V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA METLIKA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

27. Posvet Poslovanje z nepremičninami 1/1

img_5164-2V četrtek, 10.11., in v petek, 11.11.2016 je v Portorožu potekal tradicionalni 27. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je bila tudi Skupnost občin Slovenije. Posvet je bil namenjen predvsem pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi.

Prvi dan posveta je bila na začetku, s strani Ministrstva za okolje in prostor, predstavljena v letu 2015 sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 in najpomembnejše aktivnosti za realizacijo v resoluciji opredeljenih ciljev. Med drugim so bile predstavljene ključne aktivnosti Stanovanjskega sklada RS za uresničevanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025. Sklad je sprejel tudi Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih. Do leta 2020 bo tako za program namenil 30 milijonov evrov iz lastnih virov, in sicer 20 milijonov evrov za soinvestitorstvo, 10 milijonov evrov pa za dolgoročna posojila.

20161110_123319-3Sledila je okrogla miza glede vrednotenja in obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji. Predstavniki ministrstva za finance so predstavili aktivnosti na področju uvedbe davka na nepremičnine, ki bi nadomestil vse današnje oblike davčnih bremen vezanih na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest). V nadaljevanju je dr. Manca Plazar predstavila stališča Komisije za prostor Skupnosti občin Slovenije do predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Povedala je, da občine podpirajo čimprejšnjo posodobitev sistema vrednotenja nepremičnin in tudi uvedbo sistema obdavčitve nepremičnin v Sloveniji, vendar poudarila, da bosta zakona (ZMVN-1 in ZDavNepr) dobra le toliko, koliko bodo kakovostni podatki.

V nadaljevanju sta Boštjan Udovič (GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami) in Majda Marolt (Sindikat komunale varovanja in nepremičnin Slovenije) predstavila vsebino nove Kolektivne pogodbe za dejavnost nepremičnin. Na koncu prvega dne je sledila še okrogla miza na temo Priložnosti nedokončanih nepremičninskih projektov.

Drugi dan posveta so potekale razprave v okviru štirih sekcij, sekcije za upravljanje z nepremičninami, za promet z nepremičninami, stanovanjske in sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin. V okviru slednje je sodeloval tudi predstavnik SOS, Izidor Jerala iz MO Novo mesto.

V sklopu programa letošnjega posveta Poslovanje z nepremičninami,  bo v ponedeljek, 21.11.2016, potekal dogodek PortorožpoPortorožu, na katerem bodo javnosti in resornim ministrstvom še enkrat predstavili zaključke, ki so jih oblikovali na posvetu v Portorožu.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

Financiranje občin – Sporočilo MF 1/2

Skupnost občin Slovenije  je s strani Ministrstva za finance prejela sporočilo glede financiranja občin v letih 2017 in 2018. Gre za odgovor oziroma sporočilo ministrstva na stališča skupnosti in združenj občin izraženih na pogajanjih z ministrstvom. Prejeto sporočilo si lahko preberete TUKAJ.

Pravica do pitne vode bo odslej zapisana v Ustavi 1/3

Poslanci Državnega zbora so s 64 glasovi Za in 0 proti potrdili vpis pravice do pitne vode v ustavo. V skladu z ustavnim zakonom bo v ustavo vnesen nov 70.a člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. V ustavi bo odslej zapisano tudi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

Pravica do pitne vode se bo zagotavlja še naprej na dva načina: z lastno oskrbo, tako imenovano samooskrbo, ali da jo upravičenec uresničuje z dostopom do omrežja za preskrbo z vodo. Če je določba o pitni vodi formulirana kot človekova pravica, to ne pomeni, da jo je obvezno zagotavljati tudi na območjih, kjer je smotrna samo samooskrba, ali na nepremičninah, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za pridobitev vodovodnega priključka. Ta določba torej ne predstavlja obveznosti zagotavljanja obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov za vse prebivalce na območju Republike Slovenije, če priključitev na javni vodovod iz navedenih razlogov ni mogoča.

S to dikcijo sprememba ustave omogoča tudi ohranitev sedanje organizacije opravljanja oskrbe s pitno vodo, obenem pa omogoča, da država kontrolira ne le zakonitost, temveč tudi primernost in strokovnost organizacije in izvedbe oskrbe prebivalstva s pitno vodo v lokalnih skupnostih ter zagotavljanje oskrbe. Dikcija pomeni, da vodooskrba kot storitev ni tržna dejavnost in je izvzeta iz tržnih pravil in notranjega trga EU. To pomeni tudi, da se vodooskrba ne bo zagotavljala prek koncesij, prav tako te storitve ne bodo opravljali zasebniki prek javno-zasebnega partnerstva, izvajalci javne službe pa bodo morali biti v 100 odstotni javni lasti. Namen neprofitnosti javne službe pa je v tem, da bo morala biti cena določena na način, da bo omogočala izvajanje javne službe, potrebna vlaganja za razvoj itd., morebitni presežek, ki se bo pri izvajanju javne službe ustvaril, pa se bo lahko namenjal zgolj za namene vodooskrbe, lastnik oziroma družbenik izvajalca javne službe z njim ne bo mogel prosto razpolagati in ga namenjati tudi za druge namene.

Transparentnost osnovnih aktov občin in občinskih proračunov ter njihova objava na svetovnem spletu 1/4

Skupnost občin Slovenije objavlja obvestilo Ministrstva za javno upravo glede transparentnosti osnovnih aktov občin in občinskih proračunov ter njihova objava na svetovnem spletu. V dopisu ministrstvo predlaga poenoteno objavo aktov občin na vstopni spletni strani občine v posebni rubriki “Splošni akti občine”.

Dopis si lahko preberete TUKAJ.

 

Usklajevanje Ocene ogroženosti občin pred poplavami 1/5

V četrtek 17. novembra je v prostorih URSZR potekalo usklajevanje Ocene ogroženosti občin pred poplavami. Na poziv URSZR smo na Skupnosti občin Slovenije posredovali pripombe in predloge za spremembo ocene ogroženosti. Ključne pripombe, ki smo jih posredovali so bile:

 • V predlogu ocene ogroženosti manjkajo občine, v katerih so se v zadnjih letih pojavljale večje poplave.
 • V osnutku ocene ogroženosti niso upoštevani plazovi, ki so posledica obilnega deževja
 • Osnutek ocene ogroženosti ne vsebuje vzrokov za poplave, mehanizme razvoja poplav in podobnih vsebin, ki bi jih pričakovali v oceni ogroženosti.

 

Na sestanku so nam predstavniki URSZR, MOP-a in Direkcije za vode pojasnili, da je namen Ocene ogroženosti pred poplavami pridobiti pregled ogroženosti v občinah in na podlagi rezultatov načrtovati ukrepe ZIR v primeru poplav. Tako bodo morale najbolj ogrožene občine v celoti izdelati Načrte ZIR ob poplavah, ostale občine pa bodo primorane narediti le določene dele iz načrta . Dokument ne bo imel vpliva na kakršne koli protipoplavne ukrepe (te bodo navedeni v Načrtu zmanjšanja poplavne ogroženosti, ki bo v kratkem v javni obravnavi).

So pa prisotni izpostavili, da je bil fokus na ogroženosti ljudi, stavb in podjetij (kar so pomembni dejavniki za načrtovanje ukrepov ob pojavu nesreče) in da so tako v tabeli občine, ki imajo redne poplave, ki ne povzročajo veliko škode nižje kategorizirane (poplave ne ogrožajo ljudi, stavb, podjetij), medtem ko so občine z gostejšo poseljenostjo (Celje, Ljubljana najvšje kategorizirane).

V nadaljevanju so pojasnili, da je bila ocena ogroženosti narejena na podlagi vseh dostopnih podatkih in študijah o poplavah. V sami oceni ogroženosti so morali v eno karto (5 razredov) razdeliti 212 občin. To so naredili tako, da so najprej določili 19 kazalnikov ogroženosti pred poplavami (str. 36 ocene ogroženosti), nakar  so te kazalnike otežili (str. 36 predloga ocene ogroženosti). Na podlagi navedenih kazalnikov so nato numerično razvrstili občine v 5 razredov. Tabelo kazalnikov po občinah si lahko pogledate na strani 36. ocene ogroženosti. Ker se zavedajo, da so tako primerjali občine med seboj, pri tem pa niso upoštevane morebitne specifike v posameznih občinah, so oceno ogroženosti za posamezne občine pripravljeni na podlagi argumentov tudi popraviti.

S takšno metodologijo so omogočili primerljivost občin med seboj.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da v kolikor kakšna občina argumentirano meni, da je ocena za njeno občino napačna, bodo to na URSZR skupaj z MOP-om tudi popravili. Tako vas prosim, da mi vaše pripombe, komentarje posredujete najkasneje do srede 30. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

poplavno-ogrozene-obcine

 

Celotno ažurirano Oceno ogroženosti pred poplavami si lahko preberete tukaj.

Dokument o razvrstitvi občin v razrede ogroženosti najdete tukaj.

Izbris in zavrnitev vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom 1/6

Skupnost občin Slovenije na spodnji povezavi objavlja dopis glede sprememb Zakona o prostovoljstvu, ki se nanašajo na opravljanje prostovoljskega dela v javnih zavodih, prejetega s strani MJU. Ministrstvo prav tako naproša, da občine z novostmi seznanijo organizacije, ki izvajajo ali bi lahko izvajale poseben prostovoljski program v občinah.

DOPIS MJU – Spremembe zakona o prostovoljstvu

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Pravilnika o izdelavi ocen ogroženosti 2/1

Uprava za zaščito in reševanje je pripravila predlog Pravilnika o izdelavi ocen ogroženosti. Do sedaj je bilo objavljeno samo Navodilo o pripravi ocene ogroženosti, sedaj pa so se na URSZR odločili, da bodo navodilo spremenili v Pravilnik. Tako bodo navedbe tudi za občine po novem zavezujoče.

Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 21. novembra 2016.

Predlog pravilnika najdete na tej povezavi.

Sprememba Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020 2/2

11061710_10207481178215706_2821462498047611439_oSkupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Besedilo najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da predlog pregledate in nam vaše morebitne pripombe in stališča posredujete najkasneje do torka, 22.11.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva 2/3

 

V javni obravnavi se nahaja predlog Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva, katerega besedilo najdete tukaj (priloga-1, priloga-2).

Pravilnik ureja organizacijo pripravništva in usposabljanja na področju varstva arhivskega gradiva, izpitni predmetnik in potek strokovnega izpita, ki je pogoj za pridobitev strokovnega naziva na področju varstva arhivskega gradiva. Pravilnik določa tudi vrste, pogoje za pridobitev in postopek pridobivanja strokovnih nazivov posameznikov, ki opravljajo delo na področju varstva arhivskega gradiva.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in predloge vezane na pravilnik posredujete do četrtka, 24.11.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo 2/4

Na spletni strani Ministrstva za kulturo je objavljen predlog Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo.

Vljudno vas naprošamo, da nam sporočite vaše pripombe in predloge na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 25.11.2016.

 

Dopolnjen predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-2 2/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo danes še uradno s strani ministrstva prejeli predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opozarjamo, da je predlog na koncu dopolnjen še s prilogo, in sicer z osnutkom Uredbe o o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katero se natančneje določajo postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Rok za podajo pripomb s konkretnimi obrazložitvami je podaljšan do srede, 7.12.2016. Vaše pripombe nam posredujte na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Besedilo najdete TUKAJ.
Vljudno vas naprošamo, da besedilo predloga pregledate in preučite ter nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do srede, 7.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Besedilo osnutka predloga najdete na TEJ POVEZAVI, obrazložitev k osnutku predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da osnutek predloga pregledate in nam vaše pripombe, stališča in predloge S KONKRETNIMI OBRAZLOŽITVAMI posredujete najkasneje do torka, 13. decembra 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 2/9

Skupnost občin Slovenije je prejela v strokovno usklajevanje Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) s krajšo uvodno obrazložitvijo. S predlogom se uveljavlja štiri bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na:

 • obseg veljavnosti zakona v razmerju do drugih zakonov, ki urejajo podobne institute kot ZIntPK,
 • postopke, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije,
 • institut nasprotja interesov in
 • institut prijave, nadzora in objave podatkov premoženjskega stanja v zakonu določenih uradnih oseb.

Tukaj najdete BESEDILO predloga. Vljudno vas naprošamo da predlog pregledate in nam vaše pripombe in stališča z argumentiranimi obrazložitvami posredujete najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

ODPRTO - Nočni depoziti 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja v zvezi z nočnimi depoziti.

Vljudno vas naprošamo za vaše izkušnje s prefakturiranjem stroškov nočnih depozitov pri Banki Slovenije svojim proračunskim uporabnikom.

Vaše izkušnje nam prosimo posredujete najkasneje do četrtka, 24.11.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Sofinanciranje ljudskih univerz 3/2

V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice na temo sofinanciranja ljudskih univerz. Občina članica je skupaj s sosednjima občinama soustanoviteljica Ljudske univerze, ki izvaja izobraževanja za odrasle in druge ranljive skupine. Občino zanima, če in koliko občine namenite za sofinanciranje delovanja takšnih ljudskih univerz. Občine smo prosili za podatek za leto 2016 in plan za leto 2017. Odgovore smo sprejemali do 15.11.2016. Zbrane odgovore občin najdete tukaj.

DOGODKI SOS

21.11./ PORTOROŽpoPORTOROŽU 4/1

V sklopu programa letošnjega posveta Poslovanje z nepremičninami, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, bo v ponedeljek, 21.11.2016, potekal dogodek, ki so ga poimenovali PortorožpoPortorožu. Javnosti in resornim ministrstvom bodo še enkrat predstavili zaključke, ki so jih oblikovali na posvetu v Portorožu. Udeležbo sta že potrdila Ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen ter državni sekretar na Ministrstvu za finance g. Tilen Božič.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

Prijava na dogodek je zaradi velikega interesa in omejenega števila udeležencev (150 oseb), obvezna. Prijavnica.

Kotizacija oziroma popusti:

– brezplačno za dvodnevne udeležence 27. posveta Poslovanje z nepremičninami
– 70% za enodnevne udeležence 27. posveta Poslovanje z nepremičninami (brez Zbornika referatov) – 15,00€ + DDV (18,30€ z DDV)
– 30% člani GZS-ZPN – 35,00€ + DDV (42,70€ z DDV)
– 15% člani GZS in soorganizatorji (občine članice SOS) –  42,50€ + DDV (51,85€ z DDV)

 

24.11. / Webinar “Lokalno, lepo … pametno” 4/2

DOBA Fakulteta, Skupnost občin Slovenije in FLAPAX vas vabimo na brezplačni webinar na temo pametnih mest in skupnosti. Dr. Urška Starc Peceny vas bo popeljala skozi izzive in priložnosti ter pozornost namenila predvsem komuniciranju in participaciji.

‘Local is beuatiful’ je koncept, ki želi z različnostjo obarvati evolucijo 21. stoletja. Občine stojijo pred novim izzivom. Prehod v pametne skupnosti jim nudi priložnost, da prevzamejo v svoje roke usmerjanje razvoja trga in novih finančnih mehanizmov. Vendar le tistim, ki bodo nove tehnologije prepoznale samo kot sredstvo, ki jim lahko omogoči, da postanejo zanimive – za ljudi in za kapital.

Se tudi vi zadnje čase pogosto srečujete z besedno zvezo pametno mesto ali pametna skupnost in vam kljub številnim dogodkom in zapisom še vedno ni povsem jasno kaj to je? Katera služba naj bi se s tem sploh ukvarjala? Kje se dobi relevantne informacije in kompetence? Kakšne kompetence sploh potrebujemo? Je moč izmeriti ‘koliko pametna’ je neka občina oz. skupnost in koliko stane, če taka želi postati? Kaj so konkretne prednosti za občane, za lokalno gospodarstvo? Kakšno je učinkovito komuniciranje in kako se lahko uspešno spodbuja participacijo?

Je vse to skupaj samo modna muha ali bi se bilo treba temu resno posvetiti?

Kratek enourni vpogled o razvoju pri nas v Sloveniji in po svetu, ki zavzema tudi teme problematike kadrovanja v manjših skupnostih, izzivih ter priložnostih z zbiranjem odprtih podatkov in razvoju aktivne participacije prebivalcev, je namenjen vsem, ki vam ni vseeno kaj se dogaja z vašim okoljem.

Po končanem webinarju boste udeleženci

 • dobili vpogled v dogajanje na področju pametnih mest in skupnosti,
 • razumeli zakaj je tehnologija samo sredstvo,
 • z gosti spoznali kakšne prakse imajo tisti, ki so v razvoju v špici, posebno z vidika komuniciranja in participacije,
 • postali vznemirjeni, saj boste spoznali, da …

Predavateljica: Dr. Urška Starc-Peceny ima 20+ let mednarodnih izkušenj z “novim” na strateški ravni, pri razvoju novih okolij in pripovedovanju o inovacijah. Leta 2001 je doktorirala iz komuniciranja na temo Netlife-a, ki je že vseboval koncepte, ki jim srečujemo danes v razvoju pametnih skupnosti. Poleg izkušenj v regionalnem razvoju je soustanoviteljica več podjetij v Evropi in na Bližnjem Vzhodu in je koordinator za NASA Space Apps Challenge na Dunaju, kjer že vrsto let živi. Je eden od iniciatorjev FLAPAX – Evopskega pospeševalnika za pametne skupnosti v katerem poleg komuniciranja in skupnosti skrbi tudi za izobraževanje.

Podrobne informacije o webinarju

Datum Četrtek, 24. november, od 13.00 do 14.00
Lokacija online (potrebujete samo dostop do interneta in slušalke z mikrofonom)
Cena Predavanje je brezplačno, a je število mest omejeno
Prijava
Obvezna je prijava
Več informacij Dina Potočnik 02 228 38 90

 

6.12. / Zdravje v občini 4/3

Skupnost občin, Združenje občin in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) vabimo na predstavitev projekta zdravje v občini, ki bo izvedena v torek, 6. 12. 2016, s pričetkom ob 10 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, slovenske občine pa se po kazalnikih zdravja pomembno razlikujejo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) želi občinam predstaviti  projekt in izdelke »Zdravje v občini«, ki omogočajo prikaz zdravstvenega stanja ljudi v slovenskih občinah in primerjavo med njimi.

Namen projekta je krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in delajo, ter omogočiti boljšo dostopnost in dosegljivost zdravstvenih podatkov v Sloveniji.

Do vabila in prijavnice lahko dostopate na tej povezavi: VABILO in PRIJAVNICA.

 

11.1. / ODPOVEDAN – Poslovni protokol 4/4

Vsak se pri svojem delu dnevno srečuje s situacijami, kjer je potrebno dobro poznavanje protokolarnih pravil, pa naj bo to v obliki komunikacije, sestankov in drugih dogodkov. Pri tem je pomembno spoznanje, da imamo protokolarna pravila zato, da nam pomagajo in ne da nas omejujejo. Zato Skupnost občin Slovenije vabi vse zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane, da se udeležijo seminarja na temo POSLOVNEGA PROTOKOLA, ki bo potekal v sredo, 11. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Na seminarju bo predavala strokovnjakinja za protokol gospa Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 9.1.2017 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

DOGODKI DRUGIH

23. in 24.11. /MEDNARODNA KONFERENCA e-ARH.si 5/1

 

Obveščamo vas, da bo v okviru projekta e-ARH.si 23. in 24. novembra 2016 v Hotelu Mons, Fourt Points by Sheraton v Ljubljani organizirana MEDNARODNA KONFERENCA e-ARH.si, v okviru katere bo 18 predavateljic in predavateljev iz Avstrije, Danske, Estonije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovenije, Švedske in Švice zainteresirano javnost seznanilo z izzivi e-arhiviranja ter predstavilo primere dobrih praks iz Slovenije in tujine, s katerimi želimo povečati zaupanje javnosti v e-rešitve.

Mednarodna konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku in bo simultano prevajana.

Vabilo.

Kotizacije ni!

Svoje prijave lahko posredujte po elektronski pošti na naslov mojca.horvat@pokarh-mb.si vsaj do petka, 18. novembra 2016. Ob prijavi prosimo sporočite ime, priimek in naziv ustanove, iz katere prihajate.

 

24.11/4. konferenca ženske podjetnosti ŽENSKE - ZAPOSLUJMO ŽENSKE 5/2

Še vedno in nenehno smo priče situacijam, ko imajo prednost pri zaposlitvi moški, ko morajo ženske na razgovorih za službo odgovarjati na mnoga vprašanja o družinskih zadevah ter o tem, kako imajo urejeno varstvo otrok, in podobno, medtem ko te teme pri moških niso izpostavljene. Ne upošteva se možnosti različnih kariernih časovnic, kar onemogoča mladim ženskam, ki bi želele karierno napredovanje, da to izpeljejo v drugačnih časovnih okvirjih kot moški in s tem ne bi bile prisiljene zamikati (ali celo umakniti) odločitve o materinstvu. Ob tem, da je večina vodij kadrovskih oddelkov žensk! Ženske torej ne zaupamo ženskam? Ali res? In zakaj ne? To je osrednja vsebinska tema tokratne, 4. konference ženske podjetnosti: ŽENSKE – ZAPOSLUJMO ŽENSKE, ki bo potekala 24.11.2016 od 8.30 ure dalje. Več o programu in prijavi tukaj.

25.11./ Javna razprava z evropskimi poslanci o sporazumu CETA 5/3

Umanotera vas vabi v petek, 25. novembra ob 13. uri v prostore Poligona (Tobačna ulica 5, Ljubljana) na javno razpravo z evropskimi poslanci Francem Bogovičem, Tanjo Fajon in Igorjem Šoltesom, kjer bodo pojasnili lastna stališča o sporazumu CETA, ki se sedaj seli v razpravo in glasovanje v Evropski parlament. Razpravo bo uvedel ekonomist Jože P. Damijan s predstavitvijo študije o potencialnih vplivih sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo.

Več informacij o programu lahko najdete tukaj.
Dogodek je namenjen širši javnosti. Zaradi omejenosti prostih mest vas prosimo, da se predhodno prijavite na dogodek (prijavnica).

Vljudno vabljeni!

29.11./ Posvet "Znanje in vrednotenje vključujočega poslovanja" 5/4

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (EF) in Inštitut za razvoj vključujoče družbe (IRVD) vas vabita na 4. industrijsko revolucijo na psiholoških temeljih vključujoče družbe prihodnosti – znanje in vrednote vključujočega poslovanja, ki bo 29. novembra 2016, ob 14.00 (Lila dvorana, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Vabilo.

Svojo udeležbo lahko potrdite do 28. 11. 2016 na: info@ef.uni-lj.si.

Kotizacije ni, udeležba je brezplačna.

Vljudno vabljeni!

 

SEJA VLADE

110. seja Vlade RS 6/1

Krepitev enakosti spolov

Vlada je sprejela Smernice za vključevanje vidika enakosti spolov v delo ministrstev 2016–2020. Namen Smernic za vključevanje vidika enakosti spolov v delo ministrstev je dati usmeritve za delo ministrstev pri vključevanju vidika enakosti spolov v svoja delovna področja ter natančneje opredeliti vlogo koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških, zaradi izboljšanja procesov, ki so potrebni za izvajanje strategije – integracije načela enakosti spolov. Končni cilj te strategije je zagotoviti, da se na vseh ravneh in v vseh fazah oblikovanja in izvajanja politik upoštevajo specifične potrebe in koristi žensk in moških ter učinki ukrepov na njihov položaj, s čimer se odpravljajo neenakosti med spoloma in izboljšujejo storitve, namenjene različnim skupinam uporabnic in uporabnikov. (Vir: Vlada RS, ab)

Program ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019. Glavni cilji programa so ohranitev pasemske čistosti kranjske čebele, enakomerna in zadostna poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji ter zagotovitev kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov.

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 je izvedbeni akt programa, v kateri so določeni ukrepi, upravičenci, pogoji in postopki za dodelitev pomoči. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Uredba določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR). (Vir: Vlada RS, ab)

Končna ocena neposredne škode zaradi posledic neurja junija letos

Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode zaradi posledic neurja z viharnim vetrom in poplavam, ki so med 25. in 27. junijem 2016 zajeli koroško, notranjsko, podravsko, posavsko, prekmursko in zahodnoštajersko regijo ter povzročile škodo na stvareh v 24 občinah.

Poročilo je izdelano na podlagi poročil pristojnih organov lokalnih skupnosti ter poročil občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škode. Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna v letu 2016 (2.580.473,67 evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. (Vir: Vlada RS, ab)

Kontaktni podatki pristojnih inšpekcijskih služb

Vlada je sprejela odgovor na pobudo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta Republike Slovenije za vzpostavitev enotne številke na nivoju države za potrebe pridobivanja informacij o kontaktnih podatkih pristojnih inšpekcijskih služb. Pojasnila je, da od julija 2015 deluje prenovljeni enotni kontaktni center (EKC), ki je na tel. št. 080 2002 dosegljiv vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 22.00. Na portalu za državljane eUprava (http://e-uprava.gov.si/), v okviru vsebine »Država in družba« zavihek »Inšpekcijski postopki«:

 • so navedeni vsi inšpekcijskih organi v RS,
 • je pri vsakem inšpekcijskem organu dodan opis njegovega delovnega področja,
 • je možno oddati bodisi podpisano bodisi anonimno prijavo kateremkoli od 25 inšpekcijskih organov v RS,
 • je dodan tudi opis pristojnosti Inšpekcijskega sveta ter prav tako obe možnosti oddaje vloge – podpisano ali anonimno.

Na spletni strani Ministrstva za javno upravo je prav tako pod naslovom »Inšpekcijski svet« eden od zavihkov »Inšpekcijski organi v Republiki Sloveniji«, kjer je tabela z naštetimi vsemi 25 inšpekcijskimi organi v Republiki Sloveniji, kjer so navedeni njihovi elektronski naslovi, dodane pa so tudi neposredne internetne povezave do njihovih spletnih strani.

Prav tako že več kot desetletje deluje enotni spletni portal »Katalog pristojnosti občin«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo, državljanom pa omogoča celovit vpogled ne le v to, kaj je v pristojnosti občine, pač pa tudi kateri občinski organ je dolžan to pristojnost izvajati. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/1

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva v višini 100 mio EUR.

Več informacij dobite v prilogah (Občine povabilo, Ključni podatki za kreditojemalce, Posebni pogoji) oziroma na spletni strani SID banke.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/2

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/3

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

2,6 mio EUR za novo vključevanje v sheme kakovosti 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS, št. 70/16 z dne 11. 11. 2016, objavilo 1. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016, katerega namen je pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti. Podpora se dodeli v obliki pavšalnega plačila, in sicer za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še naslednja štiri koledarska leta. Skupno torej za 5 koledarskih let. Za ta namen je razpisanih 2,6 mio EUR nepovratnih sredstev.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 25. 11. 2016 do vključno 28.12.2016, do 24. ure.

Več si lahko preberete na tej povezavi.

Poziv za predloge projektov v okviru mreže za podeželje 7/5

V okviru mreže za podeželje zbirajo predloge projektov, ki se navezujejo na izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020). Namen tega poziva je zbiranje predlogov projektov od spodaj navzgor in odzivanje mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva oziroma upravičencev do sredstev PRP 2014–2020.

Predlogi projektov morajo biti posredovani na priloženem obrazcu do petka, 25. 11. 2016. Predloge projektov kakor tudi morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Več o PRP 2014–2020 in možnostih sodelovanja (mreža za podeželje) si lahko preberete na spletni strani PRP.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 7/6

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 7/7

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/8

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri 8/1

Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri so izdale organizacije Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Inštitut za politike prostora.
Vodnik obravnava štiri ključna področja, na katerih lahko s trajnostnim skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri ustvarjamo blaginjo za posameznika, za skupnost in za planet: urejanje prostora, samooskrbo s hrano, energetsko učinkovitost in oskrbo z energijo iz lokalnih obnovljivih virov ter lokalno krožno gospodarstvo in trajnostno potrošnjo. Spotoma je predstavljenih 60 domačih in tujih dobrih praks, ki pričajo, da je skupnost več kot le seštevek njenih članov. Poglej publikacijo, katalog dobrih praks

Devet koristi kohezijske politike za Evropo 8/2

Časi, v katerih se je izvajala kohezijska politika 2007–2013, so bili zahtevni. Evropo je prizadela gospodarska in finančna kriza, ki je omejila javne naložbe, zato so sredstva kohezijske politike postala še pomembnejša za rast in ustvarjanje delovnih mest. Neodvisna strokovna ocena financiranja v obdobju 2007–2013 je pokazala, da so naložbe kohezijske politike ustvarile pozitivne, oprijemljive rezultate – od ustvarjanja delovnih mest do pozitivnega vpliva na razlike med regijami in povečanja BDP. Devet koristi kohezijske politike za Evropo lahko preberete v tej publikaciji.

Površinskih ukrepov PRP ni potrebno več označevati s plakati ali tablami 8/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, verzija 1.2, ki prinaša poenostavitve in razbremenitve pri izpolnjevanju zahtev ob odobritvi finančnih sredstev iz PRP 2014-2020, kar je omogočila Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/669 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014.

Več si lahko preberete na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.