PRIHODNJI TEDEN

 

Povpraševanje – Aplikacije za računovodstvo in finance do torka, 22.12.2015, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

 

NOVIČKE SOS

Predaja izjav županj in županov za razrešitev ministra Mramorja 1/1

Predsedstvo SOS je na seji v Naklem, 10. decembra sprejelo sklep o pričetku zbiranja podpisov z zahtevo po razrešitvi ministra za finance, dr. Dušana Mramorja. Članice in člani predsedstva so sprejeli tak sklep zaradi nevzdržnosti situacije in negativnih vplivov na občine ter njihove občanke in občane, ki so posledica kršitve obstoječe zakonodaje v zvezi s financiranjem občin.

Skladno s sprejetim sklepom predsedstva, bo v ponedeljek, 21. decembra 2015 ob 11.00 uri, delegacija županov pred sedežem Vlade RS, Gregorčičeva 20 – 25, Ljubljana, predala zbrane izjave z zahtevo po razrešitvi ministra za finance, dr. Dušana Mramorja.

Predstavljen koncept nove ureditve taksi prevozov 1/2

V sredo, 16. 12. 2015 je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekal sestanek s predstavniki vseh treh skupnosti občin, MO Ljubljana in Prometnega inšpektorata RS o konceptu morebitne nove ureditve avtotaksi prevozov.

Ministrstvo je uvodoma poudarilo, da se zavedajo raznolikih potreb občin na področju taksi prevozov, ne glede na to pa so želeli predstavnikom občin predstaviti možne rešitve težav na tem področju, s katerimi se soočajo predvsem večje oz. turistične občine. V te namene si želijo pripraviti novelo zakona za področje avtotaksi prevozov, ki naj bi bila sprejeta v letu 2016.

Koncept, ki si ga je zamislilo ministrstvo, sloni na avtotaksi prevozih kot izbirni gospodarski javni službi občin. Občine, ki bi se odločile za skupno izbirno javno službo bi sprejele skupni odlok in tako oblikovale območje, enotno ceno, oblikovale bi lahko enotni klicni center in se medsebojno dogovorile tudi o barvi vozil. Tako bi bilo mogoče v celotnem območju zagotoviti nadzor nad taksisti preko občinskih inšpekcijskih služb. Taksisti z dovoljenjem za takšno območje bi na celotnem območju lahko potnike tako pobirali kot oddajali, medtem ko bi lahko izven skupnega območja za katerega imajo dovoljenje, smeli potnike le dostavljati, ne pa tudi pobirati. Vzporedno k tem bi še vedno obstajala “državna” taksi služba, vendar le ta, kjer ni oblikovanih izbirnih gospodarskih javnih služb. Občinski inšpektorji bi dobili pooblastila, da lahko kaznujejo tudi takšnega taksista, če opravlja dejavnost na območju izbirne GJS. Končni, dolgoročni cilj ministrstva za infrastrukturo je sicer postopoma doseči ukinitev državnega sistema ter složno delovanje vseh ali večine slovenskih občin znotraj sistema izbirne GJS avtotaksi prevozov.

Da bi lahko lažje preverili pripravljenost oz. zainteresiranost slovenskih občin za predlagan koncept, bo ministrstvo pripravilo vprašalnik, ki ga bomo skupnosti občin posredovala občinam, obenem pa bodo posredovali tudi podatke, kje imajo avtotaksi ponudniki svoje sedeže, da bi občine lažje ocenile smiselnost oblikovanja izbirne GJS. Vprašalnik z izhodišči nove ureditve boste prejeli predvidoma v začetku prihodnjega tedna.

Predstavljene nove določbe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda 1/3

7V ponedeljek, 14. decembra 2015, sta SOS in Ministrstvo za okolje in prostor v dvorani Državnega sveta organizirala predstavitev predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Na podlagi javne obravnave in podanih pripomb deležnikov iz te faze ter nadaljnjih delovnih sestankov, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo različico uredbe za medresorsko obravnavo, ki je bila predmet ponovne obravnave v sklopu Skupnosti občin Slovenije in njenih delovnih teles. V okviru predstavitve uredbe smo s predstavniki občin pregledali ključne rešitve in novosti uredbe, ki bo veljavna z začetkom leta 2016.

S sprejetjem uredbe se bodo posledično spremenile tudi Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Vse pomembnejše spremembe predpisov, vezanih na odvajanje in čiščenje komunalnih voda, si lahko ogledate tudi v predstavitvi tukaj.

Pobuda za pavšalni davek sobodajalcem 1/4

Iz dveh turističnih občin, Bohinja in Kranjske gore smo prejeli pobudo za ponovno uvedbo odmere pavšalnega davka na dohodek za sobodajalce, ki smo jo naslovili na Direktorat za turizem. Pobudo so pozdravile tudi druge občine. Zaradi uvedbe davčnih blagajn v občinah, kjer je sobodajalstvo že tradicija, ugotavljajo, da se s tem ukvarja velik del starejše populacije, ki nima računalniških znanj in zanje uvedba davčnih blagajn predstavlja nepremagljivo breme. Iz občin sporočajo, da so po delavnici, na kateri so sobodajalcem predstavili novosti, že pričeli prejemati sporočila o odpovedi dejavnosti.

SOS je predlagal tudi, da se izdaja računa, zaradi obveznih davčnih blagajn obravnava kot administrativna obremenitev tudi v okviru medresorske delovne skupine za kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, ki jo je imenovala Vlada 23.9.2015.

Predstavitev novega ZJN-3 1/5

Državni zbor je dne 18.11.2015 odločal o vetu Državnega sveta RS vložen zoper novi Zakon o javnem naročanju – ZJN-3, ki ga je zavrnil. To pa pomeni, da je ZJN-3 sprejet in bo pričel veljati z dnem 1.4.2016. Ker ZJN-3 glede na obstoječi zakon prinaša precej novosti, je Skupnost občin Slovenije dne 16.12.2015 organizirala seminar prav na temo teh novosti in novega ZJN-3. Na seminarju sta Milena Basta Trtnik, direktorica družbe Bonorum d.o.o. in mag. Urška Skok Klima, vodja sektorja za sistem javnega naročanja, Direktorata za javno naročanje na MJU, predstavili temeljne pojme ZJN-3 in načela javnega naročanja, postopke javnega naročanja, izjeme od uporabe javnega naročanja, ugotavljanje sposobnosti, mejne vrednosti za uporabo in objave, itd. Udeleženci so pridobili vpogled v rešitve, prednosti in tudi slabosti novega zakona, katerega izvajanje v praksi pa bo šele pokazalo ali uresničuje cilj po poenostavitvi in pospešitvi postopka javnega naročanja kot predviden v Direktivi EU.

Pred osrednjo temo posveta je bil predstavljen tudi projekt GreenS, v katerem sodeluje Skupnost občin Slovenije. Udeleženci so se seznanili s ciljem in namenom projekta. Projekt sledi uresničitvi cilja po dodatni okrepitvi sposobnosti in zmogljivosti javnih organov za varčevanje z energijo in zmanjšanje emisij CO2 in nižanje stroškov z uporabo inovativnih rešitev za zelena javna naročila. Poglavitni namen pa je prispevati k premagovanju ovir pri izvajanju ZeJN.

SOS, ZOS in ZMOS podpirajo Zakon o pogrebni dejavnosti 1/6

16. decembra 2015 smo v Državni zbor poslali skupno stališče vseh treh asociacij občin, ki podpirajo koncept zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki ga je v zakonodajno proceduro vložil poslanec Jani Möderndorfer.

Predlog Zakona temelji na izhodiščih pretežno gospodarske javne službe, oziroma loči med pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja na prostem trgu in pogrebno dejavnostjo, ki je predmet gospodarske javne službe ter pokopališko dejavnostjo, ki v celoti ostaja predmet gospodarske javne službe. Zakon lokalnim skupnostim zagotavlja nadzor nad izvajanjem storitev ter nadzor nad oblikovanjem in zaračunavanjem cen storitev, hkrati pa jim dopušča možnost izbire oziroma odločitve na kakšen način bodo opravljale pogrebno dejavnost.

S tem zakon sledi tako izhodiščem, ki so bila že podprta s strani SOS, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, kakor tudi odločitvi Ustavnega sodišča, ki je pogrebno in pokopališko dejavnost opredelilo kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Stališče Ustavnega sodišča je da gre za dejavnost, ki je ni moč prosto prepuščati na trgu ne samo zaradi pravnega reda, ampak zaradi pietete do pokojnikov in odnosa do svojcev, zdravstvenih in sanitarno higienskih razlogov ter zaradi medsebojne povezanosti v procesu izvajanja.

Med predlogi za dopolnitev členov smo predlagali, da je v zakonu je potrebno dodati določilo glede pokopa tujcev brez znanega stalnega prebivališča, pri tem mislimo na migrantske tokove oz. begunce, kjer je naročnik oz. plačnik pogreba lahko le država in nikakor ne občina. Prav tako je potrebno v zakonu urediti zavezujoče povračilo pogrebnih stroškov občini iz zapuščine umrlega, kot je praksa pri drugih pomočeh države in občin.

Poslanke in poslance smo opomnili tudi na določilo 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki pravi, da je pogrebna in pokopališka dejavnost ena izmed izvirnih pristojnosti občin. Naloga občin je, da organizirajo opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.

 

Nova Strategija (ukinitve) lokalne samouprave 1/7

Župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot, je v četrtek, 10. 12. 2015, na novinarski konferenci glede nezadostnega financiranja občin s strani države povedal, da so na Mestni občini Celje zelo kritični do državnega odnosa do lokalne samouprave. “Prepričan sem, da je to podsistem, ki v državi dobro funkcionira. Večina občin pa se je znašla v situaciji, ko imamo problem najti sredstva za vzdrževanje našega premoženja. Ne morem razumeti takšnega načina varčevanja države, ampak očitno je najbolj udobno varčevati pri drugih. Ne gre le za vprašanje nizke povprečnine, ampak gre za ukrep dodatne centralizacije države. S tem se lokalnemu nivoju jemlje dodaten denar, ki so ga občine namenjale za investicije v komunalno infrastrukturo.” Med drugim je povedal tudi, da bi se predlog nove strategije lokalne samouprave glede na vse dogodke v letošnjem letu in glede na odnos izvršilne veje oblasti lahko imenoval tudi strategija ukinitve.

Znižanje sredstev povprečnine bo prikrajšalo prebivalce 1/8

Župan občine Polzela, Jože Kužnik, je v svoji izjavi za javnost zapisal, da bo znižanje sredstev povprečnine na 522 evrov prikrajšalo prebivalce občine Polzela pri njihovih pravicah, saj občina s tem zneskom ne bo zmogla zagotavljati vseh nalog, ki jih država z zakonodajo nalaga lokalnim skupnostim. Gre za več kot 900 tisoč EUR primanjkljaja. Zmanjšanje sredstev občinam s strani države kljub rasti BDP-ja in povečanjem stroškov občin pomeni, da bodo občani prikrajšani pri pravicah, ki so jim bile z zakoni že zagotovljene.

Znižanje virov za investicije pomeni tudi, da občina ne bo mogla zagotavljati rednega investicijskega vzdrževanja objektov in naprav, kar je pomembno za gospodarno ravnanje z javnim premoženjem in ohranjanje njegove vrednosti. Zaradi znižanja povprečnine bo tako potrebno znižati tudi sredstva za socialne in druge prispevke. Pravzaprav je tudi nedopustno, da se vlada z občinami pogaja kot s sindikati. Zapisal je tudi, da bi se bilo vendarle potrebno zavedati, da so občine in vlada na istem bregu.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju 2/1

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije so dne, 10. novembra 2015, podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju.

Celotno pojasnilo najdete tu: ZUPPJS16_-_pojasnilo_P.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) 2/2

S stani Ministrstva za pravosodje smo v pregled prejeli osnutek Zakona o prekrških (ZP_1J). V predlogu zakona se na novo urejajo ali bistveno spreminjajo določeni instituti, ki bodo vplivali na sistemsko izvajanje prekrškovne zakonodaje. Rešitve, zaradi katerih ima predlog ZP-1J v določenem delu sistemsko naravo, so po navedbah ministrstva zlasti naslednje:

 • določitev sistemske podlage za uvedbo administrativnega sankcioniranja pravnih oseb na taksativno določenih področjih, ki jim je skupna stroga regulativna ureditev,
 • določitev (ozko zasnovanih) izjemnih primerov, ko se domet domače prekrškovne pristojnosti širi izven teritorija Republike Slovenije,
 • uvedba nadomestnega zapora kot skrajnega načina izvršitve neplačanih in neizterljivih glob (v znesku vsaj 1.000 EUR),
 • uvedba instituta napovedi zahteve za sodno varstvo zoper odločbe prekrškovnih organov, izdane v hitrem postopku o prekršku,
 • sprememba faze, v kateri se lahko predlaga obročno plačilo globe in stroškov postopka,
 • celovita prenova instituta nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist,
 • sistemska prenova instituta zastaranja pregona za prekršek,
 • prenova instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, in
 • določitev pravne podlage za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za upravljanje z evidencami prekrškovnih organov pri Ministrstvu za pravosodje.

Osnutek zakona se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge nam posredujete najkasneje do ponedeljka 28. decembra 2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – podaljšan rok za pripombe 2/4

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za sprejem pripomb na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki se nahaja v javni razpravi.

Predlog zakona gre v smeri določnejših opredelitev upravljanja, učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona z namenom urejanja odnosov z etažnimi lastniki in poenostavljanja postopkov glede upravljanja večstanovanjskih zgradb.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do torka, 5.1.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 2/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V obravnavi predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS 2/6

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled prejeli predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega cestra RS, ki bi se vzpostavil v primeru nesreče v kateri je prizadeto večje število oseb.

Predlog navodil se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 14.1.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Aplikacije za računovodstvo in finance 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, po posredovanju vprašanja ostalim občinam v zvezi z uporabo aplikacij za računovodstvo in finance (priprava in spremljava izvrševanja proračuna).

Občino članico zanima:

 1. Katere aplikacije trenutno uporabljajte v občini?
 2. Ali ste s temi aplikacijami zadovoljni?
 3. V kolikor razmišljate o zamenjavi aplikacije, za katero aplikacijo se bi odločili?

Vljudno vas naprošamo, da nam odgovore na povpraševanje posredujete najkasneje do torka, 22.12.2015, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

 

DOGODKI SOS

Sodelujte pri posvetu SOU 2016 4/1

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja. Nosilna tema posveta bo Turizem in lokalno podjetništvo. Objavljeni bodo tudi ostali prispevki, ki bodo povezani z delovanjem skupnih občinskih uprav, prednost za predstavitev pa bodo imeli prispevki, ki bodo sledili osnovni temi posveta. Rok za najavo teme je 14. januar 2016. O izboru bodo prijavitelji obveščeni do 3. februarja 2016. Rok za oddajo končnih prispevkov in predstavitve v Power Pointu bo 2. marec 2016. Vsi prispevki bodo objavljeni v e – Zborniku Posveta, o morebitni uvrstitvi v program posveta bodo posamezni avtorji obveščeni do 10. marca 2016.

V kolikor želite sodelovati s prispevkom vas prosimo, da v najavi teme navedete ime in priimek, naziv, elektronski naslov, kontaktno telefonsko številko, organizacijo zaposlitve in delovno mesto, naslov in povzetek prispevka v obsegu 150-300 besed. Vsak avtor lahko kot prvi ali edini avtor prijavi le en prispevek. Prosimo vas, da vašo prijavo pošljete na elektronski naslov franci.zohar@gov.si z zadevo “Posvet SOU 2016”.

Navodila za pripravo prispevka

DOGODKI DRUGIH

25-26.1.2016/ Zagon Strategije EU za Alpsko regijo 5/2

Slovenija bo gostila konferenco ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo, ki bo potekala 25. in 26. januarja 2016 na Brdu pri Kranju. Dogodek pomeni konkreten korak k implementaciji strategije in je namenjen najširšemu krogu zainteresiranih deležnikov. Pričakujemo udeležbo več kot 500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih. Na tej povezavi dobite več informacij in se lahko prijavite.

Osnutek programa ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 5/3

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/4

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/5

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

SEJA VLADE RS

67. seja Vlade RS 6/1

Izboljševanje gospodarskih razmer

Vlada RS se je seznanila s Pregledom uresničevanja Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015, ki so ga pripravili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj. Na uradu ugotavljajo, da po pripravi Jesenske napovedi ni prišlo do sprememb, ki bi pomembneje vplivale na pričakovanja za letošnje in prihodnje leto. Ohranjajo se torej pričakovanja o nadaljevanju okrevanja gospodarstva. BDP naj bi se tako letos povečal 2,7 %, v prihodnjem letu pa nekoliko manj (za 2,3 %). Izboljševanje razmer se bo v tem obdobju nadaljevalo tudi na trgu dela. Ključna tveganja glede gospodarskih razmer v letu 2016 ostajajo povezana z mednarodnim in domačim okoljem. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč

Vlada RS je na redni seji sprejela mnenje k Predlogu zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložil v obravnavo poslanec Jani Möderndorfer. Vlada meni, da predlagana ureditev ni primerna in je ne podpira, svoje mnenje pa bo posredovala tudi Državnemu zboru Republike Slovenije.

Predlagani zakon bistveno spreminja sedanjo pravno ureditev tega področja, saj obstoječi zakon ne ločuje pogrebne in pokopališke dejavnosti, temveč ju ureja enovito. Hkrati predlog zakona loči med pogrebnimi storitvami, ki so predmet obvezne gospodarske javne službe v pristojnosti občin ter pogrebnimi storitvami, ki se opravljajo na prostem trgu. Kot tržne pogrebne storitve se štejejo upepelitev umrlega, balzamiranje, prevoz umrlega, če ne gre za prvi prevoz in pogrebna slovesnost, ki presega minimalni obseg. Upravljanje s pokopališči ostaja obvezna gospodarska javna služba v pristojnosti občin. Predlog zakona nalaga občinam, da na svojem območju zagotovijo izvajanje gospodarske javne službe, ki obsega tako izvajanje določenih vrst pogrebnih storitev kot tudi upravljanje pokopališč. ( Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Vlada RS je izdala Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. V uredbi se združujejo trije dosedanji predpisi, ki urejajo zahteve na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

Poglavitni cilj predlagane rešitve je poenostavitev zakonodaje ter odprava morebitnih podvojenih ali celo neusklajenih zahtev dosedanjih predpisov. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Uredba se je uskladila z novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Uskladi se izrazoslovje, hkrati se besedilo posameznih členov zaradi odprave morebitnih nejasnosti v praksi spremeni tako, da so določbe jasne in nedvoumne. S spremembami in dopolnitvami se nekatere veljavne zahteve iz dosedanje Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in nekatere veljavne zahteve iz dosedanje Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav vključijo v to uredbo.( Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Vlada RS je sprejela dopolnitev Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva.

Uredba o sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za:

 • zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja,
 • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni ter
 • zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.

(Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi trenutno veljavne Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se v letu 2016 na stanje 1. januarja 2016 preverjajo podrobnejši kriteriji, na podlagi katerih se izvedejo nove uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačne razrede, ki bi veljale s 1. marcem 2016. To pomeni, da bi se direktorjem v javnem sektorju plače spremenile (enim zvišale, drugim znižale) 1. marca 2016, torej že pred predvideno odpravo sistemskih pomanjkljivosti veljavne ureditve plač direktorjev. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Uredba se je uskladila z novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, hkrati pa se je besedilo ponekod zapisalo bolj jasno in nedvoumno. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Objavljena javna razpisa s področja sociale in družine 7/1

Ministrstvo je 11. 12. 2015 objavilo dva javna razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016 in Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017.

Pri prvem razpisu gre za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirane vsebine in programi namenjeni preprečevanju nasilja (materinski domovi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, telefonsko svetovanje,..) in preprečevanju zasvojenosti (droge, alkoholizem, motnje  hranjenja, zasvojenost z igrami na srečo, spletom…). Javni razpis je namenjen tudi programom na področju duševnega zdravja, programom za brezdomce, programom za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ter programom, namenjenim otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.

Pri drugem javnem razpisu gre za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči za družine v letu 2016 in 2017. Programi so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin. Z razpisom želimo zmanjšati neenakost pri dostopnosti tovrstnih storitev ter vzpostaviti medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami za zagotavljanje učinkovitejše in hitrejše pomoči. Predmet razpisa so programi svetovanja, pomoči za izboljšanje socialnih veščin in kompetenc, učenja reševanja raznovrstnih problemov pri medosebnih odnosih, pomoči pri izboljšanju družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa tako med vrstniki kot v družini.

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 7/2

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 7/3

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Župani iz treh držav enotni: Istra je ena in ne potrebuje žice 8/1

Župani celotne Istre – njenega slovenskega, hrvaškega in italijanskega dela – so enotni: bodeča žica v Istro ne sodi. Zbrani na mejnem prehodu Dragonja so pooblastili predsednika istrske županije Valterja Flega, da gre do slovenskega predsednika vlade in v njihovem skupnem imenu zahteva, da odstrani bodečo žico iz Istre.

Več kot 15 županov in drugih predstavnikov istrskih lokalnih skupnosti iz treh dežel (Buj, Umaga, Buzeta, Kopra, Izole, Pirana, Grožnjana, Oprtalja, Hrpelj-Kozine, Ankarana, Trsta …) se je 16. decembra sestalo na mejnem prehodu Dragonja, le kakih 100 metrov od bodeče žice, ki sega skoraj do mostu čez Dragonjo.

Župani nočejo, da bi žica ogrozila dobrososedske odnose in gospodarske interese ter škodila ugledu Istre v svetu. S tem, da jih zastopa Valter Flego s hrvaške Istre, želijo župani Miru Cerarju tudi simbolično sporočiti, da je Istra ena, je poudaril piranski župan Peter Bossman.

Vir in več: Primorske novice

 

Vestnik KPK v decembru 8/2

Izšla je nova številka Vestnika KPK. V osrednjem delu boste lahko prebrali nagovor predsednika Komisije za preprečevanje korupcije od mednarodnem dnevu boja proti korupciji. Na ta dan je komisija pripravila tudi okroglo mizo z naslovom »Premoženje občin – stičišče korupcijskih tveganj«, na kateri je predstavila analizo podatkov iz načrtov integritete slovenskih občin, ki jih je komisija primerjala s podatki iz lastne baze obravnavanih primerov v zvezi z občinami. V imenu Skupnosti občin Slovenije se je dogodka udeležil gospod Leo Kremžar, župan občine Miklavž na Dravskem polju.

COP21 – Pariški podnebni sporazum 8/3

20151012PHT97127_originalVeč kot deset dni trajajoča zaključna usklajevanja med voditelji in predstavniki 195 držav in EU v Parizu (COP21) je prinesla podnebni dogovor. Voditelji držav so se po večletnih prizadevanjih uspeli poenotiti o ukrepih, s katerimi bomo omejili rast globalnega segrevanja na pod 2 stopinji Celzija. Pariški sporazum, ki je bil sprejet v pozno popoldanskih urah v soboto, 12. decembra 2015, je sicer sestavljen iz dveh delov: sklepa (19 strani) in dodatka – sporazuma (11 strani).

 

20151008PHT96901_originalNov globalni podnebni sporazum je zmeren v tem, da upošteva prizadevanja in pričakovanja članic EU, dolgoročno in etapno zastavljen (na 5 let se izpolnjevanje zavez pregleda), pošten v tem da vključuje vse pogodbenice sveta, hkrati pa ambiciozen, saj je presegel pričakovanja mnogih. Državam v razvoju ponuja pomoč pri uresničevanju njihovih aktivnosti: s kreditnim sistemom (kratkoročna letna pomoč 100 milijard USD do leta 2020, na podlagi nove analize pa proporcionalno več do leta 2025), prenosom tehnologij in administrativnega znanja … Kaj pa nov globalni podnebni sporazum prinaša Sloveniji? Nove, zelene investicije, nova delovna mesta, bolj zdravo in prijazno okolje, učinkovito rabe obnovljive energije in drugih naravnih virov.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dogajanje na Pariški konferenci in sprejetje komentiralo: “Pariz ni konec poti, Pariz je začetek nove, dolge in zahtevne poti, ki bo okrepila globalne aktivnosti v spopadu s podnebnimi spremembami v kontekstu trajnostnega razvoja. /…/ Pariški sporazum ne posega samo na področje podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, temveč v svojem kompleksnem sporočilu in zavezi povzema tudi temeljna razvojna in ustavna načela vključno s človekovimi pravicami.”

Pariški podnebni sporazum

Vir: MOP, uradna stran Pariške konference, UNFCCC

 

 

 

 

Ženske na vodstvenih položajih spodbujajo poslovanje 8/4

1512B14-women-on-boards-diversity-leadership-gender-MSCI

Na podlagi ameriškega ponudnika indeksnih izračunov MSCI, podjetja z močnim ženskim vodstvom 36 % donosnost kapitala. Študija je zajela 1643 podjetij, ki jih MSCI svetovni indeks pokriva. Podjetja z močnim ženskim vodstvom (podjetje ima vsaj tri članice uprave podjetja, ali žensko direktorico in vsaj eno članico uprave) so imele v obdobju med koncem 2009 in septembrom 2015 v povprečju 10,1 % donosnost kapitala.  Podjetja, kjer ženske niso prisotne na vodstvenem položaju, imajo v enakem obdobju ”le” 7,4 % donosnost kapitala. Prav tako so podjetja z večjo prisotnostjo žensk v upravah/odborih v manjšem številu soočajo s korporativnimi škandali v primerjavi z tistimi, kjer žensk na vodilnih položajih ni.

Izvajalci raziskave konkretne ugotovitve, zakaj je temu tako, niso dali, so pa opozorili na akademske raziskave iz managementa in socialne psihologije ki kažejo, da so skupine z raznoliko sestavo bolj inovativne in dajo boljše odločitve. Podobna študija, ki jo je opravila računovodska firma Grant Thornton, je na primeru podjetij iz Velike Britanije, Združenih držav Amerike in Indije prav tako ugotovila, da so podjetja z vsaj eno žensko članico odbora delovala bolje. V Ameriki so le v okoli 17 % podjetij ženske članice odborov, v Veliki Britaniji pa v okoli 25 %.

151106-women-on-boards-Calalyst-Bloomberg

Kljub temu se stvari premikajo: kanadski premier Justin Trudeau je uspel sestaviti prvi kabinet z enakim številom ženskih in moških funkcionarjev. V Nemčiji bo nov zakon zagotovil, da bo v upravah največjih podjetij moralo sedeti vsaj 30 % žensk do naslednjega leta. Ponekod, nam najbližje v Franciji in na Norveškem, pa so to številko že presegli. Ameriška ”kampanja 2020” pa si je zadala bolj zmeren cilj, namreč, da bo do leta 2020 vsaj 20 % direktorjev ženskega spola.

 

Vir

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.