sta predstavila sodelovanje mest in občin v Urbactu, kjer gre za program evropskega teritorialnega sodelovanja, ki se posebej osredotoča na trajnostni urbani razvoj. Namenjen je povezovanju mest in občin pri razvoju rešitev za urbane izzive in utrjevanju osrednje vloge mest pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami. Marko Peterlin je povedal, da občine sicer niso v zavidljivem položaju, vendar dobre prakse nastajajo tudi v slabih okoliščinah, zato je treba izkoristiti priložnosti.

Udeleženci konference so aktivno sodelovali in pridobili izčrpne informacije glede novosti, ki jih prinaša nova prostorska in gradbena zakonodaja, hkrati pa je prisotnost strokovnjakov in predstavnikov ministrstva omogočila konstruktivno razpravo na širšo temo prostorskega razvoja, pomena prostorske reforme in iskanje možnih rešitev, ki bodo občinam omogočale učinkovito upravljanje s prostorom in dober prostorski razvoj. Na koncu so udeleženci še izpostavili novosti in rešitve pripravljavcev prostorske in gradbene zakonodaje, ki jih podpirajo (regionalni načrt, občina mnenjedajalec pri prostorskih aktih, začasna raba prostora, gradbena parcela,…) ter opozorili med drugim, da je potreben dodatni čas za rešitve in usklajevanje odprtih vprašanj.

GALERIJA:

Problemska konferenca na področju prostorskega razvoja

S poslansko skupino SD o novi prostorski in gradbeni zakonodaji 1/2

Dne 15.3.2017 so se predsednik SOS, Bojan Kontič, predsednik ZMOS, Matej Arčon, generalna sekretarka SOS, vodja strokovne službe ZMOS, Izidor Jerala, član komisije za prostor SOS in predstavnik MO Ljubljana sestali s poslansko skupino SD.

Namen sestanka je bil predstavitev pripravljenih predlogov sprememb predloga Gradbenega zakona, ki sta jih pripravili skupnosti. Gre za rešitve v zvezi s prenosom inšpekcijskega nadzora nad enostavnimi objekti na občine, namreč spremembe, ki jih prinaša Gradbeni zakon so v osnovi neustrezne. Ob tem so predstavniki skupnosti izpostavili in opozorili na še izjemno pomembna vprašanja, ki še vedno niso ustrezno urejena v predlogih predpisov. Za te si SOS in ZMOS želi dodatni čas za strokovno uskladitev možnih rešitev med lokalnimi skupnostmi in pristojnim ministrstvom.

Skupnost občin Slovenije je pohvalila delo Ministrstva za okolje in prostor, ki je že v sam začetek oblikovanja prvih osnutkov vključila lokalne skupnosti in njihova združenja, kar kaže na korektni odnos ministrstva do lokalne ravni; kot ključnega deležnika pri pripravi tako pomembnih predpisov kot so ti. Prav tako je pohvale vreden napor, ki ga je vložilo ministrstvo, za uskladitev besedil predlogov, saj je s tem že v samem začetku preprečil vnos določil, ki bi lahko imela negativne posledice za lokalne skupnosti. Veliko je bilo narejenega, da bodo lokalne skupnosti dobile pomembne instrumente, s katerimi bodo urejale prostorske komponente lokalnega razvoja.

Delegacija SOS in ZMOS se bo v prihodnjem tednu sestala tudi s poslansko skupino SMC in pričakujemo še termin sestanka s poslansko skupino DeSUS.

Sestanek na temo osnutkov ZLS in ZLV 1/3

Dne 14.3.2017 je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek v zvezi s prenovo zakonodaje s področja lokalne samouprave. In sicer je ministrstvo pripravilo prvi osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) in Zakona o lokalnih volitvah (ZLV).

S predlogom ZLS ministrstvo ureja oziroma spreminja sledeče:

 • odpravlja neustavnost določbe o reprezentativnosti združenj občin
 • spreminja določbo o ustanovitvi in delovanju interesne zveze občin
 • poenoti pravni status ožjih delov občin – odprava pravne subjektivitete ožjih delov občin
 • razširja pristojnost nadzornega odbora občine glede ravnanja s stvarnim premoženjem
 • omogoča dajanje podpore zahtevi za referendum s kvalificiranim elektronskim podpisom
 • usklajuje določbe z Zakonom o upravnem postopku glede izločitve
 • usklajuje način imenovanja vodje medobčinskega pravobranilstva s splošno določbo, ki jo vsebuje 49. b člen ZLS
 • usklajuje določbi zakona o prihodkih občin z Zakonom o financiranju občin

V zvezi s predlagano odpravo pravne subjektivitete ožjih delov občin je Skupnost občin Slovenije opozorila, da v marsikaterih lokalnih okoljih mestne četrti in krajevne skupnosti opravljajo izredno pomembne naloge in opravila, kljub temu, da so ožji deli občin še ostanek iz prejšnjega sistema oziroma ureditve – komunalnega sistema. Vse od reforme lokalne samouprave se je mestnim četrtem in krajevnim skupnostim postopno poskušalo in jemalo pristojnosti in s tem vlogo; resnih razmislekov, kakšen je njihov pomen in komu/čemur so, pa nikoli ni bilo storjeno. Zato je SOS predlagala, da se pred takšnimi ukrepi, ki so predvideni v osnutku, izvedejo predhodno analize in opravi problemsko srečanje o nadaljnjih preoblikovanjih ožjih delov občin. Namreč prepogosto se pozablja, da je temelj in namen ožjih delov občine uresničevanje skupnih interesov prebivalcev in približevanje izvajanja nalog občanom ter večje sodelovanje občanov pri upravljanju lokalnih zadev s posameznimi oblikami odločanja, soodločanja in participacije. Manjko je v samem sistemu, zato ga je potrebno preoblikovati in posodobiti. Ministrstvo se je strinjalo s predlogom SOS, da se organizira problemsko srečanje.

Spreminjanje določbe o ustanovitvi in delovanju interesne zveze občin ni smiselno, dokler ni jasno kaj želimo z njimi doseči – njihovega namena in šele nato je potrebno prilagoditi njihovo organiziranost. Zakonske določbe je potrebno oblikovati tako, da bi se z interesnimi zvezami omogočilo povezovanje in vključevanje različnih »paralokalnih« institucij, kot so regionalne razvojne agencije, energetske agencije, … Pri tem je eden izmed prisotnih menil, da gre v predlogu za nekakšne nastavke za pokrajine, vendar ministrstvo le to zavrača in poudarja, da gre v osnutku za prenos regulatornih funkcij na zvezo.

S spremembami ZLV se predvideva:

 • Stalen termin rednih lokalnih volitev
 • Zmanjšanje števila volilnih organov
 • Način imenovanja tajnika Občinske volilne komisije (OVK)
 • Razmejitev pristojnosti med Državno volilno komisijo (DVK) in ministrstvom, pristojnim za lokalno samoupravo
 • Določitev nadomestila volilnim odborom na predčasnem glasovanju
 • Vključitev tujcev v volitve v svete ožjih delov občine
 • Črtanje možnosti, da so volitve v svete ožjih delov na dve leti

Ključni pomislek predstavnikov združenj je bil glede ustreznosti termina rednih lokalnih volitev. Predstavnik MOL je opozoril, da drugi vikend v novembru, kot ga predvideva osnutek, ni ustrezen že zaradi samega terminskega načrta volitev. Sicer so se vsi strinjali, da je smiselno določiti stalen termin, ki pa naj bo v drugem ali tretjem tednu oktobra.

Sestanek z ministrico Kopač Mrak na temo reorganizacije CSD 1/4

V sredo, 15.3.2017 je v prostorih MDDSZ potekal sestanek na temo načrtovane reorganizacije centrov za socialno delo, na katerem je poleg županj in županov bila prisotna tudi ministrica Anja Kopač Mrak.

Ministrica je povedala, da je usklajevanje z lokalnimi skupnostmi sicer potekalo ob javni obravnavi predloga na nivoju strokovnih služb, ministrstvo pa je tudi pristopilo k organizaciji regijskih posvetov. Eden ključnih ciljev ministrstva pri projektu reorganizacije centrov za socialno delo je bilo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve centrov za socialno delo. Povedala je, da so ob pripravi predloga zakona poskušali poiskati optimalno strukturo povezanosti tako, da kljub temu, da bi CSD odslej pokrivali širše območje, okrepili delo na terenu. Po Sloveniji je sedaj 62 centrov za socialno delo, nobenega izmed njih pa se ne bo ukinilo. Trenutno so kadrovsko podhranjeni v primerjavi z upravnimi enotami. Po besedah ministrice je težava v tem, da je ponekod zaposlenih le nekaj oseb na centrih, ki strokovno ne morejo pokriti nekaterih, zahtevnejših primerov. Z novo organizacijsko strukturo želi ministrstvo omogočiti, da se socialni delavci in delavke lahko vrnejo na teren. Prav tako je želja ministrstva poenotiti njihovo delovanje po regijah ter poenostaviti administrativne postopke ZUPJS. Tako se načrtuje centralizacija skupnih služb kot je računovodstvo, IT, kadrovska služba za celotno območje pokritosti CSD, ustanovilo pa se bi posebne mobilne enote, s katerimi bi olajšali delo na terenu, predvsem pa povečalo prisotnost socialnih služb. Ministrstvo sočasno uvaja tudi novo informativno odločbo, s čemer želi ministrstvo poenostaviti postopke ZUPJS, ko gre za letne pravice. Na podlagi predodločbe bo na presečni datum sistem vlogo posredoval avtomatizirano. Če prosilec ne bo podal ugovora bo odločba odobrena. Uveljavitev se pričakuje septembra naslednjega leta. Ministrstvo uvaja tudi ukrep socialne aktivacije, ki bo poskrbel za vključitev dolgotrajno brezposelnih v kratko in dolgotrajne ukrepe zaposlovanja, v ta namen pa se načrtuje zaposlitev t.i. socialnih aktivatorjev (48 novih zaposlitev).

Ministrstvo bo ustanovilo tudi svet lokalnih skupnosti s posvetovalno funkcijo, v katerem bi naj bili vsi župani na območju CSD, ti pa bodo izmed njih imenovali 2 v svet CSD. Ministrstvo je zaprosilo SOS, ZOS in ZMOS za podajo predlogov, kakšno vlogo in naloge bi svet lokalnih skupnosti lahko opravljal.

Priprava Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 1/5

Dne 15.3.2017 je Ministrstvo za javno upravo sklicalo sestanek v zvezi s pripravo nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba). Namen prenove Uredbe je odprava anomalij v plačni skupini B. Sestanka sta se v imenu SOS udeležila direktor občinske uprave MO Velenje, mag. Iztok Mori in direktor občinske uprave Občine Domžale, Edvard Ješelnik. Na sestanku sta predstavnika izpostavila, da v predlogu Uredbe predvidena nova uvrstitev v plačne razrede direktorjev/ravnateljev, katerih ustanovitelj in pretežni financer je lokalna skupnost, ni sorazmerna z nalogami in pristojnostmi ter odgovornostmi, ki jih imajo ti direktorji/ravnatelji. Nikakor pa teh nalog in pristojnosti ni moč primerjati z nalogami, odgovornostmi in pristojnostmi direktorjev občinskih uprav, katerim se pa plačni razredi z Uredbo ne spreminjajo. Prav tako niso zanemarljive finančne posledice, ki bi jih občine nosile, zaradi kritja novih višjih plač direktorjev/ravnateljev, ki jih financirajo.

Na sestanku je bilo prav tako izpostavljeno, da je z sprejemom Uredbe nujno potrebno počakati na izid centralnih pogajanj s sindikati javnega sektorja, zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Na podlagi tega dogovora se morata vladna in sindikalna stran do 1.5.2017 dogovoriti o odpravi anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Šele na podlagi tega bo možna korektna odprava anomalij v plačni skupini B. Namreč treba se je izogniti ponovitvi napak iz preteklosti (uvedba enotnega plačnega sistema v letu 2008), ko so se plačna razmerja direktorjev urejala pred ureditvijo plač ostalih javnih uslužbencev. Zaradi tega sedaj prihaja do situacij, ko plačni razred uslužbencev preseže plačni razred poslovodnih organov. Ministrstvo se s pripombo strinja, vendar je zaradi predvidene časovnice, kljub temu pričakovano, da bodo besedilo Uredbe in njene priloge usklajene do maja letos.

Ministrstvo bo posredovalo posodobljen predlog Uredbe, na katerega pričakuje odziv že v naslednjem tednu.

Odgovor župana na pisanje GURS,MZI v zvezi z parcelacijo cest 1/6

Skupnost občin Slovenije je bila pozvana najprej s strani GURS, nato pa še s strani Ministrstva za infrastrukturo (MZI), da občine seznanimo z dogovorom med GRUS in MZI in namero GURS, da bodo prenehali izvajati parcelacijo vloženo s strani upravljavcev cest v kolikor parcele ne bodo v lasti občin oziroma označene kot javno dobro.

Na dopis se je odzval župan občine Dol pri Ljubljani g. Janez Tekavc, ki tako MZI kot GURS-u odgovarja, da bi z uvedbo navedenih postopkov občine bile onemogočene izvajati investicije v cestno infrastrukturo. Ceste v veliko primerih ne potekajo tam kjer so bile v katastru narisane, prav tako pa veliko cest poteka po parcelah, ki niso v javni lasti.

V nadaljevanju navaja, da mora GURS upoštevati veljavno zakonodajo in to je ZCest-1. Sodba Upravnega sodišča ima učinek le na konkretno zadevo, v kateri je bila izdana in se zato njen izrek ne more upoštevati kot sodna praksa. Prav tako je Upravno sodišče dolžno po 23. členu Zakona o ustavnem sodišču prekiniti postopek in pri Ustavnem sodišču vložiti zahtevo za presojo ustavnosti zakona, če meni da je zakon protiustaven. Glede na dejstvo, da Upravno sodišče ni prekinilo postopka in ni vložilo zahteve za presojo ustavnosti kaže, da Zcest-1 ni neustaven. Zato je izhodišče o razmišljanjih o navodili preuranjeno, oziroma napačno.

V zaključku sporočila župan še opozarja, da morajo geodetske pisarne svoje delo opravljati v skladu z veljavno zakonom dokler ta ni spremenjen oziroma razveljavljen. V nasprotnem primeru bi njihovo ravnanje pomenilo grob poseg v načelo ustavnosti in zakonitosti.

Na tej povezavi najdete obvestilo MZI, glede izvajanja 13. in 14. člena Zakona o cestah. V obvestilo MZI obvešča občine, da so imeli sestanek s predstavniki GURS glede njihovega dopisa občinam o (ne)evidenitranju cest, ki niso v lasti občine.

MZI v dopisu sporoča, da je Geodetske uprava izrazila razumevanje do težav pri izvajanju Zakona o cestah do te mere, da bo za vloge oz. zahtevke za evidentiranje parcelacij oziroma urejanja mej po Zakonu o cestah, ki bodo vloženi pred 20.3.2017, izvedla postopek na podlagi priloženega elaborata. Uradna oseba, ki vodi konkreten upravni postopek, bo po pregledu stanja, izkazanega v listinah priloženega elaborata, skrbno in kritično ocenila, ali so glede na ugotovljeno dejansko stanje potrebne morebitne spremembe in dopolnitve elaborata. V primeru ocene, da bo dopolnitev/sprememba elaborata pripomogla racionalni, učinkoviti in hitrejši rešitvi zahteve, bo pozvala upravljavca javne ceste, da v postavljenem roku posreduje dopolnjen/spremenjen elaborat, in mu predlagala/priporočila, da od strank – lastnikov zemljišč – pridobi izjave volje, ki se priloži dopolnjenemu/spremenjenemu elaboratu.

V primeru vložene pritožbe lastnika zemljišča zaradi nestrinjanja z upravnim postopkom (zoper odločbo GURS), bo geodetska uprava o tem vedno obvestila upravljavca javne ceste in ga pozvala, da v postavljenem roku posreduje morebitne spremembe/ dopolnitve elaborata oziroma jo obvesti o morebitni spremembi vložene zahteve. Če tega ne bo storil, bo Geodetska uprava odločila v skladu s predpisi in sodno prakso.

Zahtevke, ki bodo vloženi na geodetski upravi od vključno 20.3.2017 dalje bo Geodetska uprava presojala v skladu z usmeritvami sodbe Upravnega sodišča in odločitvami drugostopenjskega organa (Ministrstva za okolje in prostor). Pri izvedbi geodetskih storitev je glede na opozorila sodišč, potrebna posebna pozornost glede volje lastnikov zemljišč, po katerih teče cesta.

 

Delegacija SOS na uradnem obisku Srbije 1/7

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Stalne konference mest in občin Srbije poteka med 16. in 17. marcem 2017 v Beogradu in okolici srečanje slovenskih in srbskih lokalnih voditeljev. Slovensko delegacijo sestavljajo županja in župani Velenja, Črnomlja, Dobrovnika, Vuzenice, Vodic, Slovenskih Konjic, Slovenj Gradca, Podčetrtka, in občine Race-Fram. Delegacijo spremljajo generalna sekretarka SOS in strokovne sodelavke.

Med dvodnevnim obiskom bodo delegacijo slovenskih županj in županov sprejeli podžupan Beograda Andreja Mladenović in župan Valjeva Slobodan Gvozdenović. Na uradnem obisku se je slovenska delegacija srečala tudi z vodstvom Stalne konference mest in občin Srbije, ki je sorodna asociacija Skupnosti občin Slovenije. Asociaciji sta si izmenjali izkušnje pri delovanju in zastopanju interesov občin, da bi vsaka v svoji državi lahko z novimi spoznanji okrepila vlogo lokalne samouprave.

 

SOS MJU seznanil s predlogi za spremembo ZIN-a 1/8

V torek 14. marca so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali z državnim sekretarjem Nejcem Brezovarjam, kjer so predstavili pobudo za spremembo Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Komisija za občinsko inšpekcijsko službo, kot tudi na SOS smo prepričani, da trenutni zakon ne daje podlago za učinkovito delo občinskih inšpektorjev. Zaradi specifičnosti dela posameznih državnih inšpektorjev, imajo le-ti podrobna pooblastila navedena v področni zakonodaji. Občine pa si v skladu z veljavno zakonodajo področja pooblastil ne morejo urejati v posameznih odlokih, saj morajo biti pooblastila urejena v zakonu.

Tako so občinski inšpektorji prisiljeni, da delujejo na podlagi Zakona o inšpekcijskem postopku (ZIN)  in Zakona o upravnem postopku (ZUP). Ta pa inšpektorja sili v upravno “birokratsko” vodenje postopkov. Na sestanku smo izpostavili, da so postopki rešljivi v okviru veljavne zakonodaje, da pa občine in občane motijo dolgotrajni postopki, ki se lahko rešujejo tudi več let.

Predstavniki SOS so predlagali, da bi se posamezna pooblastila podrobneje uredila (sedaj so samo tekstativno našteta), dodal bi se tudi formalni postopek ugotavljanja dejstev (dokazni in ugotovitveni postopek). Podrobnejši opis posameznega pooblastila bi dal inšpektorjem jasno podlago, kako lahko posamezno pooblastilo izvedejo v praksi. Prav tako bi bilo z jasnejšo zakonodajo zagotovljena večja pravna varnost zavezancev v postopku, saj jim ne bo bilo potrebno usklajeno gledati ZIN-a in ZUP-a.

Na MJU žal našim predlogom niso sledili, saj so mnenja da:

 • je občinska inšpekcija del občinske uprave, zato bi zakon o občinski inšpekciji vplival in posegal v lokalno samoupravo
 • je trenutna zakonodaja ustrezna in dovolj učinkovita
 • je potrebno posamezna specifična pooblastila urejati v posameznih področnih zakonih in ne v sistemskem zakonu.

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Nov predlog 26. člena ZFO-1 2/1

S strani Ministrstva za javno upravo (MJU) smo v obravnavo prejeli nov predlog spremenjenega 26. člena Zakona o financiranju občin. Nov predlog je nastal na podlagi sestanka MJU s predstavniki SOS, ZOS ZMOS, ki je bil dne 15. februarja 2017. Predlagani 26. člen ni usklajen s SOS-om, saj v samo pripravo besedila nismo bili vključeni.

Na sestanku smo predstavili argumente za nestrinjanje in nasprotovanje prvotnemu predlogu, prav tako smo se na sestanku pogovarjali o naših predlogih za oblikovanje izhodišč 26. člena. na poglagi sestanka so predstavniki MJU pripravili nov predlog, ki se nahaja tukaj.

Do predlaganega člena imamo nekaj pomislekov in dilem, ki vam jih posredujem v nadaljevanju:

2 letno prehodno obdobje je prekratko (sprejetju zakona bo sledila masivna reorganizacija SOU, temu sledi spreminjanje vseh odlokov….). Še posebej je obdobje prekratko če se upošteva, da bo zakon sprejet v drugi polovici leta. Tako bo prehodno obdobje celo krajše kot 2 leti.

– Na sestanku smo že izpostavili nestrinjanje s kaznovanjem, predlagmo, da se zapiše minimalno financiranje v višini x%, nato se za vsako nalogo doda še 5% do maksimalne višine sofinanciranja 55%.

opozarjamo na nove zaposlitve v SOU (mededžerjev SOU) – glede na predlagan člen občine ne bodo upravičene do višjega sofinanciranja  v kolikor opravljajo 3 naloge v dveh ali treh SOU. Na terenu so SOU v katerih ena SOU opravlja A nalogo, medtem ko B in C nalogo opravlja druga  SOU. Obe SOU vodita strokovnjaka iz posameznih področij. Na podlagi predloga MJU navedena občina ne bo upravičena do 40% sofinanciranja temveč le do 30% zahtevka za prvo nalogo in 35% zahtevka za sofinanciranje v drugi SOU.

V kolikor bo občina želela prejemati 40% sofinanciranje bo sledilo združevanje SOU, kar bo posledično pomenilo, da vodenje SOU ne bodo več mogli opravljati strokovnjaki. Nad strokovnjake se bodo morali zaposlovati manadžerji. Na primer: Medobčinski inšpektorat in redarstvo (med nalogami varstvo okolja) je lahko vodil inšpektor, ki je dobro poznal delo tudi redarstva, drugo SOU pa je vodila notranja revizorka. V novi SOU  bodo naloge združene in vodenje ne bo v prostojnosti strokovnjaka za vsa področja, temveč bodo v okviro SOU ustanovljeni oddelki (stare vodje) nad njimo pa bo nov vodja celotne službe.

vsebina nalog je predpisana in določena, kar onemogoča inovativnost občin pri iskanju področij za izvajanje skupnih nalog. 

Vljudno vas prosim, da mi najkasneje do torka 21.marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 2/2

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v mnenje posredovalo osnutek Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Poglavitne novosti, ki jih prinaša novi zakon glede na obstoječega in so posledica novih temeljnih varnostnih standardov na področju varstva pred sevanji, se nanašajo zlasti na:

 • varstvo pred sevanji zaradi naravnih virov sevanja, vključujoč varstvo zaradi radona na delovnih mestih in v bivalnih prostorih ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi gradbenih materialov ter ozaveščanje vseh deležnikov,
 • nadzor predmetov splošne rabe s stališča varstva pred sevanji,
 • upravljanje s kontaminiranimi območji, ki jih ni mogoče očistiti,
 • jasno ločevanje med obstoječo in načrtovano izpostavljenostjo ter izpostavljenostjo med izrednim dogodkom,
 • sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh držav članic EU v primeru izrednega dogodka,
 • izenačenje vrednosti za izvzetje in odpravo nadzora nad radioaktivnimi snovmi in
 • vključenost medicinskih fizikov v izvedbo radioloških posegov, ki povzročajo višje izpostavljenosti pacientov,
 • specializacija iz medicinske fizike,
 • zahteve za ugotavljanje in preverjanje upravičenost medicinskih radioloških posegov,
 • ocenjevanje izpostavljenosti pacientov glede na starost in spol,
 • zahteve za poročanje upravnim organom v primeru nenamerne ali naključne izpostavljenosti v zdravstvene namene,
 • zahteva, da izvid radiološkega posega vsebuje podatek, potreben za oceno doze.

Pripombe in predloge za spremembo zakona posredujte na naslov miha.mohr@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 23. marca.2017. 

Predlog ZUPJS – Vpeljava informativnih odločb 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Spremembe zakona so potrebne za predvideno vpeljavo informativne odločbe. Z informativno odločbo želi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog in obremenjenost centrov za socialno delo z administrativno upravnimi postopki.
Za letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila) se predlaga uvedba avtomatične informativne odločbe, kar pomeni, da:

 1. bo stranka za vsako letno pravico najprej podala prvo vlogo, s katero se strinja, da se avtomatično  podaljšajo letne pravice – tako se bo letna pravica (v kolikor bo odobrena), avtomatično podaljšala oziroma preverila meseca septembra,
 2. v mesecu septembru bo CSD na avtomatiziran način preveril vse potekle letne pravice v mesecu avgustu in vse veljavne pravice v mesecu septembru ter avtomatično pridobil podatke za novo odločanje,
 3. če bo ugotovljeno, da ni bilo sprememb (ki jih vnaprej ni mogoče opredeliti), potem se bo izdala avtomatična informativna odločba, v nasprotnem primeru pa se postopek preusmeri v odločanje po uradni dolžnosti CSD, ki izda prvostopno odločbo,
 4. ima stranka zoper informativno odločbo možnost ugovora, o katerem odloča CSD,
 5. ima stranka zoper odločbo CSD možnost pritožbe, o kateri praviloma odloča MDDSZ,
 6. ima stranka zoper odločbo MDDSZ še dvostopenjsko sodno varstvo.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in stališča najkasneje do četrtka, 30.3.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/4

Skupnost občin Slovenije je prejela nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v katerega je Ministrstvo za javno upravo vključilo prejete pripombe oziroma predloge, ki jih je zbiralo v fazi javne obravnave, ki je potekala do konca januarja 2017.

Do novega osnutka predloga zakona lahko dostopate TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne dodatne pripombe in stališča posredujete najkasneje do ponedeljka, 3.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor 2/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. Temeljni razlog za sprejem zakona so uskladitve z odločbami Ustavnega sodišča RS.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Morebitne pripombe pa nam lahko posredujete najkasneje do torka, 4.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Spremembe in dopolnitve ZKZ, ZKme in ZSKZ 2/6

V Državni zbor so bili predloženi predlogi sprememb in dopolnitev 3 predpisov s področja kmetijstva, in sicer:
– Predlog zakona o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Spremembe ZSKZ)
– Predloga zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu (spremembe Zakona o kmetijstvu)
– Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Sprememba ZKZ)

Namen sprememb je odprava birokratskih ovir in poenostavitev postopkov, spodbuditev mladih k usmeritvi v kmetijstvo ter s tem k ohranjanju slovenskega podeželja.

Vljudno vas naprošamo za morebitne pripombe in stališča najkasneje do petka, 14.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Usklajevanje aglomeracij za odpadno vodo 2/7

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 20. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pripravilo predlog noveliranih aglomeracij, na podlagi katerih bo pripravljen osnutek novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je prav tako v pripravi.

V priponki sporočila vam posredujemo dopis ministrstva in podrobnejša pojasnila k pripravljenim aglomeracijam z nekaj obrazložitvami in navodili. Prav tako se v dokumentu nahajajo kontaktne informacije MOP za dodatna vprašanja.

Ministrstvo naproša, da morebitne predloge sprememb in dopolnitev posredujete najpozneje do torka, 18. aprila 2017 izključno v elektronski obliki na naslov: gp.mop@gov.si, obvezno z naslovom zadeve: »Novelacija aglomeracij – pripombe« in v vednost na barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Cena storitve pomoči na domu - ODPRTO 3/1

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas – občine članice s prošnjo po posredovanju podatkov v zvezi z zagotavljanjem nudenja pomoči družini na domu.

In sicer na nas se je obrnila občina, katero zanima višina deleža plačila uporabnika storitve v drugih občinah. Prosimo za podatke o ceni storitve pomoči na domu (zanima nas cena na uro, ki jo uporabniki pokrivajo).

Vaše informacije bi potrebovali najkasneje do ponedeljka, 20.3.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

IMENOVANJA SOS

EVIDENTIRANJE - Svet za sistem plač v javnem sektorju 4/1

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo prejela poziv po imenovanju člana in namestnika člana v Svet za sistem plač v javnem sektorju. Namreč dosedanjim članom in namestnikom je potekel mandat, zato je potrebno evidentirati in imenovati novega člana in namestnika s strani Skupnosti občin Slovenije.

Svet za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Svet) je bil ustanovljen na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju. Svet sestavljajo predstavniki državnih organov in združenj lokalnih skupnosti ter sindikatov javnega sektorja.

Na vas se obračamo s prošnjo, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi znanji in izkušnjami, ki bi želel sodelovati v Svetu.

Podrobnejši opis v zvezi z delom Sveta in postopka evidentiranja najdete TUKAJ.

Do obrazca za evidentiranje pa dostopate na TEJ POVEZAVI.

Evidentiranje je odprto vključno do SREDE, 22.3.2017. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

EVIDENTIRANJE - Delovna skupina za starejše 4/2

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela poziv po imenovanju člana v Delovno skupino za starejše.

Delovna skupina za starejše bo v okviru Resolucije o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, delovala s ciljem zagotovitve primernega bivalnega okolja za starejše.

Na vas se obračamo s prošnjo, da predlagate kandidatko/kandidata občine s potrebnimi znanji in izkušnjami, ki bi želel sodelovati v delovni skupini.

Podrobnejši opis v zvezi z delom delovne skupine in postopka evidentiranja najdete TUKAJ.

Do obrazca za evidentiranje pa dostopate na TEJ POVEZAVI.

Evidentiranje je odprto vključno do SREDE, 22.3.2017. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

DOGODKI SOS

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 5/1

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

22.3. / Drobljenje javnih naročil 5/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Odvetniško pisarno Potočnik in Prebil organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljeno drobljenje javnih naročil.

Naročnik javnega naročila ne sme razdeliti oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi zakona o javnem naročanju. Gre za temeljno pravilo, ki ga je poznal že ZJN-2, vendar pa je z novim zakonom prepoved drobljenja še bolj poudarjena. V praksi prepoved drobljenja naročnikom povzroča veliko težav, saj se naročniki pogosto znajdejo v stiski, ko ne vedo, katera naročila je potrebno šteti za istovrstna in jih upoštevati pri ocenjeni vrednosti naročila. Ker so prekrškovne sankcije, če naročnik krši prepoved drobljenja, visoke, vedno več pa je tudi kazenskih postopkov, bomo poskušali v okviru seminarja predstaviti glavne kriterije, ki so naročnikom v pomoč pri določanju ocenjene vrednosti in odgovoriti na odprte dileme glede istovrstnosti posameznih naročil.

Predavateljicam bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici.

Vabilo z dnevnim redom si lahko pogledate tukaj.

23.3. / Celovita presoja vplivov na okolje za občinske prostorske načrte za lokalne skupnosti 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in z  Jaspersom organiziralo celodnevno delavnico o presojah vplivov na okolje za občinske prostorske načrte, ki je potekala 25. januarja v Ljubljani.

Napovedana je bila naslednja delavnica, ki bo 23. marca 2017, od 9.00 do 15.30 ure,  na isti lokaciji, to je Poligon, Kreativni center, Tobačna ulica 5, Ljubljana, Slovenija, Velika sejna soba.

Vabilo

Program

Kot je bilo dogovorjeno na prvem seminarju, smo pripravili dopolnjen osnutek  Priročnika za učinkovito vključevanje CPVO v postopek priprave OPN za občine s primeri dobre prakse. Prosimo, da ga preberete in predlagate njegove izboljšave ali nove primere dobre prakse, saj bo to priročnik, ki ga boste uporabljale vse lokalne skupnosti tudi v naslednjih letih.

Prosimo, da se usposabljanja udeležite in da potrdite svojo udeležbo s prijavnico Skupnosti slovenskih občin. Vabljeni so tudi vaši pripravljavci planov in pooblaščenci.

Ponovno vas pozivamo, da prijavite primere dobre prakse, ki jih bomo objavili v priročniku. Obrazec je dostopen tukaj: Obrazec za prijavo dobre prakse.

Jezik usposabljanja je slovenski.

Novo!  Gradivo – Predstavitev Priročnika

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 5/4

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

29.3. / Novosti, ki jih prinaša prenovljeni Zakon o občinskem redarstvu 5/5

Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija in Skupnost občin Slovenije organizirajo strokovni posvet: 

  

Novosti, ki jih prinaša prenovljeni Zakon o občinskem redarstvu

 

(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.9/2017)

 

Posvet je namenjen  vodjem občinskih in medobčinskih redarstev in občinskim redarkam in redarjem.

Posvet bo v  sredo, 29. marca 2017  s pričetkom ob 9. uri v konferenčni dvorani – pritličje,  Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

 

Vsebine posveta

 

9:00 – 9:20 Novosti, ki jih prinaša ZORed-A Dr. Roman Lavtar, MJU
9:20 – 9:40 Nadzor nad uporabo prisilnih sredstev in

Evidenca prisilnih sredstev

Mag. Jurij Mezek, MJU
9:40 – 10:00 Novosti pri uporabi pooblastil občinskega redarja Robert Ferenc, MNZ, Policija
10:00 – 10:20 Oblikovanje in zasedba delovnih mest za izvajanje nalog občinskega redarstva Štefka Korade Purg, MJU
10:20 – 10:40 Možnosti za uvedbo novih delovnih mest v redarstvu 

 

Medobčinska in občinska redarstva

Boštjan Omerzel, SOS, Komisija za OR 

 

Roman Fortuna, MR MOL

11:00 – 11:10 Vloga Komisije za občinsko redarsko službo Miha Mohor, SOS 

 

 

29.3. / DIGITALNA TRANZICIJA LOKALNIH SKUPNOSTI 5/6

Prvi korak do uspeha in konkurenčnosti v digitalni preobrazbi je usposobiti zaposlene, da bodo pravilno razumeli svojo vlogo v procesih digitalizacije in prepoznali priložnosti, ki se pri tem pojavljajo. Zato smo na SOS povabili različne deležnike, da s predstavniki občin delijo pregled nad osnovnimi trendi sprememb vedenja uporabnikov, novosti tehnologije, poslovanja, procesov in pristopov, ter podpornega okolja, ki je občinam pri tem na voljo.

Vabimo vas na dogodek v sredo, 29. 3. 2017 od 9.00 do 14.30 ure v Ljubljani, kjer se boste seznanili in različne sooblikovali strateško-izvedbene dokumente v sklopih:

 1. ODPIRANJE OBČINSKIH PODATKOV
 2.  DIGITALNA SLOVENIJA 2020
 1. (SRIP) – PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI
 2. PODPORNO OKOLJE

Skoraj 3/4 sprememb, ki jih prinaša digitalizacija ni povezanih z IT oddelki, temveč z delovanjem vseh ostalih oddelkov in procesov. Zato vabimo, da se dogodka udeležite v čim večjem številu iz različnih občinskih služb in oddelkov, tako uslužbenci, kot tudi funkcionarji oz. odločevalci.

VABILO S PROGRAMOM

Vljudno vabljeni!

19.4. / Izvajanje novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 5/7

Državni zbor je 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je 7.12.2016 na terenski seji na Polzeli sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju predstavnikov lokalnih skupnosti v Državnem svetu in lokalnih skupnosti, združenih tako v Skupnosti občin Slovenije kot Združenju mestnih občin Slovenije, zakon posega v ustavne pravice lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost. V neskladju z ustavo je drugi odstavek 5. člena, četrti odstavek 62. člena, prvi stavek prvega odstavka 63. člena in drugi odstavek 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Obenem je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije bila podana zahteva za začasno zadržanje njihovega izvajanja in prednostno obravnavo zahteve.

Ne glede na postopke v teku na Ustavnem sodišču, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti velja in odločitve Ustavnega sodišča ni mogoče v naprej predvideti, zato vas SOS, ZOS, ZMOS, Računsko sodišče RS in Pravna fakulteta Maribor vabimo, da se z veljavnim zakonom podrobneje seznanite na posvetu, ki bo:

19. aprila 2017 v Avstrija Trend Hotelu, dvorana HORUS, Dunajska 154 v Ljubljani

Vsi udeleženci bodo kot gradivo na posvetu prejeli knjigo z naslovom: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti z uvodnimi pojasnili.

Vabilo s programom

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 5/8

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

21.3./ Mednarodna konferenca "Turizem na stičišču arheologije in industrije" 6/1

Mestna občina Novo mesto in mednarodni center za raziskave antičnih poti C.I.V.I.A iz San Marina v okviru 2. mednarodne konference mest ob jantarni poti vabita na dogodek “Turizem na stičišču arheologije in industrije”, ki bo potekal v petek, 21. aprila 2017.

Dogodek je namenjen:

 • predstavnikom občin, ki delujete na področju turizma, kulture in gospodarstva;
 • predstavnikom muzejev, lokalnih in regionalnih turističnih organizacij, turistično informacijskih centrov in turističnih društev;
 • delavcem v turizmu, študentom turizma in predavateljem s področja turizma;
 • strokovnjakom s področja zgodovine, arheologije in kulturne dediščine;
 • podjetjem, ki vas zanima razvoj industrijskega turizma;
 • vsem, ki bi radi izvedeli, kako uspešno povezovati kulturno dediščino, turizem in gospodarstvo.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Na konferenci bo zagotovljeno tolmačenje slovenščina-angleščina-slovenščina.

Rok za prijave: 10. april 2017.

Vabilo s programom in prijavnica.

Za več informacij vam je na voljo Marko Habjan (marko.habjan@novomesto.si, 07 39 39 264).

 

21.3./ Usposabljanje za NVO "Organiziranje urbanega vrtnarjenja za nevladne organizacije" 6/2

Mreža za prostor vas vabi na usposabljanje za NVO, ki ga organizirajo na temo Organiziranje urbanega vrtnarjenja za nevladne organizacije, ki bo 21.3.2017 ob 14.30 uri v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.

Usposabljanje je namenjeno nevladnim organizacijam, ki želijo v svojem lokalnem okolju (npr. soseski) spodbuditi ali organizirati urbano vrtnarjenje, ali pa jih to področje zanima, ker se želijo s tem ukvarjati. Predstavljen bo razvoj urbanega vrtnarjenja in njegova vloga v sodobnem urbanem okolju, primeri dobrih praks in možnosti organiziranega razvoja dejavnosti. Predstavljeni bodo tudi formalni okviri in kako izpolniti minimalne zahteve za izvajanje dejavnosti.

Prijave do 17.3.2017 na pic@pic.si.

Več v vabilu.

Predstavitev »Kaj prinašajo spremembe v zdravstvu?« 6/3

 

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc bo z ekipo sodelavcev po Sloveniji predstavila spremembe v zdravstvu.

Predstavitve bodo:

 • 23. marca ob 18. uri v Krškem, Dom kulture
 • 30. marca ob 18. uri v Radovljici, Čebelarsko razvojno-izobraževalni center Gorenjske
 • 13. aprila ob 18. uri na Prevaljah
 • 11. maja ob 18. uri v Ljubljani

 

23.3./ PI2Innovate regionalni informativni dan in delavnica za naročnike 6/4

Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Zavod Tehnološka Mreža ICT (Zavod TM ICT) sta projektna partnerja na transnacionalnem projektu PPI2Innovate, katerega namen je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev. Namen projekta je med drugim tudi izvedba pilotnega javnega naročila inovativne storitve (MJU) ter vzpostavitev Kompetenčnega centra za javno naročanje inovativnih rešitev (Zavod TM ICT). Projektni partnerji v okviru projekta organizirajo brezplačno delavnico za naročnike, ki bo potekala v četrtek 23. 3. 2017 od 8.30 do 13.00 na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v Ljubljani.

Na dogodku bo izvedena krajša predstavitev namena in ciljev projekta PPI2Innovate ter primer dobre prakse javnega naročila inovativne rešitve. Izvedena bo tudi predstavitev pripomočka PPI2Innovate pri pripravi in izvedbi javnega naročila inovativne rešitve. Udeležba in parkiranje v garažni hiši GZS sta brezplačna. Ne glede na to, se je na dogodek potrebno prijaviti do petka 17. 3. 2017 na naslov anja.novak@gov.si. Za morebitna vprašanja se prosimo obrnite na Anjo Novak (01 478 8776).

Vabilo, prijavnica

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 6/5

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

28.3. - 30.3. / Kongres Europe@DJHT 6/6

MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, vam ponuja možnost udeležbe na kongresu Europe@DJHT (German Child and Youth Welfare Congress), ki bo potekal od 28. do 30. marca 2017 v Düsseldorfu v Nemčiji.

Kongres, ki poteka vsake 3 do 4 leta, predstavlja osrednje mesto srečanja za vse, ki se v Nemčiji ukvarjajo z mladinskim delom ter storitvami za otroke in mladino. Udeležujejo se ga strokovnjaki iz vseh področij mladinskega dela in drugih področij, ki se tičejo dobrobiti otrok in mladih, in prihajajo iz različnih projektov ter pobud, nevladnih organizacij, javnih institucij z lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne ravni ter univerz in drugih izobraževalnih institucij. Na kongresu, ki bo marca 2017 potekal v Düsseldorfu, pričakujejo 30.000 udeležencev. Organizatorji pa vsakič pripravijo tudi poseben, mednarodni, program kongresa, ki je namenjen 500 mladinskim delavcem in drugim, ki se ukvarjajo s področji mladinskega dela in mladih iz celotne Evrope. Namenjen je spoznavanju nemških praks mladinskega dela in razpravam o izzivih mladinskega dela v Evropi.

MOVIT, ki je za udeležence iz Slovenije zagotovil 10 mest, krije vse stroške udeležbe na kongresu Europe@DJHT.

Podrobnejše informacije in program kongresa so objavljene tukaj. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila so vam na voljo na info@mva.si ali na 01 430 47 47 (Borut).

30.3 -16.5 / Niz delavnic o javno-zasebnem partnerstvu 6/7

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira niz brezplačnih delavnic po Sloveniji z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodki si sledijo:

 • Učinkovita javno-zasebna partnerstva: 30. marec 2017, Hotel Otočec (Grajska cesta 2, Otočec)
 • Inovativna javno-zasebna partnerstva: 20. april 2017, Hotel Bernardin (Obala 2, 6320 Portorož)
 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

VLADA RS

126. redna seja 7/1

Ustanavljanje Uprave za probacijo

Slovenija je še vedno edina evropska država, ki ne pozna centralizirane, profesionalizirane probacijske službe, četudi se o potrebi po njeni ustanovitvi govori že desetletje.

Krajše zaporne kazni po penoloških spoznanjih nimajo želenega preventivnega učinka, predstavljajo pa tudi enega dražjih odzivov države v boju zoper kriminaliteto. Smiselno je, da država vodi politiko preprečevanja kriminalitete. Zaporno kazen bi lahko pogosteje nadomestile alternativne kazenske sankcije, saj pri številnih obsojencih za to ni posebnih varnostnih zadržkov, hkrati pa bi bila to lahko pomembna prostorska razbremenitev za zapore. Sem sodijo po veljavni zakonodaji družbeno koristno delo za storilce kaznivih dejanj in prekrškov, pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom, predčasni pogojni odpusti iz zapora z varstvenim nadzorstvom izvajanje hišnega zapora ter denarno povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj.

Trenutno probacijske naloge opravljajo državni tožilci, centri za socialno delo in zavodi za prestajanje kazni zapora, izvajanje hišnega zapora pa nadzoruje sodišče samo ali prek policije.

Vlada Republike Slovenije je danes sprejela besedilo Predloga zakona o probaciji, s katerim se vzpostavlja enoten organ za probacijo kot del sistema izvrševanja skupnostnih sankcij, ki bo združil izvajanje probacijskih nalog na enem mestu, hkrati pa zakon določa namen in vsebino probacije, način njenega izvajanja, organe pristojne za izvajanje probacije in posamezne probacijske naloge.

Prednost sistema probacije v primerjavi z današnjim sistemom je, da omogoča celovito obravnavo storilca kaznivega dejanja v vseh fazah predkazenskega in kazenskega postopka, vključno z izvrševanjem kazenske sankcije, v okviru ene institucije.

Slovenija bo v primeru sprejema zakona profesionalno probacijsko službo dobila z aprilom 2018, za financiranje pričetka njenega delovanja pa so v prihodnjih letih v pretežnem delu zagotovljena tudi evropska sredstva.

Osnutek nacionalnega reformnega programa

Vlada se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017 – 2018, ki je srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami in prioritetami na ravni EU. Ob tem pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe.

Slovenija je kot članica EU in skupne denarne valute zavezana spoštovanju skupnih javnofinančnih pravil in mora nadaljevati fiskalno konsolidacijo, dokler se srednjeročno ne uravnotežijo javne finance.

Osnutek programa za doseganje ciljev predvideva tri sklope ukrepov, in sicer

 • strukturne ukrepe za dolgoročno stabilnost javnih financ (zdravstvena reforma, dolgotrajna oskrba, spremembe pokojninskega sistema itd.),
 • ukrepe s kratkoročnim in srednjeročnim učinkom (znižanje stroškov upravljanja dolga, sprememba financiranja občin itd.) in
 • ukrepe za krepitev potenciala rasti (davčni ukrepi za spodbujanje poslovnega okolja, ukrepi na trgu dela, zmanjševanje administrativnih ovir, spodbujanje investicij itd.)

Vlada bo program po načrtih sprejela in poslala Evropski komisiji sredi aprila, do konca aprila pa bo v Bruselj poslala še program stabilnosti, v katerem bo v okviru fiskalnih zmožnosti finančno ovrednotila prioritete iz reformnega programa.

Pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja

Vlada se je seznanila z Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja in pooblastila širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, upoštevaje IV. in VIII. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.

Informacija vključuje predlog sindikalne strani glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest s finančnimi učinki, vključno z vplivom morebitne realizacije tega predloga na odpravo anomalij pri vrednotenju vseh ostalih delovnih mest in nazivov javnem sektorju.

Finančni učinek vladnega predloga odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest znaša cca 28 mio €, medtem ko predlog sindikalne strani glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest zanaša cca 60 mio €.

Vladna stran predloga sindikalne strani ne sprejema, saj sindikalni predlog presega dogovorjene finančne učinke sredstva iz sklenjenega dogovora. Zato ni možno odstopiti od že dogovorjenega najvišjega finančnega učinka. Ob tem pa bo MJU pripravilo ločen predlog višjih uvrstitev delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, kot posledice vpliva višjih uvrstitev zdravniških delovnih mest zaradi primerljivosti, kot to določa VIII. točka Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Finančni učinek navedenega predloga, upoštevaje navedeni dogovor je izvzet iz 70 mio € in bo torej pomenil dodatne finančne posledice nad tem zneskom.

Akcijski načrt strategije spretnosti

Vlada se je seznanila z informacijo o prvi fazi projekta OECD Strategije razvoja in uporabe spretnosti (Skills Strategy) in podala soglasje za vstop projekta v drugo fazo. To je Akcijski načrt strategije spretnosti. Za pripravo le-tega se oblikuje Nacionalna projektna skupina, je sklenila vlada. Sestavljajo jo predstavniki več ministrstev (MIZŠ, MGRT, MDDSZ, SVRK, MF, MJU,  MOP, MZZ, SVRK), Kabineta predsednika Vlade RS in Urada Vlade RS za komuniciranje. Sredstva za pripravo načrta bodo zagotovljena iz proračunskih sredstev.

Analiza stanja in priprava Akcijskega načrta strategije spretnosti v Sloveniji bosta predstavljali podlago za pripravo in implementacijo konkretnih ukrepov različnih politik za odpravo oziroma zmanjšanje t.i. neusklajenosti med pridobljenimi in potrebnimi spretnostmi, ki jih zagotavlja izobraževalni sistem in jih zahteva slovensko gospodarstvo. Posledično tudi za zmanjšanje strukturnih neskladij na trgu dela. Akcijski načrt strategije spretnosti bo vključeval povezave s potrebnimi strukturnimi reformami na trgu dela v povezavi z izobraževanjem ter drugimi politikami v državi, glede na fokus nacionalnih prioritet in ciljev.

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

Vlada ne podpira predloga zakona o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Mihom Kordišem.

Skupina poslank in poslancev predlaga vgradnjo tahografa tudi za dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,3 metra ali več, ter za vozila, katerih največja masa ne presega 3500 kg, in so zasnovana in izdelana za prevoz več kot šestih potnikov, poleg voznika. Poleg tega predlagajo, da se kot pogoj za začetek izvajanja prevozov predpiše, da se prevoz lahko opravi samo, če ima voznik vozila s prevoznikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.

Odgovor na dodatni uradni opomin EK v zvezi s sodelovanjem javnosti pri nekaterih okoljskih načrtih in programih

Vlada je sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na dodatni uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz nekaterih členov Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč.

Slovenija bo spremembe veljavne zakonodaje, s katerimi bodo ustrezno upoštevani očitki Komisije, vključila v prenovljeni Zakon o varstvu okolja (ZVO-2). Dela na zakonskem besedilu že potekajo, osnutek besedila pa naj bi bil pripravljen za javno obravnavo predvidoma v naslednjih dveh mesecih. Slovenija bo takrat z osnutkom zakona takoj seznanila tudi Komisijo. V delu, ki se nanaša na »javnost« in »zadevno javnost« v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, bo direktiva neposredno implementirana z Gradbenim zakonom. V integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kot je predlagan, bodo vključene vse zahteve glede sodelovanja javnosti in zainteresirane javnosti.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Opomnik občinam – URBACT razpis za dobre prakse 8/1

Občine! Še dva tedna časa imate, da svojo dobro prakso prijavite na URBACT razpis za dobre prakse. Razpis je primeren za vse slovenske občine, ki bi želele svojo dobro prakso predstaviti in promovirati na ravni EU.

Zakaj se prijaviti?

 • Izbrane prakse bodo deležne široke promocijske kampanje na ravni EU.
 • Svojo dobro prakso boste lahko predstavili na URBACT festivalu mest v Talinu oktobra 2017.
 • Dobro prakso boste s strokovno podporo URBACT strokovnjakov še izboljšali.
 • Imeli boste možnost svojo dobro prakso deliti z drugimi evropskimi mesti in občinami v prenosnem omrežju (razpis bo jeseni 2017).

Prijava je enostavna. Preprosto izpolnite elektronski obrazec, sestavljen iz 13 odprtih vprašanj. Vprašanja najdete tukaj.

Osnovne informacije v slovenščini tukaj.

Vse informacije v angleščini tukaj.

Za dodatne informacije so vam na voljo tudi pri Nacionalni URBACT točki za Slovenijo na petra.ockerl@ipop.si ali 0590 63 683.

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 8/2

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 8/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 8/5

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok: 22.03.2017 (prvi rok) in 1.06.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Poziv občinam/mestom za prijavo na razpis fundacije Živo mesto 8/6

S strani slovenske veleposlanice v Berlinu Marte Kos Marko smo prejeli obvestilo, da Fundacija “Živo mesto” poziva vsa mesta in občine, naj se prijavijo na razpis za nagrado Fundacije za leto 2017.

Partnerstva med mesti/občinami so že od nekdaj pomemben instrument sporazumevanja med narodi in njihovega medsebojnega spoznavanja. V globaliziranem in digitaliziranem svetu 21. stoletja imajo slednja živa partnerstva še vedno velik pomen. Fundacija ravno zato išče partnerstva med mesti/občinami, katera odlikuje kreativnost, raznolikost ter intenzivna in bogata izmenjava in ki podpirajo dialog med ljudmi različnih mest, kultur, ver in političnih sistemov.

Fundacija se zavzema za odlikovanje zglednih partnerstev med mesti/občinami ter za obveščanje javnosti o primerih dobrih praks kot vodilo in zgled drugim mestom ter občinam. Vsako leto se iščejo tista živahna partnerska mesta/občine, ki so se izkazala za še posebej uspešna. Partnerski mesti/občini morata skupaj oddati prijavo na razpis, četudi je samo eno od njiju odgovorno za prijavo.

Celotna nagrada znaša 15.000 EUR. Prijavo je potrebno oddati do 31. marca 2017 na naslov: Stiftung “Lebendige Stadt”, Saseler Damm 39, 22395 Hamburg.

Podrobnejše informacije o razpisu lahko najdete na spletni strani Fundacije: www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis. Na tej povezavi je dostopna tudi razpisna dokumentacija.

Svečana podelitev nagrad bo potekala 27. septembra 2017 v novi hamburški filharmoniji.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 8/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016 8/8

Obveščamo vas, da je objavljen razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016. Predmet razpisa je podelitev denarnih nagrad in priznanj »INOVATOR LETA SSD 2016« v kategorijah: patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

Več o pogojih za sodelovanje in razpisu najdete tukaj.

Rok: prijave na razpis se sprejema do 31. marca 2017.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja, tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si.

 

Razpis EU za inovativne urbane projekte 8/9

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 8/10

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 8/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 8/12

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 8/13

 • Regia Istra pripravlja projektni predlog na razpis Erazmus +, s ciljem izboljšati korikulom poklicnih šol, da bodo učenci v boljšem položaju na trgu dela. Navedeni cilj želijo doseči z uporabo novih tehnologij (3d tiskalniki…) v učnem procesu in bo vključeval tudi izobraževanje učiteljev.Rok za izkaz interesa je 29.3.2017
 • Organizacija Auvergne‐Rhône‐Alpes Tourisme išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis INTERREG Europe, prioritetno os 1. Na razpis bi se prijavili s ciljem promovirati inovativnost v virtualni realnosti in “obogatena” resničnosti v povezavi s turizmom. Rok za izkaz interesa je 27.3.2017
 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Razvojni center Navarre( CREENA -Resource Centre for Special Education of Navarra) išče partnerja za prijavo na razpis Erazmus+ s projektom v katerem bi prepoznali in razširili inovativne prakse razvojnih zavodov za otroke stare od 3-16 let, ki omogočajo hkrati različno obravnavo ohranja pa enakost in zagotavlja kakovost. Rok za izkaz interesa je 29.3.2017
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Zlati kamen 2017: Podčetrtek 9/1

Zlati kamen je šel v Podčetrtek, regionalne zmagovalke pa so še občine Cerkno, Kamnik in Lendava.

Razvojno najbolj prodorna občina leta je Podčetrtek. Občina je prejela nagrado Zlati kamen kot zgleden primer za razvojni model uspešnega manjšega kraja. V kraju ob Sotli so znali izkoristiti večino svojih danosti in s pomočjo prepleta najrazličnejših elementov zgraditi relativno močno blagovno znamko, utemeljeno na identiteti in tradiciji. Celoten proces je občino razvojno potisnil močno naprej, kar pokažejo ključni merljivi  kazalniku uspeha.

Cerkno, zmagovalna občina Zahodne Slovenije, je uspelo Strokovni svet prepričati s svojo inovativnostjo: s prijemi kot je gozdni wellness in kot so številni dogodki, so odročen in neznan kraj uspeli spraviti na svetovni zemljevid. Kamnik je močno razvita občina, kjer so v zadnjem času sistematično razvijali turistično ponudbo in uspeli povečati prepoznavnost kraja. Lendava je naredila razvojni preobrat iz industrijskega v postinudstrijski kraj, stolp Vinarium pa je v kratkem času postal slovenska turistična uspešnica.

Letošnji izbor je posebej poudarjal turizem kot pomemben vzvod za celovit razvoj občine in kot prednostno področje za malodane vse kraje pri nas. Že izbira kandidatk je bila letos izjemno težka, še težja pa izbira zmagovalnih občin, med katerimi je nekaj res izvrstnih primerov za razvojno uspešnost na lokalni ravni. Finalsitke za izbor za Zlati kamen so bile še Bohinj, Kranjska Gora, Grosuplje, Novo mesto, Laško, Slovenj Gradec in Ljutomer.

Nagrade so predstavniki občin prejeli na letošnji konferenci Zlati kamen 14. 3. v Ljubljani. Zmagovalno občino je slovesno razglasil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, Zlati kamen pa je župan Podčetrtka Peter Misja prejel od ljubljanske podžupanje Jelke Žekar. Ljubljana je Zlati kamen prejela lani. (Vir…)

Skupnost občin Slovenije iskreno čestita prejemnicam nagrade!

Več o izboru lahko preberete v publikaciji na tej povezavi.

MOP organiziral posvet o osnutku noveliranih aglomeracij 9/2

Ministrstvo za okolje in prostor je 14.3.2017 v sodelovanju z Direkcijo RS za vode (DRSV) in podporo GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva, organiziralo posvet o novelaciji aglomeracij za Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na posvetu so bila predstavljena sistematična pravila, na podlagi katerih je bil pripravljen predlog sprememb in dopolnitev aglomeracij za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Posveta se je udeležilo preko 170 predstavnikov občin in izvajalcev obveznih občinskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki so v strokovni diskusiji podali vprašanja in argumente za prilagoditve in popravke predloga novih aglomeracij. S predstavitvijo vsebine in načina priprave predlogov dopolnitev predloga noveliranih aglomeracij, h katerim so bile pozvane vse občine, je dr. Leon Gosar z DRSV predstavil okvire, v katerih je predlog aglomeracij nastal in izhodiščne podatke, ki jih MOP pričakuje do 18.4.2017. (Vir: MOP)

Novi-spremenjeni Izmenjevalni format za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 9/3

Geodetska uprava RS,  Oddelek za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI), je na svojih spletnih straneh objavila novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_5) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.031), ki bo začel veljati od 1.5.2017 dalje.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.