V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM, HOČE, ŠENTJUR, KUNGOTA, RAČE FRAM IN RADLJE OB DRAVI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

Ne spreglejte

Ponedeljek, 21. 9. – Nadaljevanje pogovorov o višini povprečnine 2016/2017

Torek, 22. 9. – Informativni posvet o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov Vabilo in Prijavnica

Sreda, 30. 9. – Posvet ”Javno naročanje: AKTUALNA PRAKSA IN BISTVENE NOVOSTI PREDLOGA ZJN-3” Vabilo in Prijavnica

Četrtek, 8. 10. – Delovni posvet “Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN” Vabilo in Prijavnica

Sreda, 21. 10. – Seminar z delavnico z naslovom »Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre v lokalni skupnosti« Vabilo in Prijavnica

NOVIČKE SOS

V tretjem krogu pogajanj za povprečnino še ni prišlo do zbližanja stališč 1/1

 

Ljubljana, 14.9.2015 – v prostorih Ministrstva za finance je potekal tretji krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Vlada RS še vedno vztraja pri izhodiščnem predlogu, čeprav priznava, da niso upoštevali celotne mase plač zaradi sprostitve napredovanj. Zdaj bi klestili nadstandard, ki ga nudijo nekatere občine. Dr. Žagar, predsednik SOS, izpostavlja: »Država naj z izplačilom primernih in izračunanih sredstev za občine, omogoči ohranitev standarda življenja in storitev v lokalni skupnosti, ki so jih njeni prebivalci vajeni. «

Uvodoma je državna sekretarka na ministrstvu za finance mag. Mateja Vraničar potrdila predvidevanja skupnosti občin, da v sredstva, ki bodo potrebna za izplačilo višjih plač zaradi sprostitve napredovanj predstavniki ministrstva za finance niso vračunali stroškov za zaposlene v javnih zavodih oz. vrtcih, saj niso upoštevali plač, ki so vštete v ceno storitev. Po novih izračunih velja, da bo za maso plač javnih uslužbencev v občinah potrebnih dodatnih 6.500.000 EUR, v primeru delne sprostitve zaposlovanja (za delovna mesta, ki ob odhodu v pokoj niso bila nadomeščena) pa bi za to potrebovali 9.600.000 EUR.

Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo je predstavil učinke Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), kjer je učinek opazen na področju taks in izplačil subvencij, medtem ko je manj učinkov za zaznati na področju neodplačnih služnosti. Poudaril je, da je zakon v veljavi zgolj pol leta ter, da je zaradi tega zakon prinaša le 15 odstotkov učinkov, ki so jih na ministrstvu pričakovali, obenem pa je ministrstvo napovedalo nadaljnje ukrepe za zniževanje stroškov občinam.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar je izpostavil ogorčeno reakcijo županj in županov na nedavni seji Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Povedal je, da je vztrajanje ministrstva na tako nizki številki popolnoma nesprejemljivo, saj bi ponujena višina povprečnine pomenila še nižjo povprečnino kot jo imajo občine celo v tem, najbolj kritičnem letu. Za Skupnost občin Slovenije je po besedah predsednika SOS najnižja povprečnina za to leto lahko 536 EUR na prebivalca občine, ob upoštevanju rasti BDP, dviga plač in ob upoštevanju realnega znižanja stroškov občinam. Podpredsednik SOS, Bojan Kontič je opozoril, da občine prav tako vztrajajo na ohranjanju izplačila presežka nad primerno porabo.

Državna sekretarka je izpostavila, da Vlada RS ostaja pri svoji uvodni ponudbi ter, da bodo povprečnino popravili z zneskom, ki ga bodo pogajali s sindikati, saj je za Vlado izhodišče lahko le 525 EUR na prebivalca, ob upoštevanju prihrankov iz naslova sprememb zakonodaje. Po besedah Vraničarjeve rast BDP ni realna, Vlada pa ne podpira niti izplačila finančne izravnave nad primerno porabo, od omenjenega zneska pa bi država odštela tudi dodatno subvencijo, ki jo občine namenjajo staršem pri ceni vrtca. Teh subvencij je skupaj ca. 25 mio. na letni ravni.

Dr. Ivan Žagar je povedal, da so nekateri predlogi Vlade popolnoma neprimerni, kot nižanje povprečnine za sredstva podeljenih dodatnih subvencij za ceno vrtca, ki jih nekatere občine dodajajo kot nadstandard svojim občankam in občanom. Zagotovo takšna rešitev države ne bi bila v interesu občankam in občanom. Država naj z izplačilom primernih in izračunanih sredstev za občine, omogoči ohranitev standarda življenja in storitev v lokalni skupnosti, ki so jih njeni prebivalci vajeni. Že sedanji zneski povprečnine namreč ne pokrivajo vseh stroškov, ki z zakonodajnimi obveznostmi občinam nastanejo.

Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar je predlagala, da se predstavniki Vlade RS in občin sestanejo ponovno, takrat s konkretnimi izračuni izhodišč ene in druge strani, znotraj katerih bi poskusili poiskati kompromisni predlog. Ponovno pa je izpostavila, da se od obsega primerne porabe, ki jo mora financirati država, morajo odšteti evidentirani nadstandardi, ki jih nudijo občine.

Osnutek okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo 1/2

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016 s prilogo, ki predstavlja program oz. akcijski načrt.Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov, ki jih lahko pošljete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 29. septembra 2015.

Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016 je dokument, s katerim želi Ministrstvo za okolje in prostor z drugimi resorji in deležniki začeti proces povezovanja znanja ter doseganja konsenza glede vizije, da je zeleno gospodarstvo strateška usmeritev države. Drugi del sestavlja akcijski načrt, ki je fleksibilen in kratkoročen. Opredeljuje sklope predlaganih ključnih aktivnosti za leti 2015 in 2016 (podrobnejši popis aktivnosti v tabelah v prilogi), ter predlog prioritet za prve korake. Akcijski načrt se bo tudi v nadaljevanju postavljal za dvoletna obdobja, vmes pa bo potekal proces spremljanja, nadgrajevanja in prilagajanja na obdobje treh mesecev. V akcijskem načrtu boste našli vrsto aktivnosti, ki so tesno povezane z delom in nalogami pa tudi potrebami in željami občin, zato vas vabimo, da jih proučite in dopolnite in predlagate spremembe, dokler je dokument v fazi osnutka.

Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo

Priloga

Nadaljevanje pogovorov o višini povprečnine 2016/2017 1/3

Obveščamo vas, da se bodo predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali s predstavniki Vlade RS na 4. sestanku v zvezi s financiranjem občin v letih 2016 in 2017. Sestanek bo potekal v ponedeljek, 21.9.2015 ob 13.30 uri.

 

Začetek projekta CAPE AB 1/4

Skupnost občin Slovenije je partner v konzorciju novega projekta CAPE-AB, sofinanciranega iz programa Evropa za državljane.

V Gradcu v Avstriji so se sestali partnerji projekta CAPE-AB. Sestanek je potekal od 17. do 18. septembra 2015 in udeležila se ga je tudi predstavnica SOS. Po uspešni izvedbi projekta “CAP-ABC”, je Evropska unija odobrila 140.000 evrov za nadaljnji projekt “CAPE-AB”. Sredstva bodo na voljo za financiranje storitev občinam iz sedmih držav regije Alpe-Jadran-Panonija in iz balkanskega območja. Na delavnicah v vseh partnerskih regijah, bodo predstavljeni primeri sodelovanja občin ter priložnosti črpanja sredstev EU iz programa “Evropa za državljane” ter drugih skladov. Obravnavane bodo teme, ki so nam skupne v Evropi.

Tako kot so v predhodnem projektu “CAP-ABC” bodo tudi v novem potekale delavnice na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji, Bosni, Italiji in na Avstrijskem Štajerskem. Novi partnerji v projektu so iz madžarske županije Železna kaplja. Novost tega projekta bo “mobilna pisarna”, ki bo prišla k zainteresiranim občinam ter pomagala pri prijavi projekta.

IMG_2749Print

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Novela Zakona o gostinstvu 2/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSTINSTVU.

S predlaganimi dopolnitvami zakona želi predlagatelj vzpostaviti pravni temelj za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del uveljavitve projekta enotnega poročanja (e-poročanja) vzpostavil in vodil AJPES. Pravna podlaga za uvedbo oziroma obveznost e-poročanja bo podana z novim Zakonom o prijavi prebivališča.
Predlog tega zakona zato določa podatke, ki se bodo vodili v tem registru in tudi podatke, ki jih bo moral vsebovati predlog za vpis nastanitvenega objekta v register oziroma za izbris iz njega ter vpis sprememb in bodo obvezni za vse nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati bodo podatke iz knjige gostov, ki bo prav tako na novo vzpostavljena z novim Zakonom o prijavi prebivališča in druge podatke za poročanje preko posebne spletne aplikacije posredovali samo na AJPES.

Na AJPES bo tako vzpostavljena enotna kontaktna točka, tako za poslovne subjekte, ki morajo poročati statistične podatke o nastanitvah gostov, kot tudi za ostale uporabnike tovrstnih podatkov. S tem ne bodo razbremenjeni le poslovni subjekti, ampak tudi vsi drugi organi, ki potrebujejo podatke, hkrati pa se bo tudi povečala kakovost zbranih podatkov, poenostavilo in pocenilo poročanje in ne nazadnje, bo tak način poročanja vplival tudi na zmanjšanje sive ekonomije. saj bo zajemanje podatkov doslednejše.

Uveljavitev tega projekta je izjemno pomembna, saj bo tako z administrativnega, kot tudi stroškovnega vidika razbremenila ne le različne prejemnike podatkov, temveč še zlasti poslovne subjekte – gostince, kmete in sobodajalce, ki nudijo gostom nastanitev. Ti morajo zdaj zelo podobne ali ceno enake podatke sporočati najmanj štirim različnim institucijam:

 • Statističnemu uradu Republike Slovenije: Poročevalske enote morajo posredovati podatke skladno z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01),
 • Policiji: v skladu z določili prvega odstavka 10. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradno list RS, št. 9/2001) mora gostinec, sobodajalec ali kmet, posameznika, ki se nastani v nastanitvenem obratu, prijaviti oz. odjaviti pri pristojni policijski postaji v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu;
 • Občinam in Finančni upravi Republike Slovenije: zavezanci, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo mesečno (do 25. dne v mesecu za pretekli mesec), na podlagi 30. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) predložiti poročilo o številu prenočitev in o znesku plačane turistične takse za pretekli mesec.

Tako zastavljeno poročanje je tipično administrativno breme za poslovne subjekte. Na podlagi Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov je bil opravljen izračun administrativnih stroškov oziroma bremen, ki je pokazal, da se s tako zastavljenim poročanjem povzroča nepotrebna administrativna bremena poslovni populaciji na področju turizma v višini 560.000 eurov ter javnemu sektorju v višini 150.000 eurov na letni ravni. Način poročanja je zato smotrno spremeniti tako, tako da bo zadoščalo le enkratno oziroma enotno poročanje.

Vaše pripombe in predloge lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do 30.9.2015.

Predlog Zakona o javnih uslužbencih 2/2

Skupnost občin Slovenije vas je že seznanila v mesecu maju tega leta, da je Ministrstvo za javno upravo pričelo s pripravo prenovljene uslužbenske zakonodaje. Uveljavitev Zakona o javnih uslužbencih sega v leto 2002 in po vseh letih uporabe zakona v praksi, težavah pri njegovem izvajanju, predvsem tudi v kombinaciji z novim plačnim sistemom od leta 2008 dalje, se zato ugotavlja, da je potrebna ponovna proučitev veljavnega sistema javnih uslužbencev ter njegove spremembe oziroma drugačno urejanje.

V skladu z navedenim vas obveščamo, da je MJU danes objavilo predlog Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujte najkasneje do ponedeljka, 12.10.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

22.9. / Informativni posvet o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov 3/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), organizira informativni posvet v zvezi z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD).

Posvet bo potekal v torek, 22. septembra 2015, s pričetkom ob 11.00 uri na naslovu Gregorčičeva 27 (velika dvorana), 1000 Ljubljana.

Udeležba na posvetu je brezplačna!

VABILO in PRIJAVNICA.

Vljudno vas naprošamo, da izpolnjene prijavnice posredujete najkasneje do ponedeljka, 21.9.2015, skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Obveščamo vas tudi, da v kolikor se bo posveta udeležila županja/župan občine, je možen podpis sporazuma tudi na samem dogodku, kjer bodo imeli s strani ministrstva pripravljene anekse. Za veljavno sklenitev sporazuma je potrebna matična številka, davčna številka in žig.

Vljudno vabljeni!

23.9. / Igrifikacija v turizmu – Konferenca o sodobnih praksah za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov 3/2

Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje:

 • predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja pod-cenjenih nepremičnin,
 • pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem, lokalna dediščina, podjetništvo …) ter
 • mreženje z ljudmi in s tem priložnost za preboj slovenskega turizma.

 

KDAJ: sreda, 23. september 2015; med 8:30 in 15:00

KJE: Orehov gaj, Ljubljana, Slovenija

Predstavitvena brošura ”Igrifikacija v turizmu – Sodobne prakse za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov”

GOVORNIKI:

Claus Raasted – človek, ki kupuje grad (NOVO – intervju z glavnim govorcem)

Paul Bulencea – avtor knjige Igrifikacija v turizmu

Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja

Dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine.

KAJ SPLOH JE IGRIFIKACIJA (ang. gamification): globalni trend, ki zakonitosti in metode igre prenaša na drugo področje, sicer nepovezano z igro. Je odličen način spreminjanja zgodb v doživetja in bolj intenzivnega vpletanja ljudi v

INVESTICIJA ZA UDELEŽBO: za člane Skupnosti občin Slovenije 190 € + ddv (redna cena: 290 € + ddv)

 

Priporočamo zgodnjo prijavo, saj je število mest na dogodku omejeno na 40.

Prijavnica – igrifikacija v turizmu 23. 9 . 2015

24.9. / Ustanovna seja Komisije SOS za integracijo romske skupnosti 3/3

Skupnost občin Slovenije vabi članice Komisije SOS za integracijo romske skupnosti na prvo, ustanovno sejo komisije, ki bo potekala v četrtek, 24. septembra 2015, od 11:00 ure naprej, v Sejni sobi D, Občina Krško.

 

Na prvi seji Komisije SOS za integracijo romske skupnosti bomo obravnavali stanje po občinah, pregledali Četrto poročilo Vlade RS o položaju romske skupnosti, govora bo o NPUR 2010 – 2015 in nastajanju novega ter o dobrih praksah, ki v občinah obstajajo ali se izvajajo.

 

Vljudno vabljene/i!

24.9. / Ustanovna seja komisije za varstvo okolja in trajnostni razvoj 3/4

Članice in člane komisije za varstvo okolja in trajnostni razvoj vabimo na ustanovo sejo , ki bo v četrtek, 24. septembra 2015 ob 12.00 uri v Ljubljani.
Za prvo srečanje predlagamo naslednji dnevni red:

1. Predstavitev članic in članov komisije, ter njihovih pričakovanj ter izzivov s katerimi se srečujejo v občinah
2. Hrup na prireditvah
3. Imenovanje predsednice/predsednika in podpredsednice/podpredsednika
4. Razno

 

Nadaljevali bi na skupnem zasedanju z državno sekretarko MOP mag. Tanja Bogataj ter predstavniki ZOS in ZMOS:

5. ob 13.00 – predstavitev Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II) (povezava na gradivo)
6. ob 14.30 uri – Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016 (povezava na gradivo)

27.9. - 29.9. / Strategije preživetja za Evropska mesta in regije 3/5

Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu Inštituta regij Evrope (Institute of the regions of Europe), s sedežem v Salzburgu, k partnerstu pri organizaciji 11. Konference Evropskih mest in regij, ki bo potekala od  27.09.15 do 29.09.15 v Salzburgu, v sodelovanju z mestom Salzburg, kot tudi deželo Salzburško. Osrednja tema bo : „Strategije preživetja za Evropska mesta in regije”

Na konferenci bodo obravnavane aktuale tematike kot so:
•    širitev Evropske unije
•    Inovacijska politika kot temelj za ustvarjanje boljših delovnih mest
•    Kako zagotoviti „Energetski preobrat”?
•    Regionalni turizem: „prava strategija na pravem mestu”
•    „Z lokalnimi živili do večje dodane vrednosti”

Na konferenci bodo  znanstveniki, gospodarstveniki in drugi strokovnjaki ,udeležencem predstavili iztopajoče  in uspešne primere dobrih praks  in sodelovanja na področju  omenjenih tematik.

Udeležba je za predstavnike mest, občin, lokalnih oblasti in študente brezplačna.

Kotizacija za predstavnike podjetij znaša 350 EUR. Pričakujemo več kot 250 udeležencev.
Jezik konference: nemščina (simultano prevajanje v angleščino in srbohrvaščino)

Inštitut regij Evrope (IRE) je bil ustanovljen leta 2004  pod okriljem nekdanjega deželnega glavarja dežele Salzburg Univ. Prof. Dr. Schausbergerja. Ustanovljen je bil z namenom spodbujanja večje intergacije med občinami, regijami ter podjetji iz celotne Evrope ter posledično vzpodbujati pomen regij in občin v evropski politiki ter krepiti njihov ekonomski razvoj.
Inštitut regij Evrope izvaja projekte v podporo regionalizaciji in decentralizaciji ter nudi pomoč pri praktičnih  vprašanjih razvoja in predlogih na področju medsebojnega povezovanja na nacionalni kot tudi mednarodni ravni.
Nadaljnje Inštitut ponuja številne prednosti, kot so vpletenost v trans-evropsko mrežo s poudarkom na vzhodni in jugovzhodni Evropi, kontakt z Evropsko komisijo in Odborom regij Evropske unije kot tudi z ostalimi institucijami v Bruslju, Strasburgu in Luxemburgu.

Program (v angleškem jeziku)

Prijavnica (v angleškem jeziku)

Za več informacij je kontaktna oseba Martina Balažič, martina.balazic@institut-ire.eu.

30.9. / Javno naročanje: AKTUALNA PRAKSA IN BISTVENE NOVOSTI PREDLOGA ZJN-3 3/6

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo javnega naročanja, in sicer s predstavitvijo tistih institutov javnega naročanja, ki lahko pri izvedbi javnega naročila predstavljajo dileme. V zvezi s temi instituti bo na seminarju predstavljena aktualna pravna praksa Državne revizijske komisije, Računskega sodišča in Sodišča EU.

Del seminarja pa bo namenjen predstavitvi bistvenih novosti predloga ZJN-3!

Seminar, na katerem bo predavala specialistka na področju javnih naročil, Milena Basta Trtnik, bo potekal v sredo, 30. septembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Tukaj najdete VABILO S PROGRAMOM in PRIJAVNICO.

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 28. septembra 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

1.10. / Ustanovna seja Komisije SOS za urbani razvoj 3/7

V veliko zadovoljstvo nam je povabiti članice in člane Komisije SOS za urbani razvoj na ustanovo sejo, ki bo v četrtek, 1. oktobra 2015 ob 10.00 uri v veliki sejni dvorani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5 v Ljubljani.

Vabilo s predlogom dnevnega reda

Vljudno vas prosimo, da sporočite vašo prisotnost na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 25. septembra 2015, kamor lahko pošljete tudi morebitne predloge za razširitev dnevnega reda, ali obravnavo pod točko razno.

Vljudno vabljeni!

8.10. / Delovni posvet “Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN” 3/8

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z REALIS d.o.o. organizira delovni posvet na temo posodobitev podatkov NUSZ s podatki iz registra nepremičnin (REN). Namen posveta je občinam približati postopek prehoda na zajemanje podatkov iz registra nepremičnin ter preko tega povečati točnost in uporabnost podatkov za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar pa lahko vpliva tudi na dohodke občin.

Posvet bo potekal v četrtek, 8. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do torka, 6. 10. 2015, na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

VABILO in PRIJAVNICA.

Vljudno vabljeni!

21.10. / Seminar z delavnico Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre 3/9

V Skupnosti občin Slovenije zaradi izjemno pozitivnega odziva udeleženk in udeležencev dogodka meseca maja 2015 ponavljamo seminar s praktično delavnico z naslovom »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI«. Seminar bo izvedel psihoterapevt, mediator, trener mediatorjev ter predavatelj mag. Martin Lisec.  Posvet z delavnico bo potekal 21.10.2015, od 09.30 do 13.30 ure, v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.

Na seminarju bomo z vodilnimi kadri v lokalnih skupnostih ozavestili stopnjo konfliktnosti in se seznanili z nekaterimi komunikacijskimi (mediacijskimi) orodji, ki učinkovito pomagajo pri upravljanju s konfliktnostjo.

Na interaktivni delavnici bomo preko vaj, dela v skupini in ščepca teorije poglobili znanje o:

 • konfliktu,
 • poslušanju,
 • ohranjanju vizije celote,
 • stališčih in interesih,
 • zastavljanju pravih vprašanj.

 Seminar z delavnico je namenjen županjam, županom, podžupanjam, podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodjem občinskih oddelkov in javnih zavodov ter drugim zainteresiranim zaposlenim na vodstvenih delovnih mestih v lokalnih skupnostih.

Vabilo z okvirnim programom

Prijavnica

Vašo udeležbo na dogodku potrdite z izpolnjeno prijavnico najkasneje do vključno petka, 16.10.2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

DOGODKI DRUGIH

16.9. - 22.9. / EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2015 – ”Izbiraj. Spreminjaj. Združuj” 4/1

Akcija od leta 2002 med 16. in 22. septembrom opozarja na več modalnost (uporabo različnih oblik) v mobilnosti in potrebo po spremembi potovalnih navad. Letošnji slogan ”IZBIRAJ. SPREMLJAJ. ZDRUŽUJ.” spodbuja k preudarnejšemu premisleku o izbiri transporta – da ta izbira ne bi bila stvar navade, temveč človekove odločitve za njemu in okolju prijaznejšo prevozno sredstvo. V aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti (ETM) sodelujejo lokalne skupnosti, skozi vse leto tudi številni vrtci, šole, javna in zasebna podjetja ter nevladne organizacije.

Na spletni strani kampanje Potuj raznoliko (Do the right mix) naj bi se neprofitne organizacije lahko prijavile za sofinanciranje svojih projektov in vpisale v evropski zemljevid vseh aktivnosti. V Sloveniji se je trudu za manj obremenjen promet vključila pobuda ”Pripelji srečo v službo”. Urbanistični inštitut RS bo čez dva dni nagradil več trojic sodelavk/sodelavcev za izbiro kolesa kot prevoznega sredstva do delovnega mesta. Stalnica projekta ter hkrati vrh je seveda Dan brez avtomobila. Okvirno 22. septembra (vsaka občina lahko izbere drug datum v okviru ETM) prebivalci sodelujoče občine uživajo v brezplačnem JPP in doživijo mestno središče brez avtomobilov.

Kaj slovenske občine pripravljajo v tem času si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Povezava do možnih aktivnosti za vrtce, osnovne in srednje šole.

18. in 19.9./ EU projekt, moj projekt - dan odprtih vrat 4/2

Kje vse je evropska kohezijska politika pustila sledove v Sloveniji boste lahko odkrivali v petek, 18. in soboto, 19. septembra 2015 po celi Sloveniji. Pod taktiko Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo na območju celotne države predstavljenih 32 različnih projektov, ki se dotikajo vseh sfer življenja. Vsi dogodki pod skupnim imenom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT so brezplačni, namenjeni vsem starostnim skupinam.

22.9. / Brezplačno usposabljanje o ZEJN 4/3

22. septembra 2015 bo v okviru projekta GPP 2020 izvedeno tretje in hkrati zadnje brezplačno usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN.

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice.

Vaše pripombe, mnenja in predloge o tem kaj pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to, ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne) lahko sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še vključijo v program.

22.9./ Brezplačno usposabljanje za zeleno/nizkoogljično javno naročanje 4/4

Tretje in zadnje izmed teh po pod okriljem Umanotere in Ministrstva za javno upravo potekalo v torek, 22. septembra 2015, 9. – 13. ure na Cankarjevi ulici 18 v Ljubljani. Po seminarju je mogoče pristopiti to prevajalcev na individualno konzultacijo.

 

Program

Prijava na usposabljanje, do poteka do zapolnitve mest

Prijava na konzultacijo po predavanju (zahteva se tema pogovora):

 

Za več informacij kontaktirajte info@umanotera.org ali pokličite 041 943 358 (Alenka Burja)

23.9. / Invazivne tujerodne vrste 4/5

Invazivne tujerodne vrste (ITV) so uvrščene med eno od ključnih groženj biotski raznovrstnosti, povzročajo lahko tudi gospodarsko škodo (v kmetijstvu, na infrastrukturi, javnih površinah), nekatere škodujejo zdravju (npr. močno alergena pelinolistna ambrozija, orjaški dežen).  ITV postajajo vse bolj resen problem tudi v Sloveniji, po ocenah ekspertov je pri nas naseljenih že 800 tujerodnih vrst od tega se ocenjuje, da je invazivnih več kot 50 vrst rastlin in 40 vrst živali, njihovo pojavljanje pa narašča, saj  zaradi globalizacije obstaja vedno več poti njihovega vnosa in širjenja.

Z namenom osveščanja o problematiki ITV ter preprečevanja njihovega vnosa in širjenja, bo v mesecu septembru  izveden ciklus delavnic za izvajalce javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalne skupnosti ter občinske komunalne službe na območju  Štajerska-Prekmurje, Gorenjska-osrednjeslovenska regija-Dolenjska ter organizatorje akcij za prostovoljce (NVO in občinske službe, pristojne za četrtne/krajevne skupnosti). Na delavnicah bo izvedena predstavitev najbolj problematičnih tujerodnih invazivnih vrst, njihov negativni  vpliv ter možnost njihovega omejevanja ali celo izkoreninjenja. Predstavljene bodo glavne poti prenosa ITV. Prestavljena bo tudi trenutna zakonodaja s tega področja ter zdravstveni vidik oz. možne posledice z nepravilnim rokovanjem z določenimi invazivnimi vrstami. V okviru delavnice bo izveden tudi terenski ogled nekaterih tujerodnih  invazivnih rastlinskih vrst v naravi. Delavnice bodo potekale v okviru projekta »Izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje«, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor.

V septembru bodo tako izvedene 3 (brezplačne) delavnice:

 

9.9.2015 – DRI Ljubljana – za izvajalce javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalne skupnosti ter občinske komunalne službe na območju  Gorenjska-osrednjeslovenska regija-Dolenjska.

16.9.2015 – VŠVO Velenje – za izvajalce javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalne skupnosti ter občinske komunalne službe na območju  Štajerska-Prekmurje.

23.9.2015 – VŠVO Velenje – za organizatorje akcij za prostovoljce (NVO in občinske službe, pristojne za četrtne/krajevne skupnosti).

 

V kolikor se termin, določen za vaše podjetje/društvo/občino/NVO delavnice ne morete udeležiti, si lahko izberete katerega od preostalih dveh terminov.

 

Na delavnici bi radi predstavili čim več praks odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst (oz. rezultate izvedenih akcij odstranjevanja), zato bomo veseli, če boste te izkušnje delili z nami na delavnici, ali v obliki predavanja ali pa v okviru razprave. Te vaše izkušnje lahko predstavimo tudi mi, če nam zaupate material o izvedenih akcijah.

 

Ta delavnica je, kot je navedeno že zgoraj, namenjena izvajalcem javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalnim skupnostim, občinskim komunalnim službam ter organizatorjem akcij za prostovoljce. Zato bi vas prosili, da nas obvestite, katero podjetje je pri vas odgovorno za vzdrževanje zelenih površin. Prav tako nam bo prišla prav vsaka informacija o organizatorjih akcij za prostovoljce (NVO in občinskih službah, pristojnih za četrtne/krajevne skupnosti). V kolikor menite, da bi bilo potrebno obvestiti še koga, mi prosim posredujte njihov e-mail, da obvestimo še njih.

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na naslov: zdenka.mazej@erico.si

 

OKVIRNI PROGRAM DELAVNICE

10.00 – 10.40          Predstavitev problematike invazivnih tujerodnih vrst (dr. Zdenka Mazej Grudnik)

10.40 – 11.50          Predstavitev najbolj problematičnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (dr. Nives V. Kugonič)

11.50 – 12.05         Odmor

12.05 – 13.05         Pregled možnih metod zatiranja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in priporočila za ravnanje z materialom po zatiranju do končne odstranitve (Melita Šešerko)

13.05 – 13.30         Vprašanja in razprava

13.30 – 15.00         Ogled invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na terenu (dr. Nives V. Kugonič)

23.9. / Delavnica – solarno hlajenje 4/6

Občina Piran vabi, da se udeležite brezplačne delavnice »Naprej z inovacijami – solarno hlajenje«, ki bo izvedena v sklopu evropskega projekta Adriacold in bo potekala v sredo, 23. septembra 2015, v prostorih občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
Vabilo
Program

Kotizacije za udeležbo ni. Prijaviti se je mogoče do petka, 18. septembra 2015 preko e-pošte, na info@envirodual.com, kjer navedete število udeležencev in naziv organizacije.

28.9./ Strokovni posvet "Informacije javnega značaja v službi kvalitete življenja" 4/7

V ponedeljek,  28. septembra 2015,  bo potekal strokovni posvet ob svetovnem dnevu pravice vedeti, ki ga organizira Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije v sodelovanju s Pravno informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC.

Letošnji dogodek bo posvečen dostopu do informacij javnega značaja na tistih področjih, ki pomembno prispevajo k dvigu kvalitete življenja posameznikov (področje javnega zdravja, pitne vode, varstva okolja, varstva potrošnikov) ter vključevanju posameznikov in civilne družbe v procese sprejemanja odločitev organov javnega sektorja na teh področjih.

Vabilo na dogodek ob dnevu pravice vedeti 2015.

Prijave sprejemajo na eletronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, do 25. 9. 2015 oziroma do zasedbe prostih mest.

28. - 30. 9. 2015 / 2. mednarodna konferenca Učečih se mest 4/8

Dve leti po Pekinški deklaraciji o gradnji učečih se mest in Glavnih značilnostih učečih se mest bo med 28. in 30. septembrom 2015 potekala 2. mednarodna konferenca učečih se mest v Mexico City, Mehiki. Tekom te se bo nadgrajevalo idejo ‘gradnje trajnostnih učečih mest’ in prispevalo k uresničevanju UNESCO 2030 agende v izobraževanju. Delo bo potekalo na več nivojih: plenarna zasedanja, vzporedni regionalni in forum županov. Župani, občinski sektorji za izobraževanje, strokovnjaki iz mednarodnih organizacij, nevladne organizacije in korporacije, ki so dejavne na področju vseživljenjskega učenja so prisrčno vabljeni konec septembra v Mexico City.

Več o sami konferenci, registracija in več o konceptu učečih se mest pa tukaj.

29.9. / Nove ideje za stare stavbe – mednarodni posvet 4/9

IPOP v sklopu projekta 7 mest od Baltika do Balkana vabi v torek, 29. septembra 2015 med 15:30 in 19:30 v MC in hostel Ajdovščina na prvi izmed sedmih dogodkov, s katerim želijo prikazati učinkovite in demokratične rešitve za oživljanje mest, ki doprinesejo tako občini kot prebivalcem občine. Zanimive primere oživljanja praznih prostorov bodo predstavili predstavniki nevladnih organizacij Expeditio iz Kotorja, Kitev iz Oberhausna, Ministarstvo prostora iz Beograda, Urban Institute iz Rige, Zelena Istra iz Pule in IPoP iz Ljubljane ter predstavniki občin Ajdovščina, Nikšić in Maribor.

 

MC Ajdovščina - 1

”Številni prazni prostori zaznamujejo marsikatero evropsko mesto. To še posebej velja za srednje velika in manjša mesta, ki se pogosto spopadajo z nazadujočim gospodarstvom in upadanjem prebivalstva. Večkrat ostajajo dlje časa prazni tudi prostori v javni lasti, kar predstavlja za mesta večkratno izgubo.”

 

 

smodnišnica

 

V projektu, ki bo trajal do julija 2017, se bodo na temo povečanja vključenosti prebivalcev v odločanje o upravljanju z javno lastnino in trajnostnem urbanem razvoju in skanja konkretnih rešitev za boljšo uporabo nepremičnin v javni lasti zvrstili še v hrvaški Puli, srbskem Beogradu, Nikšiću v Črni Gori, Oberhausnu v Nemčiji, Liepaji v Latviji ter v Mariboru.

Udeležba na posvetu je brezplačna, potrebno pa se je prijaviti. Prijave se zbirajo do 28. septembra 2015 do 12. ure na spletni povezavi.

Oktober - mesec prostora 4/10

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v septembru.

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

1.10./ Regijski strokovni posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 4/11

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Kulturni dom Krško vas vabijo na regijski strokovni posvet o načrtni kulturno-umetnostni vzgoji v vzgoji in izobraževanju z naslovom “Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan”, ki bo 1. oktobra 2015 v Kulturnem domu Krško, enota grad Rajhenburg.

Prijavite se lahko do 23.9.2015. Kotizacije ni, je pa omejeno število udeležencev.Več informacij najdete v vabilu.

5. 10 / Pametna participacija za pametna mesta 4/12

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z deležniki urbanega razvoja organizira posvet na temo:

Pametna participacija za pametna mesta,

v okviru katerega bodo predstavili izkušnje mestnih občin Slovenije pri pripravi Trajnostnih urbanih strategij TUS.

Cilji posveta, ki predstavlja uvodni dogodek  v Mesec prostora, bo potekal v ponedeljek 5. oktobra 2015 so:
– predstavitev oblikovanja TUS;
– predstaviti prednosti vključevanja javnosti v pripravo TUS;
– predstaviti tehnike in pristope k vključevanju javnosti (od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor);
– predstaviti izkušnje mestnih občin z vključevanjem javnosti v pripravo TUS;

Na dogodek so vabljeni župani in predstavniki mest in občin, predstavniki vlade, podjetij, akademiki, raziskovalci, razvojniki urbanih tehnoloških rešitev in predstavniki civilne družbe, ki lahko spodbudijo urbani razvoj.

Več informacij o dogodku in celoten program je na voljo na spletni strani Pametna participacija za pametna mesta.

Svojo udeležbo na dogodku potrdite TUKAJ.  

CIVITAS FORUM 2015 (Ljubljana, 7 – 9. oktober 2015) 4/13

Ljubljana bo med sredo, 7. oktobrom in petkom, 9. oktobrom gostila najpomembnejšo evropsko konferenco na področju trajnostne mobilnosti v mestih, že trinajsti CIVITAS Forum 2015. Tridnevna konferenca v evropski zeleni prestolnici 2016 nudi priložnost za mreženje med strokovnjaki in zainteresirano javnostjo, bazen novih trendov in praks ter prostor za izmenjavo izkušenj in znanja o trajnostni mobilnosti v urbanih središčih. Pod geslom ”Mesto si delimo” (eng. Sharing the city) bo osrednja tema dogajanja v Kongresnem centru Cankarjevega doma sobivanje in souporaba fizičnega in družbenega mestnega prostora.

 

civ_logo-forum_2015-web-01 - CIVITAS Forum 2015

 

Iniciativa CIVITAS (skovanka besed City, Vitality in Sustainability) je bila ustanovljena leta 2002 z namenom na novo definirati način transporta in ustvariti nove in bolj čiste oblike mobilnosti v mestih. Zainteresirana mesta lahko postanejo del mreže z vključitvijo v katerega od projektov ali vključitvijo v CIVITAS Forum Network ali postanejo člani Nacionalne mreže (npr. CIVINET Slovenija & Hrvaška).

 

Dostop do registracije in programa foruma – klik.

 

7. 10 - 9. 10 / Tretji slovenski podeželjski parlament 4/14

bo potekal v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društva za razvoj slovenskega podeželja in partnerstva Mreže za podeželje in z aktivno vlogo Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.

banner205x168

Dogodek je brezplačen, ker pa je omejeno število udeležencev na delavnico (20), se priporoča čim prejšnja prijava. Le-ta je mogoča do nedelje, 27. septembra 2015.

Okvirni program, teme delavnic in možnost prijave se nahaja na tej povezavi

 

8.10. - 9.10. / Vzpostavitev Županskega geotermalnega kluba 4/15

Na SOS so se obrnili iz Geonardo okoljskih tehnologij v zvezi s priložnostjo za sodelovanje v okviru projekta Geotermalne skupnosti (GEOCOM), ki ga financira EU, v okviru pobude sedmega okvirnega programa (FP7) CONCERTO III. Namen projekta GEOCOM (www.geothermalcommunities.eu) je prikazati najboljše razpoložljive tehnologije za daljinsko ogrevanje z uporabo geotermalne energije v kombinaciji z inovativnimi ukrepi za energetsko učinkovitost na treh demonstracijskih lokacijah na Madžarskem, Slovaškem in v Italiji.

Ena od zaključnih aktivnosti projekta GEOCOM je vzpostaviti “Županski Geotermalni klub (MGC – Mayors’ Geothermal Club)” s ciljem olajšati prihodnje sinergije in sodelovanje med ključnimi deležniki evropskega geotermalnega trga s posebnim poudarkom na občinah z velikimi geotermalnimi potenciali.

MGC bo uradno vzpostavljen 8. oktobra 2015 v okviru otvoritvene konference v Budimpešti na Madžarskem, kjer se bodo sestali predstavniki evropskih občin z geotermalno energijo, ponudniki tehnologije in svetovalci, kakor tudi predstavniki ključnih finančnih institucij, ki v svojih portfeljih vključujejo globoko geotermalno energijo, kot tvorci jedra tega kluba, ki naj bi postal gonilna različnih politik na ravni EU, povezanih z geotermalno energijo v prihodnosti.

Vabimo vas, da obiščite naslednjo stran, kjer lahko najdete podrobne informacije (program, govornike itd), za udeležbo na konferenci in se lahko tudi registrirate na naslednji povezavi https://www.b2match.eu/mayors-geothermal-club.

Udeležba je brezplačna.

Predstavitev pobude Županskega geotermalnega kluba (v angl. jeziku)

Program konference (v angl. jeziku)

GEOTERMALNI POTENCIAL
Temperaturni gradient – Slovenija

12.10 - 18.10 / Evropski teden lokalne demokracije 4/16

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to vseevropsko dogajanje.

14.10. / Management prostora in trajnostni razvoj mest 4/17

V okviru Meseca prostora 2015 Zavod Metro SR in Mednarodna fakulteta za družboslovne in poslovne študije v sodelovanju s partnerji organizira na temo Management prostora in trajnostni razvoj mest strokovni posvet.

Management prostora združuje znanja tako s področja družboslovja, s poudarkom na tehnikah manageriranja, kot s področja tehničnih ved s poudarkom na urejanju prostora in okolja. Na področju prostorskega načrtovanja vključuje različne pristope načrtovanj v prostoru in sicer iz prostorskega, arhitekturnega, okoljskega, ekonomskega in sociološkega vidika. Osredotoča se na berljivost obstoječega stanja, zaznavanja interakcij med posameznimi strukturami, njihovih kvalitet in tudi anomalij. Hkrati zajema širši družbeni vidik in procese, ki spremljajo urbanistično načrtovanje od začetnih idej, priprave strokovnih podlag ter na koncu do pravno veljavnih prostorskih aktov. Na področju družboslovja pa se osredotoča na različne tehnike manageriranja prostora.

Posvet bo potekal v sredo, 14. oktobra 2015 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Mednarodne fakultete za družboslovne in poslovne študije, Mariborska cesta 7, Celje. Vabilo s programom si lahko preberete TUKAJ.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Vašo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 12.10.2015 na naslov info@metro-sr.org ali preko spletnega obrazca.

Vljudno vabljeni!

 

15.10. / Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative 4/18

V organizaciji pisarne Konvencije županov in pisarne iniciative župani ukrepajo se bodo v četrtek, 15. oktobra 2015, v Bruslju sestali predstavniki mest, ki se zavzemajo za večjo energetsko učinkovitost in prilagajanje klimatskim spremembam. Z vzpostavitvijo nove Konvencije županov se želi slediti še bolj ambicioznemu cilju in za 40 % zmanjšati CO2 emisije do 2030. Osnovali bodo stebre za lažje prilagajanje in integracijo zavezi ter razširili svoje delovanje oziroma možnost sodelovanja na lokalne skupnosti širom sveta.

Število mest je omejeno, zato se je potrebno registrirati, kar opravite na spletni strani Konvencije županov.

Konvencija županov je evropska pobuda, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k doseganju in preseganju cilja, da bodo do leta 2020 zmanjšale emisije CO2 za 20%. EU se je pred kratkim zavezala, da bo nov cilj zmanjšanje emisij CO2 za 40% do leta 2030. Podpisnik konvencije se zaveže k rednemu oddajanju poročil o izvajanju svojega akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP). Po uradnih podatkih je 5879 podpisnikov, od tega 31 iz Slovenije.

19.10 / Regije, evropske institucije in odločevalci-brezplačni spletni tečaj Odbora regij 4/19

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi, razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in bilteni.

Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang Petzold – wolfgang.petzold@cor.europa.eu in Pauliina Mäkäräinen Pauliina – makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov – welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov, predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.

Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.

Registracija na spletni tečaj ”Regije, EU institucije in odločevalci”, ki bo potekal v angleškem jeziku, je odprta vse do 19. oktobra 2015.

21.10 - 22.10 / Konferenca EUROPCOM 2015 4/20

Europcom banner01

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15. oktobra. Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

SEJA VLADE

Dopisna seja vlade 5/1

Pomoč Republiki Madžarski pri nastanitvi beguncev

Madžarska se v zadnjih tednih spopada z množičnim prihodom beguncev v državo in ne more več sama zagotavljati nastanitvenih zmogljivosti in oskrbe zanje. Evropska komisija je 11. septembra 2015 ob robu sestanka delovne skupine za civilno zaščito pri Svetu EU pozvala države, sodelujoče v mehanizmu civilne zaščite EU, da v duhu solidarnosti ponudijo pomoč skladno s svojimi zmogljivostmi. Zato je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, da se Republiki Madžarski na podlagi prošnje za pomoč pri nastanitvi beguncev prek mehanizma civilne zaščite EU iz državnih rezerv zaščite in reševanja pošlje 10 šotorov. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada podaljšala rok za prijavo kandidatov za člane Fiskalnega sveta

Vlada je na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu spremenila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Fiskalnega sveta, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 7. 8. 2015 in podaljšala rok za kandidate do vključno 29. septembra 2015. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis programa Mediteran 6/1

V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 bo odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

Nagrada EU za kulturno dediščino Europa Nostra – razpis in zbiranje prijav 6/2

Center Ustvarjalna Evropa za Sloveniji (zadolžena za EU program Ustvarjalna Evropa (2014-2020)) obvešča, da je Europa Nostra objavila poziv zbiranja predlogov za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi. V letu 2016 bodo nagrado podelili 30 projektom znotraj štirih kategorij:

 • konzervatorstvo,
 • raziskave,
 • zasluge posameznikov ali organizacij ter
 • izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.

Sedem od teh bo prejelo naziv Grand Prix zmagovalec in vsak denarno nagrado 10.000 €, podelili pa bodo tudi nagrado po izboru javnosti.

Rok prijave: 1. oktober 2015

Objava razpisa in obrazci za prijavo za Europa Nostra nagrado 2016

Napoved poziva Zveze Alpe Jadran 6/3

Zveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra 2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding 2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:AlpeAdria

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6. oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Razpis: Priznanja Naša Slovenija 6/4

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Gostitelj podelitve priznanj ter srečanja (dosedanjih) nagrajencev, nominirancev ter simpatizerjev / podpornikov gibanja Kultura-natura.si bo že petič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot v programu sejma NARAVA – ZDRAVJE v soboto, 7. novembra 2015. Sam razpis je odprt do 16.10.2015. 

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

LIFE - program za okolje in podnebne ukrepe 6/5

lifeKomisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma za  podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti: 15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj.

Prijave za nagrado Evropske zelene prestolnice in Evropskega zelenega lista 6/6

Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za tekmovanje za ‘Evropsko zeleno prestolnico 2018’ in ‘Evropski zeleni list 2016’. Obe nagradi se podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.

Za naziv ‘Evropska zelena prestolnica 2018’ se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000 prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost osvojiti naziv ‘Evropski zeleni list 2016’ za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 6/7

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 6/8

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije in podjetništvo, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, krepilpovezanost ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 6/9

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Potrjena so nova Urbactova akcijska omrežja! 7/1

Inštitut za politike prostora obvešča, da je URBACT  potrdil 21 novih akcijskih omrežij, ki bodo s skupnimi močmi pripravljala akcijske načrte za posamezna mesta. Omrežja bodo z aktivnostmi začela že v tem mesecu. Izpopolnila bodo projektne prijave, iskala pa bodo tudi dodatne partnerje. Če vas kateri od projektov, ki so bili potrjeni, zanima in bi radi sodelovali kot partner, kontaktirajte predstavnike vodilnih partnerjev. Kratko predstavitev vseh 21 omrežij z informacijami o partnerjih in kontakti najdete tukaj.

 

URBACT_quote_rgb

Vprašalnik o prihodnjih potezah Konvencije županov 7/2

Konvencija županov združuje skoraj 6500 občin podpisnic, ki predstavljajo več kot 200 milijonov prebivalcev. Zavezali so se k zmanjševanju CO2 emisij za 28 % v povprečju (podpisniki konvencije se prostovoljno odločijo koliko nad 20 % se bodo zavezali) in sicer do leta 2020, kar dejansko presega trenutno EU 2020 strategijo. Oktobra 2014 se je EU zavezala k še bolj ambicioznemu cilju: zmanjšati količino emisij za 40 % do leta 2030. Konvencijo podpira Odbor regij (CoR) in v njej vidi ključno iniciativo, ki lahko lajša prehod na nove energente.

V duhu slednjega je pisarna Konvencije županov pripravila vprašalnik, ki bo pomagal pri oblikovanju njenih naslednjih korakov. Služil bo Odboru regij in Evropski komisiji pri osnovanju njihove politike do Konvencije županov. Naslovljen je na vse lokalne on regionalne oblasti, mreže, ki jih zastopajo ter druge zainteresirane.

Vprašalnik bo odprt do 23. septembra 2015. Rezultati raziskave bodo objavljeni v oktobru 2015 v obliki poročila. Vprašalnik vam vzame 8-10 minut časa, je anonimen in ga je mogoče izpolniti v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Vprašalnik v slovenskem jeziku

Dobre prakse nizkoogljičnega delovanja in Katalog zelenih delovnih mest 7/3

Umanotera je v okviru projektov Slovenija znižuje CO2: dobre prakse in Spodbujamo zelena delovna mesta tekom let 2011 in 2014 zbrala več kot 60 primerov slovenskih in tujih dobrih praks. V novem videu, ki si ga lahko ogledate nekoliko nižje, je predstavljenih 20 novo evidentiranih, ki pokrivajo področja: (1) energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije ter energetska prenova stavb, (2) trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelava lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in oskrba z lesnimi gorivi, (3) ekološko kmetovanje, (4) trajnostni razvoj podeželja, trajnostne občine (5) trajnostna mobilnost, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja. Med slednjimi najdemo tudi občinske prakse, ki so nam lahko za vzgled in inspiracijo.

 

Video s predstavitvijo kar 20 nizkoogljičnih dobrih praks, ki se izvajajo na Slovenskem

Video s predstavitvijo kar 20 nizkoogljičnih dobrih praks, ki se izvajajo na Slovenskem

Medtem pa se že nadaljuje evidentiranje dobrih praks, ki jih bo Umanotera predstavila javnosti v tem in prihodnjem letu. V Umanoteri vabijo podjetja, občine in ostale organizacije k sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks.  O svojih ali drugih dobrih praksah jih predlagatelji lahko obvestijo preko spletnega obrazca na info@umanotera.org. V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra praksa?« so na voljo smernice za evidentiranje dobrih praks. Evidentiranje dobrih praks poteka do 30. septembra 2015.

 

Katalog ”Zelena delovna mesta: dobre prakse, Katalog 2014 je izšel v sodelovanju Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj in Urada Vlade RS za komuniciranje. V katalogu kot na spletni strani www.zelenadelovnamesta.si osredotočajo na zelena delovna mesta v kmetijstvu, godno-lesni predelovalni industriji, komunali, trajnostni energetiki, turizmu, socialnem podjetništvu.

Katalog

 

______________

Povzeto po spletni strani Umanotera.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.