NOVICE SOS

Poročilo iz posveta Občine prihodnosti 1/1

Brdo pri Kranju, 17.1.2017 – Na področju financiranja in razvoja lokalnih skupnosti se obeta precej novosti, o katerih so na današnji konferenci Občine prihodnosti na Brdu pri Kranju spregovorili župani in predstavniki države.

 

Na konferenci, ki jo je organizirala Skupnost občin Slovenije, so se posvetili vprašanju prehoda iz zdajšnjega sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na sistem obdavčitve nepremičnin, novostim v zakonu o javnih financah v povezavi z že sprejetim zakonom o fiskalnem pravilu, obstoječem sistemu financiranja občin, spremembah sistema financiranja občin v povezavi z uvedbo davka na nepremičnine, prav tako pa digitalni transformaciji, razmisleku o reorganizaciji obstoječih poslovnih procesov, o uvajanju novih, inovativnih oblik upravljanja, naročanja, izvajanja in spremljanja učinkov.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Bojan Kontič je v navezavi na osrednjo temo posveta, to so izzivi razvoja lokalne samouprave v prihodnje ocenil, da pogovori glede povprečnine in financiranja investicij sicer tečejo v pravo smer, vendar obenem opozoril na razmerje med zakonsko določenimi nalogami in investicijami, ki ni v prid investicijam v lokalna okolja. Izpostavil je velik pomen sodelovanja, tako med državo in občinami, kjer bi občine pričakovale partnerski odnos, kakor tudi pri vsakodnevnih zadevah med občinami samimi, zlasti zaradi umanjkanja politične volje pri vzpostavitvi pokrajin.

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je v svojem nagovoru spomnila, da se v državi krepi optimizem, z njim pa tudi visoka pričakovanja, da bomo hitro nadomestili tisto, kar smo izgubili v času krize. »Žal so pričakovanja vedno višja od možnosti. Nujno je iskanje kompromisov med pričakovanji in dejanskimi zmožnostmi,« je dejala ministrica. Ker predstavljajo občine pomemben del sektorja država, je dobro upravljanje z njihovimi finančnimi viri po ministričinem mnenju prav tako pomembno kot skrb za celotne javne finance. Izpostavila je, da v ustavi zapisano fiskalno pravilo določa omejitve pri načrtovanju obsega financiranja vseh javnih blagajn, ne le občin, zato je iskanje ravnotežja v prizadevanjih, da spoštujemo pravila, a hkrati ne ubijemo gospodarske rasti, zelo zahtevno. Glede višine povprečnine je spomnila, da je ministrstvo za finance v lanskih pogovorih stopilo naproti predlogom predstavnikov občin in zvišalo povprečnino glede na lansko leto, v celoti pa jim ni bilo mogoče ugoditi. Letos bo zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju treba prilagoditi višino povprečnine. Pogovori so se že začeli, nadaljevali pa se bodo prihodnji teden. Ministrica je povedala še, da je ministrstvo za finance v zaključni fazi priprav prenovljenega zakona o javnih financah in zakona o računovodstvu, ki predstavljata nujni zakonski okvir za ustrezno vodenje javnih financ na državni in lokalnih ravneh. Prihodnje leto predvidevamo tudi povečanje investicijskega transfera, začenjajo pa tudi nadgradnjo sistema enotnega računovodskega sistema MFERAC, ki ga bodo še bolj približali občinam. Na ministrstvu pa so pristopili tudi k prenovi pravilnika o podprogramih, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnine.

Ministrica Vraničar Ermanova se je občinam zahvalila tudi za dobro sodelovanje pri projektu prenove sistema obdavčitve nepremičnin in konstruktivno usklajevanje predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Temu se je priključil tudi Jože Novak, vodja projekta za uvedbo davka na nepremičnine na Ministrstvu za finance. Povedal je, da so izračuni pokazali, da občine sicer še okoli 30% NUSZ, iz različnih razlogov ne zaračunavajo (oprostitve, spodbude, olajšave). Obenem je omenil skupne napore ministrstva in Skupnosti občin Slovenije na področju opredelitve nesorazmernosti, na podlagi številnih pogovorov in izmenjave stališč pa so nastala sistemska priporočila za izboljšanje sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki bi v bodoče naj reševala ključne težave na tem področju. Prav tako je poudaril, da je v sodelovanju s SOS po enoletnem usklajevanju pripravljen usklajen predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki bo v kratkem podan v proceduro.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je kot enega večjih izzivov pri občinah izpostavil njihovo raznolikost, obenem pa tesno vez z državljani, zato je izpostavil pomembno vlogo povezovanja in sodelovanja. To pa je izjemnega pomena tudi na področju digitalne preobrazbe, ki je tudi z vidika občin izjemna priložnost. Povedal je, da je Slovenija vzpostavila široko digitalno koalicijo, v kateri imajo pomembno vlogo tudi lokalne skupnosti, ki se že sedaj osredotočajo denimo na trajnostni razvoj, urbano mobilnost, komunikacije, učinkovito rabo energije, digitalno transformacijo, boljšo organiziranost, ki bo omogočala vpliv državljanov na življenje v občinah, obenem pa bodo občine omogočile državljanom učinkovite storitve. Prav tako je omenil iniciativo zelena referenčna država v digitalni Evropi, ki ima namen pospeševati vstop novih tehnologij v naše okolje, kar bo zagotovo tudi izziv za občinski nivo. »Novi načini izmenjave podatkov in delitvena ekonomija ter vse, kar ta prinaša s seboj, so priložnosti tudi za občine, da izboljšajo svoje delovanje in postanejo uspešne in konkurenčne občine prihodnosti«, je povedal minister Koprivnikar. Prav tako pa je država za dosego teh ciljev vzpostavila podporne projekte kot so državni računalniški oblak, nabor programskih in podatkovnih paketov in dostopnost znanja. Med uvodnimi govorci pa je bil tudi državni sekretar v Ministrstvu za javno upravo dr. Nejc Brezovar, ki se je osredotočil na načela sistema financiranja občin.

Vrhovni državni revizor mag. Aleksej Šinigoj je v svojem nagovoru izpostavil, da je Računsko sodišče v skladu s svojimi nalogami redno revidira mnoga področja dela lokalnih skupnosti z namenom izboljšanja njihovega poslovanja, obenem pa revidira druge, državne organe, zato za lokalne skupnosti utegnejo biti zanimivi zaključki analize primerne porabe občin v letih 2014-2015, kjer revidirajo Vlado RS v delu, ki se nanaša na sklenitev dogovora o povprečnih stroških financiranja nalog, ki se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občin, Ministrstvo za finance v delu, ki se nanaša na ugotavljanje in financiranje primerne porabe občin, in Ministrstvo za javno upravo v delu, ki se nanaša na pristojnosti na področju sistemskih rešitev financiranja lokalnih skupnosti. Kot udeleženec se je srečanja z župani udeležil tudi Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča z ekipo, ki so izkoristili priložnost in z zanimanjem prisluhnili predstavitvam županj in županov ter nakazanim izzivom financiranja občin.

Dr. Vilma Milunovič, predsednica komisije SOS za proračun in javne finance je predstavila finančno decentralizacijo v Evropi ter modele fiskalne decentralizacije, pri katerih je opozorila, da se razlikujejo od države do države, v nadaljevanju posveta pa je tudi povezovala vsebine glede financiranja občin.

Nato so prisluhnili tudi predstavitvi Jasne Gabrič, županje občine Trbovlje, ki je izpostavila, da formula za izračun primerne porabe v nobenem delu ne upošteva ekonomskega stanja prebivalcev. A prav na ta ekonomski status so vezane številne subvencije, ki jih mora izplačevati posamezna občina, in sicer subvencije najemnin, obvezno zdravstveno zavarovanje, subvencija oskrbe v splošnih in posebnih domovih in plačilo oskrbe v vrtcih. Občina prejme 465 € primerne porabe po osebi za celo leto, medtem ko mesečna subvencija socialno šibkim občanom znaša tudi 1500 € na mesec.

Tudi župan MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, je prepričan, da bi za uravnoteženo financiranje občin bilo potrebno dati večjo težo faktorjem, ki vplivajo na socialne transferje, to so mlajši od 15 let in starejši od 65 let, potrebno pa bi bilo upoštevati tudi faktorje, ki vplivajo na socialne transferje, kot so delež brezposelnih, povprečna plača v občini in število Romov, prav tako pa bi država morala upoštevati realno število prebivalcev v lokalni skupnosti. Kot ključno težavo na področju financiranja občin je označil računsko iskanje povprečja, medtem ko so potrebe slovenskih lokalnih skupnosti velikokrat zelo raznolike in specifične, tako kot so raznolike in specifične potrebe njihovih prebivalcev. Poudaril je še, da je dolžnost lokalnih skupnosti in države, da se na te specifike odzivajo ter, da je »edini pravi način upravljanja države v postindustrijskem obdobju – decentralizacija države, pri čemer imajo lokalne skupnosti ključno vlogo«. Model financiranja v občini in izkušnje sta predstavila tudi dr. Ivan Žagar za občino Slovenska Bistrica ter Darko Fras za občino Sveta Trojica.

V zadnjem delu posveta je potekala okrogla miza na temo pametnih mest oz. digitalne transformacije. Moderirala jo dr. Urška Starc Peceny, ki ima 20+ let mednarodnih izkušenj z “novim” na strateški ravni, pri razvoju novih okolij in pripovedovanju o inovacijah. Leta 2001 je doktorirala iz komuniciranja na temo Netlife-a, ki je že vseboval koncepte, ki jim srečujemo danes v razvoju pametnih skupnosti. Poleg izkušenj v regionalnem razvoju je soustanoviteljica več podjetij v Evropi in na Bližnjem Vzhodu in je koordinator za NASA Space Apps Challenge na Dunaju, kjer že vrsto let živi. Je eden od iniciatorjev FLAPAX – Evopskega pospeševalnika za pametne skupnosti v katerem poleg komuniciranja in skupnosti skrbi tudi za izobraževanje.

Udeleženci so govorili o možnostih iskanja novih rešitev za obstoječe probleme občin ter razvoju pametnih mest do sedaj in izzivih v prihodnje.

Gostje okrogle mize so predstavili naslednje teme:

 1. Mag. Jurij Bertok, direktor Direktorata za informatiko je predstavil vizijo slovenske informatike v javnem sektorju, z državnim računalniškim oblakom kot primarno infrastrukturo javne uprave, enotne dostopne točke za končne uporabnike. Storitve v oblaku bodo imele skupni okvir in bodo zbrane v katalogu storitev. Občinam bodo dostopne v t.i. hibridnem oblaku. MJU pripravlja javno naročilo in k sodelovanju je povabil vse občine. Potrebno bo podpisati pooblastilo, kajti le na podlagi predhodnega pooblastila bodo občine lahko dostopale do storitev v oblaku v naslednjih petih letih. Pooblastilo po besedah direktorja pa ni zavezujoče, saj se bodo občine lahko odločale katere, če sploh, storitve iz oblaka bodo uporabljale.
 2. Dr. Peter Worstner, SVRK – je poudaril pomembnost strateškega povezovanja deležnikov pri gradnji Pametnih mest in skupnosti. Predstavil je vlogo SRIP-a v slovenskem prostoru in povedal, da občine, ki se pričenjajo ukvarjati z digitalizacijo naletijo na vrsto težav. To so realne potrebe, ki potrebujejo rešitve. Prav tako je dal pobudo, da SOS do 2.februarja identificira 5 področij, ki bi bila najbolj zanimiva za pilotiranje (Pilotne projekte).
 3. Martin Pečar, Institut Jožef Štefan – je koordinator SRIP-a PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI. Povedal je, da je cilj spodbuditi razvoj rešitev, ki bodo praktične, zato naj občine sporočijo svoje potrebe. V SRIP je vključenih veliko podjetij, ki jim je v interesu razvoj rešitev za probleme, ki so skupne več občinam, ne le v Sloveniji, ampak v Evropi in globalno.
 4. Jurij Krpan, Kapelica – je predstavil zakaj je potrebno dvigniti “nivo pripravljenosti” in kako pomembno je razumevanje kam gremo in kakšne bodo skupnosti prihodnosti.
 5. Simon Mokorel, FLAPAX – je spodbudil občine, da se aktivno vključijo v procese širšega razvoja z namenom ustvarjanja novih delovnih mest in novih prihodkov, ter predstavil vlogo razvoja razpršenega Centra prihodnosti (Future Lab), ki bo nudil vizijo in izzive za prihodnje rodove.
 6. Boštjan Gruden, Pošta Slovenje – je predstavil vlogo Pošte Slovenije v projektu E_ BIKE; gre za vzorec povezovalnega regijskega projekta in zavedanje Pošte Slovenije, velikega podjetja, da lahko igra pri razvoju pametnih mest vlogo tistega, ki nudi podporo končnemu uporabniku in kot storitveni podpornik občinam pri razvoju “pametnega” okolja.
 7. Bojan Sever, župan Idrije – je kolegom županom zaupal, kako je mladim v občini prepustil področje, ki ga »starejši« ne znajo dojemati dovolj hitro, to je digitalizacija. Idrija je primer dobre prakse, ki prevzema določene vodilne vloge tudi izven meja Slovenije, regionalno, recimo v Alpskem združenju.
 8. Dr. Sabina Popit, MO Ljubljana – je predstavila potrebe mesta in poudarila pomembnost vključevanja občanov in različnih generacij ter orodja, ki jih mestna uprava pri tem uporablja. Nabor orodij skladno z digitalnim razvojem in potrebami uporabnikov širijo. S strani občanov tako prejemajo številne koristne pobude, na podlagi katerih gradijo manjše in večje projekte.
 9. Tadej Beočanin, župan Ajdovščine – je predstavil njihov nadzorni sistem za zgodnje odkrivanje požarov v naravi, ki so ga razvili v okviru Projekta Holistic. Po novoletnem slavju in ognjemetih jim je sistem tudi v praksi prišel prav, saj je zaznal povišano temperaturo in so lahko požar pogasili v zelo zgodnji fazi. Na prepoznan interes med kolegi župani, se je odzval s povabilom na ogled v praksi. Poudaril je, da z veseljem delijo svoje izkušnje ostalim občinam.
 10. Jasmina Vidmar, SOS – je predstavila vlogo SOS v procesih digitalizacije in pospeševalca odprtega dialoga med državo in lokalnimi skupnostmi pri prihodnjem razvoju rešitev za pametna mesta in skupnosti in vpetost SOS-a v evropske razvojne politike.
 11. Mag. Uroš Salobir, ELES – je povedal kako se ELES vključuje v razvoj Pametnih mest in skupnosti, predstavil je primer NEDO in priložnost čiste elektrike z visoko vrednostjo kot pospeševalca razvoja “Pametnih mest in skupnosti” na okolju prijaznih tehnologijah in pristopih.
 12. Matjaž Ribaš, SID Banka – SID nastopa v takih projektih kot “stičišče” za financiranje preko Junkerjevega sklada kakor tudi preko drugih finančnih mehanizmov in instrumentov. Kot dober primer, pri katerem so nudili pomoč, je izpostavil projekt lokalne energetske agencije GOLEA za primorske občine na področju energetske učinkovitosti.

Na koncu so sodelujoči kot bistveno za razvoj pametnih mest izpostavili predvsem:

 • povezovanje oziroma sodelovanje ne le občin med seboj, ampak tudi z lokalnimi podjetji (tehnološko prilagajanje),
 • dober izobraževalni sistem in znanje mladih (uvajanje podjetnosti v šolski sistem) ter
 • voljo in pogum za zagon novosti.

Predstavitve iz posveta si lahko pogledate na spodnjih povezavah, medtem ko si slike lahko ogledate tukaj:

Iz 1. dela:

Predstavitve iz 2. dela

(model financiranja skozi različne izkušnje občin):

Predstavitev iz 3. dela (okrogla miza)

Na posvetu je Skupnost občin Slovenije med okroglo mizo, ki je potekala v 3. delu posveta, prisotne županje in župane zaprosila za odgovore na 10 vprašanj, ki bodo služili kot smerokaz nadaljnjim aktivnostim SOS, na področju digitalne transformacije. Prejeli smo 25 izpolnjenih vprašalnikov, na tej povezavi predstavljamo zbir odgovorov.

Galerija fotografij je objavljena na tej povezavi.

Video zapis okrogle mize je dostopen na tej povezavi.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

V medresorskem usklajevanju predlog ZVEtL-1 2/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za pravosodje dalo v medresorsko usklajevanje Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (predlog ZVEtL-1), ki ga najdete na tej povezavi. V okviru prvotnega strokovnega usklajevanja, ki je potekalo decembra 2015 je sodelovala tudi SOS, ki je posredovala na takratno besedilo zakona pripombe in stališče SOS.

V skladu z navedenim vas vljudno naprošamo, da pregledate novo različico predloga zakona in posredujete vaše pripombe in predloge najkasneje do četrtka, 26.1.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V obravnavi 2. uredbi s področja kmetijstva 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predloga:

1. Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 – pripombe zbiramo do petka, 20.1.2017
Določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike vključno s  kontrolami in upravnimi kaznimi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne kazni za neposredna plačila, ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), ukrep OMD in ukrep dobrobit živali.

Tukaj najdete:
BESEDILO UREDBE in Priloga 1, Priloga 2

2. Uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti – pripombe zbiramo do srede, 1.2.2017
Določa način vrednotenja nepremičnin, ki so v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, za namen izračuna vrednosti zapuščine, na podlagi katere se v postopkih dedovanja izračuna nujni delež.

Tukaj najdete:
BESEDILO UREDBE

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča do navedenega roka posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS).

Sprememba ZGMRS spreminja način določanja deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana kot glavnemu mestu iz dosedanje omejitve z maksimalno vrednostjo na omejitev v razponu od minimalne do maksimalne vrednosti.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe in stališča lahko posredujete najkasneje do četrtka, 9.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin 2/4

Skupnost občin Slovenije je že posredovala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. V zvezi s tem predlogom je dne 9.1.2017 na MJU potekal prvi usklajevalni sestanek s predstavniki skupnosti in ministrstva (obvestilo o sestanku si lahko preberete na tej povezavi: Sestanek z MJU na temo Zakona o financiranju občin).

Obveščamo vas, da je sedaj tudi uradno objavljeno besedilo predloga, ki je v medresorski obravnavi. Predlog sprememb in dopolnitev ZFO-1 najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 9.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) 2/6

Obveščamo vas, da je na straneh Državnega zbora objavljen predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv). S predlogom zakona se ureja institucijo državnega pravobranilstva, njihove pristojnosti in status z večjim poudarkom na preventivni, pogajalski in svetovalni vlogi s ciljem zmanjšati število obravnav na sodiščih. Temeljne rešitve zakona so: ustanovitev državnega odvetništva kot posebnega državnega organa, preimenovanje državnih pravobranilcev v državne odvetnike, ki bodo javni uslužbenci, ustanovitev neodvisne komisije za presojo ustreznosti kandidatov, ustreznejša določitev subjektov zastopanja, krepitev svetovalne funkcije, podrobnejša opredelitev postopka mirne rešitve spora, ustreznejša ureditev zastopanja pred tujimi in mednarodnimi sodišči in arbitražami, krepitev avtonomije državnih odvetnikov, zagotavljanje javnosti dela, možnost začasne napotitve državnega odvetnika v drug državni organ, disciplinska odgovornost in ustreznejša določitev nadzora nad delovanjem državnega odvetništva.

Vabimo vas, da predlog zakona preučite in nam posredujete vaša mnenja, stališča in pripombe na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.2.2017.

Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za obdobje 2016-2021 2/7

V javni obravnavi se nahaja Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za obdobje 2016-2021. Osnutek dokumenta je objavljen na tej povezavi, skupaj z zbirnima poročiloma glede prejetih predlogov civilne družbe in nekaterih občin z romskim prebivalstvom, pa ga prilagamo tudi tukaj:

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujete do četrtka, 16.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene pripombe v roku (do 20.2.) poslali na pristojni Urad.

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 2/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, katerega cilje je izvajalcu univerzalne storitve omogočiti bolj prilagodljivo spreminjanje in optimiziranje poštnega omrežja zlasti zaradi zagotavljanja dolgoročno vzdržne univerzalne poštne storitve.

S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti bolj uravnoteženo obravnavo različnih oblik kontaktnih točk z vidika predpisane gostote omrežja ter z vidika pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v primeru preoblikovanja kontaktnih točk. S skrajšanjem predpisanega minimalnega delovnega časa premične kontaktne točke in drugih organizacijskih oblik kontaktne točke, ki niso bodisi pošta bodisi pogodbena pošta, na 1 uro pa se želi izvajalcu univerzalne storitve omogočiti ohranjanje tistih kontaktnih točk, ki so ekonomsko manj vzdržne, s čimer se zasleduje cilj zagotavljanja kakovostne univerzalne storitve. Istočasno se čas za delo s strankami pomakne za dve uri v popoldan in se na ta način zagotovi večja dostopnost kontaktnih točk večini uporabnikov, saj delovni in življenjski ritem aktivnemu prebivalstvu preprečuje uporabo kontaktnih točk v jutranjem in zgodnje popoldanskem času.

Tukaj najdete predlog in neuradno prečiščeno besedilo predloga.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in stališča posredujete najkasneje do petka, 17.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

25.1. / Celovita presoja za občinske prostorske načrte 3/1

Slovenija izvaja Strategijo usposabljanja za izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje in presoj vplivov na okolje, ki predstavljata predhodno pogojenost v novi finančni  perspektivi .

Pregledni seminar predstavlja pomemben del programa usposabljanja za  učinkovito implementacijo CPVO zakonodaje.

Predstavitev prakse Evropskega sodišča za področje presoj, ki jih beremo skupaj z direktivo, naj bi prispevala k dvigu razumevanje glede pomena posameznih vsebinskih in postopkovnih vidikih v presojah. Razloži tudi povezovanje z drugimi okoljskimi direktivami in izkušnje v presojah v prejšnji finančni perspektivi za bolj učinkovito in pravilno implementacijo v programskem obdobju 2014-2020.

Okvirni seminar organizira Ministrstvo za okolje in prostor,  v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in z  Jaspersom

Lokacija: Poligon, Kreativni center, Tobačna ulica 5, Ljubljana, Slovenia

Velika sejna soba,

25. januar 2017

od 9.00 do 16.30

Vljudno vas vabimo, da pripravite svoje primere dobre prakse izvajanja celovite presoje vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt. Dobro prakso bomo objavili v Priročniku za izvajanje celovite presoje vplivov na okolje.

Vabimo vas, da se usposabljanja udeležite in  da potrdite svojo udeležbo s spodnjo prijavnico. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest, oz. najkasneje do 20. januarja. Udeležba je brezplačna.

Jezik usposabljanja je slovenski. Delavnica bo izvedena interaktivno in odmori bodo organizirani po potrebi.

Vabilo SLO

Program

Obrazec za prijavo dobre prakse

 

Vabilo ENG – Invitation

30.1. / Informativni posvet “Zemljiška knjiga in spletni ZK portal” 3/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije organizira informativni posvet na temo zemljiške knjige, informacijskega sistema e-ZK ter portala e-ZK, ki bo potekal v PONEDELJEK, 30. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do četrtka, 26.1.2017 s prijavnico spodaj.

 

31.1. / Upravni postopek v praksi 3/3

Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo na konkretnih primerih v praksi. Obnovitev znanja na področju upravnega postopka v občinah je še kako pomembna za zaposlene v občinskih upravah, zato vas Skupnost občin Slovenije vabi na osvežitveni seminar z naslovom “Upravni postopek v praksi“, ki bo potekal v torek, 31.1.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do petka, 27.1.2017 s prijavnico spodaj.

1.2. / Odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov in izkušnje občine pri reševanju težav 3/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Odvetniško pisarno Potočnik in Prebil organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljena odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov, kot bodo predstavljene izkušnje občine pri reševanju težav.

V okviru posveta bo prav tako predstavljen način, kako lahko občina izvede enotno javno naročilo za vsa projektantska dela, ki jih potrebuje v določenem obdobju in s katerim si bo občina zagotovila ustrezno kvaliteto/ceno.

V prvem delu bosta odvetnici odvetniške pisarne Potočnik in Prebil predstavili zakonodajo s področja gradnje in vzdrževanja objektov ter različne tipe pogodb (gradbena pogodba, projektantska pogodba, pogodba o nazoru nad gradnjo ter pod izvajalsko pogodbo). Nato bo sledila predstavitev vrste odgovornosti oseb pri gradnji in vzdrževanju objektov in predstavitev jamčevanja za napake in garancije izvajalcev.

V nadaljevanju bo predstavljena odgovornost za stroške rednega in investicijskega vzdrževanja.

V zadnjem delu bo župan občine Hoče-Slivnica predstavil izkušnje občine z odškodninsko odgovornostjo izvajalcev, projektantov ter nadzornikov. Zaključek posveta bo predstavljal predstavitev enotnega javnega naročila za projektantska dela v občini Hoče-Slivnica, kjer se je z razdelitvijo po sklopih izbralo ponudnike, s katerimi se bo poizkušalo zagotoviti ustrezno kvaliteto/ceno.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v  prijavnici.

Vabilo in program si v celoti lahko preberete na na tej povezavi.

Gradivo posveta se nahaja na spodnjih povezavah:

Prezentacija za seminar_Odvetniška pisarna Prebil in Potočnik

Prezentacija za seminar_z zapiski_ Odvetniška pisarna Prebil in Potočnik (3 slidi na stran)

Predstavitev JN proj dokum –Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak

Predstavitev JN proj dokum -z zapiski-Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak (3slidi na stran)

6.2. / Mednarodna konferenca z Violeto Bulc o pametnih mestih 3/5

Skupnost občin Slovenije je vsebinski partner DOBA Fakulteti pri organizaciji mednarodne strokovne konference na temo pametnih mest in skupnosti. Na konferenci bodo globalni eksperti predstavili poglobljen pogled na razvoj pametnih mest in skupnosti ter ponudili svoje bogato znanje o njihovem kreiranju v prihodnosti.

Mesta jutri ne bodo več takšna, kot so mesta danes.

Namen konference je obravnava vidikov prihodnosti pametnih mest in izboljšanja kakovosti življenja v povezanem in trajnostno naravnanem okolju ter zagotavljanje diskusijske platforme za vprašanja in ideje s področij, kot so:

 • prihodnost vodenja in upravljanja mest ter s tem povezane kompleksnosti, globalne razsežnosti in inovativnih razvojnih strategij
 • ozaveščanje o pomenu sodelovanja državljanov v procesih odločanja in razvoja v mestih ter potrebnosti spodbujanja sprememb vedenja v smislu aktivne udeležbe, trajnostnega razmišljanja in delovanja
 • vloga visokega šolstva pri razvoju pametnih mest in razvoju novih znanj in spretnosti prebivalcev, ki so potrebna v praksi

Na konferenco prihajajo globalni strokovnjaki iz akademskega in poslovnega sveta, ki bodo z vami delili najnovejše trende, izzive in rešitve za razvoj pametnih mest in skupnosti. Te boste lahko uporabili pri kreiranju politik, uvajanju sprememb in konkretnih rešitev tako v občinah kot mestih, v podjetjih, na univerzah in drugje.

 • Častna gostja mednarodne strokovne konference bo Violeta Bulc, evropska komisarka za mobilnost in promet, ki bo konferenco otvorila z uvodnim predavanjem.
 • Prof. Pedro B. Ortiz, vizionar, priznani strokovnjak za urbana vprašanja metropol, svetovalec Svetovne banke in bivši župan Madrida.
 • Dr. Blaž Križnik, docent na Podiplomski šoli za urbane študije Univerze Hanyang v Seulu, strokovnjak za primerjalne urbane študije.
 • Timotej Šooš, v Vladi Republike Slovenije odgovoren za razvoj dolgoročne vizije in razvojne strategije Slovenija 2050.
 • Prof. Esteve Almirall, priznan govorec s področja inovacij in pametnih mest, profesor na priznani poslovni šoli ESADE in direktor Centra za inovacije.

Vse podrobnejše informacije o konferenci najdete na tej povezavi.

Kontaktna oseba je Zvezdana Strmšek zvezdana.strmsek@doba.si; tel. 02 228 38 94

 

Prijava in kotizacija

Do 31. decembra 2016 izkoristite 100,00 EUR popusta. Število mest je omejeno – online prijava

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

16.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Mariboru 3/6

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 16.2.2017 v Mariboru (razstavišče MO MB, Grajska ulica 7) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 14.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

 

23.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Ljubljani 3/7

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 23.2.2017 v Ljubljani (velika sejna dvorana MOL, Mestni trg 1) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 21.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 3/8

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

DOGODKI DRUGIH

20.1. / Nov poziv v Zeleno shemo slovenskega turizma 4/1

Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, objavlja nov Poziv za destinacije za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (naslednji poziv bo objavljen januarja 2018). Poziv 2017 je dostopen na portalu.

Prijave morajo prispeti najkasneje do 10. februarja 2017 do 15. ure.

Ob tej priložnosti pripravljajo tudi predstavitev novega poziva za vključitev destinacij v Zeleno shemo slovenskega turizma. Predstavitev bo v petek, 20. januarja 2017 med 11. in 13. uro na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (1. nadstropje, dvorana A). Na dogodku bodo s strani Slovenske turistične organizacije in akreditiranega partnerja predstavljene vse pomembne informacije ob objavi novega poziva za vključitev oz. pridobitev znaka Slovenia Green.

Vsebine dogodka:

 • Slovenska turistična organizacija; mag. Maja Pak, direktorica: Uvodni pozdrav in predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma.
 • Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace; Jana Apih: Predstavitev novega poziva za destinacije
 • Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace; Tina H. Zakonjšek: Predstavitev okoljskih znakov Travelife, EU Marjetica, Green Globe, Green Key, TourCert in Bio Hotels za ponudnike nastanitev in turistične agencije.

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas zaradi lažje organizacije vljudno prosimo, da jo potrdite po elektronski pošti na ideje@goodplace.si najkasneje do srede 18. 1. 2017.

V želji, da se v Zeleno shemo slovenskega turizma vključi čim več destinacij, nastanitvenih objektov in potovalnih agencij, objavljamo obvestilo tudi na spletni strani SOS.

 

24.1. / Predstavitev programa EZD v Kranju 4/2

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala 24. januarja 2017 v Kranju (Kovačnica, Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

26.1. / Predstavitev programa EZD v Krškem 4/3

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala 26. januarja 2017 v Krškem (Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

2.2./ Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti »Čista in inteligentna mobilnost za vse« 4/5

Ministrstvo za infrastrukturo in Slovenska platforma za trajnostno mobilnost vas vabijo na NACIONALNO KONFERENCO O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI »Čista in inteligentna mobilnost za vse«, ki bo potekala v četrtek, 2. februarja 2017.
Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin, strokovnjakom in drugim, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni ter predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2017.

Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja. Udeležba na konferenci je brezplačna. V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli prednost predstavniki občin in izdelovalci Celostnih prometnih strategij.

Na tej povezavi najdete program s povezavo na prijavnico, prijavite pa se lahko tudi neposredno tukaj in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 30. 1. 2017, do 12h

24.2. in 26.2./ LIFE informativni dan - nepovratna sredstva za okoljske projekte 4/6

Ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti iz Ministrstva za okolje in prostor organizira dva LIFE informativna dneva, ki bosta potekala

 • v torek, 24. januarja 2017, ob 8.30, v Mariboru in
 • v četrtek, 26. januarja, ob 8.30, 2017 v Postojni.

Na LIFE informativnem dnevu bodo predstavili, kako pridobiti nepovratna sredstva za okoljske projekte. Srečali se boste z ekipo LIFE, ki vam bo lahko v pomoč tudi pri nadaljnjih informacijah pri pripravi projekta. Izkušnje bodo z vami delili tudi do sedaj že uspešni prijavitelji LIFE projektov.

Vabilo na dogodek najdete tukaj.

Za dodatne informacije lahko pišete na e-pošto: life.mop@gov.si.

VLADA RS

118. seja 5/1

Odlok o odvzemu rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017

Vlada je sprejela Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017, s katerim je določen obseg ter pogoji selektivnega odvzema in omejenega odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave ter pogoji izjemnega odstrela za leto 2017. Ukrep temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za odstrel velikih zveri za obdobje od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, pisnem stališču Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) k temu mnenju in odgovoru ZGS k pisnemu stališču ZRSVN. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev uredbe je dodatna obrazložitev v drugem odstavku 4. člena, ki pojasnjuje razlog za znižanje pomoči po »de minimis« shemi, ter dopolnitev ukrepa IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada (v nadaljnjem besedilu: ukrep IV). (Vir: Vlada RS, ab) 

Vlada o pobudi za sprejem avtentične razlage 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Vlada je sprejela mnenje o pobudi Univerze v Mariboru za sprejem avtentične razlage 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15).

Vlada je proučila 11. člen ZUPPJS16 in ugotavlja, da člen nima vsebine, ki bi se nanašala na podaljšanje dogovorov, sklenjenih pred njegovo uveljavitvijo, in katero bi bilo treba zaradi nejasnosti obrazložiti, pač pa se predlaga dopolnitev vsebine člena. Zaradi navedenega vlada avtentične razlage ne bo predlagala. Ker ZUPPJS16 velja le do 31. 12. 2016 po mnenju vlade prav tako ni potrebna oziroma smiselna niti dopolnitev citiranega člena.

Dodatno k navedenemu vlada pojasnjuje, da Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2017, drugače ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi. (Vir: Vlada RS, ab)

Načrt vaj v obrambnem sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2017

Vlada je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2017, ki obsega najpomembnejše vaje, ki so časovno in finančno opredeljene. Za vsako vajo je določena odgovorna enota oz. organizator vaje, določeni so tudi vadbenci na vajah in kraj izvedbe vaj. Opredeljene aktivnosti so razdeljene na celovite vaje obrambnega sistema, vaje Slovenske vojske ter vaje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o dolgotrajni oskrbi

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in sicer kdaj bo v parlamentarni postopek poslan predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in kako se bo dolgotrajna oskrba financirala ter kako vlada RS odgovarja na očitke o nesodelovanju MDDSZ s izvajalskimi organizacijami na področju dolgotrajne oskrbe?

Vlada RS je odgovorila, da naj bi bil predlog Zakona pripravljen v začetku leta 2017. Po opravljenih usklajevanjih z deležniki, javni razpravi in medresorskem usklajevanju pa je sprejem na Vladi RS načrtovan v začetku julija 2017 in bo po tem posredovan v obravnavo DZ RS. (Vir: Vlada RS, ab)

Ukrepi Vlade na področju odprave revščine med starejšimi

Ne glede na to, da se revščina v splošnem zmanjšuje in da se je tudi brezposelnost zmanjšala, pa ti ugodni trendi ne veljajo za vse skupine prebivalstva. Vlada Republike Slovenije žal opaža, da ne glede na ugodne kazalnike, je revščina med starejšimi, zlasti samskimi osebami, višja kot pri splošno populaciji. Zato je Vlada Republike Slovenije pripravila novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, zakon pa je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na redni decembrski seji in bo začel veljati s 1. februarjem 2017.

Skupno v letu 2016 za programe na področju starejših Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja cca. 800.000,00 eur. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis EU za inovativne urbane projekte 6/1

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Javni razpis za zbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine 6/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija. Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v dveh sklopih: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomeniko in sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo, na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2017 in 2018 po tem razpisu, je skupaj 1.400.000,00 EUR. Natančnejše informacije o razpisu najdete s klikom tukaj. Rok za oddajo vlog je 23.01.2017.

Možnosti za financiranje projektov ZIR 6/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 6/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Rok za oddajo vlog je 1.3.2017 oziroma 8.3.2017

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 6/5

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, znotraj operacije Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca. 2017 do 24. ure.

Celotno dokumentacijo najdete tukaj. 

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 6/6

Na spletni strani Evropske komisije objavljen poziv za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov.
Cilj poziva je podpora nacionalnim ali transnacionalnim projektom na področju nediskriminacije in vključevanja Romov, ki bodo zajeli vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Med prednostnimi področji poziva so tudi Romi, in sicer želi Evropska komisija podpreti projekte, katerih cilj je ozaveščanje in boj proti škodljivim stereotipom o Romih in s tem podpora njihovemu vključevanju v družbo. Evropska komisija želi podpreti tudi projekte, ki bodo identificirali, izvajali in zagotavljali izmenjavo dobrih praks pri reševanju najbolj perečih izzivov na področju boja proti diskriminaciji in nestrpnosti do Romov, posebej pa tudi boja proti segregaciji v izobraževanju, spodbujanja krepitve aktivne vloge mladih Rominj in Romov v procesu vključevanja Romov v družbo, tudi preko krepitve zmogljivosti civilne družbe, aktivne na lokalni ravni.

V okviru poziva bodo podprte naslednje aktivnosti:
– usposabljanja strokovnjakov;
– vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks, sodelovanje, vključno z identifikacijo najboljših praks, ki so lahko prenosljive na druge sodelujoče države;
– ozaveščevalne aktivnosti (vključno na lokalni ravni) kot so seminarji, konference, kampanje ali medijskih aktivnosti in aktivnosti družbenih omrežij.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Rok za oddajo prijav je 21. marec 2017 do 17.00.
Poziv je dostopen tudi preko te povezave.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 6/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 6/8

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 6/9

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 6/10

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

NOVICE DRUGIH

Izbrani projekti za razvoj inovativnih turističnih produktov 7/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z izdajo sklepov zaključilo postopek obravnave vlog, ki so prispele na prvo odpiranje javnega razpisa za spodbujanje razvoja novih in inovativnih produktov turističnega gospodarstva (2016-2018).

24 prijaviteljev je dobilo pozitivno odločitev glede odobritve sofinanciranja (13 vlog iz vzhodne in 11 vlog iz zahodne kohezijske regije). Skupna vrednost sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog znaša 3.463.863,06 EUR in sicer 2.091.135,06 EUR v vzhodni kohezijski regiji ter 1.372.728 EUR v zahodni kohezijski regiji. Ker so bila razpisana sredstva v zahodni kohezijski regiji porabljena, se je razpis zaprl.

Ministrstvo na osnovi odziva na javni razpis ugotavlja, da obstaja na terenu velik interes za razvoj novih turističnih produktov (skupaj prejetih 56 vlog), zato se je odločilo da bo kmalu (v prvi polovici leta 2017) objavilo podoben razpis preko katerega bo spodbujalo razvoj novih integralnih turističnih produktov, ki pa ga bo nadgradilo z izkušnjami iz prvega razpisa.

 

39. številka KPK Vestnika 7/2

V osrednji temi te številke lahko preberete komentar komisije na predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V novicah tokrat pišejo tudi o nekaj vesteh iz tujine, 39. izdaja pa vam po dolgem času prinaša tudi vpogled v delo komisije v številkah. Prav tako ne spreglejte koledarja obveznosti, v katerem opozarjajo na nekaj za zavezance pomembnih rokov, ki datirajo na konec tega meseca.

Celotno publikacija je dosegljiva na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.