V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA OPLOTNICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Prvi kongres slovenskih občin o vlogi in položaju občin 1/1

V Podčetrtku se je med 16. in 17 majem zbralo okoli 130 županj in županov, skupaj več kot 180 slušateljev in aktivnih udeležencev, na 1. kongresu slovenskih občin, ki so razpravljali o vlogi in položaju občin, kako uspešne so pri izpolnjevanju svojega poslanstva in kako lahko še izboljšamo učinkovitost lokalnega upravljanja. Kongres je ponudil predavanja o pomenu lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalnem političnem vodenju ter učinkovitem preprečevanju in upravljanju kriznih situacij.

Prisotne na kongresu je nagovoril slovenski predsednik Borut Pahor, da se njegovi uvodni dvomi o številu občin niso uresničili in da so upravičile njihov obstoj. Priporočil je, da se povezovanje občin nadaljuje, pri ustanavljanju regij oziroma pokrajin, ki so bila pomembna tema pogovora tako s predsednikom države kot resornim ministrom, pa naj se gre po sistemu od spodaj navzgor, da se ne bi ponovno ustavljali pri vprašanju, katere in koliko regij ter kje bo glavno mesto regije. Med župani pa je prevladalo mnenje, da si državni politiki ne želijo pokrajin, ker bi izgubili del svojih pristojnosti. Prav tako so pred leti župane izločili iz parlamenta kot poslance ter bi jim tudi omejili število županskih mandatov, kar je zanje nesprejemljivo, predvsem zaradi nepoznavanja nalog, pristojnosti, pomena in delovanja občin s strani poslank in poslancev. So pa župani so izrazili prepričanje, da regije in s tem večjo decentralizacijo potrebujemo, četudi bi verjetno tudi sami tako izgubili del svojih pristojnosti. Opozorili so še na nezadostno financiranje samoupravnih lokalnih skupnosti in na dejstvo, da se počasi ukinjajo kohezijska evropska sredstva, v obstoječi perspektivi pa se je načrtovalo programske dokumente zelo enoznačno, brez upoštevanja dejanskega stanja in potreb lokalnega prebivalstva. Primanjkljaj kohezijskih sredstev pa bo v prihodnje še dodatno okrnil občinske proračune in vplival na BDP države.

Več puščic pa so župani uperili proti vladi Mira Cerarja in ministru za javno upravo Borisa Koprivnikarja, zlasti glede prenizke povprečnine, ki ne omogoča financiranja vseh nalog, ki jih imajo občine, pa tudi glede že omenjenega umanjkanja pokrajin in regij, ki bi bile vmesni člen med državo in občinami. Minister Koprivnikar je ugotavljal, da občine sicer dobro delujejo, a je glede projekta vzpostavitve regij/pokrajin izpostavil, da bi bilo potrebno najprej ugotoviti, kaj bi bil izvor pristojnosti regij, ta razmislek pa napotil na županje in župane. Izpostavil je še prepričanje, da bi bilo potrebno vlogo občin okrepiti in doseči,da so finančno avtonomne.

S svojim nagovorom je polarizirala Vesna Vuk Godina, ki je izpostavila svojo naklonjenost lokalni samoupravi in lokalnemu reševanju zadev ter, da smo v 25 letih samostojnosti z Zahoda prevzeli modele, ki za naše okolje niso primerni, s tem pa dobili državo z vsem ogromnim birokratskim aparatom, ki je reševala le to, da nimamo še več brezposelnih. Izpostavila je še, da birokratska pravila ne ustvarjajo družbe in tudi ne morejo nadomestiti socialnih odnosov. Dr. Simona Kukovič je predstavila ugotovitve svoje analize o lokalnem političnem vodenju in slovenskih županih kot nosilcih sprememb in gonilo razvoja. Predstavila je zbrane empirične podatke ter poudarila, da se lokalno politično vodenje nanaša na osebnostne lastnosti, kot so pogum, vztrajnost ali karizma; včasih pa se nanaša na lastnost položaja, v katerem so združeni moč, oblast in odgovornost. Zato obstajata nekoliko kontrastna pogleda na lokalno politično vodenje: prvi z vidika osebnostnih lastnosti župana in drugi z vidika županske funkcije, ki je že sama po sebi v središču lokalne oblasti in pozornosti. Na tej točki je Dr. Damjana Ponedelek izpostavila pomen učinkovitega preprečevanje in upravljanje kriznih situacij, pomen hitrih reakcij na razne domneve in obtožbe ter predstavila predvsem človeški vidik kriznih situacij z ozirom na škodo, ki jo ob tem lahko utrpi posameznik.

Popoldne je sledil še izjemno živahen pogovor o tem, kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov ter o vsem, kar pesti županje in župane, o njihovih pričakovanjih do njihovih skupnosti/združenj in zahtevah, ki jih imajo do njih in do države. Tako so izrazili močnejšo željo in prepričanje, da bi z enim enotnim združenjem občin v Sloveniji bili uspešnejši pogajalec z državo, tudi na področju zagotavljanja potrebnih sredstev lokalnim skupnostim in v z državo vodili konstruktivnejše dogovore, sprejemali sporazume in zakonodajo, ki bi bila generator lokalnega razvoja, ne pa njen zaviralec. Okrogla miza županov je porodila tudi nekaj pomembnih sklepov, kot je zahteva za ponovno ustanovitev ministrstva/vladne službe za lokalno samoupravo, ustanovitev pokrajin, ponovno obravnavo strategije lokalne samouprave, spremembo ZLS v delu, kjer določa, da vlada lahko sama določi višino povprečnine, zahtevali so dosledno spoštovanje zakonskih določil, tudi glede prepovedi nalaganja novih nalog brez finančnih sredstev. Zahtevali so, da se začne zakonodajni postopek za spremembo zakonodaje, ki ureja nezdružljivost županske in poslanske funkcije ter funkcijami v nadzornih svetih javnih zavodov, podjetij, agencij in skladov. Prav tako so ocenili kot nedopustno, da predstavniki lokalnih skupnosti niso vključeni v pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj EU o finančni perspektivi in zahtevali, da se v program dela vlade vključi določilo, da se predsednik vlade mora vsaj enkrat letno sestati z županjami in župani.

Drugi dan kongresa so predavatelji predstavili aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko, predavatelji s strani lokalnih oblasti pa izpostavili, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih na posameznih področjih rešujejo. Na okroglih mizah so udeleženke in udeleženci dodobra izkoristili priložnost za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč, na osnovi debate okroglih miz, ki so sledile strokovnemu delu pa bodo tudi na posameznih tematskih področjih oblikovani izsledki.

Utrinki z dogodka

Poskus razmejitve med obveznimi in »neobveznimi« nalogami občin 1/2

V četrtek, 19. maja 2017 je bil v na Ministrstvu za javno upravo sestanek v zvezi s predlogom razmejitve med obveznimi in »neobveznimi« nalogami občin v skladu z 11. členom ZFO – 1, kar naj bi bila osnova za pripravo novega Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. S strani Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležila člana delovne skupine za pripravo pravilnika Vlasta Marn (občina Sevnica) in Zvonko Fištravec (občina Miklavž) ter Jasmina Vidmar iz SOS.

Roman Lavtar iz MJU je v uvodu povedal, da je ministrstvo pristopilo k potrebnim korakom za  spremembo pravilnika zaradi odločitve Ustavnega sodišča, ki je v izreku ugotovilo, da je omenjeni pravilnik v neskladju z Ustavo RS. Omenjeni pravilnik je v funkciji opredeljevanja preteklih stroškov, ki se upoštevajo pri izračunu višine povprečnine. Povedal je, da je očitno, da je zakonodajalec v letu 2009, ko je bil pravilnik sprejet imel interes, da se čim več nalog, ki jih občine izvajajo vključi v pravilnik za izračun povprečnine. V tistem času zakonodajalca ni zanimalo ali je neka naloga, ki jo občine opravljajo v skladu z zakon obvezna naloga ali neobvezna. Povedal je, da se je Ustavno sodišče postavilo na jasno stališče, da je takšno »mešanje« nalog oz. upoštevanje teh nalog pri izračunu višine povprečnine neustavno. Povedal je tudi, da je jasno, da je občinam v interesu, da se nič ne spremeni, saj dosedanji način, /tako on/ »umetno« viša znesek višine povprečnine. V kakšnih boljših časih, ko bi se višina povprečnine približala tekočim stroškom občin, bi občine s strani države prejemale finančna sredstva, s katerimi bi pokrivale tako obvezne zakonske naloge, pa tudi naloge, ki niso obvezne in bi jih drugače morale pokrivati iz lastnih sredstev. Glede na to, da smo skupnosti preglednico s predlogi razmejitev obveznih in neobveznih nalog občin prejele nekaj dni pred sestankom, je SOS vztrajala, da moramo svoja predstavnika ustrezno oborožiti za zastopanje vseh občin članic, za kar potrebujemo nekaj časa. Zato je sestanek potekal predvsem v smislu predstavitve predstavnikov ministrstva, kako in zakaj so se odločili, da je neka naloga obvezna in druga ne. Kar je v nadaljevanju sestanka povzročilo obilo jeze in slabe volje. Ob zaključku sestanka je bilo dogovorjeno, da se nov sestanek skliče v začetku junija, ko bodo skupnosti že razpolagale s stališči in mnenji svojih organov.

Predloga Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti posredovana na Državni zbor 1/3

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije določila besedila predlogov Gradbenega zakona (GZ, EVA: 2015-2550-0004), Zakona o urejanju prostora (ZUreP – 2, EVA: 2016-2550-0006) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, EVA:2016-2550-0007).

SOS je z Ministrstvom za okolje in prostor sicer intenzivno sodelovala pri usklajevanju zakonodajnih predlogov, vendar nekateri bistveni predlogi in pripombe SOS v končnih besedilih ZUreP-2 in GZ niso bili upoštevani:

 • nasprotovanje dela občin (z izjemo mestnih občin) rešitvi, da se nadzor nad gradnjami, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, opredeli kot izvirna pristojnost občin,
 • nasprotovanje rešitvi, da se obveznost plačila komunalnega prispevka uzakoni šele ob prijavi začetka gradnje,
 • zahteve občin, da se za gradnje brez gradbenega dovoljenja (enostavni objekti, vzdrževanje objektov) ponovno uzakoni obveznost dovoljevanja,
 • nasprotovanje legalizaciji,
 • predlog za širjenje namenov razlastitve za umeščanje občinskih gospodarskih investicij,
 • predlog za zamejevanje sodnega varstva zoper prostorske akte,
 • glede odmere in zaračunavanja komunalnega prispevka in
 • glede delovanja zemljiških služb.

Na seji vladnega odbora dne 16.5.2017, so člani vladnega odbora za gospodarstvo obravnavali predlog gradbenega zakona in predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki sta bila uvrščena na četrtkovo, 135. sejo Vlade RS. Vlada je besedili predloga Gradbenega zakona in predloga Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti sprejela in predložila Državnemu zboru v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

SOS si bo tudi v nadaljnjem rednem zakonodajnem postopku, v sklopu sej pristojnega odbora Državnega zbora, prizadevala za zastopanje in uveljavitev interesov občin.

Obračun in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje- zamudne obresti 1/4

V mesecu februarju je potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, FURS in Ministrstva za okolje in prostor, katerega osrednja tema je bila problematika subvencioniranja najemnin.

Ker pa se je v letu 2016 zaznala problematiko obračunavanja zamudnih obresti s strani FURS občinam za nepravočasno plačane prispevke v primeru poračuna plačil prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za pretekla obdobja, do katerih pa ne prihaja po krivdi občin, je predstavnica SOS na sestanku opozorila tudi na to. Predstavniki MDDSZEM in FURS so na sestanku pojasnili, da so seznanjeni z nastalo situacijo in jo rešujejo z ZZZS. SOS pa je še dodatno pozvala pristojne (MDDSZEM, MF, FURS in ZZZS) k urgentnem reševanju zadeve (dopis si lahko preberete TUKAJ). Danes smo prejeli prvi odziv na dopis s strani Ministrstva za finance, ki ga najdete TUKAJ. Aktivnosti se bodo nadaljevale do razrešitve nastale situacije.

Delovna skupina za notranjo revizijo pri SOS o posodobitvah Usmeritev za državno notranje revidiranje 1/5

V ponedeljek, 8.5.2017, je v Mestni občini Celje potekala 4. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS. Članice delovne skupine so na sklicani seji obravnavale posodobitve Usmeritev za državno notranje revidiranje (v nadaljevanju: Usmeritve), ki jih je pripravil Urad RS za nadzor proračuna v sodelovanju z delovno skupino za pripravo in posodabljanje strokovnih podlag za državno notranje revidiranje.

V zvezi s predlaganimi spremembami so izpostavile predvsem dve določili. Prva pripomba se je nanašala na spodbujanje nadzornega organa k izvajanju nadzora (pojasnilo k standardoma 1300 in 1312), kjer so članice izpostavile navedbo v Usmeritvah glede skrbi za zagotavljanje kakovosti in sicer, da mora vodja notranje revizije spodbujati nadzorni organ k izvajanju nadzora nad programom zagotavljanja in izboljševanja kakovosti (pojasnilo k standardu 1300) in nad zunanjo presojo, da se zmanjšajo domnevna ali možna navzkrižja interesov (pojasnilo k standardu 1312). Izpostavile so, da je ta zahteva za občine neprimerna, saj so naloge in pristojnosti občinskih nadzornih odborov jasno opredeljene v 32. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki teh nalog ne obsegajo. Predlagale so, da je treba zahteve Usmeritev uskladiti z zakonodajo, hkrati pa mora Urad za nadzor proračuna podati dodatno pojasnilo, kako naj bi se pojem »spodbujati nadzorni organ k izvajanju nadzora« udejanjil na ravni lokalnih skupnosti v praksi.

Druga pripomba, ki so jo izpostavile članice delovne skupine pa se je nanašala na posebne zahteve v primeru vzpostavljanja oz. organiziranja skupnih notranjerevizijskih služb (Stališče UNP), kjer se pri organiziranju skupne notranjerevizijske službe, organizirane za več neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna (več občin), v katero so lahko vključeni tudi posredni proračunski uporabniki občin ustanoviteljic, namreč pojavlja vprašanje glede podpisnika dogovora oz. tripartitne pogodbe. Predlagale so, da se ponovno prouči, kdo je podpisnik takega dogovora. Prav tako so predlagale, da se navedba »vodja« zapiše drugače, saj je od organizacije in odlokov občinske uprave odvisno, kdo bi lahko bil podpisnik takega dogovora.

Skupnost občin Slovenije je pripombe in stališča na predlagane spremembe Usmeritev za državno notranje revidiranje in Stališče Urada RS za nadzor proračuna glede posebnih zahtev v primeru vzpostavljanja oz. organiziranja skupnih notranjerevizijskih služb, ki jih je obravnavala in pripravila Delovna skupina za notranjo revizijo pri SOS posredovala v roku, dne 12.5.2017 tudi na Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna.

Bodo občine še lahko izvajale investicije v ceste? 1/6

GURS je na podlagi odločitev Upravnega sodišča občine v sporočilu dne 23. februarja  2017 obvestil, da ne bo izvajal parcelacije občinskih cest, v kolikor ne bo urejeno lastništvo predlaganih cest, oziroma ne bo priloženega soglasja. Na Skupnosti občin Slovenije smo takšni odločitvi nasprotovali, saj je v Zakonu o cestah navedeno, da parcelacijo predlaga upravljalec ali lastnih zemljišča.

Na podlagi našega nasprotovanja smo bili povabljeni na sestanek dne 16. maja 2017, na katerem so bili prisotni predstavniki GURS, MZI in MOP (prvostopenjski organ v primeru pritožbe na odločitev GURS).

V uvodu so nam pojasnili, da se morajo držati tako odločbe Ustavnega sodišča (ki je odločilo da je lastnina ustavna pravica), kot morajo slediti odločitvam Upravnega sodišča, ki so v posameznih zadevah odločila, da sprejeti odlok ne daje podlage za uporabo 13. in 14. člena Zakona o cestah, saj naj bi se ta člena uporabljala samo v primeru, ko je cesta v lasti občine, niso pa urejene meje. Ker pa je v teh primerih bilo jasno, da cesta poteka po zasebni parceli, je Odlok o kategorizaciji v tem delu neustaven, zato ni podlage za parcelacijo. Predstavniki GURS so opozorili, da je nesmiselno (in v skladu z sodbami Upravnega sodišča nepravilno) izvajati parcelacijo na parcelah, ki niso v lasti občine (saj je MOP dal jasno vedet, da bo vse takšne odločitve razveljavil). Z zgoraj navedenim dopisom je GURS-a želel občine zgolj opozoriti na odločitve MOP-a kot prvostopenjskega organa in Upravnega sodišča. Občinam so želeli prihraniti stroške, saj takšnih elaboratov/zahtev za parcelacijo ne bodo mogli izvesti.

Na sestanku je bilo predstavljeno, da je edina rešitev nov zakon, ki bi občinam omogočil parcelacijo (ki še ne spreminja lastništva, temveč samo določi parcelo, ki jo bo občina pridobila v svojo last – z dogovorom ali postopkom razlastitve). Druga rešitev je pritožba občine na odločitev Upravnega sodišča na Vrhovnem sodišču, ki lahko določi sodno prakso.

Predstavniki državnih institucij so svetovali, da se v takšnih primerih na Upravni enoti vloži zahteva za izdajo Odločbe o pripravljalnih delih in na podlagi te Odločbe se sproži parcelacija. Predstavniki SOS so nato opozorili, da izdaja dodatne Odločbe načrtovano investicijo podraži in dodatno administrativno obremeni, prav tako pa se investicija zavleče oziroma onemogoči.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije smo takšnemu ravnanju nasprotovali in smo večkrat izpostavili posledice, ki jih bodo takšne odločitve prinesle na terenu. Občine nimajo na voljo (po naših ocenah)  1,5-2 milijarde evrov, da bi odkupile vsa zemljišča občinskih cest, ki potekajo po zasebni lasti (v letu 2016 so vsi prihodki občin znašali 1.844.645.561€). Po ocenah je 4.143 km občinskih cest in 9.165 km javnih poti, kjer lastništvo ni urejeno. Posledično bodo:

 • občine prisiljene opustiti vzdrževanje teh delov cest, kar bo za občane in njihovo imelo katastrofalne posledice,
 • občani ne bodo mogli pridobiti gradbenega dovoljenja na parcelah do katerih poteka (sicer kategorizirana cesta), katero lastništvo ni urejeno.

Kljub temu, da na sestanku nismo zagotovili rešitve za občine, se bomo še naprej trudili in iskali možne rešitve. Na SOS-u se zavedamo pomembnosti investicij v cestno infrastrukturo, ki je osnova za razvoj lokalnega področja in za zagotavljanje prometne varnosti.

GreenS partnerji na severu Švedske 1/7

Predstavnika Lokalne energetske agencije za Pomurje in Skupnosti občin Slovenije sta se v Švedskem mestu Lulea 16. in 17. maja 2017 udeležila 5. srečanja partnerjev projekta GreensPodporniki zelenemu javnemu naročanju za inovativne in trajnostne institucionalne spremembe, ki je financiran iz okvirnega programa Evropske Unije Obzorje 2020. Na sestanku so partnerji pregledali stanje na projektu in naloge, ki jih je potrebno še dokončati.

Lokalna energetska agencija za Pomurje kot vodilni partner drugega delovnega sklopa je že uspešno izvedla sklop aktivnosti, katerih skupen cilj je bil v sodelujočih EU državah analizirati obstoječe slabe in dobre prakse na področju zelenih javnih naročil in tako preveriti učinkovitost in neučinkovitost praks. Tako je pod lupo vzeta tudi slovenska Uredba o ZeJN, obstoječa nacionalna podporna struktura, glavne ovire, problemi ter iz teh izkušenj izvirajoče želje in potrebe javnih naročnikov. Izdelki so dostopni na tej povezavi.

Razvit je tudi spletni katalog zelenih ponudnikov in proizvajalcev blaga in storitev. Katalog nastaja kot rezultat raziskave trga, ki se izvaja v zadnjih mesecih s strani konzorcija. Cilj kataloga je, da javnim naročnikom olajšajo postopke predhodne raziskave in priprave dokumentacije za zelena javna naročila. Katalog še ni dokončan, zeleni ponudniki in proizvajalci so vabljeni k sodelovanju z vpisom v spletni katalog.

Projektni partnerji oblikujejo tudi tehnične zbirke podatkov za ZeJN, ki vključujejo tehnične predloge za nabavo zelenih izdelkov / storitev. Predlogi so bili razviti ob upoštevanju potreb javnih organov in specifičnih zahtev vsake partnerske države. Predlogi razpisne dokumentacije so oblikovane tako, da poenostavijo postopek ZeJN vsem javnim organom, predvsem pa podpisnicam Konvencije županov, ki so se v svojih SEAP-ih zavezale, da bodo dosegle nadpovprečne rezultate na energetskem področju. Doslej smo pripravili tehnične zbirke za vozila, računalnike in monitorje ter javno razsvetljavo. Dostopne so na tej povezavi.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Načrt in program namakanja do leta 2023 z OP 2/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo stališča do pripomb, podanih med javno razgrnitvijo predloga Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 ter Okoljskega poročila z dodatkom za načrt in program.

MKGP je pripombe iz javne razgrnitve v veliki meri upoštevalo oziroma do njih zavzelo stališča kot so razvidna iz prilog ter ustrezno spremenilo načrt, program, OP in dodatek.

Dokumente najdete na sledečih povezavah:
Stališča do pripomb št. 007-278/2016/82 z dne 10. 5. 2017 .
Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023, maj 2017.
Okoljsko poročilo, dopolnitve april 2017.
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja, dopolnitve april 2017.

Dodatne morebitne pripombe nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 22.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil dne 8.5.2017 posredovan v medresorsko usklajevanje osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (EVA: 2016-3130-0008). Osnutek predloga najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše odzive na pripravljen osnutek predloga najkasneje do ponedeljka, 22.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah 2/3

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bila posredovana Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah.

Uredba zasleduje cilj zmanjšanja pritiskov na okolje z aktivnim nadzorom nad malimi kurilnimi napravami, kar bo pripomoglo tudi k doseganju zavezujočih ciljev, ki jih ima Republika Slovenija z vidika evropske zakonodaje na področjih podnebnih sprememb, kakovosti zraka in energetske učinkovitosti. Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, določa vsebino, način, pogoje in pogostost izvajanja dimnikarskih storitev pregledov in čiščenja malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritev emisij dimnih plinov, in pregledovanja pomožnih naprav zaradi zagotavljanja kakovosti zraka, požarne varnosti, varstva zdravja in življenja ljudi in racionalne rabe goriv ter razmejitev izvajanja nadzora inšpekcij.

Osnutek uredbe naslavlja oskrbo malih kurilnih naprav s pripadajočimi napravami in prostori, ki so povezani z obratovanjem male kurilne naprave in opredeljuje posamezne dimnikarske storitve, pri čemer podrobneje opredeljuje postopke vezane na prve, redne, ponovne ter izredne preglede, čiščenje naprav ter prve, občasne, ponovne in izredne meritve emisij dimnih plinov v zrak.

Uredba lokalnih skupnosti neposredno ne naslavlja, razen v delu, ki se nanaša na kurilno sezono.

V kolikor bi želeli na uredbo podati vaše pripombe in predloge vas vabimo, da jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.5.2017.

Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov 2/4

 

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bil posredovan Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov. (Priloga 1, Priloga 2)

Pravilnik določa časovne normative za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev v skladu z zakonom, ki ureja dimnikarske storitve in podrobnejšo vsebino cenika ter višino potnih stroškov. Časovni normativ za posamezne dimnikarske storitve, ki se ne izvajajo redno ali ki se izvajajo na zahtevo uporabnika ali nadzornega organa niso določeni in se uporabniku dimnikarskih storitev lahko obračuna le dejanski čas izvajanja storitve pri uporabniku dimnikarskih storitev in morebiten strošek materiala, ki je bil potreben za izvedbo dimnikarske storitve. Dimnikar zaračuna znesek za opravljene dimnikarske storitve uporabniku dimnikarskih storitev tako, da zmnoži ceno izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah. Znesek vključuje tudi potne stroške, kadar je uporabnik dimnikarskih storitev od sedeža dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj. Cena dimnikarskih storitev na časovno enoto mora biti enaka za vse uporabnike dimnikarskih storitev.

Pravilnik se sicer neposredno ne nanaša na pristojnosti lokalnih skupnosti.

V kolikor bi želeli na uredbo podati vaše pripombe in predloge vas vabimo, da jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.5.2017.

Predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture 2/5

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture.

Predlog zakona je pripravljen v sklopu nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin.

 

Besedilo zakona si lahko preberete na tukaj.

 

Vaše predloge in pripombe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25 maja 2017.

Osnutek Smernic za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini 2/6

Objavljamo Osnutek Smernic za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini, ki jih je pripravila delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo in nevladnih organizacij.

Namen smernic je pripraviti orodje, ki bo občinam pomagalo pri izvajanju procesov vključevanja javnosti v sprejemanje odločitev v občini. Smernice pripravljamo z občinami in za občine, zato vas prosimo, da dokument pregledate in nam sporočite vaše mnenje o tem, kakšnim smernicam menite, da bi morali slediti pri vključevanju javnosti in ali vam bo orodje, ki smo ga pripravili pri tem v pomoč.

Veseli bomo vsake pripombe, pohvale, konstruktivne kritike, pobude in predlagane spremembe. Pripombe zbiramo do 31. maja na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA SOS

Vprašalnik (podaljšanje roka)- aktivnosti občin z vidika izvajanja Sistemskih priporočil za izboljšanje sistema NUSZ 3/1

Skupnost občin Slovenije je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo pristopila k izvedbi posveta na temo NUSZ za leto 2018, vrednotenja nepremičnin in izhodišč za nov davek na nepremičnine, ki bo potekal predvidoma v drugem tednu meseca junija. Občine boste tako prejele aktualne informacije za morebitne letošnje postopke v zvezi z odloki o NUSZ.

Program posveta bo med drugim obsegal tudi analizo izvajanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2016 in odlokov za leto 2017 ter predloge za pripravo in izvedbo odmere NUSZ za leto 2018.

Ker bi v program posveta želeli vključiti tudi informacijo o aktivnostih in pogledu lokalnih skupnosti glede zagotavljanja pravne varnosti pri izvajanju odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na podlagi sistemskih priporočil za izboljšanje sistema NUSZ (Sistemska priporočila), ki so jih dne 16.9.2016, izdali Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo, vas vljudno naprošamo za izpolnitev vprašalnika, ki ga prilagamo na TEJ POVEZAVI. V kolikor povezave ne morete odpreti, prilagamo vprašalnik še v word obliki – tukaj, ter vas naprošamo za posredovanje odgovorov na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Odgovore lahko posredujete do srede, 31.5.2017.

Prejeti odgovori občin bodo služili tudi kot usmeritev za pripravo predloga sistemskih priporočil za izboljšanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018.

 

DOGODKI SOS

23.5. / Zaključna konferenca projekta CAPE AB 4/1

Skupnost občin Slovenije in projektni partnerji v projektu CAPE AB vas vabimo, da se nam priključite na zaključni konferenci projekta, ki bo potekala pod naslovom Vloga občin v skupni Evropi. Konferenca bo potekala 23.5.2017 v Zehneraus, Hauptplatz 10, Bad Radkersburg (avstrijska Radgona) od 9.30 ure dalje. Program konference

Na konferenci bomo spregovorili o rezultatih projekta in pridobljenih izkušnjah, o evropskih in medregionalnih sodelovanjih, o vlogi kulture in civilne družbe pri vzpostavitvi sodelovanj, predstavili bomo primere občinskih dobrih praks in izobrazbene smeri Višje strokovne šole Joanneum na področju Vodenja projektov in javne uprave. V sklopu konference boste imeli možnost navezati tesnejše stike z avstrijskimi gostitelji  in občinami ter predstavniki sedmih partnerskih držav.

Konferenca bo potekala v angleškem in nemškem jeziku, simultano prevajanje iz in v oba jezika je zagotovljeno.

DOGODKI DRUGIH

23.5. - 13.6. / Delavnice: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti 5/1

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabijo na delavnice Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti, ki bodo potekale na naslednjih lokacijah:

 • Koper, Središče Rotunda: 23. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj: 30. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Zagorje ob Savi, Punkt – Laboratorij za kreativne industrije: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Postojna, Mladinski center Postojna: 8. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto: 13. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)

Delavnica je namenjena predstavnikom občin, podjetij, zadrug, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, regionalnih razvojnih agencij, regionalnih energetskih agencij, interesnih in strokovnih združenj ter ostalim zainteresiranim za skupnostne projekte v lokalni skupnosti.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Obvezne prijave sprejemajo na prijavnicah.

Več informacij najdete na tej povezavi.

25.5. in 1.6./ Brezplačna delavnica "Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane?" 5/2

Kontaktna točka programa Evropa za državljane v sodelovanju z zunanjo izvajalko, organizira brezplačni delavnici z naslovom »Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane?«.

Delavnica je namenjena tistim predstavnikom upravičenih organizacij (javni organi ali nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe), ki želijo prijaviti svojo projektno idejo na program Evropa za državljane.  Na delavnici boste izvedeli na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijavnica več možnosti za uspeh. Poleg osvojitve osnovnih znanj za uspešno prijavo na razpis bo drugi del delavnice namenjen razvoju vaših projektnih idej ter spoznavanju z razpisno dokumentacijo. Pri prijavi na delavnico navedite vaše dosedanje izkušnje s programom in na kratko opišite kakšna je vaša osnovna projektna ideja.

 • 25.5.2017 bo delavnica potekala v Ljubljani (CMEPIUS, Ob železnici 30a),
 • 1.6.2017 pa se nam lahko pridružite v Novem mestu (Podjetniški inkubator Podbreznik).

Prosta mesta so na delavnici omejena, zato se čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

Več informacij je na voljo v vabilu.

25. in 26.5./ Mednarodna LIFE konferenca za mreženje 5/3

Vabimo vas na mednarodno LIFE konferenco za mreženje – Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let, ki bo potekala 25. maja v Hiši Evropske unije, v Ljubljani in 26. maja v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.
VABILO in PROGRAM.

Mreženje ni samo povezovanje ljudi. Je povezovanje ljudi z ljudmi, z idejami in s priložnostmi. Ne zamudite odlične priložnosti za spoznavanje potencialnih partnerjev in odličnih LIFE projektov!

Zagotovite si svoje mesto in se prijavite.

6.6. - 7.6. / Konferenca Povezani gradimo skupnost 5/5

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije organizira konferenco Povezani gradimo skupnost , ki jo v sodelovanju z MIZŠ pripravljajo 6. in 7. junija 2017 v Rimskih Termah.

Na konferenci želijo z izobraževalci odraslih, predstavniki ranljivih ciljnih skupin, ministrstvi ter strokovnimi inštitucijami razpravljati o nadaljnjem razvoju izobraževanja, namenjenega socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin brezposelnih, migrantov in priseljencev, mlajših odraslih, starejših ter odraslih s posebnimi potrebami.

Udeležba je brezplačna.

Osnovno informacijo o konferenci najdete tukaj.

9.6. / Posvet z naslovom: Poplave v Sloveniji – kako naprej 5/6

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje v okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja organizira Posvet z naslovom: “Poplave v Sloveniji – kako naprej?”

Udeležba na posvetu je brezplačna.

Program posveta in vabilo  se nahaja tukaj.

PROGRAM (Petek, 9. junij 2017)
09:30–10:00 Prihod udeležencev
10:00–10:10 Uvodni pozdrav in nagovor
Ministrica Irena Majcen (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:10–10:20 Obvladovanje poplavne ogroženosti v Sloveniji – včeraj, danes, jutri
mag. Štravs Luka (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:20–10:40 Vrednotenje koristi protipoplavnih ukrepov
Špela Petelin (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:40–11:00 Portal eVode, vodni kataster in Atlas voda – brezplačen dostop do vseh podatkov s področja upravljanja z vodami
Tomaž Grilj (Ministrstvo za okolje in prostor), Primož Kogovšek (Agencija RS za okolje)
11:00–11:20 Skupni slovensko-hrvaški protipoplavni projekt FRISCO1
Barbara Potočnik, Maja Jelen (Ministrstvo za okolje in prostor)
11:20–11:40 Skupni slovensko-avstrijski protipoplavni projekt goMURra in pomen vzdrževalnih vodnogospodarskih del na porečju Mure
Anton Kustec (Direkcija RS za vode)

11:40–12:00 Razprava z udeleženci

12:00–13:00 Odmor s kavo in prigrizkom

13:00–13:30 Napovedovanje poplav v Sloveniji
dr. Sašo Petan (Agencija RS za okolje)
13:30–14:00 Priprava poplavnih kart v Sloveniji z vidika stroke – smo se kaj naučili?
mag. Rok Fazarinc (IZVO-R d.o.o.)
14:00–14:30 Visokovodni nasipi ob reki Dravi v Dogošah in Dupleku – od ideje do izvedbe v 20 letih
mag. Smiljan Juvan (VGB Maribor d.o.o.)
14:30–15:00 Protipoplavni ukrepi na porečju Savinje
Branko Skutnik (Hidrosvet d.o.o.)
15:00–16:00 Razprava z udeleženci

 

9.6. - 10.6. / Predstavitve zmagovalnih projektov glasovanja “EU projekt, moj projekt” 5/7

Postopek glasovanja “EU projekt, moj projekt” je zaključen. V 42 dneh je bilo oddanih več kot 63.000 glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili v posameznih regijah podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. Izbranih je bilo dvanajst projektov, ki se bodo predstavili na

dnevih odprtih vrat EU projektov z naslovom EU projekt, moj projekt,

ki bodo 9. in 10. junija 2017 v vsaki izmed dvanajstih slovenskih statističnih regiji.

Zmagovalne projekte lahko preverite na tej povezavi, izberete vam najbolj všečen in se udeležite predstavitve le tega.

Podrobnosti o programih in dogodkih bodo objavljene na www.eu-skladi.si.

Vsem izbranim projektom iskreno čestitamo!

16.6. - 25.6. / Sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora 5/8

Objavljamo prejeto napoved online brezplačnega usposabljanja, ki ga organizira Doba fakulteta in bi utegnil zanimati članice SOS. V sodobnem svetu je sodelovanje posameznikov in skupnosti v procesih odločanja običajna stvar, na katero moramo biti pripravljeni. To velja tudi za odnos med lokalnimi skupnostmi in predstavniki občin.

V desetih dneh spoznajte ključne oblike participacije v urejanju prostora in metode vključevanja javnosti

Ljudje danes pričakujejo pojasnila in želijo soodločati o skupnih zadevah. Preden pridemo do skrajne točke – protesta, je iskanje rešitev lažje, še posebej, če poznamo sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora.

Če nismo izbrali prave oblike procesa participacije se nam lahko zgodi, da bo nekaj glasnih posameznikov pustilo vtis, da je cela soseska močno prepričana v določeno rešitev, četudi je večina rešitvi pravzaprav naklonjena.

Udeleženci boste po končanem modulu

1. Razumeli, v katerih primerih je skupnost smiselno povabiti k sodelovanju in v katerih ne.
2. Poznali ključne oblike participacije v urejanju prostora.
3. Poznali najpogostejše metode vključevanja javnosti v urejanje prostora.
4. Poznali bistvena pravila organizacije javne razprave.

Modul poteka v okviru 9. mednarodne virtualne poletne šole in je uvod v nov magistrski program Menedžment pametnih mest, ki ponuja celosten pogled na koncept pametnih mest.

Kdaj
16. junij do 25. junij 2017

Način izvedbe:
samo Online (brez odsotnosti od doma in iz delovnega mesta)

Kotizacija in prijava
Udeležba na modulu je brezplačna, a je število mest omejeno. Prosimo vas, da se na modul prijavite čimprej.

Izvajalec modula
dr. Aidan Cerar je med drugim vodil tudi proces vključevanja javnosti v oblikovanju celostnih prometnih strategij večih slovenskih občin. Sedaj se ukvarja s številnimi projekti urbanega razvoja in predava na slovenskih in tujih univerzah.

Zagotovite si svojo prosto mesto in se prijavite še danes >

 

 

VLADA RS

135. redna seja 6/1

Zakon o pacientovih pravicah

Vlada je sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah. Cilj zakona je med drugim zagotavljanje transparentnosti in boljšega upravljanja čakalnih seznamov s celostno ureditvijo področja čakalnih dob in čakalnih seznamov in ureditev ustreznega in celostnega nadzora na področju zagotavljanja pacientovih pravic in obveznosti. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog Gradbenega zakona

Vlada je določila besedilo predloga Gradbenega zakona in ga bo predložila Državnemu zboru v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. Zakon na novo ureja področje graditve objektov in s tem nadomešča veljavni Zakon o graditvi objektov. Iz zakona se izločajo vsebine veljavnega zakona, ki se nanašajo na regulacijo poklicev in dejavnosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev, saj je to področje po novem predmet ločenega zakona, in sicer predloga Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in ga bo predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. Zakon gradi na temelju obstoječega sistema pogojev in postopkov za pridobitev licenc in pooblastil in ga nadgrajuje, pri čemer je v primerjavi z veljavnim Zakonom o graditvi objektov že zaradi ločitve vsebine v poseben zakon vzpostavljena zasnova bolj jasnega koncepta, izčiščene vsebine, transparentnejših, jasnejših pogojev in opisa nalog posameznih reguliranih poklicev na področju prostora. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog novele Zakona o varuhu človekovih pravic

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog novele Zakona o varuhu človekovih pravic, ki ga je na 135. redni seji sprejela Vlada RS. Predlog omogoča Varuhu pridobitev statusa A po Pariških načelih o statusu državnih institucij za spodbujanje in varstvo človekovih pravic, ki so bila sprejeta z resolucijo Generalne skupščine Organizacije združenih narodov decembra 1993 in opredeljujejo naloge in pogoje za priznanje tovrstnih institucij, za katere je značilno, da se bolj kot z obravnavo posameznih pritožb oziroma pobud ukvarjajo s splošnejšimi nalogami na področju varovanja človekovih pravic (kot so ugotavljanje stanja, pospeševanje oz. spodbujanje, ozaveščanje, izobraževanje in varstvo človekovih pravic). (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2017. S ciljem učinkovitejšega doseganja kazalnikov na nekaterih področjih, hitrejšega izvajanja Operativnega programa in doseganja pravila n+3 (Uredba št. 1303/2013, člen 136), ki državam članicam nalaga, da odobrena sredstva za posamezno leto porabijo do konca tretjega leta (za leto 2014 je to leto 2017), je nekaterim ministrstvom naložila, da pripravijo akcijske načrte za posamezna področja. Poročilo bo vlada posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/2

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadransko-jonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/5

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok:  1.6.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Odprt drugi razpis programa Interreg Podonavje 7/6

Obveščamo vas, da je do roka 6. junij 2017, uradno odprt drugi razpis programa Interreg Podonavje, namenjen javnim in zasebnim ustanovam ter mednarodnim organizacijam na območju 14 sodelujočih držav. Podrobnosti najdete na programski spletni strani : http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/571.

Prav tako je v Ljubljani 16. februarja 2017 potekal info dan na temo tega razpisa – predstavitve so objavljene na: http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/predstavitve-iz-dogodkov

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 7/7

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/8

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Interreg za območje alp 7/9

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski;

Razpis je odprt je za vse štiri prioritetne osi:

Prioriteta 1: Inovativna družba
– Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
– Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
– Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
– Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor

– Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
– Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
– Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije. Rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/10

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/11

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/12

 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Novičnik Pedagoškega inštituta 8/1

Pedagoški inštitut je izdal nov Novičnik PI s katerim želijo predstaviti aktualno raziskovalno in izobraževalno delo, ki ga opravljajo in se tako približati akademski in strokovni javnosti. K branju in komentiranju vabijo raziskovalce na področju izobraževanja, učitelje na vseh ravneh izobraževalnega sistema od vrtca do univerze, zaposlene v javnih zavodih in državnih organih, ki delujejo na področju izobraževanja, ter vse ostale, ki jih to področje zanima.

Do njega lahko dostopate na spletnem naslovu : http://novice.pei.si/.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.