V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BOHINJ, SEŽANA IN ŠENTJERNEJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Začela se bodo pogajanja za finančna sredstva občin v letih 2017 in 2018 1/1

V Skupnosti občin Slovenije smo s strani Ministrstva za finance prejeli vabilo na sestanek v zvezi z določitvijo višine povprečnine za leti 2017 in 2018, ki bo potekal 25. avgusta. Iz posredovanega gradiva izhaja izhodišče vladne strani, ki ponuja v letu 2017 povprečnino v višini 524€, v letu 2018 pa 530€ na prebivalca. Prav tako predlagajo spremembo formule o delitvi sredstev primerne porabe med občine tako, da se da večji poudarek številu najmlajših in najstarejših prebivalcev ter ohranitev investicijskega transfera na dosedanji ravni, to je 2%, v letu 2018 pa 3% primerne porabe, ponovno pa bi naj občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, sredstva izplačali samo do višine primerne porabe.

Z namenom predhodne uskladitve pogajalskih izhodišč predstavniških organizacij občin, bo pred srečanjem z ministrstvom potekal tudi usklajevalni sestanek vodstev oziroma pogajalcev za povprečnino. O razvoju dogodkov vas bomo sproti obveščali.

Skupna seja SOS, ZOS in ZMOS na temo NUSZ 1/2

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v skladu s sprejetim sklepom Vlade RS, ki med drugim v 7. točki določa, da “Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance skupaj s skupnostmi oziroma združenji občin do 31. avgusta 2016 pripravijo sistemska priporočila za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ( NUSZ) v prehodnem obdobju 2017–2019,” sklicujemo v sredo, 24.8.2016 (ob 9.00 uri na Ministrstvu za kulturo), skupno sejo delovnih skupin, komisij in odborov SOS, ZOS in ZMOS ter ostalih strokovnjakov iz občin, ki se ukvarjajo s področjem urejanja NUSZ z namenom oblikovanja skupnega stališča in priprave sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Prav tako bo na to temo po skupni seji, potekal sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor s predstavniki vseh treh združenj, MOP, MF, MJU in GURS, na katerem bo tudi predstavljeno na sestanku predhodno usklajeno skupno stališče združenj.

PODPORA HKOM: spremembe digitalnega podpisovanja izvršnih datotek 1/3

Na SOS smo prejeli obvestilo MJU zaradi spremembe digitalnega podpisovanja izvršnih datotek, ki jih servira spletno mesto za oddaljeno pomoč in oddaljen dostop do namizja ISL.GOV.SI in sicer:

Zaradi bližajočega se poteka certifikata SHA-1, ki poteče dne 20. 8. 2016 in ga ni več mogoče obnoviti in s tem konec prehodnega obdobja dvojnega podpisovanja izvršnih datotek ISL Light Client in ISL Light 4 (s SHA-1 in SHA-2) smo bili prisiljeni posodobiti vse ISL odjemalce, ki jih servira spletno mesto ISL.GOV.SI (npr. ISL Light Client in ISL Light 4) .

Vsi izvršni odjemalci, ki jih servira ISL.GOV.SI (npr. ISL Light Client in ISL Light 4) so sedaj podpisani samo še s sodobnim načinom podpisovanja torej SHA-2.

POMEMBNO OBVESTILO ZA PODPORO UPORABNIKOM:

Zaradi tega lahko pride do morebitnih težav pri uporabi novih ISL odjemalcev na operacijskem sistemu Windows (v.7) in uporabi spletnega brskalnika IE 9. Če pride do morebitnih težav pri varnostnem preverjanju ISL odjemalca ob prenosu ali zagonu izvršne datoteke (npr. ISL Light Client, ISL Light 4) predlagamo, uporabo alternativnega spletnega brskalnika novejše verzije.

Težava nastane ker naveden operacijski sistem ne prepozna digitalnega podpisa izvršne datoteke (SHA-2) in zaradi neznanega založnika prepreči zagon datoteke. Kolikor je znano imajo vse ustrezno posodobljene in s strani Microsofta še podprte različice operacijskega sistema Windows (windows update) ustrezno podporo za izvršne datoteke, ki so podpisane s certifikati SHA-2.

MJU spreminja Uredbo o zelenem javnem naročanju 1/4

Na SOS smo prejeli Povabilo MJU k predložitvi pripomb na osnutek predloga Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Občine so osnutek uredbe in okoljske zahteve prejele po elektronski pošti z vabilom, da dokumente preučijo in najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujejo stališča na SOS (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

Povezavi na osnutke:

Predlog uredbe

Predlogi primerov okoljskih zahtev

Dne, 18.8.2016 smo prejeli obvestilo, da je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z medresorsko delovno skupino za prenovo ureditve zelenega javnega naročanja pripravilo:
a) osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju (EVA 2016-3130-0006);
b) osnutke primerov okoljskih zahtev za 21 skupin predmetov javnih naročil:

 1. električna energija,
 2. živila in gostinske storitve,
 3. pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi,
 4. osebni in prenosni računalniki, vključno s tablicami, zasloni in opremo za slikovno obdelavo,
 5. televizorji,
 6. hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pomivalnih pralni in sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave,
 7. projektiranje, gradnja in redno ter investicijsko vzdrževanje stavb,
 8. pohištvo in njegovo projektiranje,
 9. čistila in storitve čiščenje ter pranja perila,
 10. osebna, lahka in težka tovorna vozila, avtobusi in tovornjaki za zbiranje odpadkov,
 11. pnevmatike,
 12. sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,
 13. gradnja in obnova cest,
 14. tekstilni izdelki,
 15. vrtnarski izdelki in storitve,
 16. vodni grelniki,
 17. sanitarne armature,
 18. stranišča na splakovanje in pisoarji,
 19. stenske plošče,
 20. ulična razsvetljava in prometna signalizacija,
 21. električna in elektronska opreme, ki se uporablja v zdravstvu.

Na spletni strani Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje je objavljen zapis z dne 17.2.2016: “Za namen celovite prenove Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN) je bila v septembru 2015 oblikovana posebna medresorska delovna skupina, v okviru katere se je opredelila tudi pristojnost resorjev za posamezna vsebinska področja iz Uredbe o ZeJN. Prvi sestanek delovne skupine je bil sklican 17. 12. 2015, na katerem je bil predstavljen koncept in način dela skupine, njene naloge ter izdelava načrta aktivnosti in okvirnega terminskega plana izvedbe. V okviru delovne skupine se bo primarno prizadevalo ugotoviti postopkovne in vsebinske težave pri zelenem javnem naročanju. Predvsem se namerava pretehtati trenutno konceptualno ureditev zelenega javnega naročanja, prednosti in slabosti obstoječe ureditve, zlasti v smislu,

 • ali je potrebno to področje urejati s predpisom
 • ali pa bi, podobno kot v ostalih državah članicah EU, zadoščala mehkejša ureditev tega področja, npr. v obliki priporočil ali smernic, vsebinsko ne/primernost obstoječih zahtev in morebitne druge ukrepe za izboljšanje tega področja.

Izsledki, podprti z ustrezno analizo, ki bo realno pokazala, kaj natanko je treba na tem področju spremeniti in zakaj, pa bodo tudi podlaga za nadaljnje odločitve in izbiro pristopa in načina prenove zelenega javnega naročanja. Ministrstvo za javno upravo je v decembru 2015 resorje – člane delovne skupine in GZS pozvala k posredovanju svojih predlogov. Ministrstvo za javno upravo je trenutno še v fazi pričakovanja teh odzivov.

 

SOS je na MJU že poslal Prošnjo MJU za strokovno podlago za Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju, da posredujejo izsledke delovne skupine, podprte z ustrezno analizo, ki realno kažejo, kaj natanko je treba na tem področju spremeniti in zakaj.

Predvsem nas zanima podlaga za konceptualno odločitev in izbiro pristopa urejanja zelenega javnega naročanja s predpisom in ne podobno kot v ostalih državah članicah EU, z mehkejšo ureditvijo tega področja, npr. v obliki priporočil ali smernic ter zagotavljanja čim bolj učinkovitega podpornega okolja za izvajanje.

 

POVPRAŠEVANJE

Odkup oz. lastništvo infrastrukture javne razsvetljave 2/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja občinam v zvezi odkupom oz. lastništvom infrastrukture javne razsvetljave.

Občina je prejela poziv podjetja za distribucijo električne energije k ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z napravami javne razsvetljave, ki je bila zgrajena pred letom 1990 in jo ima podjetje zavedeno v svojih osnovnih sredstvih. Podjetje od občine pričakuje, da navedene naprave javne razsvetljave občina odkupi. Navedene objekte in naprave pa že vrsto let uporablja in vzdržuje občina za izvajanje gospodarske javne službe javne razsvetljave.

Občino zanima ali se je katera od občin že srečala s tovrstno problematiko, ali je katera od občin odkupila navedeno infrastrukturo oziroma kako je uredila navedeno problematiko.

SOS vljudno naproša za sodelovanje.

Vaše odgovore oziroma izkušnje prosimo, da posredujete najkasneje do četrtka, 25.8.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije 3/1

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije.

Predlog uredbe ureja sedež in spletni naslov, nadomeščanje članov sveta na sejah sveta, naloge sekretarja in strokovno podporo za delo sveta. Določa tudi, da se na seje svetov vabijo predstavniki regionalnih razvojnih agencij, ki delujejo v kohezijski regiji ter, da se letni programi dela svetov finančno ovrednotijo in podpišejo s strani ministra, pristojnega za regionalni razvoj. Uredba določa, da mora ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pridobiti predhodno soglasje pred odločitvijo Vlade RS o programskih dokumentih evropske kohezijske politike.

Predlog uredbe z vpisanimi spremembami je dostopen s klikom tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog uredbe posredujete na info@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka, 22.8.2016.

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti – ZUVza-1 3/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pristopilo k pripravi sprememb predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja ministrstva pri izvajanju določb tega zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Glavni cilji predloga zakona so uskladitev veljavnega zakona z ostalimi predpisi, odprava nekaterih administrativnih obremenitev ter racionalizacija postopka ugotavljanja vzajemnosti, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše uveljavljanje pravic strank.

Besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge, stališča posredujete najkasneje do srede, 24.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 3/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Temeljni cilj predloga zakona je sprememba definicije kmetijskega gospodarstva in nosilcev kmetijskega gospodarstva, sprememba določil glede vodenja postopkov, ureditev področja podnebnih sprememb, varstva potrošnikov, postopkov doniranja hrane, ureditev začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, natančnejša določitev vodenja zbirk podatkov, določitev nekaterih novih zbirk podatkov in način pridobivanja ter uporabe podatkov. Besedilo najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete najkasneje do srede, 24.8.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Nov osnutek Zakona o športu 3/5

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene.

V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36. člen), kjer je navedeno, da občine za izbor izvajalcev letnih programov športa smiselno uporabljajo postopek določen za državo. 

V novem osnutku so upoštevane naslednje pripombe občin:
– da občine določijo javni interes z letnim programom šport
– da občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
– soglasje športne zveze je bilo spremenjeno v mnenje (ni zavezujoče, želi pa se vzpodbuditi sodelovanje med športnimi zvezami in občinami)
– v osnutku zakona je ostala možnost, da občine upravljanje športnih objektov dodelijo športnim društvom

MIZŠ ni podprl naslednjih pripomb občin: 

 • šole in občine ostanejo izvajalci športnega programa športa
 • lastništvo športne unije se ne more prenesti na občine, saj gre za odvzem premoženja
 • velike in mednarodne športne prireditve (88. člen) sofinancira država, zato velikih nagrad (moto šport) ne bodo uvrstili v 88. člen

Celotno besedilo osnutka zakona si lahko preberete na tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25.8.2016 .

Zakon o lekarniški dejavnosti v Državnem zboru 3/6

Sporočamo vam, da je z dnem 29.7.2016 v Poročevalcu Državnega zbora objavljen Zakon o lekarniški dejavnosti, ki se nahaja v prvi obravnavi. Predlog zakona je dostopen s klikom tukaj.

Vljudno vas prosimo, da nam vaša mnenja in stališča na predlog zakona posredujete do petka, 26.8.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o gasilstvu 3/7

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi.

V predlogu zakona se dodaja možnost, da gasilci opravljajo tudi naloge, ki predstavljajo pridobitno dejavnost. Prav tako je sedaj v 32. členu navedeno, da v primeru aktivacije državnega načrta, neposredne stroške krije država.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte do 26. avgusta na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov 3/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, ki določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, ustrezen delež finančnih virov sofinanciranje programov, način njihovega sofinanciranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov.

Besedilo predloga pravilnika najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za podajo vaših stališč in pripomb najkasneje do torka, 30.8.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal 3/9

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal, ki je pripravljen na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja. Pravilnik za monitoring stanja tal določa obseg, metodologijo vzorčenja in analiziranja vzorcev tal, vrednotenje vpliva onesnaževanja tal in obliko poročanja o podatkih ter rezultatih monitoringa stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja stanje tal. Določa tudi pogoje za izvajalce monitoringa stanja tal. Določa tudi obseg vzorčenja tal in meritev ter analiz tal oziroma namenske raziskave tal in način ter obliko poročanja o podatkih in izsledkih namenske raziskave tal. Določa tudi, da se ga prav tako uporablja za podrobnejši ali posebni monitoring staja tal, ki ga lahko zagotavlja občina neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam posredujete vaša mnenja in stališča do torka, 30.8.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 3/10

Obveščamo vas, da je ministrstvo za okolje in prostor objavilo Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.

Spreminjajo se določbe od prvega do vključno 15. člena. Med drugim predlog spreminja pristojnost nadzora nad določbami v 3. členu (pristojni organ postane inšpektorat), v 4. členu se spreminja dikcija »jamstvo« v »garancija (prav tako v 6. členu) ter določa, da finančno garancijo odobri Inšpektorat. V 9. členu se določa fiksni upravni strošek v višini 250 €. V 11. členu se dodaja jasno ločnico med pisnim in tihim soglasjem. V 13. in 14. členu se poleg konkretne določitve pristojnih organov, določa tudi njihove naloge ter nekatere nove naloge, kot so usklajevanje skupnih akcij nadzora ter priprava načrta inšpekcijskih nadzorov za nadzorne organe v skladu z Uredbo.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam posredujete vaša mnenja, predloge in pripombe na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 31.8.2016.

Osnutek NUV II in program ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja 3/12

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo poslalo Okoljsko poročilo za osnutek NUV II in za osnutek Programa ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021. Celotno gradivo je objavljeno tukaj.

Prosimo vas, da nam vaša mnenja in pripombe posredujete do petka, 9. septembra 2016, na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si z namenom posredovanja usklajenih pripomb občin članic.

Zakon o elektronskih komunikacijah - javna obravnava 3/13

Prejeli smo pisno obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (EVA 2014-3330-0034).

Objavljen je na portalu e-demokracija (predlog Zakona) na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo (www.mizs.gov.si).

Zainteresirana javnost je povabljena, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski osnutek poda do vključno 31. avgusta 2016 pripravljavcem, zato Skupnost občin Slovenije vabi občine, da morebitne predloge in pripombe pošljejo na info@skupnostobcin.si do petka, 9. septembra 2016, da jih lahko urejene in usklajene posredujemo pripravljavcu.

Več o tem na spletni strani SOS.

Dopolnitve Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda v javni razpravi 3/14

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. Dopolnitve se nanašajo na spremembe Zakona o vodah, kjer je bil dodan nov 96.a člen, tako se dodaja ureditev izvajanja javne službe in vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči ter obdobje, v katerem se lahko izvajajo izredni ukrepi po naravni nesreči.

Vaše pripombe in dodatne predloge lahko posredujete do četrtka, 22.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 3/15

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

 • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
 • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
 • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju 3/16

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in primeri okoljskih zahtev. Do dokumentov dostopate na sledečih povezavah:

Vljudno naprošamo, da dokumente preučite in nam najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujete vaša stališča (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

DOGODKI SOS

14.9./ NAPOVED tradicionalnega srečanja na MOS 4/1

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, da v svoje delovne koledarje vpišete obisk 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču od torka do nedelje (13.-18. september 2016). Še posebej vas vabimo na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS, ki ga partnerji pripravljamo v sredo, 14. septembra 2016. Poskrbeli bomo za aktualno razpravo o priložnostih in pasteh Pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities). Natančen program srečanja z informacijami o prijavi na dogodek vam bomo poslali v začetku septembra. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 4/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

25.8./ Posvet na sejmu AGRA »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000« 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu kmetijsko-živilskega sejma AGRA organizira posvet z naslovom »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000«. Poleg predstavnikov MOP-a, bodo sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Zavoda RS za varstvo narave in Javnega zavoda Regijski park Škocjanske jame. Več informacij v vabilu. (posvet je odprt za javnost)

 

 

1.9./ Strokovna delavnica LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki? 5/2

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, ki je sofinanciran v okviru Finančnega mehanizma EGP (EEA Grants), organizira ponovitev strokovne delavnice z naslovom LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki?

Namen delavnice je predstaviti strokovni javnosti ta nov podatkovni vir – način zajema podatkov za celotno Slovenijo, njegovo točnost in možnost uporabe preko primerov dobrih praks oz. projektov, ki so bili izvedeni v bližnji preteklosti. Potencialnim uporabnikom želijo predstaviti možne načine uporabe in vzbuditi kreativnost za uporabo LIDAR podatkov pri njihovem vsakodnevnem delu.

Vabilo.

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeležbo lahko prijavite preko spletne povezave http://www.gurs-egp.si/lidar/ do zapolnitve prostih mest.

9.9. in 10.9./ Festival slovenskih LAS 2016 5/3

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festival ter poteka v enem od večjih slovenskih mest, tokrat v Kopru. Organizator festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorja tokratnega festivala so LAS Istra, Občina Piran, Mestna občina Koper in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.

Dne 9.9.2016 bo potekal strokovni posvet festivala, ki je namenjen regionalnemu mednarodnemu povezovanju LAS in pripravi skupnih projektov, tako bo ta dan potekala tudi mednarodna borza projektov sodelovanja in ogled dobrih praks.

V soboto, 10.9.2016 pa bo potekala predstavitev ponudbe LAS iz Slovenije in tujine na stojnicah ter festival, v sklopu katerega se bodo predstavili razstavljavci iz Slovenije in tujine, deležni boste pestrega kulturnega programa podeželskih krajev Slovenije in tujine in predstavitve biserov naravne.

Prijave so možne do 19. avgusta na info@drustvo-podezelje.si.

Program in prijavnica

14.9./ Nacionalni posvet "Izobraževanje odraslih v moji občini" 5/4

Andragoško društvo Slovenije s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ) in skupnostjo slovenskih občin bo organiziralo nacionalni posvet “Izobraževanje odraslih v moji občini”, ki bo potekal 14.9.2016 v Ljubljani.

Na posvet ste vabljeni  župani in podžupani, osebno pa lahko povabite  k udeležbi sodelavce in predstavnike tistih organizacij iz svoje občine, za katere menite, da bi jih teme posveta zanimale.

Prijave sprejemajo na priloženi prijavnici, do 5. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva RS: spela.mocilnikar@gmail.com.

Vabilo, program in prijavnica.

20.9. / Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine 5/5

Napovedujemo dogodek na temo novosti novele ZDIJZ-E in nove Uredbe o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja, ki ga za vse slovenske občine organizira Ministrstvo za javno upravo skupaj z Informacijskim pooblaščencem. Dogodek bo v torek, 20. septembra 2016 predvidoma v Ljubljani.

Vabila s programom najdete na tej povezavi.

Na dogodku bo med drugim predstavljen tudi PRIROČNIK ZA ODPIRANJE PODATKOV JAVNEGA SEKTORJA

Priročnik je namenjen zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja – organom javnega sektorja, ki so določeni v ZDIJZ in opravljajo javne naloge ter pri tem vodijo javne evidence in druge zbirke podatkov, ki so povezane z javnimi nalogami. Namen priročnika je s praktičnimi navodili in priporočili zavezancem omogočiti odpiranje podatkov ter uvedbo dobrih praks.

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 5/6

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo. Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Registrirati se je možno do 10. septembra 2016 oziroma do zapolnitve mest, preko spletnega obrazca tukaj.

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 5/7

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

SEJA VLADE

136. dopisna seja Vlade RS 6/1

Spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020

Vlada RS je sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020. Gre za vsebinsko in finančno razčlenitev operativnega programa, ki določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa s konkretnimi ukrepi.

Tokratno sprememba Odloka narekuje potreba po dopolnitvi izvedbenega načrta operativnega programa (INOP), saj se spreminja dinamika izvajanja – v letih 2017 in 2018 se zmanjšuje in posledično povečuje v kasnejših letih. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/1

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Razpis za pridobitev/ohranitev Certifikata Mladim prijazna občina 7/2

MPO5letObveščamo vas, da je Inštitut za mladinsko politiko, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja, tudi letos objavil poziv za certifikat Mladim prijazna občina, in sicer:

 • Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2016-2020
 • Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina (ta je namenjen izključno občinam, ki so certifikat prejele leta 2012 in se jim v letošnjem letu veljavnost certifikata izteka).

Oba javna poziva z ustrezno razpisno dokumentacijo sta dostopna na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Občine, ki si želijo prejeti naziv Mladim prijazna občina 2016 ̶ 2020, se lahko do 9. septembra prijavijo na javni poziv.

Podeljevanje naziva Mladim prijaznih občin poteka že peto leto zapored in predstavlja priznanje občinam, ki imajo področje mladine zgledno urejeno. Take občine uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, kar pomeni, da so ukrepi občine usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat Mladim prijazna občina je nastal v času zaznamovanem z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in njihovim vse kasnejšim osamosvajanjem. Nastal je kot spodbuda lokalnim skupnostim, da mladim pomagajo na poti do odraslosti in hkrati kot priznanje občinam za aktivno soustvarjanje boljše prihodnosti in sedanjosti za mlade.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe iz vseh prioritetnih področij mladinskih politik: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s 3 mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi, ki pospešeno izvajajo ukrepe za mlade. Do danes je v Sloveniji 24 mladim prijaznih občin.

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 7/3

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

Ugodna posojila občinam za investicijske projekte 7/4

4. avgusta 2016 so predstavniki Slovenskega regionalno-razvojnega sklada na novinarski konferenci predstavili sedem že objavljenih javnih razpisov. S temi razpisi Sklad razpisuje ugodne, prvenstveno posojilne finančne vire za različne namene in različne ciljne upravičence. V letu 2016 je že razpisanih 19.200.000 EUR ugodnih posojilnih sredstev za projekte občin, kmetijske in gozdarske projekte, začetne podjetniške projekte in za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter 4.400.000 EUR sredstev za garancije za bančna posojila v dveh statističnih regijah. V Uradnem listu z dne 29.7.2016 pa je Sklad objavil tudi javni razpis za nepovratna sredstva za razvoj in izboljšanje novih izdelkov in storitev na področju lesarstva v višini 5.880.000 EUR. Za občine je na voljo Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. Za investicijske projekte občin je razpisanih 8.000.000 EUR ugodnih posojil. Sredstva so namenjena financiranju projektov s področja cestne, komunalne in okoljske infrastrukture, socialne in športno turistične infrastrukture, za izboljšanje gospodarskega razvoja in za namene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dokumentacijo lahko najdete tukaj. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 7/6

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/7

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Mestna občina Velenje že drugič prvakinja slovenskega finala City Games 2016 8/1

14. avgusta 2016 je v Mestni občini Kranj potekal veliki slovenski finale City Games. Pred polnimi tribunami letnega kopališča se je šest ekip borilo za prestižno mesto v mednarodnem finalu. Drugo leto zapored je zmago osvojila s kar 63 točkami ekipa Velenja. Drugo mesto, z osvojenimi 42 točkami si je priborila ekipa Štajerske vijolice iz Maribora. Tretje mesto je osvojila ekipa Za Kranj, četrto Rad mam Radlje iz Radelj ob Dravi, peto ekipa Kranj all in one in šesto ekipa VIP iz Ivančne Gorice.

Nove – stare slovenske prvake sedaj čakajo priprave na velik finale najboljših ekip na mednarodnem finalu. Ali se bo Velenje letos povzpelo na mednarodni vrh City Games bomo izvedeli 3. septembra v Biogradu na Moru. (Vir: www.city-games.com)

 

Mnenja županov o novih organizacijskih oblikah za razvoj izobraževanja odraslih   8/2

Andragoško društvo Slovenije je med občinami izvedlo razprave na temo izobraževanja odraslih (IO). V vseh občinah, z izjemo ene, je IO umeščeno v odbore, ki pokrivajo družbene oz. negospodarske dejavnosti, vendar tematike IO praviloma ne obravnavajo. Na vprašanje, ali bi bili pripravljeni ustanoviti nov odbor kot strokovno in/ali politično telo (občinski ali medobčinski) za IO, so navedli načelne negativne  (politično kadrovanje, kadrovske omejitve, dodatne obremenitve občinske uprave) in pozitivne vidike (povezovanje preko občinskih meja ali  izvajalcev v lokalnem okolju bi omogočilo prihranke ali pa za isti denar več narejenega; boljše možnosti pridobivanja projektov, večja kakovost).

Največ županov (10 od 23) je bilo proti ustanavljanju novih odborov ali posvetovalnih teles, saj obstoječa zadostujejo ali pa je vire boljše nameniti za motiviranje odraslih za izobraževanje. Pod določenimi pogoji podpirajo ustanovitev regionalnih odborov za IO v 4 občinah. So pa župani iz 8 občin predlagali posvetovalno telo župana na občinski  ali (sub) regionalni ravni; v Ajdovščini bo župan še letos ustanovil svet za izobraževanje – mladine in odraslih.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.