V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE IG, DOL PRI LJUBLJANI IN MORAVČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

SRE., 23.3.2016Posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji Vabilo s programom in prijavnica

ČET., 24.3.2016 Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest Vabilo, Program, Prijavnica

Osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest do torka, 22. marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (priloga 1 in priloga 2, pojasnilo) do petka, 25.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Skupščina SOS 1/1

V petek, 18. marca 2016, je v Ljubljani potekala redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije.

skupščina 2016Županje in župani občin članic SOS so obravnavali in sprejeli Poslovnik o delu skupščine, Poročilo o delu SOS v letu 2015, Načrt dela SOS za leto 2016 in Kadrovski načrt za leto 2016, obravnavali so tudi poročilo nadzornega odbora SOS ter sprejeli Finančno poročilo SOS za leto 2015 in Finančni načrt SOS za leto 2016.

Kot glavne zgodbe v letu 2015 so bile izpostavljene pogajanja za višino povprečnine, nižanje stroškov za občine, podpisan dogovor o višini povprečnine, tožba SOS in ZOS proti državi, zaradi neizpolnitve dogovora ter poziv županov za odstop ministra Mramorja, katerega je podpisalo 144 županov.

SOS je v preteklem letu organizirala tudi 33 srečanj komisij in delovnih skupin SOS, 14 predsedstev, 1 skupščino, 1 nadzorni odbor ter 3 regijska srečanja. SOS je sodelovala pri obravnavi 42 predlogov Zakonov in vrsti podzakonskih aktov, organizirala 39 delovnih posvetov, izvedla 300 svetovanj in več kot 50 povpraševanj za občine članice, na novo so se konstituirala tudi nova delovna telesa SOS. Predstavniki SOS so bili aktivni tudi pri mednarodnem sodelovanju (Odbor regij, Kongres lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, Nalas, Alpe Jadran). SOS pa je v letu 2015 izvedla tudi 2 javni naročili in sodelovala v projektih CAPE-AB, GREENS, Promocija zdravja na delovnem mestu in OPENN. Prisotnost SOS v medijih se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečala za 62%, prav tako se je povečal obisk na prenovljeni spletni strani SOS za 172 odstotkov.

Pri načrtu dela za leto 2016 je bilo izpostavljeno predvsem ponovno pogajanje za višino povprečnine, ter zakonodajne spremembe, ki se pripravljajo. Za občine bo posebej pomembna priprava Strategije razvoja lokalne samouprave v RS, na podlagi katere bodo pripravljene tudi spremembe Zakona o financiranju občin (ZFO), spreminja pa se tudi Zakon o javnih financah. V letu 2016 bodo posebej aktualni temi tudi IKT tehnologije in energetska sanacija stavb.

Županje in župani pa so potrdili tudi sklep za sprejetje novega znaka Skupnosti občin Slovenije.

Več slik iz skupščine si lahko pogledate v galeriji.

Srečanje županj in županov s predsednikom Odbora regij 1/2

P1020033V petek, 18.3.2016 se je v sklopu svojega obiska v Slovenji predsednik Obdora regij, gospod Markku Markkula, sestal s slovenskimi županjami in župani ter slovensko delegacijo v Odboru regij. Slednji so ga seznanili z aktualnimi vprašanji lokalne samouprave pri nas.

Markku Markkula je v pogovoru z župani opozoril na pomen lokalnih in regionalni organov pri reševanju izzivov, s katerimi se sooča Evropa. Poudaril je zlasti, da spodbude za ustvarjanje novih delovnih mest nastajajo prav v lokalnih okoljih. Po njegovih besedah ne le iz Slovenije, pač pa iz večine Evrope v Odboru regij dobivajo sporočila, da obstaja premočna centralizacija in da potrebujemo “pristop od spodaj navzgor”. Poudaril je tudi pomen avtonomije lokalne samouprave, tako finančne kot vsebinske. Tudi za Slovenijo je med prioritetami za prihodnji razvoj poleg bolj otipljive finančne avtonomije lokalnih organov izpostavil vzpostavitev druge ravni upravljanja, regij oziroma pokrajin. Vzpostavitev te ravni bi bila po njegovem mnenju pomembna ne le z vidika črpanja evropskih sredstev, ampak tudi boljšega sodelovanja in izmenjave praks med različnimi regijami v Evropi.

Predsednik SOS in vodja slovenske delegacije v Odboru regij, dr. Ivan Žagar je izpostavil zlasti, da je večina občin iz nove finančne perspektive praktično odrezana, zato bi morala Vlada RS poiskati znotraj sprejetih dokumentov rešitve ali pa te dokumente spremeniti. Na daljši rok pa bi morali resno razmisliti tudi o regijah oziroma drugi ravni lokalne samouprave. Predsednik SOS je izpostavil še, da je korigirana napoved UMAR o le 1,7 % rasti BDP v letošnjem letu, zagotovo povezana z dejstvom, da je manj investicij v javnem sektorju. Zato so ukrepi za povečanje javnih investicij ključnega pomena za vzdržno finančno situacijo Slovenije.

Predsednik Odbora regij, Markku Markkula je ob zaključku srečanja županom obljubil, da bo zaključke srečanja in najpomembnejša sporočila prenesel tudi predstavnikom državne ravni, predvsem ministrici Smerkolj in ministru Koprivnikarju ter predsedniku Državnega sveta, s katerimi se je sestal v nadaljevanju svojega obiska.

Ponovna seja Komisije za proračun in javne finance pri SOS na temo predloga ZJF 1/3

20160316_101124Komisija za proračun in javne finance se je po predstavitvi predloga zakona o javnih financah v Kranju ponovno sestala dne, 16.3.2016 in predlog zakona še enkrat pregledala ter pripravila tudi nekaj dodatnih stališč in pripomb.

Članice in člani komisije so izrazili upanje, da so predstavnice Ministrstva za finance po predstavitvi predloga zakona v Kranju razumele, da predlagane spremembe tako močno posegajo v obstoječi sistem delovanja, da jih vsaj občine niso sposobne izvajati in se jim v tako kratkem času prilagoditi.

Zato komisija poziva Ministrstvo za finance, da pregleda vse prejete pripombe tudi s strani Skupnosti občin Slovenije in, da pripravi takšne spremembe zakona o javnih financah, ki so nujno potrebne za izvajanje Zakona o fiskalnem pravilu. Naj pa ne posega v določila obstoječega zakona , ki jih v danem trenutku ni potrebno, niti smiselno spreminjati. Na primer na področje celotnega proračunskega upravljanja za občine, saj občine niso sposobne do 1.1.2017 spremeniti svojega celotnega dosedanjega delovanja (spremeniti bi bilo potrebno tudi tehnično podporo, kar pa bi pomenilo tudi dodatne stroške in čas).

Prav tako je komisija ocenila, da so sicer nekatere spremembe potrebne, medtem ko druge ne prinašajo nove vrednosti, ampak bi povzročile le dodatno in nepotrebno birokracijo. Komisija zato predlaga, da se pripombe SOS upoštevajo, da ministrstvo pripravi tudi oceno finančnih posledic za občine ter, da se predlagane spremembe preverijo tudi z vidika, na katero sistemsko zakonodajo bo imel nov sistem javnih financ vpliv in kako.  V luči celostnega vpliva na različne sisteme je potrebno pregledati tudi predlagane (še posebej tiste, ki niso nujne) nove rešitve.20160316_101035

Slovenija, pet zvezdična turistična destinacija 1/4

Med vodami, v slovenski “Mezopotamiji”, kot je svoj kraj v uvodnem pozdravu slikovito predstavil župan Medvod, Nejc Smole, je marca 2016 Skupnost občin Slovenije organizirala delavnico za občine, posvečeno Strategiji razvoja turizma. Skupaj z županom Podčetrtka, Petrom Misjo, ki je predsednik Komisije SOS za turizem od leta 2012, v vlogah odličnega gostitelja in predsedujočega dogodku, več kot 60 zbranim zagotovila dobre pogoje za uspešno delo.

Zbralo se je več županj in županov ter drugih udeleženk in udeležencev iz različnih občin in javnih zavodov, ki na lokalni ravni skrbijo za turizem. Namen delavnice je bil, da bi skupaj ocenili stanje, potrebe in želje te izredno pomembne gospodarske panoge v letu 2016, ko se izteka nacionalna strategija razvoja turizma in s tem oblikovali priporočila z lokalne ravni za prihodnjo strategijo.

K evalvaciji strategije v izteku in uvodnim mislim smo povabili eminentne gostje, Evo Štravs Podlogar, v.d. generalno direktorico Direktorata za turizem in internacionalizacijo na MGRT, Mag. Majo Pak, direktorico Slovenske turistične organizacije, Dr. Majo Uran Maravić, strokovnjakinjo iz akademske sfere in Jano Apih, direktorico Tovarne trajnostnega turizma, Goodplace.

Njihove iztočnice za delo v skupinah so strnjene v naslednjih predstavitvah:

01 Eva Štravs Podlogar, DTI-MGRT

02 Maja Pak, STO

03 Maja Uran Maravić, Turistica

04 Jana Apih, Goodplace

Po uvodnih predstavitvah so se udeleženke in udeleženci razdelili v pet skupin:

 • SV – Slovenija
 • JV – Slovenija
 • JZ – Slovenija
 • SZ – Slovenija in
 • Osrednja – Slovenije

V skupinah so v živahni razpravi identificirali želje, potrebe in težave s katerimi se srečujejo na področju turizma, ter predloge, kako bi v prihodnje lahko te zaviralce razvoja omilili ali odpravili. Skupine so v zaključnem, plenarnem delu o tem poročale. V sodelovanju z dr. Majo Uran Maravić in Jano Apih smo v Sekretariatu SOS pripravili Povzetek delavnice SOS, kot priporočilo pripravljavcem nove strategije razvoja turizma.

Utrinke z dogodka si lahko pogledate v galeriji, na tej povezavi.

Iskrena hvala gostiteljem, Občini Medvode in Zavodu za šport in turizem Medvode za gostoljubje, vabljenim gostjam in moderatorkam, za navdih z uvodnimi predstavitvami ter udeleženkam in udeležencem za vsak košček mozaika, ki nas bo pripeljal do želenega cilja, Slovenije, pet zvezdične destinacije na globalnem turističnem zemljevidu.

Kodeks Etike v občini Radlje ob Dravi 1/5

Občinski svet občine Radlje ob Dravi je sprejel na svoji 4. redni seji OS, dne 19.1.2015, Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Skupnost občin Slovenije je Kodeks občine objavila na spletni strani SOS, kjer si lahko preberete tudi celotno vsebino.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest 2/1

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, ki si ga lahko preberete na tej povezavi. 

Osnutek pravilnika smo vam že posredovali v pregled konec leta 2015. Na podlagi vaših odzivov smo na ministrstvo posredovali tudi pripombe, na katere pa so nam odgovorili v tem dopisu.

S strani Skupnosti občin Slovenije smo poudarjali, da se z osnutkom pravilnika na občine prenaša dodatne naloge, kar pa na MZI zavračajo.

Pozivamo vas, da nam na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe in predloge najkasneje do torka 22. marca. 

Osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (priloga 1 in priloga 2). Prav tako najdete TUKAJ pojasnilo k uredbi.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam vaše komentarje, pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka, 25.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

V javni obravnavi Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka 2/3

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka ter kontrolne kemične analize odpadkov.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja Pravilnik določa:

– način izdelave in obseg ocene odpadka pred odlaganjem na odlagališču v skladu z evropskimi direktivami

– način izdelave in obseg ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov,

– način izvedbe kontrolne kemične analize odpadka in

– podrobnejše pogoje, ki jih mora za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava  izdelovati ocene odpadka ali ocene nevarnega odpadka.

Vaše pripombe lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 30.3.2016.

DOGODKI SOS

23.3. / Posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 3/1

Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in letošnji gostitelj Občina Ljubno vas vabimo na Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo v sredo 23. marca 2016, s pričetkom ob 9.00 uri, v mali dvorani v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji, Foršt 6,  Ljubno ob Savinji.

V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja. Nosilna tema letošnjega posveta je Turizem in lokalno podjetništvo. S posvetom ponujamo občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. Na posvetu bodo svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih občinskih uprav. Vabimo vas, da se predavateljem in udeležencem pridružite v razgovoru in izmenjavi mnenj.

Vabilo s programom in prijavnico

24.3. / Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest 3/2

Vabimo vas na dogodek, Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest, ki bo 24. marca 2016 v Ljubljani.

Predstavili bomo različne evropske instrumente in programe. Izvedeli boste, pri katerem lahko pridobite financiranje glede na vrsto projekta, ki ga želite izvajati, in kam se lahko obrnete po pomoč. Med drugim bomo predstavili tudi nov razpis programa URBACT, ki spodbuja izmenjavo znanja in izkušenj med evropskimi mesti. Tokratni razpis bo osredotočen na uresničevanje strateških dokumentov in akcijskih načrtov v praksi.

V drugem delu bo organiziran posvet, ki je namenjen dialogu med mesti in ministrstvom in s katerim bi radi ugotovili, kaj so glavne potrebe in izzivi slovenskih mest danes. Izhodišča delavnice bodo služila načrtovanju programa delavnic in posvetov, ki jih bomo organizirali v tem in prihodnjem letu.

Dogodek je namenjen mestom in drugim zainteresiranim deležnikom, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem. Pričel se bo ob 10.00 uri in zaključil predvidoma ob 15.00 uri.

Prijazno vabljeni!

Vabilo

Program

Prijavnica

31.3. / Strokovni posvet komunale KOGRA 3/3

Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu sodeluje pri organizaciji strokovnega posveta komunale – KOGRA, ki bo otekal v okviru mednarodnega Pomladnega sejma. Strokovni posvet bo potekal 31. marca 2016 v Gornji Radgoni (dvorana 1) od 9.00 ure dalje. Osrednja tema letošnjega posveta je izgradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Na posvetu bomo osvetlili, kako uspešni in trajnostno usmerjeni smo pri izgradnji komunalne infrastrukture ter kako zagotoviti vzdrževanje in ohranjanje infrastrukture po dostopnih cenah. Predstavljeni bodo izbrani investicijski projekti na področju komunale z vidika načrtovanja, pridobivanja sredstev in izgradnje.

Udeležba na posvetu je brezplačna, prijavite pa se lahko do zasedbe prostih mest na spletni strani www.javne-sluzbe.si ali po e-pošti: seminar@javne-sluzbe.si.

Vabilo

31.3. / Sejem Green – financiranje zelenih projektov v občinah 3/4

Spletni portal EkoGlobal.net v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije organizira ogled sejma Green v Gornji Radgoni. Na letos že  tretjem Mednarodnem sejmu trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga, bodo predstavljena številna podjetja, izdelki, storitve in prakse trajnostnega razvoja, ki so lahko tudi dobre poslovne priložnosti za zelen razvoj vaše občine.

V sklopu sejma bodo potekale tudi predstavitve z zanimivimi gosti:

–           Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu vlade RS: Proizvodnja obnovljivih virov energije v energetskih zadrugah – potencial za razvoj mikro in malih hidroelektrarn v Sloveniji,

–           Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski in tehnologijo: Podporni ukrepi za vzpostavitev poslovnih modelov energetskih zadrug na lokalni ravni,

–           Matjaž Ribaš, Slovenska izvozna in razvojna banka, Možnosti financiranja zelenih projektov v slovenskih občinah,

–           Neven Lisac, družba OVEN – podjetje za obnovljive vire energije, Investicijske možnosti in priložnosti pri izgradnji malih hidroelektrarn

–           Predstavnik Ministrstva za Infrastrukturo: Podporni ukrepi s področja spodbujanja energetske učinkovitosti – investicije v infrastrukturo

Vabimo vas, da se nam  pridružite v Gornji Radgoni, v četrtek, 31.03. 2016, od 11.00 do 13.30 ure v dvorani 3 Pomurskega sejma. Za občine članice SOS sta posvet in ogled sejma brezplačna! Prijave se zbirajo preko: http://ekoglobal.net/organiziran-ogled-sejma-green-v-gornji-radgoni/

Okoli 13.30 se srečanje zaokrožuje s pogostitvijo in druženjem.

Vabilo s programom

5.4./ Ženske v znanosti, gospodarstvu, politiki 3/5

V prostorih ZopennRC SAZU, (dvorana pritličje), Novi trg 2, Ljubljana, bo 5. aprila 2016, s pričetkom ob 10.00 uri potekalo tematsko srečanje Ženske v znanosti, gospodarstvu, politiki, na katerem bomo predstavili tudi projekt OPENN- Osvojiti politično enakost z novimi imeni. Srečanje bo osvetlilo status žensk v raziskovalni dejavnosti z različnih zornih kotov, a iz enotnega izhodišča – enakost spolov.

Na srečanju boste imeli priložnost slišati različne organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s tovrstno tematiko ter spoznati njihovo aktualno delo. Obravnava izbrane tematike želi prispevati k boljšim pogojem ustvarjanja znanosti in prispeva k uravnoteženi vlogi in udeležbi žensk in moških v znanosti in raziskovanju za razvoj in boljše delovanje družbe. Vabilo s programom

logo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

7.4. / Cene komunalnih storitev – Primerjalna analiza kot strokovna podlaga za določanje cen 3/6

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na posvet z naslovom CENE KOMUNALNIH STORITEV – PRIMERJALNA ANALIZA KOT STROKOVNA PODLAGA ZA DOLOČANJE CENki bo potekal v četrtek, 7. aprila 2016 ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih storitev.

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z interesnimi združenji občin izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen projektne naloge je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen. Primerjalna analiza, ki jo izvaja Inštitut za javne službe je zaključena za leto 2013, v teku je analiza za leto 2014. Na posvetu bomo predstavili, kakšne podatke nam nudi primerjalna analiza in kako jih lahko občine uporabijo kot orodje pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih storitev in določanju upravičenih cen storitev.

V priponki sporočila vam posredujemo vabilo in prijavnico na dogodek. Prijave bomo zbirali na naslovu metka.lasic@skupnostobcin.si, do torka, 5. aprila 2016.

Vabilo in prijavnica 

12.4. / Energetska sanacija javnih stavb 3/7

Zaradi velikega interesa občin in drugih deležnikov za energetsko sanacijo javnih stavb in zapolnjenega seminarja 2. marca 2016 smo se v Skupnosti občin Slovenije dogovorili z Ministrstvom za infrastrukturo o ponovitvi seminarja.

Tokrat vas v sodelovanju s Celjskim sejmom d.d. in Mestno občino Celje vabimo, da v svojih delovnih koledarjih zabeležite torek, 12. april 2016, saj bomo v Celju v okviru sejemskega dvojčka Energetika in Terotech-Vzdrževanje organizirali predstavitev in razpravo o priložnostih in pasteh energetske sanacije javnih stavb, s poudarkom na energetskem pogodbeništvu in izzivih, ki jih to prinaša za lokalne skupnosti.

Napovednik dogodka

Direktiva o energetski učinkovitosti vzpostavlja več ukrepov, med katerimi je tudi vzpostavitev vodilne vloge javnega sektorja pri energetski prenovi stavb. Da bi dosegli izjemni varčevalni potencial pri stroških za energijo v objektih, so potrebne investicije in sredstva za njihovo izvedbo. Ker pa javno finančni viri v bližji prihodnosti tega niso sposobni zagotoviti v dovolj veliki meri in je zadolževanje omejeno, je ena od možnih rešitev izvedba projektov preko energetskega pogodbeništva. Prav na tem področju pa imamo tudi v Sloveniji vse več priložnosti ter novega znanja.
Program srečanja je še v pripravi. V začetku aprila vam bomo poslali vabila s programom ter informacijami o prijavi na dogodek. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

14.4. / Seminar »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« 3/8

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar »VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«. Seminar bo potekal v četrtek, 14. aprila 2016,  s pričetkom ob 13.00 uri in zaključkom ob predvidoma 15.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Zaradi postopka registracije v Državnem zboru RS, prosimo ne pozabite na osebni dokument.

Vljudno vabljene vse občine, z zaprosilom po posredovanju vabila tudi NO občine!

 

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 3/9

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

DOGODKI DRUGIH

Vizija Slovenije do 2050 4/1

SVRK vas vabi na dogodke, ki so namenjeni oblikovanju vizije razvoja Slovenije do leta 2050.

Ministrstvo bo organiziralo pet interaktivnih dogodkov po vsej Sloveniji, ki bodo namenjeni pogovoru o tem, kakšno prihodnost si želimo in kaj moramo narediti, da jo bomo skupaj ustvarili. To je ključni korak pri oblikovanju uresničljive dolgoročne strategije razvoja Slovenije. Podrobnejše informacije vam pošiljamo v pripetem vabilu, najdete jih tudi na spletni strani www.slovenija2050.si.

Dogodkov se lahko udeležite:
– v Postojni (Jamski dvorec), v četrtek, 24. marca 2016, 16:00 – 20.00,
– v Velenju (Mladinski center), v sredo, 30. marca 2016, 16:00 – 20.00,
– na Otočcu (Kongresni center), v ponedeljek, 4. aprila 2016, 16:00 – 20.00,
– na Bledu (Hotel Golf), v sredo, 6. aprila 2016, 16:00 – 20.00.

Vabilo.
Prijavite se na dogodke (s klikom na povezavo).

SVRK vljudno naproša tudi, da občine informacijo objavite na svojih spletnih straneh oz. jo razširite preko svojih občinskih komunikacijskih poti, saj so dogodki namenjeni širši javnosti.

24.3./ Posvet »Prenova prostorske in gradbene zakonodaje« 4/2

Ministrstvo za okolje in prostor organizira v četrtek, 24.3.2016, posvet glede prenove prostorske in gradbene zakonodaje, ki je namenjen zainteresiranim povabljenim deležnikom (med drugim strokovnim zbornicam, združenjem občin, inštitutom, ministrstvom in univerzam). Širša javna razprava in zbiranje pripomb k osnutkom novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih se je zaključila, zato bi na tej razpravi želeli osvetliti ključne pripombe, obenem pa razpravljati o možnih rešitvah in smereh usklajevanja osnutkov ter pripravi gradiv za nadaljnjo obravnavo.

Posvet bo potekal v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Vabilo.

Za udeležbo na posvetu se je treba prijaviti na e-naslov: dominika.skantelj@gov.si ali na telefon (0)1/478-7372, najkasneje do 21. 3. 2016, pri čemer je za olajšanje postopka registracije v Državnem zboru RS treba sporočiti ime, priimek in naslov stalnega prebivališča ali medija, ki ga predstavljate.

Vljudno vabljeni!

5.4. in 8.4./LIFE informativni dan 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira delavnico – informativni dan – za potencialne prijavitelje projektov za sofinanciranje iz programa LIFE. Namenjen je vsem, ki programa LIFE še ne poznate, pa bi o programu želeli izvedeti več in ugotoviti ali je to pravi program zanje. Predstavljeni bodo tudi primeri uspešnih projektov.

Udeležba na informativnem dnevu je brezplačna, obvezna prijava najkasneje do 1. 4. 2016
Vabilo in program.

11.4./ Nacionalna konferenca »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva« 4/4

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na Nacionalno konferenco »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva«, ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2016, ob 9. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Skoraj pred natanko enim letom so z nacionalno konferenco vstopili v proces priprave strategije. V tem času je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek strategije, ki bo objavljen v začetku aprila. Na konferenci bo govora prav o njem z željo, da se podajo še dodatni komentarji in pogledi na smer razvoja NVO in prostovoljstva v Sloveniji. Konferenca bo tako služila kot uvod v javno razpravo o osnutku strategije.

Program konference bo objavljen v kratkem. Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 4/5

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 4/6

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 4/7

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 4/8

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

79. in 80. seja Vlade RS 5/1

Prvi osnutek  Nacionalnega reformnega programa

Vlada RS se je seznanila s prvim osnutkom Nacionalnega reformnega programa. Ob tem je sprejela tudi sklep, da bo s tem prvim osnutkom že v prihodnjem tednu, predvidoma v sredo, 16. marca, seznanila Ekonomsko socialni svet. Po razpravi na ESS bo vlada oblikovala drugi osnutek, ki ga bo do 24. marca poslala v Državni zbor. Končno verzijo bo vlada v Bruselj posredovala najkasneje do 15. aprila 2016. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o varstvu okolja 

Vlada RS je sprejela mnenje k zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I).
Državni svet v zahtevi med drugim navaja, da nekatere neustrezne zakonske določbe pomenijo večje tveganje za obremenjevanje okolja, še zlasti ker že sedanja, t.i. strožja zakonodaja ne ščiti dovolj ene od temeljnih ustavnih kategorij, to je zdravja ljudi.
Vlada v sprejetem mnenju navaja, da določbe ZVO-1I ne pomenijo večje tveganje za obremenjevanje okolja. Veljavna slovenska zakonodaja je na področju varstva okolja v celoti usklajena z zakonodajo EU.
Vlada je državnemu zboru predlagala, da ob ponovnem odločanju ZVO-1l sprejme. S tem v zvezi opozarja tudi na možnost stopnjevanja nekaterih postopkov, ki jih zoper Slovenijo vodi Evropska komisija, ti postopki pa so povezani z rešitvami, ki jih ZVO-1I vsebuje. (Vir: Vlada RS, ab)

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj

Vlada RS se je seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj, ki so jo pripravili v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj. Gospodarska aktivnost se bo leta 2016 povečala za 1,7 %, v letih 2017 in 2018 pa za 2,4 % oz. 2,3 %. Izvoz in zasebna potrošnja bosta ključna dejavnika gospodarske rasti, nižja rast letos glede na lani pa bo predvsem posledica nižjih državnih investicij ob prehodu na novo finančno perspektivo črpanja evropskih sredstev. Na trgu dela v uradu pričakujejo nadaljevanje izboljševanja razmer, ob čemer opozarjajo na vedno večji vpliv demografskih dejavnikov. V 2016 se bo rast plač okrepila zaradi sprejetih dogovorov v javnem sektorju, v zasebnem sektorju bo rast plač umirjena zaradi odsotnosti cenovnih pritiskov in težnje po stroškovni učinkovitosti. Po letošnji deflaciji bo v prihodnjih dveh letih rast cen ostala precej nizka. Tveganja ob pripravi Jesenske napovedi so povezana predvsem z mednarodnim okoljem. (Vir: Vlada RS, ab)

Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Z njo je dopolnila omrežje Natura 2000, glede na pomanjkljivosti, ugotovljene na bilateralnem sestanku z Evropsko komisijo v juniju 2014. Vlada je sprejela tudi Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov (pripravljen septembra 2015). V načrtu se ugotavljajo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo ustrezni razvojni ukrepi. (Vir: Vlada RS, ab)

Začrtane konkretne aktivnosti za  izvajanje resolucije o enakih možnostih

Vlada Republike Slovenije je sprejela Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2016 in 2017.

Konec lanskega leta je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2015 – 2020. Periodični načrt za izvajanje Resolucije določa aktivnosti za uresničevanje opredeljenih ukrepov za dosego ciljev. Nosilci ukrepov so opredelili aktivnosti, ki jih bodo izvajali v letih 2016 in 2017, način izvedbe in pričakovani rezultat ter prispevek k doseganju ciljev. V periodičnem načrtu so opredeljena tudi potrebna finančna sredstva za izvedbo aktivnosti, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in sredstev Evropske unije oziroma Norveškega finančnega mehanizma. Aktivnosti za doseganje ciljev in izvajanje ukrepov so načrtovane večinoma kot sestavni del rednega dela in nalog pristojnih ministrstev, zato tudi opredeljena finančna sredstva ne predstavljajo posebnih, dodatnih sredstev. Gre za vključevanje vidika spola in izvedbo posebnih aktivnosti v okviru rednih programov in nalog ministrstev.  (Vir: Vlada RS, ab)

Sprejeta Poslovna politika Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obdobje 2016-2020

Vlada RS je sprejela Poslovno politiko Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obdobje 2016-2020. Poslovna politika navaja strateške usmeritve delovanja Sklada, izvajanje javnih spodbud, vključitev Sklada v kohezijsko politiko v tej finančni perspektivi, financiranje in organizacijsko podporo.

Spodbude Sklada se tudi v obdobju 2016-2020 vsebinsko in finančno navezujejo na izvajanje državne politike regionalnega razvoja in razvoja podeželja, in sicer prek upoštevanja strateških dokumentov tako Evropske komisije kot RS. Sklad v obdobju 2016-2020 predvideva oblikovanje predvidoma 7 različnih programov spodbud z uporabo različnih kombinacij finančnih instrumentov. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih 6/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 2017. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih v letih 2016 in 2017.

Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov – romska naselja in so v tekočem mandatu občinskega sveta v občinski svet izvolile predstavnika romske skupnosti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi oziroma imajo na dan objave razpisa v skladu z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ustanovljeno posebno delovno telo občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti. Predvidena višina sredstev za ta namen je predvidoma 1.000.000,00 EUR v letu 2016 in predvidoma 1.000.000,00 EUR v letu 2017. Razpis je objavljen na tej povezavi. Rok za predložitev vlog je 8.4.2016 do 12. ure. 

 

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 6/2

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Objavljen nov poziv – Zelena shema slovenskega turizma 6/3

Slovenia greenV Zeleno shemo slovenskega turizma je vključenih že 9 destinacij in 7 ponudnikov namestitev. Interes za vključitev v nacionalno shemo je velik, zato so danes, 18. 3. 2016, na Slovenski turistični organizaciji objavljavili nov poziv.
Hkrati z objavo vas STO vabi na predstavitev novega poziva za vključitev destinacij in ponudnikov v Zeleno shemo slovenskega turizma. Predstavitev bo v četrtek, 31. marca 2016 med 9. in 11. uro, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, v Dvorani Plečnik 1 (www.fourpointsljubljanamons.com). Na dogodku bodo s strani Slovenske turistične organizacije in akreditiranega partnerja Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, predstavljene vse pomembne informacije ob objavi novega poziva za vključitev oz. pridobitev znaka Slovenia Green.

Vsebine dogodka:

 • Predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma (pomen nacionalnega programa/certifikacijske sheme).
 • Predstavitev novega poziva za destinacije (e-orodje za zbiranje podatkov, posamezni koraki, obveznosti prijaviteljev).
 • Predstavitev okoljskih znakov Travelife, EU Marjetica, Green Globe, Green Key, TourCert in Bio Hotels (podlaga za pristop ponudnikov k znaku Slovenia Green Accommodation).
 • Predstavitev Konzorcija Slovenia Green (ustanovitev, program dela).

Poziv k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia Green Destination je skupaj s prijavnico dostopen na tej povezavi. Rok za prijavo je 6. 4. 2016.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas zaradi lažje organizacije vljudno prosimo, da jo potrdite po elektronski pošti na ideje@goodplace.si.

Dokumenti:

Prijava za pridobitev znaka Slovenia Green Destination

Poziv k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia Green Destination

I feel SloveniaVabilo ZSST 31 3 2016

Odprt poziv za nove AAA projekte 6/4

AlpeAdriaNa spletni strani Zveze Alpe Jadran (AAA – Alps Adriatic Alliance) je objavljena novica o odprtju poziva.

Upravni odbor AAA bo odobril prvi krog novih projektov na spomladanski seji v Celovcu na 28. aprila 2016. Zato je poziv k oddaji vlog za sofinanciranje odprt od 1. marca do 31. marca 2016.

Do tega datuma morajo biti vse vloge poslane pristojnim koordinacijskim tematskim točkam (TCP). Kontaktni podatki za vse TCP so na voljo >na tej povezavi< in najdete pa jih tudi na obrazcu vloge.

Obrazec vloge za sofinanciranje kot tudi procesna pravila, so objavljena v angleškem jeziku >na tej povezavi<. Smernice za izvajanje s splošnimi merili za ocenjevanje in izbor projektov so tudi dodane na vlogi.

Poziv ima tri sklope:

 1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice, pripravljalni sestanki) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
 2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
 3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran, partnerjev pa je lahko več, tudi iz drugih območij. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker posamezne regije in niso članice AAA.

Grafika članic AAA je objavljena v tem prispevku.

AAA REGULAR MEMBERS 2016 (1)

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 6/6

Cilj poziva je sofinancirati nacionalne ali transnacionalne projekte na področju nediskriminacije in vključevanja Romov v skladu s posebnim ciljem za spodbujanje učinkovitega izvajanja načela prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ter spoštovanja načela prepovedi diskriminacije. S tem pozivom želi Evropska komisija podpreti aktivnosti, ki bodo obravnavale vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalide, starejši / mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Rok za oddajo prijav je 12. 4. 2016 do 12. ure preko sistema PRIAMOS.

RegioStars 2016 - nagrade za inovativne evropske projekte 6/7

Obveščamo vas, da je odprt natečaj za nagrado RegioStars, priznanje za najbolj navdušujoče in inovativne evropske projekte, ki so prejeli podporo iz skladov kohezijske politike.
Letos bo žirija izbrala dobitnike v petih kategorijah, ki med drugim zajemajo krožno gospodarstvo, spodbujanje socialne vključenosti, trajnostni razvoj mest in prvič tudi inovativne primere poenostavljenega in učinkovitega upravljanja skladov, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji. Dobitniki nagrad bodo objavljeni na slavnostni podelitvi 11. oktobra med evropskim tednom regij in mest 2016.
Več informacij o načinu prijave, vključno z vodnikom za prijavitelje, datoteko s prijavnico ter merili upravičenosti in merili za podelitev, je na voljo na tej povezavi. Rok za prijavo se izteče 15. aprila 2016. Projekte prijavijo predstavniki organov upravljanja, lahko tudi vodje projektov s pooblastilom organov upravljanja.

NOVICE DRUGIH

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2016 7/1

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je pripravil Pomladansko napoved gospodarskih gibanj. Pomladanska napoved rasti bruto domačega proizvoda v letu 2016 je 1,7 %, v letu 2017 pa 2,4 %. Na gospodarska gibanja v letu 2016 bodo vplivale predvsem razmeroma umirjena rast tujega povpraševanja, občutno spremenjena dinamika rasti investicij po izteku možnosti črpanja sredstev EU iz prejšnje finančne perspektive in nadaljnja krepitev zasebne potrošnje.

Celotna publikacija. (Vir: UMAR)

22. marec - Svetovni dan voda 7/2

Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) je 22. marec razglasila za Svetovni dan voda, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. Tema svetovnega dneva voda 2016 je »Voda in delovna mesta«. OZN tokrat skupaj z Mednarodno organizacijo za delo (ILO) poudarja pomen pitne vode in hkrati tudi njen pomen pri ustvarjanju možnosti za nove zaposlitve. Voda je osrednjega pomena za človeško preživetje, okolje in gospodarstvo, dostojno delo pa lahko zagotovi dohodek in vodi k širšemu družbenemu in gospodarskemu napredku. Po podatkih OZN je namreč na svetu približno 1,5 milijarde ljudi zaposlenih v dejavnostih, ki so povezane z vodo. Trajnostno upravljanje voda v najširšem pomenu besede, ki zajema varovanje in obnovo ekosistemov, integrirano upravljanje vodnih virov ter razvoj, delovanje in vzdrževanje infrastrukture v povezavi z dostopom do varne, zanesljive in cenovno dostopne dobave vode in primernih sanitarnih storitev, ustvarja spodbudno okolje za dolgoročne zaposlitvene možnosti ter razvoj in rast v različnih gospodarskih panogah. ( Vir: MOP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.