V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE DUPLEK, GROSUPLJE, HORJUL, IDRIJA, KIDRIČEVO,

KOMEN, KOSTEL, MUTA, PREBOLD, PREVALJE, RAČE FRAM, VITANJE IN ŽIRI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

SRE., 22.6. / Strokovna ekskurzija– Razvoj kolesarskih destinacij

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka, 20.6.2016.

Predlog Uredbe o upravnem poslovanju (Priloga) do petka, 24.6.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

NOVICE SOS

Sestanek na Ministrstvu za kulturo glede problematike priprave notranjih pravil za občine 1/1

Dne, 15.6.2016, je potekal sestanek med predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kulturo in Arhiva RS na temo problematike priprave notranjih pravil za občine. Sestanek je bil sklican na pobudo SOS in Ministrstva za javno upravo z namenom razrešitve tozadevne problematike, pa vendar smo na SOS ugotovili, da cilj, s katerim bi lokalne skupnosti tako finančno kot administrativno razbremenili, ni bil dosežen. Zato bo SOS nadaljevala z naslednjimi koraki za poenostavitev postopka sprejema notranjih pravil.

Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo proti prenosu obveznosti 1/2

V sredo 15. junija sta se v Trzinu sestali Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo. Na skupni seji so obravnavali osnutek gradbene in prostorske zakonodaje, s katero pripravljavec (MOP) želi prenesti nadzor nad enostavnimi objekti na občine.

Prisotni so bili soglasni, da nasprotujejo vsakršnemu prenosu pristojnosti izdajanja dovoljenj in nadziranja nad kakršnimi koli gradbenimi objekti na občine. Prisotni so bili enotni, da mora država zagotoviti rešitve vse na enem mestu na ravni države.

Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo MOP-u predlagata, da se z zakonom omogoči, da občine z odloki urejajo in nadzirajo tiste posega v prostor, ki vplivajo na zunanji izgled naselij in prostora, ne pomenijo pa gradnje objektov.

V praksi bi ti pomenilo, da bi lahko občina z odlokom predpisala mesta za oglaševanje, in v kolikor bi se pojavil plakat izven določenega mesta bi ga lahko občinska inšpekcija odstranila. Občinska inšpekcija se ne bi ukvarjala z ogrodjem plakata, s tem se ukvarja gradbena inšpekcija (v kolikor gre za enostavni objekt) oziroma kmetijska inšpekcija v kolikor stoji na kmetijskem zemljišču, temveč bi se ukvarjala s samim plakatom. Občine bi tako poskrbele, da se videz mesta ne bi smetil.

Poročilo SOS s posveta o odpiranju podatkov javnega sektorja 1/3

Predstavniki SOS so se udeležili dogodka v organizaciji Transparency International Slovenia in s podporo Ministrstva za javno upravo v sredo, 15. junija 2016, kjer je potekala predstavitev praktičnih primerov ponovne uporabe podatkov javne in državne uprave za boljše upravljanje Republike Slovenije. Zbrane je ob začetku nagovoril Vid Doria s Transparency International. V uvodnem nagovoru je minister za javno upravo Boris Koprivnikar dejal, da so odprti podatki nepogrešljivo orodje za zagotavljanje transparentne in odprte javne uprave, ki obenem omogočajo bolj aktivno vključevanje v spremembe zakonodaje in argumentirano javno razpravo.

Mag. Renata Zatler, MJU, je predstavila novosti novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja-ZDIJZ-E in nove Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, katerih določbe so se pričele uporabljati 8. maja 2016. Prestavila je bistvo sprememb, ki so posledica implementacije Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (odpiranje podatkov javnega sektorja, novi zavezanci za ponovno uporabo):

 1. Uveljavitev enotnega stroškovnika materialnih stroškov (brez stroškov dela) – 8. maja 2016 prenehajo veljati »posebni« stroškovniki organov.
 2. Cena podatkov za ponovno uporabo se praviloma ne zaračuna (razvoj v smeri »open data«. Možnost zaračunavanja mejnih stroškov. Mejni stroški so materialni stroški.
 3. Krepitev proaktivne transparentnosti organov (javni razpisi, javna sredstva – dodatno izplačila na podlagi avtorskih pogodb fizičnim osebam);
 4. Katalog IJZ – dopolnitev – zbirke podatkov (metapodatki do konca leta 2016), prekršek, če se ne ažurira
 5. Enotna nacionalna točka za odprte podatke (»open data« portal)
 6. Novi zavezanci za ponovno uporabo – arhivi, muzeji in knjižnice (posebnosti).

Več o dogodku na tej povezavi.

Branju prijazna občina 1/4

V četrtek, 16.6.2016 je potekal prvi sestanek delovne skupine za oblikovanje podlag za projekt »podelitev certifikata Branju prijazna občina«, kateremu se priključuje tudi Skupnost občin Slovenije. Projekt Branju prijazna občina je zastavljen in zamišljen tako, da bi splošne knjižnice k izvajanju ukrepov za dvig bralne kulture in k zavedanju, da je branje vrednota, spodbudile lokalne skupnosti, ki k branju, tako kot splošne knjižnice, lahko spodbujajo vse ciljne skupine prebivalcev. Glavni cilji projekta, ki povezuje knjižnice in lokalne skupnosti, pa tudi druge vzgojno izobraževalne in kulturne ustanove na lokalni ravni, so dvig zavesti o pomenu branja, spodbuda promocije branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju, izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin na lokalni ravni ter oblikujejo vseživljenjske bralne navade, izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev in festivalov z lokalnim ali regionalnim dosegom in spodbujanje in koordiniranje programov in projektov promocije ustvarjalcev, branja in knjige. V Skupnosti občin Slovenije smo se odložili priključiti projektu, tudi zaradi podatkov iz leta 2014, ki kažejo da sta bralna pismenost in bralna kultura povezani s socialnim in ekonomskim uspehom posameznika in posledično celotne družbe, ter podatkov, da obstaja precejšna razlika v bralni aktivnosti na vzhodu in zahodu države, ki bi jo veljalo odpraviti.

Obisk kosovske delegacije na temo ravnanja z odpadki v Sloveniji 1/5

WP_20160615_10_54_46_Rich (2)Med 13. in 17. junijem 2016 se je v Sloveniji mudila delegacija predstavnic in predstavnikov lokalnih skupnosti, svetovalcev in ministrstva za okolje iz Kosova, ki so v Sloveniji spoznavali dobre prakse na področju ravnanja z odpadki. V sklopu njihovega obiska so se sestali z Milanom Železnikom iz Evropskega pravnega centra, ki jim je predstavil splošno zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, z Gregorjem Jarkovičem iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je predstavil inšpekcijski vidik in delitev pristojnosti med državo in občinami ter z mag. Stanko Cerkvenik iz Inštituta za javne službe, ki je predstavila metodologijo za določitev cene ter primerjalno analizo javnih storitev na področju ravnanja z odpadki.

V sklopu obiska je delegacija s Kosova obiskala še RCERO Ljubljana, ki je najnovejši regijski center za ravnanje z odpadki v Sloveniji in se seznanila s sistemom odvoza, ločenega zbiranja in obdelave ločenih frakcij ter s postopkom izdajanja računov in zbiranja sredstev s strani uporabnikov, v popoldanskem času pa so obiskali občino Bohinj, kjer je obiskovalce prijazno pozdravil župan, g. Franc Kramar, vzpostavitev in delovanje režijskega obrata, ki zbira odpadke v občini pa jim je predstavil direktor občine Bohinj, Miroslav Sodja.

Zadnji dan strokovne ekskurzije po Sloveniji so predstavniki in predstavniki Kosovskih občin obiskali RCERO Celje, kjer sta jim gospod Slavko Marš in gospa Tine Kramer predstavili proces vzpostavitve prvega takšnega regijskega centra v Sloveniji, odnos občin solastnic in ustrezno pogodbeno ozadje, na terenu pa so si ogledali delovanje obrata in najnovejši investicijski vložek na odlagališču odpadkov. Nato so obiskali Mestno občino Velenje, kjer je obiskovalce nagovoril Velenjski podžupan Peter Dermol ter Mirjam Britovšek, predsednica komisije za gospodarske javne službe pri SOS, ki je prevzela vsebinsko predstavitev pogodbenih odnosov med občino, javnim podjetjem in koncesionarjem zasebnikom. V nadaljevanju so se predstavniki iz Kosova odpravili v občino Miklavž na Dravskem polju, kjer sta jih sprejela župan, Leo Kremžar in dr. Marinka Vovk iz Okoljsko raziskovalnega zavoda, ki sta obiskovalce navdušila s sistemom od-vrat-do-vrat in trajnostno naravnano politiko v lokalni skupnosti, ki teži k preprečevanju nastajanja odpadkov, njihovi ponovni uporabi in recikliranju.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Navodilo glede postopanja v primeru zbiranja podpore volivca pobudi za razpis lokalnega referenduma preko portala e-uprava 2/1

 

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: ZRLI) kot krovni zakon med drugim v tretjem odstavku 16.b člena določa pravno podlago, da lahko volivci dajo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Ta rešitev v skladu s 3. členom istega zakona, ki določa smiselno uporabo, velja tudi za referendume v samoupravnih lokalnih skupnostih.

Ministrstvu za javno upravo je pripravilo navodilo glede postopanja v primeru zbiranja podpore volivca pobudi za razpis lokalnega referenduma preko portala e-uprava. Navodilo si lahko preberete TUKAJ.

 

 

Zaračunavanje upravne takse 2/2

Skupnost občin Slovenije je z namenom poenotenja zaračunavanja upravnih taks s strani lokalnih skupnosti zaprosila pristojni ministrstvi po uradnem pojasnilu. Gre za vprašanje zaračunavanja upravne takse v primeru prijave obratovalnega časa gostinskih obratov (Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)) in v primeru prijave uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom (Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05)). Na sledečih povezavah si lahko preberete prejeti pojasnili:

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi v javni razpravi 2/3

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bil posredovan predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.

S spremembo uredbe se dodatno določa način določitve finančnega jamstva in njegove višine obstoječim zavezancem v letu 2016. Dodan je nov 73. a člen, ki določa, da v letu 2016 ministrstvo obstoječim zavezancem določi finančno jamstvo z odločbo do 31. julija 2016, pri čemer se za določitev višine finančnega jamstva upoštevajo dejanski stroški izvajanja skupnega načrta ravnanja z OEEO v letu 2015. Zavezanec mora finančno jamstvo poslati ministrstvu najpozneje do 1. septembra 2016, pri čemer mora biti njegova veljavnost 12 mesecev po njegovi izdaji. S tako dopolnitvijo bo pokrita praznina do določitve finančnega jamstva v letu 2017. Glede na nov 73. a člen, je spremenjena tudi osma točka 54. člena, ki določa sankcijo za neizpolnitev obveznosti posredovanja predloga višine finančnega jamstva, na podlagi katerega ministrstvo določi finančno jamstvo. Predlog Uredbe vsebuje še nekaj sprememb, ki so zlasti namenjene odpravi ugotovljenih manjših pomanjkljivosti.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka, 20.6.2016, posredujete vaše pripombe in predloge za izboljšavo predmetne uredbe.

Uredba o upravnem poslovanju 2/4

Skupnost občin Slovenije je prejela v usklajevanje predlog Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga najdete TUKAJ, PRILOGA.

Ministrstvo za javno upravo navaja, da pri pripravi UUP ni želelo korenito spremeniti poslovanja z dokumentarnim gradivom, je pa zaznalo potrebe po njegovi prenovi zaradi preživetosti nekaterih določb, ki se v večini nanašajo na elektronsko poslovanje, zaznalo je tudi potrebe po spremembi nekaterih določb, ki so posledica razvoja elektronskega poslovanja, in po uskalditvi nekaterih pojmov, ob tem pa je dogovorilo novo strukturo UUP in odpravili nekatere redakcijske popravke.

V členih, ki določajo postopanje samoupravnih lokalnih skupnosti, je MJU jasneje oziroma ustrezneje določilo obseg vsebin UUP, ki velja za organe samoupravnih lokalnih skupnosti, pri čemer je izhajalo iz pravnih okvirov, ki jih postavljata Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o državni upravi.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 24.6.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 2/5

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Obrazložitev). Predlog Pravilnika nadomešča Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08, v nadaljevanju: Prejšnji pravilnik).

Predlog Pravilnika:

 • bolj podrobno določa kateri uslužbenci pri javnopravnih osebah morajo biti strokovno usposobljeni za upravljanje z dokumentarnim gradivom, kar je bilo pri prejšnjem pravilniku nejasno;
 • na novo so opredeljena področja, za katera morajo uslužbenci javnopravnih oseb in delavci ponudnikov storitev pridobiti poglobljena znanja;
 • določen je mandat tričlanske komisije, pred katero se opravlja preizkus strokovne usposobljenosti ter nivo izobrazbe, ki jo morajo imeti predsednik, namestnik in člani komisije;
 • zaradi poenotenja opravljanja preizkusa ne predvideva več pisnega preizkusa;
 • opredeljeni so tudi stroški preizkusa;
 • prinaša spremembe tudi glede dopolnjevanja in obnavljanja že pridobljenega strokovnega znanja, pri čemer dokaj komplicirano zbiranje točk (2 oz. 3 kreditne točke v treh letih) skladno s Prejšnjim pravilnikom, v Pravilniku nadomeščajo s poenostavljenim sistemom zahteve po udeležbi na enem strokovnem izobraževanju v treh letih, ki ga organizirajo pristojni arhivi;
 • sestavni del Pravilnika za razliko od Prejšnjega pravilnika, vsebuje štiri priloge in sicer:

– potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti,

– potrdilo o udeležbi strokovnega izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom ter

– dve potrdili o izvrševanju dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva skladno z 39. členom ZVDAGA. ( Priloge – prSUDDG-pril1, prSUDDG-pril2, prSUDDG-pril3 in prSUDDG-pril4)

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin 2/6

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v medresorsko usklajevanje predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.

Podatki, ki se vodijo v registru nepremičnin (REN), in njihovi podrobnejši opisi so določeni z Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14 in 41/14) in s Prilogo 1 k tej uredbi. Izkušnje pri vzdrževanju podatkov REN, odzivi uporabnikov ter analize kakovosti podatkov so nakazale nujnost prenove vsebine REN in načina evidentiranja podatkov o nepremičninah. Za izvedbo prenove je treba najprej zagotoviti ustrezne pravne okvire, zato je bil predlagan sprejem uredbe.

Celoten dopis.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 2/7

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala v pregled in dopolnitev predlog besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pojasnjuje, da je z osnutkom zakona delno poseglo v pristojnosti občin in sicer v delu, ki se nanaša na doniranje hrane (27. člen predloga). Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Prosimo vas za vaše morebitne pripombe in dopolnitve do torka, 21.6.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb 2/8

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v medresorsko usklajevanje predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS (celoten dopis s pojasnili ).

S pravilnikom se bodo:

 • spremenili (poenotili) načini evidentiranja podatkov,
 • zagotovili bolj kakovostni podatki o dejanski rabi delov stavb in
 • evidentirali prostori in njihove površine v katastru stavb.

Prilogi – Prenova REN_KS in predlog spremenjenih obrazcev pravilnika.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predhodno usklajevanje osnutka predloga novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 2/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo v usklajevanje pred fazo javne obravnave posredovalo osnutek novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so ga pripravili na podlagi številnih prejetih odzivov na naš poziv, s katerim so zaprosili za opozorila na odprta vprašanja in predloge. Le te so preučili in jih v predloženem osnutku poskušali, v kar največji meri upoštevati pri pripravi predpisa. 

Ker gre za le za osnutek predloga zakona je ministrstvo pripravilo pojasnilo z bistvenimi novostmi. Uvodno pojasnilo najdete TUKAJ.

Prav tako najdete na sledeči povezavi besedilo osnutka zakona, na katerega nam vljudno naprošamo posredujete pripombe in predloge normativnih rešitev, ki jih bo ministrstvo, v kolikor bo to mogoče, uskladilo še pred posredovanjem predloga zakona v javno obravnavo. 

Vaše stališče nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 27.6.2016 do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu 2/10

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo dalo v javno obravnavo Predlog Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu ( Priloga – obrazložitev).

Predlog Pravilnika katerega pripravo nalaga četrti odstavek 50.b člena ZVDAGA, tako določa kriterije za valorizacijo in način valorizacije oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do torka, 28. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

V javni razpravi predlog Uredbe o pitni vodi 2/11

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje v javno razpravo poslalo Uredbo o pitni vodi. Uredba v skladu z evropskimi direktivami določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode. Uredba določa tudi obveznosti upravljavca vodovoda,  spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, postopek za izdajo dovoljenj za odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov in pristojna organa za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem te uredbe.

Do predloga uredbe lahko dostopate s klikom tukaj. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete do 1.7.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

MKGP objavilo dva osnutka pravilnika s področja kmetijskih zemljišč 2/12

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo:

1. Osnutek Pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva (besedilo najdete TUKAJ)

2. Osnutek Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva (besedilo najdete TUKAJ)

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge na osnutka posredujete najkasneje do četrtka, 7. julija 2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča 2/13

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo osnutek predloga Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča, ki določa vsebino, obliko in način priprave elaborata posegov na kmetijska zemljišča. Predlog besedila si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da preučite predlog pravilnika in nam vaše stališče, predloge posredujete najkasneje do petka, 8.7.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

22.6. / Strokovna ekskurzija – Razvoj kolesarskih destinacij 3/1

Pred nami je nova strokovna ekskurzija, katere namen je ogled nekaterih primerov dobre prakse pri razvoju kolesarskih produktov. Pogledali si bomo, kako to precej uspešno počnejo v sosednji Avstriji, v deželi Koroški, za različne ciljne kolesarske skupine.

Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turistično Agencijo GoodPlace, bo izvedena v sredo, 22. junija 2016.

Prijave zbiramo do 10. 6. oz. do zapolnitve prostih mest na avtobusu in teh je le še nekaj!

VABILO s predvidenim programom

PRIJAVNICA

6.7. / Posvet Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo 3/2

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javno finančno pravo, zanj mag. Aleksander Kupljenik, vas vabimo na posvet z naslovom OPREDELITEV RAZMERIJ MED OBČINAMI LASTNICAMI IN UPRAVLJAVCEM STORITVE OSKRBE S PITNO VODOki bo potekal v sredo, 6.7.2016, s pričetkom ob 10.00 uri, v sejni sobi MO Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota. 

Na posvetu bomo osvetlili ključne tematike v zvezi s podatki za izračun vodarine in omrežnine (ustreznost finančnega načrta izvajalca ali zakaj ni prilagoditev), poračun vodnih izgub v vodnem povračilu oz. preračun vodnega povračila za vodne izgube, stroški obnove in vzdrževanja priključkov ter števnina kot del omrežnine, izvajanje poračunov cen storitev in obračun prekomerne porabe pitne vode.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih storitev. Posvet bo trajal predvidoma 2 šolski uri s krajšim odmorom in pogostitvijo, po zaključenem vsebinskem delu pa je predviden čas za razpravo o konkretnih odprtih vprašanjih. Vabilo 

Prijave zbiramo najkasneje do 5.7.2016 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, z izpolnjeno PRIJAVNICO.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 3/3

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

21.6./ 10. konferenca OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030 4/1

V torek, 21. junija 2016, bo v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije potekala jubilejna 10. konferenca OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030. Slovenska konferenca bo tako, kakor tudi mednarodna, ki bo v septembru, posvečena 25. obletnici Slovenije in zgodovinsko pomembnemu pariškemu sporazumu, ki ga je na svetovni dan Zemlje 22. aprila v Združenih narodih svečano podpisalo 177 držav.

K udeležbi so vabljeni predsednik Republike Slovenije, Državni svet, Državni zbor in Vlada Republike Slovenije, župani občin in občinski sveti, slovenska energetika in gospodarstvo, vzgojno-izobraževalne in znanstveno-raziskovalne institucije, nevladne organizacije in mediji, dobrodošli pa bodo predvsem vaši dragoceni predlogi za preklop na obnovljivo energijo.

Vabilo na konferenco s programom.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Udeležbo potrdite do ponedeljka, 20. 6. 2016, na tel. 01 478 9799 (Tjaša Krenn) ali po e-pošti tjasa.krenn@ds-rs.si in pri tem navedite vaše ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije v recepciji parlamenta).

22.6./ Spremembe prostorske in gradbene zakonodaje za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije 4/2

V sredo, 22.6.2016, bo potekala okrogla miza “IZZIVI SLOVENIJE 2020”: Spremembe prostorske in gradbene zakonodaje za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije, ki jo organizirata Zavod 14, zavod za sožitje in napredek ter Fakulteta za upravo – Univerza v Ljubljani.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebne pa so prijave preko spleta. Dodatne informacije dobite na naslovu info@zavod14.si.
Več informacij in program.

 

22.6./ Novinarska konferenca ob javni predstavitvi poročila Ocena sistemov integritete lokalnih skupnosti 4/3

Transparency International Slovenia vas 22. 06. 2016 ob 11.00 vabi na novinarsko konferenco ob javni predstavitvi poročila Ocena sistemov integritete lokalnih skupnosti, ki temelji na študiji primerov dveh občin – občine Dornava in Mestne občine Velenje. Predstavitev bo potekala na sedežu Transparency International Slovenia, Vožarski pot 12, v Ljubljani.

Namen dogodka je medijem, nevladnim organizacijam, uradnikom, funkcionarjem in aktivnim državljanom predstaviti rezultate raziskave, s katero želimo oceniti obstoj in učinkovitost postopkov ter mehanizmov za krepitev transparentnosti, odgovornosti in integritete v slovenskih občinah. Opozoriti želijo na pomanjkljivosti dotičnih sistemov integritete lokalnih skupnosti ter vzpodbuditi vse deležnike in državno oblast, da se izoblikuje akcijski načrt za utrjevanje lokalne integritete, kar bo pripomoglo k bolj pregledni, učinkovitejši in pravičnejši družbi.
Na dogodek se lahko prijavite preko spletnega obrazca.

Sodelujte! Javno posvetovanje o interoperabilnosti v Evropi 4/4

Evropska komisija trenutno pregleduje Evropsko strategijo interoperabilnosti (EIS) in Evropski interoperabilnostni okvir (EIF).

Splošni cilj pregleda in posvetovanja je zagotoviti obstoj koherentne vizije o interoperabilnosti v EU v zvezi z interakcijo med evropskimi javnimi upravami ter med njimi in državljani in podjetji. To je mogoče storiti s posodobitvijo in razširitvijo Evropskega interoperabilnostnega okvirja (EIF) in posodobitvijo Evropske strategije interoperabilnosti (EIS), s pregledom trenutnega sporočila “Za interoperabilnost evropskih javnih storitev“, COM (2010) 744.

Komisija ocenjuje, da je pregled potreben:

 • za uskladitev z nedavnimi razvojnimi politikami, npr. politika enotnega digitalnega trga (DSM), revidirana direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, itd,
 • za uskladitev z nastajajočimi tehnološkimi trendi (cloud computing, veliki in odprti podatki, itd) in
 • za večji poudarek na izvajanju EIS namesto preprostem usklajevanju z nacionalnimi pristopi o interoperabilnosti.

Vljudno vabljeni, da z vašim mnenjem o tem sodelujete na javnem spletnem posvetovanju, ki bo trajalo do 29. junija 2016.

6.7. / Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo 4/5

SVRK organizira dogodek v okviru projekta Retrace, Interreg Europe, katerega vsebina je zanimiva za občine, zato vabilo objavljamo na naših spletnih straneh in priporočamo udeležbo.

Dogodek bo potekal sreda, 6. julija 2016, ob 10.00 v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Južna dvorana, v Ljubljani

Živimo v izjemno kompleksnem svetu medsebojnega prepletanja in soodvisnosti. Oblikovali smo antropocentrično globalizirano družbo, ki se sooča s številnimi problemi, gospodarskimi, okoljskimi, družbenimi, varnostnimi, itd.
Kompleksnost vzročno posledičnih povezav zahteva drugačen, sistemski pristop k reševanju problemov. Eden od takšnih načinov je tudi sistemsko oblikovanje, ki pridobiva na prepoznavnosti. Z uporabo takšnega pristopa lahko v praksi oblikujemo sisteme:

 • v katerih odpadki predstavljajo vir, ki ga je mogoče valorizirati in s tem ustvariti nove priložnosti predvsem za mikro in mala podjetja;
 • kjer akterji na posameznem teritoriju sodelujejo;
 • ki prek samoizgrajevanja in samoohranjanja oblikujejo pot svojega lastnega razvoja;
 • ki izhajajo iz identitete in virov posameznega teritorija in delujejo lokalno;
 • ki človeka postavijo v središče projekta, saj so namenjeni predvsem zadovoljevanju njegovih potreb.

Na dogodku vam bodo tuji in domači strokovnjaki predstavili osnove sistemskega oblikovanja in možnosti njegove uporabe pri iskanju razvojnih rešitev posameznih teritorijev, ki prehajajo v krožno gospodarstvo. Predstavljena bo tudi vsebina primerov dobrih praks, ki so jih identificirali partnerji projekta RETRACE.
Na dogodek se je potrebno prijaviti preko spletne povezave. Prijave sprejemajo do 1. julija 2016, oziroma do zasedbe prostih mest. Udeležba je  brezplačna.

VABILO S PROGRAMOM

SEJA VLADE

92. seja Vlade RS 5/1

Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2015

Vlada RS je sprejela Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2015. Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2015 opisuje trenutno stanje v Republiki Sloveniji v zvezi z infrastrukturo za prostorske informacije. Poročilu sta priloženi prilogi: Seznam upravljavcev zbirk in storitev ter Akcijski načrt izvedbe zahtev INSPIRE. (Vir: Vlada RS, ab)

 

 

 

 

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen terminski plan za razpise PRP 2014-2020 za leto 2016 6/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 do konca leta 2016.

Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Okvirni terminski plan si lahko ogledata na tej povezavi.

Objava dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 6/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je okvirno razpisanih do 40 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 1 mio EUR za majhne naložbe (sklop A), 24 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) in 15 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

3. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 pa je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Za ta namen je razpisanih do 4 mio EUR nepovratnih sredstev; od tega 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk.

Občine vabljene k sodelovanju v pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini 6/3

Umanotera, Društvo Focus, Inštitut za politike prostora in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij bodo v okviru pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini zainteresirano občino podprli pri pripravi projektov upravljanja z življenjskimi viri v občini. Za izvedbo pilotnega projekta iščejo lokalno skupnost, ki želi razviti in podpreti skupnostne modele delovanja, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. S pilotnim projektom želijo okrepiti izbrano lokalno skupnost za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo s trajnostnim skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnem okolju, ki odkriva nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa in ki je lahko navdih za druga okolja v Sloveniji.

Vse informacije najdete v razpisni dokumentaciji in na spletni strani. Rok za oddajo prijav na natečaj je 1. julij 2016 do 12. ure, občine pa se lahko za več informacij obrnete na Tomija Tkalca preko e-pošte tomi@focus.si.

Italijanske občine iščejo partnerje 6/4

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 6/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna 2016 6/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Turistična zveza Slovenije objavila že 25. tekmovanje slovenskih krajev v urejenosti in gostoljubnosti Moja dežela – lepa in gostoljubna 2016. Častni pokrovitelj projekta je predsednik RS Borut Pahor.

Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom. Udeleženci tekmovanja so vsi kraji v Sloveniji. Najbolje ocenjeni kraji v občini tekmujejo v okviru regije, najbolje ocenjeni v regijah pa tekmujejo za laskavi naziv najlepše urejeni kraj v Sloveniji.

Občine se lahko prijavite za tekmovanje slovenskih krajev v urejenosti in gostoljubnosti v kategorijah:

 • Srednja mesta
 • Manjša mesta
 • Izletniški kraji
 • Jedra: mestna, vaška, trška

Izpolnjen obrazec lahko občine pošljete do 24. junija 2016 na Turistično zvezo Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@turisticna-zveza.si.

Prijave regijskih koordinatorjev zbirajo do 10. julija 2016. Spletno glasovanje bo potekalo od 27. junija do 7. julija 2016. Zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj najboljšim pa bo 11. oktobra 2016 v Radencih na Dnevih slovenskega turizma.

Več o projektu in tekmovanju najdete tukaj.

 

Zmanjšanje brezposelnosti mladih in vzpostavitev zadruge 6/8

Splošni cilj razpisa je vzpostavitev dobre prakse v boju proti brezposelnosti mladih. Upravičeni so prijavitelji s sedežem v EU.  Skupni proračun za sofinanciranje projektov je 450.000 €. Najdaljše trajanje projekta je 12 mesecev. Stopnja sofinanciranja EU je do 70% celotnih stroškov ukrepa.

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov je na voljo tukaj. Rok za oddajo vlog je 30.6.2016 ob 17.00 uri.

Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva 6/9

Razpis MGRT za bolj inovativni pristop pri oblikovanju turističnih proizvodov/storitev in pomoč pri trženju in promociji. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja…Sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma. Rok za prejem ponudb je 10. 8. 2016.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Obvestilo SVRK o objavi razpisov za standardne projekte na spletni strani 6/10

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 6/11

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 6/12

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Srebrna e-ekonomija 7/1

Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je bil 8. junija 2016, sestanek Silver eEconomy Development Meeting. Srebrna ekonomija se odpira kot aktualna in za vse starostne kategorije prebivalstva pomembna tematika, z njo pa se razume tudi smotrno izrabljanje e-tehnologij za zagotavljanje učinkovitih in uspešnih inovativnih procesov.

Rezultat sestanka je Memorandum on Silver eEconomy Development, katerega besedilo je objavljeno na spletni strani http://eregion.eu/8-6-2016-memorandum-on-silver-eeconomy-development.

Prav tako bo 19. in 20. septembra na gradu Jable konferenca e-regij,  v programu pa bo tudi tematika srebrne e-ekonomije, http://eregion.eu/conferences/derc-2016/derc-2016-program.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.