PRIHODNJI TEDEN

 

PET., 26.2.2016 – Delovno srečanje “Predlog novega Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu” Vabilo in Prijavnica

 

PREDSEDSTVO SOS

9. Seja Predsedstva SOS 1/1

V torek, 16.2.2016 je v občini Slovenska Bistrica potekala 9. seja Predsedstva SOS, kjer so županje in župani govorili o novi prostorski in gradbeni zakonodaji, predvsem o novostih Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona.

 • Gradbena in prostorska zakonodaja (Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih)

Luka Ivanič iz Službe za sistem okolja in prostora na Ministrstvu za okolje in prostor je posebej predstavil predvsem ključne novosti predloga Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o urejanju prostora (ZUreP), ki se nahajata v javni obravnavi od 20. 11. 2015. Povedal je, da je bilo pri pripravi ZUreP vodilo, da ne povzročijo zastojev na področju priprave OPN-jev, saj ima 130 občin že sprejete nove OPNje, ostale občine pa so v postopkih priprave. Pri pripravi zakona pa je bilo izhodišče ministrstva predvsem, da občine opolnomočijo za izvajanje nalog, saj so pripravljavec prostorskih aktov in da na ravni države naredijo integracijo umeščanja v prostor.

Povedal je, da so opravili tudi primerjalne analize s tujino (Avstrija, Nemčija, Hrvaška), kjer imajo zakonodajo prav tako razpršeno kot je pri nas, med tem ko obstaja pomembna razlika z našim sistemom in sicer imajo organizacijsko urejenost takšno, da organizacije in institucije delujejo v smeri cilja, ki je jasno zastavljen.

Podrobneje je predstavil ključne novosti predlogov zakonov in povedal, da je obravnava zakonodajnega paketa na vladi predvidena junija 2016, obravnava v Državnem zboru pa bi naj prišla na vrsto načeloma jeseni.

Stališča strokovnega delovnega telesa SOS je predstavil Izidor Jerala, predstavnik mestne občine Novo Mesto. Uvodoma je opozoril, da  občine pripravljajo prostorske akte, med tem ko jih izvajajo drugi. Zato bi bilo potrebno, da se na občine prenesejo tudi večje pravice. Kot primer je navedel, da prihaja po izdaji gradbenih dovoljenj zaradi naknadnih sprememb do neskladnih gradenj. Predstavil je bistvene pripombe in predloge SOS – 15. točk, ki bi lahko pomembno izboljšali osnutke rešitev.

Izpostavljeno je bilo nasprotovanje rešitvam, da bi zakon delil dovoljevanje in inšpekcijski nadzor za posamezne vrste posegov v prostor med državo in občine. To velja tudi za t.i. prijavo del iz 6. člena Gradbenega zakona za manj pomembne posege v prostor, ki naj bi jih sprejemala občina. Nesprejemljiva je tudi rešitev, da inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem posegov v prostor, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, izvajajo občinski inšpektorati, ki za takšne postopke niso ustrezno usposobljeni. Poleg tega to pomeni prenos 60% dela iz državne gradbene inšpekcije na občinske inšpekcijske službe, kar je nedopustno.

Po mnenju strokovnega delovnega telesa poglavje o organizaciji občinskih služb neustrezno ureja minimalne pogoje za opravljanje nalog urejanja prostora. Po trenutnem predlogu bi namreč bilo potrebno zaposliti v občinskih upravah tri dodatne osebe z ustrezno strokovno izobrazbo, za kar ni potrebe, v kolikor se za zagotavljanje večje strokovnosti na področju urejanja prostora ohrani predpisana smer izobrazbe ter določi obseg minimalnih strokovnih znanj, delovnih izkušenj in organizacije strokovnih služb pripravljavcev prostorskih aktov in nosilcev urejanja prostora (kar zaposleni izkažejo v okviru sistema izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev).

V zvezi s komunalnim prispevkom je predsedstvo posebej izpostavilo nasprotovanje rešitvi po kateri bi šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja graditelj plačal le-tega. Takšna ureditev bi namreč povzročila le birokratske ovire zaradi odlaganja plačila komunalnega prispevka oz. morebitne zaplete v zvezi z izterjavo plačila.

Z Zakonom o urejanju prostora se bistveno spreminja namen priprave prostorskih aktov. Slednji niso več namenjeni določanju prostorskih pogojev le za gradnjo objektov, to je za izvedbo del z namenom gradnje objekta in spreminjanju namembnosti objektov, ampak tudi določanju prostorskih pogojev za druga dela, ki predstavljajo poseg v fizične strukture na zemeljskem površju in pod njim. Predlagano je bilo, da se pojem »drugih del, ki predstavljajo poseg v fizične strukture na zemeljskem površju in pod njimi« spremeni tako, da se na podlagi Zakona o urejanju prostora lahko s splošnim aktom občine, ki ni prostorski akt po Zakonu o urejanju prostora, določijo pogoji glede stanja in načina rabe fizičnih struktur na zemeljskem površju in pod njim. S tem bi občine pridobile pravno podlago za sprejem pogojev in ukrepov, ki bi vplivali npr. na zunanji izgled in primerno vzdrževanost prostora ali naselja, na primerno rabo drevnine v prostoru (alergene, neavtohtone vrste), usmerjanje oglaševalskih objektov na zasebnih površinah in pričakovani standard vzdrževanja in načina rabe prostorskih ureditev, ki jih ni mogoče zajeti med pogoji za izvedbo del z namenom gradnje objektov.

Prav tako osnutek Zakona o urejanju prostora pomembno povečuje nabor občinskih prostorskih aktov. Ne glede na morebitno utemeljenost nekaterih rešitev, strokovna komisija predlaga, da nabor občinskih prostorskih aktov ostane v okvirih veljavne zakonodaje.  Prostorski akti so od uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju postali prepoznavni širši javnosti, zato ni smiselno koncipirati novih aktov in bistveno spreminjati njihovo vsebino.

Zakon o urejanja prostora odpira tudi rešitve k spremenjenemu vključevanju državnih nosilcev urejanja prostora v postopke urejanja prostora. Zlasti predlagani prostorski svet Vlade RS bi ob ustrezni dopolnitvi določil Zakona o urejanju prostora lahko pomembno spremenil vlogo nosilcev urejanja prostora. Znano je namreč, da nosilci urejanja prostora pogosto utemeljujejo svoje smernice za urejanje prostora v parcialnih odločitvah posameznih resorjev, ki niso usklajene s smernicami drugih nosilcev, niti niso utemeljene v zadnjem stanju strokovnih podlag. Prav tako bi moral zakon dopuščati možnost odstopanja od smernic nosilcev urejanja prostora, če so takšna odstopanja ustrezno strokovno utemeljena.

Na koncu so se prisotni strinjali, da sta gradbena in prostorska zakonodaja nujno potrebni sprememb, kar pa otežuje predvsem dejstvo, da je novi paket zakonodaje ujetnik obstoječe preobširne in prezapletene zakonodaje.

 • Imenovanje predstavnikov SOS v delovno skupino za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS pri MJU

V skladu z dogovorom na skupnem sestanku z Ministrstvom za javno upravo je predsedstvo imenovalo v delovno skupino za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS pri MJU dva člana in sicer dr. Ivana Žagarja, predsednika SOS in Darka Frasa, direktorja občinske uprave MO Maribor.

NOVIČKE SOS

Občine tudi v letu 2016 odprle svoja vrata 2/1

DSC_0842Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu skupaj z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah. Občine so se tudi v letošnjem letu v lepem številu odzvale na pobudo in organizirale srečanja in razpravo z županom/županjo in zaposlenimi v občinski upravi, predstavitve uspešnih projektov, otroški parlament, srečanja z najmlajšimi ali kviz za osnovnošolce o poznavanju občine.

V letošnjem letu so se vključile občine Gornja Radgona, Razkrižje, Črenšovci, Moravske Toplice, Dol pri Ljubljani, Dobrna, Štore, DSC_3705Ravne na Koroškem, Šmarješke Toplice, Medvode, Loška dolina, Vojnik, Radovljica, Prevalje, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Hoče-Slivnica in občina Jesenice, svoje sodelovanje pa so napovedale še občine Ljutomer, Divača in občina Krško, Ljubno, Starše, Slovenske Konjice, Brežice in Šentjur.

Program dogodkov ob dnevu odprtih vrat lahko preberete v medijskem kotičku SOS.

2. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS 2/2

V sredo, 17.2.2016, je v Mestni občini Murska Sobota potekala 2. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS. Članice skupine so obravnavale predlog novega Zakona o javnih financah (ZJF). Osredotočile so se predvsem na 12. poglavje predloga ZJF, ki se nanaša na notranji nadzor javnih financ. Uvodoma so kot pozitivno izpostavile, da je v nasprotju s prvotno predlaganim besedilom zakona, kjer je bil predlog centralizacija notranjerevizijskih služb, v novi verziji ZJF ostal notranji nadzor na občinah oziroma v pristojnosti njihovih notranjerevizijskih služb. Članice pa so tekom razprave podale predvsem vsebinske pripombe na posamezne člene predloga zakona ter opozorile na določena podvajanja v besedilu. Svoja stališča in pomisleke bodo predstavile tudi na delovnem srečanju z Ministrstvom za finance, katero bo namenjeno predvsem razjasnitvi odprtih vprašanj in bo potekalo v petek, 26. februarja 2016 v Mestni občini Kranj.

Primeri dobre prakse trajnostne gradnje 2/3

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vabilo k sodelovanju iz Ministrstva za okolje in prostor.  Na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru Operativnega programa prehoda na zeleno gospodarstvo, kamor sodi tudi trajnosti razvoj, pripravljajo spletno stran namenjeno promoviranju in izobraževanju o trajnostni gradnji. Na več strokovnih posvetih in dogodkih, ki so bili izvedeni po Sloveniji, je bila izražena želja po predstavitvah primerov dobrih praks, kot enega od spodbujevalnih ukrepov.

Namen vzpostavitve spletne strani v okviru Ministrstva za okolje in prostor, je zajeti čim širše področje, ki ga naslavlja trajnostna gradnja. Predstaviti želijo konkretne primere gradenj objektov, ki na celovit in inovativen način dosegajo cilje trajnostne gradnje. Cilje kot so zdravo in kakovostno bivalno okolje, zmanjševanje CO2 izpustov, trajnostna raba naravnih virov, prilagajanje klimatskim spremembam in ohranjanje družbeno-kulturnih vrednot. Vse to in več ob upoštevanju stroškov v življenjski dobi ter spodbujanju lokalnega gospodarstva. Ker želijo pridobiti najširši možni nabor primerov dobrih praks, le te ne omejujejo samo na stavbe, temveč zajemajo vse objekte. Prav tako želijo s primeri dobrih praks zajeti celoten proces gradnje od načrtovanja, kakovostne izvedbe gradnje, vzdrževanja in uporabe objektov ter celo njeno razgradnjo.

Vljudno vas prosimo občine za pomoč pri oblikovanju nabora primerov dobrih praks. Z vašo pomočjo je možno oblikovati bogato vsebino iz katere lahko črpamo vsi. Zaželeni so predlogi, ki na ustrezen način in bolje od večine naslavljajo posamezna področja trajnostne gradnje in izstopajo po:

 • ustreznem umeščanjem v prostor (s posebnim poudarkom ohranjanje ekosistemov, upoštevanje ogroženih območij, dostopnost do javnega prevoza, lokalne oskrbe in družbene infrastrukture, zelene površine, sanacijo degradiranih območij),
 • energetski učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije,
 • trajnostni rabi naravnih virov (lokalna gradiva, krožno gospodarstvo – ponovni uporabi , reciklaža, obnovljivi viri, varčevanje z vodo),
 • ekonomičnosti (stroški upravljanja in vzdrževanja, trajnost),
 • funkcionalnosti (fleksibilnost in možnost prilagajanja na spremenjene potrebe),
 • zdravem in kakovostnem bivalnem okolju (poseben poudarek na uporabi zdravih materialov, kakovosti notranjega zraka, zvočnem in svetlobnem ugodju, zaščiti pred sevanji, dostopnost in raba objekta brez ovir),
 • ohranjanje družbenih in kulturnih vrednot (prepoznavna kakovost arhitekture, kulturna dediščina, varnosti in socialni povezanosti naselja, fair- trade poslovanju),
 • procesni kakovosti (ustrezni sestavi projektne ekipe, pripravi natečaja, dodatnih usposabljanj udeležencev pri gradnji, izobraževanju uporabnikov).

Več informacij v Sekretariatu SOS (sasa.kek@skupnostobcin.si).

Sestanek DS za šport in komunalno infrastrukturo za šport in prosti čas 2/4

V prostorih občine Domžale se je sestala Delovna skupina SOS za šport in komunalno infrastrukturo za šport in prosti čas. Na prvi seji so članice in člani obravnavali osnutek Zakona o šport, ter posredovane pripombe občin na osnutek zakona.

Prisotni na sestanku so se strinjali, da se mora v 3. členu dodati, da občine z letnim programom športa izražajo javni interes. Prav tako so bili prisotni enotni, da športne zveze ne morejo dajati niti soglasja niti mnenja na letne programe športa. Dejstvo, da vsa športna društva niso včlanjenja v športno zvezo in da vse občine nimajo športnih zvez, bi povzročilo več zmede kot koristi.

V nadaljevanju je bilo izpostavljeno težavno financiranje športnih društev, ki imajo velike težave z zamujanjem financiranja dejavnosti s strani občin. Občine namreč pred sprejejtjem proračuna ne morejo financirati športnih društev, kar njihovo delo otežuje. Prisotni tako predlagajo, da bi se omogočil način, da bi se lahko razpisi za financiranje športnih društev objavili pred sprejetjem proračuna (razpis bi točkovno ovrednotil programe, medtem ko bi se v proračunu ovrednotila točka).

Zaradi velikih razlik med občinami na sestanku ni bilo soglasja, ali se podpira možnost, da se športni objekti lahko podelijo v upravljanje športnim društvom.

 

Sestanek z MOP o vrednotenju zemljišč in odlokih NUSZ 2/5

Dne 18.2.2016 sta v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekala sestanka na temo vrednotenja zemljišč v prehodnem obdobju in v zvezi s pripravo odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju.

Na sestanku so predstavniki ministrstva in GURS predstavili časovnico glede sprejema novega Zakona o davku na nepremičnine. Namreč pred sprejemom zakona torej v prehodnem obdobju, je potrebna še vrsta aktivnosti tako na državnem kot občinskem nivoju. Prav tako je potreben sprejem predpisov (kot je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin), ki bodo predstavljali pravno podlago za ustrezno odmero davka na nepremičnine. Za vzpostavitev sistema v celoti je pričakovano sodelovanje občin, ki bi naj posredovale GURS-u podatke o namenski rabi zemljišč. GURS pojasnjuje, da naj bi občine le-to posredovale zgolj enkrat, nato bi te podatke preverja GURS sam. Po besedah državnih predstavnikov naj bi bil nov zakon o davku na nepremičnine sprejet v letu 2020.

Predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, je pri tem izpostavil, da gre za temo, s katero se aktivno ukvarja projektni svet in tudi projektna skupina za pripravo davka na nepremičnine, v katerih so imenovani predstavniki SOS, zato je težko zavzeti stališče v tem trenutku. Pri tem pa je opozoril na stroške, ki bi lahko zaradi tega nastali občinam – potrebno je pripraviti simulacijo stroškov. Prav tako je predlagal, da MOP v najkrajšem možnem času posreduje dopis s terminskim planom, da se lahko tako občine, kot člani SOS projektnega sveta in skupine seznanijo in zavzamejo stališča, katera se bodo zastopala na naslednjem sestanku projektnega sveta (le ta bi naj bil v kratkem tudi sklican).

Predstavniki občin in ministrstva so nato nadaljevali z drugim sestankom v zvezi s pripravo odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju. Namreč kot ste že bili seznanjeni je z Odločbo ustavnega sodišča RS, št. U-I-313/13-86 z dne 21. 2. 2014, ki je razveljavila Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr), je določeno, da se do drugačne zakonske ureditve uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine. S čimer se je občinam onemogočilo spreminjanje odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). 58. člen ZIPSR1617 pa občinam omogoča, da na njegovi podlagi za namene odmere NUSZ sprejmejo nove občinske odloke. Ministrstvo je zavzelo stališče, da morajo občine v skladu s temi določbami za spremembo kakršnega koli določila oziroma elementa občinskega odloka za namere odmere NUSZ, sprejeti nov odlok, s celotno vsebino, razen če pooblastilo za urejanje tematike posameznega določila odloka črpajo (še) iz kakšne druge veljavne pravne podlage. MOP priporoča k pristopu sprejema novih odlokov. Pri tem pa se naj upošteva načelo sorazmernosti (k manjšanju odstopanj pri vrednosti točke NUSZ, enotna ureditev oprostitev plačila NUSZ, primerljiva obdavčitev fizičnih in pravnih subjektov). K novemu sprejemu odlokov pozivajo tudi občine, ki so že spreminjale odloke. Predstavniki občin so izpostavili težavo različnih pravnih mnenj in razlag določil predpisov. Zato so zavzeli stališče, da MOP pripravi dopis s priporočili, ki ga prejmejo tako občine kot projektni svet za pripravo novega Zakona o davku na nepremičnine. Slednji naj poda smernice kam in kako naj lokalne skupnosti sprejemajo odloke. MOP bo tudi ta dopis posredovalo predvidoma v naslednjem tednu.

Občina Tivat išče slovensko občino za sodelovanje 2/6

Občina Tivat si želi vzpostaviti sodelovanje s katero od slovenskih občin in se pobratiti. Primorska občina Tivat s cca 15.000 prebivalci, ki se nahaja v zalivu Boke Kotorske, je bila v preteklosti predvsem industrijsko naselje, v zadnjih letih pa je uspela privabiti velike investitorje, ki gradijo velike infrastrukturne projekte (luksuzne marine, hotele, počitniška naselja, itd.), kar je omogočilo izjemen ekonomski napredek. V Tivtu je tudi mednarodno letališče.

V kolikor bi želeli vzpostaviti sodelovanje in pobratenje, lahko to sporočite v Sekretariat SOS, ali pa se obrnete neposredno na občino Tivat.   Za kontaktne podatke kabineta župana občine Tivat se lahko obrente na Sekretariat SOS (sasa.kek@skupnostobcin.si).

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016 3/1

Ministrstvo za javno upravo je izdalo pojasnilo glede napredovanja v višji plačni razred in naziv, v skladu s 7. členom ZUPPJS15. V skladu z zakonom javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2016, pravico do plače na podlagi napredovanj s 1.12.2016. Več v pojasnilu 

Dopolnjena verzija Osnutka OP ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS 3/4

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo popravljeno in dopolnjeno verzijo Osnutka Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V2).

Rok za oddajo pripomb je podaljšan do četrtka, 3. marca 2016. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture 3/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo – 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in celovita ureditev področja evidentiranja podatkov o gospodarski infrastrukturi v Republiki Sloveniji (ne le o gospodarski javni infrastrukturi); opredelili se bodo postopki, ki bodo zagotavljali redno in enostavno vodenje in vzdrževanje podatkov v katastru gospodarske infrastrukture ter enostaven dostop uporabnikov do teh podatkov ter odpravili praktični problemi, ugotovljeni pri dosedanjem izvajanju evidentiranja podatkov o gospodarski javni infrastrukturi v Republiki Sloveniji.

V predlaganem gradivu so nekatera vprašanja še odprta, saj jih ni mogoče urediti pred dokončno določitvijo vsebine načrtovanega novega Gradbenega zakona v letu 2016.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in predloge posredujete do ponedeljka, 7. marca 2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju 3/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru Vlada predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju.

Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami je tudi sprememba 128. člena ZD v zvezi z ureditvijo omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Omejitev dedovanja, kot je določena v ZD, je od leta 2013 dalje dopolnjena z ureditvijo v 39. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Ne glede na to, da je navedena ureditev določena (zaenkrat) v prehodni določbi Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, predlagatelj ocenjuje, da je primerneje, da ureditev višine posameznih vrst pomoči, do katere se izvede omejitev dedovanja, ostane v zakonu, ki te pomoči ureja.

Poleg navedenega pa je na pobudo skupnosti občin v predlogu zakona predlagano, da se tudi plačilo zapustnikovega pogreba uveljavlja v okviru instituta omejitve dedovanja.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 11.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE OBČIN - ZAKLJUČENO

DOGODKI SOS

11.3. / Delovno srečanje – Predlog novega Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu 5/1

Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Mestno občino Kranj organiziramo delovno srečanje z namenom pogovora o osnutku Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu. 

Delovno srečanje bo potekalo v petek, 11. marca 2016, s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi 15, MO Kranj.

Zaradi prostorskih omejitev je nujna predhodna prijava, zato vas vljudno naprošamo, da izpolnjene prijavnice posredujete na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si do srede, 9.3.2016.

Vabiloprijavnica

Gradivo: Zakon o javnih financah_JO in Zakon o računovodstvu_JO.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. / Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin – PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE 5/2

Skupnost občin Slovenijev sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami organizira seminar Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin, ki bo 2. marca 2016 z začetkom ob 9.00 uri v Ljubljani. Več v vabilu in programu na tej povezavi:

Vabilo sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin

Predviden program seminarja

Seznam prijavljenih

Prejeta pisna vprašanja

PREJETA PISNA VPRAŠANJA, 1.3.2016 (prejeta po objavi navodil)

GRADIVA:

Ostalo gradivo (prosojnice predavateljev) bomo objavili na spletni strani tik pred, ali dan po dogodku. Prav tako odgovore na pisna vprašanja, v kolikor odgovori že ne bodo zajeti v gradivih.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo pričakovana Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb. Več o tem tukaj.

Zaradi velikega števila prijavljenih in zapolnjenih vseh mest v dvorani, prijave niso več možne. Vstop v dvorano bo možen le na podlagi prejete prijavnice, zato smo objavili seznam prijavljenih (brez imen), da lahko vsak preveri. Z MzI smo se že dogovorili o ponovitvi seminarja.

Dodatni termin izvedbe bo 12. aprila 2016, v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno občino Celje. Objavljamo napovednik dogodka. Vabila in prijavnice pošljemo naknadno.

3.3. / Predstavitev Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah 5/3

Predstavitev

Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah


Posvet bo v četrtek, 3. marca 2016,

s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za infrastrukturo organizira posvet za zaposlene na občinah kjer bosta predstavljena Pravilnik o prometni signalizaciji ter Pravilnik o zaporah na cestah.

Na posvetu bosta predavala g. Drago Bregar in mag. Zvonko Zavašnik, ki sta tudi kot odgovorna pripravljala navedena pravilnika.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici oziroma nam jih posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

VABILO-Pravilnika o prometni signalizaciji in zaporah na jvnih cestah

PRIJAVNICA- Pravilnik o prometni signalizaciji in Pravilnik o zaporah na cestah.doc

PROGRAM:

9.45 – 10.00 registracija udeležencev
10.00 – 13.00 PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH

Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

13.00 – 13.30 ODMOR
13.30 – 14.30 PRAVILNIK O ZAPORAH NA JAVNIH CESTAH

Mag. Zvonko Zavasnik Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

15.3. / Delavnica – razvoj slovenskega turizma – MINI SPREMEMBA LOKACIJE 5/4

SPREMEMBA LOKACIJE! Delavnica bo potekala v mali dvorani Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, kjer bo na voljo več prostora, tako v dvorani za delo, kot pred njo za parkiranje.

Skupnost občin Slovenije organizira v torek, 15. marca 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Medvode delavnico, na kateri se bomo posvetili razvoju slovenskega turizma. Letos se izteka Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, katerega vizija je bila zapisana kot: »V letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.« Smo to dosegli, bi lahko več, kako, kaj o tem menijo posamezne občine, mikro-destinacije, kakšne smernice nam rezultati kažejo za prihodnje obdobje, smo vzpostavili partnerstvo za trajnostni razvoj…?

vabilo Komisija za turizem, 15.3.16 – Medvode, s popravkom lokacije

Vabljene prosimo, da svojo prisotnost obvezno sporočite na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si ali po telefonu 02 234 15 00 najkasneje do 9. marca 2015.

 

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 5/5

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

23.3./ Posvet "SOU 2016" 5/6

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

DOGODKI DRUGIH

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 6/1

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 6/2

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 6/3

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 6/4

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

SEJA VLADE

75. seja Vlade RS 7/1

Predlog sprememb Zakona o upravnih taksah

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT). S predlagano novelo ZUT se natančneje urejajo posamezna področja zakona ter njegove priloge – taksne tarife. Zaradi široke uporabljivosti priloge-taksne tarife, se te v celoti nadomeščajo z novo. Spremembe taksne tarife so v pretežni meri nastale zaradi sprememb drugih materialnih predpisov; na zadnjo spremembo ZUT je vplival Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), s katerim je bila dodana tarifna števila 37.a, ki se nanaša na zaračunavanje upravne takse za izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišča.  (Vir: Vlada RS, ab)

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020

Vlada RS je sprejela Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020. Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020 (SOPR 2016–2020) določa ključne usmeritve delovanja in razvoja obrambnega sistema Republike Slovenije v srednjeročnem obdobju. SOPR je podlaga za proračunsko načrtovanje in izdelavo poslovnih načrtov Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske ter zagotavlja zvezo med nacionalnim obrambnim načrtovanjem in obrambnim načrtovanjem v Natu in EU. (Vir: Vlada RS, ab)

Črpanje sredstev kohezijske politike 2014–2020

Vlada RS je sprejela opredelitev do sklepa Komisije za nadzor javnih financ Državnega zbora RS, ki se nanaša na črpanje sredstev kohezijske politike 2014–2020, in jo bo posredovala Državnemu zboru RS. Komisija Državnega zbora RS za nadzor javnih financ je 4. junija 2015 na svoji 14. redni seji sprejela sklep, s katerim je pozvala Vlado RS, da glede na zakonske rešitve poveča učinkovitost in zagotovi ustrezno časovno usklajenost črpanja sredstev kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Na sami seji Komisije je Vlada RS že podala informacijo o stanju na področju izvajanja evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020. Vlada namerava ohraniti prakso rednega poročanja o napredku na področju evropske kohezijske politike tudi za obdobje 2014–2020. Sama poročila se do sedaj niso posebej osredotočala na izvajanje evropske kohezijske politike obdobja 2014–2020, razen v delu tako imenovanih 11 okoljskih projektih, ki so zvezno prešli iz obdobja 2007–2013 v obdobje 2014– 2020. Problematika 11 okoljskih projektov je bila v četrtletnih poročilih predstavljena. Sistem izvajanja Operativnega programa v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta je postavljen in se, ko je to potrebno, sproti prilagaja. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja je med drugim resorje pozvala, da naredijo prvo oceno postavljenega sistema. V teku je tudi nova sprememba izvedbenega načrta operativnega programa, ki se pripravlja v skladu z evropskim semestrom priprave proračuna RS. (Vir:Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Najava razpisa AAA 8/1

Obveščamo vas, da bo tudi letos razpis Zveze Alpe Jadran, odprt bo predvidoma 1. marca do 31. marca. Razpis bo od lanskega nekoliko spremenjen.  Nova pravila najdete na tej povezavi (v angleškem jeziku).AAA REGULAR MEMBERS 2016 (1)

Razpis bo imel tri sklope:

 1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
 2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
 3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker so članice posamezne regije in niso vse članice (grafika članic AAA je objavljena ob tem prispevku).

Interreg V-A Slovenija Austrija 8/2

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je razpisala program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru katerega se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. Programsko območje obsega 8 slovenskih regij na ravni NUTS 3, to so: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska, ter 9 avstrijskih regij na ravni NUTS 3, in sicer Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.

1.     specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.

2.     specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.

3.     specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.

1.     Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.

2.     Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

1.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije.

2.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.

Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in iz Avstrije. Največje priporočeno število projektnih partnerjev je 6. Vloga se piše v slo in v nem jeziku. Predvidena višina sredstev je ca. 45 mio eur, višina sofinanciranja pa je 85%. Priporočeno trajanje projekta je 36 mesecev. Prvi rok za oddajo vlog je 12.2.2016. 

Več o tem razpisu lahko najdete tukaj.

 

Interreg V-A Slovenija – Madžarska 8/3

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavilo Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, skozi katerega se lahko sofinancira projekte, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Privlačna regija Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine

 • Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti.

Prednostna os 2: Regija sodelovanja Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

 • Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih odnosih.

Sofinanciranje iz sredstev ESRR znaša največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000,00 EUR za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 2.000.000,00 EUR za prednostno os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2. Skupaj je na razpolago 13.295.015,00 €. Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje v Republiki Sloveniji regiji Pomurje in Podravje, na Madžarskem pa županiji Zala in Vas. Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz obeh držav članic.  Obdobje izvajanja projekta je lahko največ 36 mesecev. Prvi rok za predložitev vlog je 12.2.2016. 

Več lahko preberete tukaj.

Razpis EZD - Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest 8/4

Obveščamo vas, da je odprt razpis programa Evropa za državljane, sklop 2, Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest .

Mrežno povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa je pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks. Pobratenje pa je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je treba zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. Upravičeni prijavitelji so občine in njihova združenja, nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR. Rok prijave je 01.03.2016, trajanje projekta pa je do 24 mesecev. Več in formacij najdete na tej povezavi.

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 8/5

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

 • Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
  • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
   • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
  • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
   • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
 • Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
  • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Pri projektu morata sodelovati vsaj en partner iz Slovenije in vsaj en partner iz Hrvaške. Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR. 

Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov.

Projekti za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) lahko znašajo od  100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR, projekti za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja) pa od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR. Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).

Rok za oddajo vlog je 11.3.2016. 

Več lahko najdete tukaj.

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 8/6

Cilj poziva je sofinancirati nacionalne ali transnacionalne projekte na področju nediskriminacije in vključevanja Romov v skladu s posebnim ciljem za spodbujanje učinkovitega izvajanja načela prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ter spoštovanja načela prepovedi diskriminacije. S tem pozivom želi Evropska komisija podpreti aktivnosti, ki bodo obravnavale vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalide, starejši / mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Rok za oddajo prijav je 12. 4. 2016 do 12. ure preko sistema PRIAMOS.

Mednarodno

Sestanek slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti 9/1

V ponedeljek 15. februarja se je v Ljubljani sestala slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Na sestanku se je delegacija dogovorila o delu v odborih, kot so se dogovorili o udeležbi na plenarnem zasedanju Kongresa v mesecu marcu v Strasbourgu.

Sestanka so se udeležili vsi trije člani delegacije: Bernardka Krnc županja Šmarjeških Toplic, Breda Pečan članica OS Občine Izola in Anton Leskovar župan občine Kidričevo ter nadomestni član Damijan Jaklin župan Velike Polane.

NOVICE DRUGIH

Pojasnilo v zvezi s ponudbo avstrijskega podjetja glede odvoza komunalnih odpadkov 10/1

Ministrstvo za okolje in prostor se je odzvalo na prispevek v časopisu Večer z dne 5.2.2016 z naslovom »Avstrijska cementarna išče odpadke«. Podjetje naj bi v ponudbi izrazilo interes »za odvoz neobdelanih, neprebranih in tudi sortiranih smeti iz črnega zabojnika občanov«, ker »odvažajo smeti RDF 191212, sortirane in nesortirane, odvažajo pa tudi odpadke po isti klasifikaciji, in sicer sortirane in mlete«. Ker so na ministrstvu prejeli informacijo, da so omenjeno ponudbo prejele tudi nekatere druge občine, so izdali pojasnila, ki jih najdete tukaj. 

 

Predstavljeni rezultati izvajanja Programa razvoja podeželja 2007-2013 10/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predstavilo dosežke Programa razvoja podeželja 2007–2013, ki je potekalo na sedežu Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slovenski PRP 2007–2013 je vseboval 19 ukrepov, v okviru katerih je bilo objavljenih kar 107 javnih razpisov. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in nacionalnimi sredstvi smo v programskem obdobju podprli več kot  54.000 kmetijskih gospodarstev iz vseh slovenskih občin. Z vidika črpanja razpoložljivih sredstev je bila Slovenija nadvse uspešna, saj ji je praktično uspelo počrpati vsa sredstva vseh štirih osi in iz naslova Tehnične pomoči.

V programskem obdobju 2007–2013 se je izvajal tudi lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER) v okviru katerega je delovalo 33 lokalnih akcijskih skupin. Skupno je bilo podprtih več kot 1.400 projektov. več si lahko preberete v  Letaku. (Vir: MKGP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.