V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BREŽICE, LENDAVA IN TRNOVSKA VAS.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

PREDSEDSTVO SOS

19. seja predsedstva SOS v Mestni občini Ptuj 1/1

V torek, 17.10.2017 je v prostorih Mestne občine Ptuj potekala 19. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje teme.

 • Financiranje občin in povprečnina za leti 2018 in 2019

Predsednik SOS, Bojan Kontič je prisotnim županjam in županom predstavil zadnje premike pri usklajevanju višine povprečnine za leti 2018 in 2019. Povedal je, da je predlog, zapisan v Zakonu o izvrševanju proračunov RS 2018/2019 za leto 2018 551€ na prebivalca; za proračunsko leto 2019 vlada predlaga povprečnino v višini 558€. Skozi amandmaje k Zakonu o financiranju občin (prehodne in končne določbe), na bi v letu 2018 občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo do višine primerne porabe, nad višino primerne porabe pa le do 85 odstotkov razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. V letih 2018 in 2019 bi občine prejele 3 % nepovratnih sredstev za investicije iz državnega proračuna, 3 % pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države (zadolžitev se ne bo vštela v največji možni obseg zadolževanja občin). Predsednik SOS je povedal, da se je sicer glede na izhodišče, predlog Vlade RS po sestanku s predsednikom Vlade RS izboljšal, vendar nikakor ne sledi izračunani višini povprečnine, ki bi, z upoštevanjem še nesprejetega predloga Pravilnika o podprogramih, ki se jih upošteva za izračun povprečnine, morala znašati 609 € na prebivalca, ne sledi pa tudi rasti BDP. Zato Skupnost občin Slovenije ne bo podpisala Dogovora o povprečnini. Glavni odbor SOS je na pogajanjih o višini povprečnine zahteval s strani države tudi, da se izdela načrt s katerim se bo začrtalo prehod na realno izračunano višino povprečnine.

 • Ključni izzivi na področju dolgotrajne oskrbe in vloga občin

Tatjana Buzeti, generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, je predstavila načrte države na področju dolgotrajne oskrbe. Poudarila je, da pripravljavci z zakonom želijo povezati zdravstvene in socialne storitve dolgotrajne oskrbe, s ciljem omogočiti ustrezno oskrbo in varnost vsem, ki potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih aktivnostih, ne glede na to ali bivajo doma, v institucionalnem varstvu ali v drugih oblikah bivanja. Uvajajo nove mehanizme in orodja za večjo integracijo dolgotrajne oskrbe, vse od enotnega načina ocenjevanja upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, do interdisciplinarnih mobilnih timov, integriranega nadzora in seveda tudi integrirane mreže izvajalcev. Načrtovana je večja podpora neformalnim oskrbovalcem in razbremenitev posameznikov in družin. Ohranili bodo možnost denarnega prejemka in uvedli usposabljanja in svetovanje za neformalne oskrbovalce, pa tudi nadomestno oskrbo v višini 14 dni na leto. Predlagajo pa tudi razširitev pravice do družinskega pomočnika v najvišji kategoriji potreb po pomoči na vse uporabnike dolgotrajne oskrbe.

Uvajajo nov sklop storitev za ohranjanje samostojnosti, ki vključuje sofinanciranje IKT storitev oziroma e-oskrbe, manjši obseg storitev rehabilitacije za ohranjanje funkcionalne zmožnosti in interdisciplinarne obiske timov na domu v podporo uporabniku in neformalnemu oskrbovalcu. Kljub sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe bo pa še vedno veliko storitev ostaja v pristojnosti javnega zdravja.

Dolgotrajna oskrba bo univerzalna pravica, dostopna vsem ne glede na socialno ekonomski status ali starost. V kolikor je uporabnik upravičen do socialnih transferjev, bo v institucionalnem varstvu lahko zaprosil za sofinanciranje stroškov bivanja v institucionalnem varstvu, saj se bodo iz javnih virov za dolgotrajno oskrbo sofinancirale le storitve dolgotrajne oskrbe. Generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo je zagotovila, da bo največji del finančnega bremena prevzela javna/državna blagajna in ne občinska, kar bi v prihodnje lahko prineslo razbremenitev občinskih proračunov v nekaterih segmentih.

 • Predstavitev evidentiranih članov v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Skupnost občin Slovenije je objavila evidentiranje v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. SOS  bo namreč predlagala enega člana v svetu, ki ga bo za dobo petih let imenoval Državni zbor RS. Kandidaturo je oddalo sedem kandidatov. Evidentirana kandidatka mag. Katja Koren Miklavec se je predstavila Predsedstvu SOS kot prva, nato kandidata Viktor Sušec in Aleš Florjančič. Ostali kandidati se iz upravičljivih razlogov predstavitve niso udeležili (Jure Lesjak, Dejan Zavec, Miloš Peterlin in Maja Hvala). Predsedstvo SOS je imenovalo volilno komisijo in opravilo tajno glasovanje, na podlagi katerega je z večino vseh glasov za predstavnico občin imenovalo v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji mag. Katjo Koren Miklavec.

 • Predstavitev Priročnika za proračunsko financiranje NVO

Monika Kostanjevec, pravna svetovalka Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je predstavila Priročnika za proračunsko financiranje NVO, ki skupaj z analizo javnih razpisov v slovenskih občinah predstavlja orodje, ki bo občinam omogočalo enostavno izvedbo kakovostnih javnih razpisov, kar pomeni, da razpisovalca korak za korakom vodi skozi vse faze izvedbe javnega razpisa, in mu pri tem nudi nasvete, obrazce, dobre prakse in opozorila glede pomembnih zakonskih določb. Tako obravnava tudi predplačila za projekte in programe NVO, kar je pomembna novost, tako za delo lokalnih skupnosti kot tudi za nevladne organizacije. Končni namen priročnika je predvsem poenostavitev postopkov javnih razpisov, povečana transparentnost, ekonomičnost in administrativna razbremenitev v občinah ter zagotavljanje kontinuitete in kakovosti financiranja in storitev nevladnih organizacij.

***

Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi pobudo občin članic SOS, da se cepljenje proti HPV za fante 6. razredov osnovnih šol uvrsti v Program cepljenja in zaščite z zdravili. Članice in člani predsedstva SOS sicer ne nasprotuje pobudi, da se cepljenje za fante 6. razredov osnovnih šol uvrsti v Program cepljenja in zaščite z zdravili, vendar so opozorili, da je potrebno predhodno preveriti učinkovitost cepiva za fante, saj so se pri cepljenju deklet pojavili strokovno utemeljeni dvomi o zanesljivosti preventivnega cepljenja proti okužbam s HPV. Predsedstvo SOS se tudi ne strinja, da občine na pobude zdravstvenih zavodov in drugih krijejo oziroma zagotovijo finančna sredstva za cepljenja proti okužbam s HPV za fante. Članice in člani predsedstva so še opozorili, da tovrstna preventiva nikakor ne sodi med naloge lokalnih skupnosti, zato pričakujejo, da se krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma da financira država, občinam pa priporočajo, da zavrnejo pobude o podpori cepljenja proti HPV za fante.

SOS je prejela komentar regijskega koordinatorja za mariborsko regijo, Zorana Simonović, dr.med.,spec., in sicer:

“Opozoriti bi želel na sporno navedbo v zapisu, kjer je navedeno, da “so se pri cepljenju deklet pojavili strokovno utemeljeni dvomi o zanesljivosti preventivnega cepljenja proti okužbam s HPV”. Cepljenje proti HPV se je po 10-letnem obdobju vključenosti v programe cepljenja izkazalo kot zelo učinkovit ukrep za zmanjšanje tveganja za pojav predrakavih in rakavih sprememb anogenitalnega območja tako pri cepljenih osebah kot tudi iz vidika kolektivne imunosti (v državah, kjer dosegajo visok delež cepljene populacije proti HPV). Dokazan je do 90% upad okužb z viskokorizičnimi genotipi virusa HPV, do 90% upad bremena genitalnih bradavic, ter do 45% oz. 85% upad nizko oz. visoko tveganih sprememb materničnega vratu. Cepljenje proti HPV se je potrdilo tudi kot varno – po 15 letnem spremljanju stroka ocenjuje, da ima cepivo proti HPV izvrsten varnostni profil. Strokovnjaki, tako domači kot tuji, ki se ukvarjamo s cepljenjem, nimamo dvomov o zanesljivosti preventivnega cepljenja proti okužbam s HPV.”

 

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z delo komisij in delovnih skupin SOS. Na skupnem sestanku sta se sestali komisija za GJS in občinskih inšpektorjev. Leo Kremžar je podal informacijo s sestanka Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja, kjer je tekel pogovor o Zakonu o varstvu okolja. MOP je prejel veliko število pripomb in jih še obravnava, pripombe bodo razdelili v sklope in nanje odgovorili ter jih smiselno upoštevali. Nato bodo ZVO-2 popravili in dopolnili ter prenovljen osnutek podali ponovno v javno obravnavo. Potekala je tudi razširjena skupna seja komisij za kulturo, turizem in mladinsko politiko pri SOS in razširjen sestanek komisije za integracijo romske skupnosti ter seja komisije za mladinsko politiko pri SOS.

Predsedstvo je v nadaljevanju seje potrdilo Pravilnik o imenovanju predstavnikov občin v komisije in delovne skupine pri ministrstvih in drugih institucijah in imenovalo evidentirano članico, Natašo Pernat iz občine Slovenska Bistrica, v Komisijo za mladinsko politiko pri SOS.

Galerija slik.

NOVICE SOS

Mesta in krožno gospodarstvo 2/1

V Mariboru so 19. oktobra Ministrstvo za okolje in prostor, Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije organizirali mednarodno konferenco, na kateri je tekla beseda o potencialu mest za prehod v krožno gospodarstvo. Udeleženci so se lahko seznanili tudi s programom URBACT in možnostmi sodelovanja na razpisih za prenosna omrežja.

Pozdravne nagovore in uvodne misli so z udeleženci delili Dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika Vlade RS in Barbara Radovan, Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstva za okolje in prostor.

Aktivnosti Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije je povzela Mag. Janja Kreitmayer McKenzie, iz Ministrstva za okolje in prostor in Partnerstvo za zeleno gospodarstvo.

Dr. Kai Böhme, Spatial Foresight, je v nadaljevanju spregovoril o krožnem gospodarstvu in njegovi teritorialni dimenziji. Več…

Sestanek na MOP in poziv SOS za spremembe predloga ZUreP-2 2/2

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v ponedeljek, 16.10.2017, ob 11.00 uri sestali na Ministrstvu za okolje in prostor z državno sekretarko, Lidijo Stebernak in sodelavci, zadolženimi za pripravo ZUreP-2. Na sestanku so predstavniki SOS izpostavili problematiko predloga ZUreP-2 – glede načina zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora na ravni občin (44. člen ZUreP-2). Predstavili so nasprotovanje občin do predloga 44. člena ZUreP-2, katerega uveljavitev bi:

 1. določila posebne pogoje za zagotavljanje strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora po ZUreP-2 le za naloge občine, ne pa hkrati tudi za naloge države, čeprav gre za vsebinsko primerljive naloge, ki po svoji vsebini konkretizirajo javni interes v prostoru. Menimo, da je diskriminatorna rešitev, ki državi za izvajanje nalog po ZUreP-2 ne postavlja nobenih zahtev glede sodelovanja strokovnega kadra, občinam pa dosedanje zahteve dodatno in vsebinsko nesorazmerno zaostruje;
 2. pomenila nesorazmerni poseg v dosedanje delo javnih uslužbencev brez možnosti za njihovo prekvalifikacijo. V roku dveh let po uveljavitvi ZUreP-2 (upoštevaje predlog 294. člena ZUreP-2) namreč skoraj polovica (po informacijah MOP-a pa zagotovo preko 100) dosedanjih občinskih javnih uslužbencev ne bo zmoglo izpolniti pogojev 44. člena za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, ker enostavno ne bodo morali izpolniti pogoja glede ustrezne izobrazbe po določilih ZAID-a. Za občine to pomeni iskanje novih kadrov, ki imajo pridobljen poklicni naziv pri ZAPS-u. Dosedanjim javnim uslužbencem zakon ne daje nobene možnosti razumne dokvalifikacije za nadaljevanje dela;
 3. povzročila neenakopravnost med javnimi uslužbenci ne samo glede administrativne ravni izvajanja nalog ampak tudi glede na področje nalog, ki jih opravljajo, saj se na ravni države in občin izvaja veliko z zakonom predpisanih nalog, ki po svoji vsebini sodijo v delokrog inženirskih ali arhitekturnih znanj, pa zanje razen nalog po ZUreP-2 ni zahtevan poklicni naziv pri IZS ali ZAPS. Naj tu navedemo le regulacija javnih cest, prometa, oskrbe s pitno vodo, čiščenje in odvajanje odpadnih voda in podobno.
 4. povzročila vrsto nejasnosti glede stroškov, ki bodo nastali tistim dosedanjim uslužbencem, ki bodo v roku dveh let morali in zmogli pridobiti poklicno kvalifikacijo po ZAID-u (je to strošek občinskih proračunov ali javnih uslužbencev), nejasno pa tudi ostaja ali bodo redni letni stroški, ki bodo javnim uslužbencem nastajali s pristojbinami in članarinami ZAPS-u tudi njihov zasebni strošek, ali bo to strošek občinskega proračuna in
 5. povzročila nejasnosti v primerih, ko občina za izvajanje nalog zagotavlja sodelovanje občinskega urbanista, ki ima sicer pridobljeno ustrezno poklicno kvalifikacijo po ZAID-u, ni pa javni uslužbenec. Tu se zastavljajo vprašanja o načinu zagotavljanja bistvenih zahtev pri izvajanju javnih nalog, t.j. vprašanje integritete, varstva osebnih podatkov, splošnega upravnega postopka, etike javnih uslužbencev, ravnanjem z dokumentarnim gradivom. Poklicna kvalifikacija pri ZAPS-u ne daje zagotovil, da bo strokovno kvalificirana za posebna področja, ki jih zahtevajo predpisi za delo v javni uporabi.

Na sestanku so predstavniki MOP poročali, da so spremembe 44. člena možne v okviru pravil tretje obravnave ZUreP-2, da bodo razmislili o možnosti prilagoditve nekaterih rešitev, zlasti tisti, da bi ob primerih pogojih (delovna doba, reference) nekateri javni uslužbenci po uveljavitvi ZUreP-2 še vedno lahko nadaljevali delo občinskega urbanista, čeprav ne izpolnjujejo pogoja o ustrezni izobrazbi po zahtevah ZAID-a. Sicer pa vztrajajo na stališču, da je poklicna regulacija nujna za izboljšanje prostorskega načrtovanja občin.

SOS je na podlagi sestanka že podala poziv deležnikom pri nadaljnji obravnavi ZUreP-2, s katerim je zahtevala, da se v predlogu ZUreP-2 ohrani rešitev, ki jo trenutno določa 161. člen veljavnega ZUreP-1, pripravljavec ZUreP-2 pa naj da v sodelovanju z občinami, zbornicami in zainteresirano strokovno javnostjo pripravi strokovne podlage in predloge za izboljšanje strokovnega in zakonitega izvajanja nalog po ZUreP-2. Te naj se v zakon vključijo naknadno s spremembo in dopolnitvijo. Če bodo deležniki priprave in sprejemanja ZUreP-2 ocenili, da je v kratkem časovnem okviru vendarle mogoče doreči sprejemljivejšo rešitev, bo SOS pri pripravi takšne rešitve pripravljena konstruktivno sodelovati.

 

Sestanek SOS z združenjem SAZAS 2/3

Skupnost občin Slovenije se je v petek, 20.10.2017 sestala s predstavniki združenja SAZAS. Namen sestanka je bil pregled sodelovanja združenja in občin v skladu s sprejetim sporazumom o uporabi avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin. Ugotovljeno je bilo, da so tako občine kot SAZAS zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem. So pa predstavniki SAZAS opozorili, da se v preteklem letu občine niso posluževale spletne storitve, ki prinaša občinam 5 procenti popust. V preteklem letu se je namreč le za 31 procentov prireditev uporabljala spletna storitev. Zato tudi s strani SOS pozivamo občine, da pri prijavi prireditev združenju SAZAS uporabite spletno storitev SAZAS in si zagotovijo dodatni 5 procenti popust.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Družinski pomočnik – knjiženje poslovnega dogodka 3/1

Skupnost občin Slovenije objavlja pojasnilo Ministrstva za finance glede evidentiranja poslovnega dogodka, vezanega na družinskega pomočnika. Ministrstvo pojasnjuje, da se ta prejeta sredstva evidentirajo na konto prihodkov 714106 – Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja. Pojasnilo najdete TUKAJ.

Ob tem se zahvaljujemo Občini Sežana za pripravljenost deljenja informacij in udejanjanja sodelovalnega oziroma delitvenega pristopa.

Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja 3/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v pripravi predlog Uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja.

Besedilo uredbe najdete na TEJ POVEZAVI.

Morebitne komentarje k predlogu nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 26. 10. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o cestah 3/3

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo sprejeli Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o cestah, ki si ga lahko prebereta na tej povezavi

V Predlogu zakona MZI ni upošteval predloga SOS:
– da se omogoči parcelacija cest, brez soglasja lastnika
– da se občinam s predlogom 62. člena povečuje stroške in obveznosti. MZi navaja, da so le jasno zapisali kdo kaj vzdržuje, kar pomeni, da so s tem ko navajajo da priključke vzdržuje občine le-tem tudi povečali stroške.

Vaše pripombe in predloge nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 6. novembra 2017.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu 3/4

Skupnost občin Slovenije vas seznanja, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu. Spremenjena in dopolnjena so določila naslednjih področij: veriga preskrbe s hrano, začasno in občasno delo v kmetijstvu in izobraževanje na področju čebelarstva.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne predloge ali pripombe nam posredujete do petka, 10. 11. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest 3/6

S strani državnega zbora smo prejeli v pregled Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi.

 

S predlogom zakona se rešuje problematika 23.000 km neodmerjenih in zemljiškoknjižno neurejenih kategoriziranih cest. Predlog zakona omogoča, da se sistemsko sanira pravni položaj, ko država in občine že desetletja zagotavljajo in vzdržujejo javne ceste, ki jim zemljiškoknjižni lastniki zemljišč vse do danes niso nasprotovali, čeprav so zgrajene po zemljiščih, ki so formalno vpisana na posameznike in ne na Republiko Slovenijo ali občine.

Predlog zakona ureja postopke za ureditev lastniških razmerij na nepremičninah, na katerih so zgrajene javne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet (v nadaljevanju: javne ceste), ki so kot takšne določene na državni ravni z uredbo Vlade oziroma na lokalni ravni z občinskim odlokom. Predlog zakona določa domnevo priposestvovanja, in sicer da se domneva, da je nepremičnina pod cestnim telesom javne ceste v javni lasti, če je na njej več kot 20 let zgrajena javna cesta.

Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do torka 14. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Zakon o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 3/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je objavljen predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.

Zakon bo urejal dejavnost dolgotrajne oskrbe, naloge Republike Slovenije in občin v sistemu dolgotrajne oskrbe, obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, postopek ugotavljanja in način uresničevanja pravic iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, pravice zavarovanih oseb do dolgotrajne oskrbe, javno mrežo dolgotrajne oskrbe, izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe, financiranje dolgotrajne oskrbe, naloge Zavoda Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo v sistemu dolgotrajne oskrbe, zbiranje podatkov za potrebe izvajanja dolgotrajne oskrbe in nadzor.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 17. 11. 2017 do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

IMENOVANJA SOS

EVIDENTIRANJE člana v Svet Republike Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo 4/1

SOS je objavlja evidentiranje v Svet Republike Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo. Skupnost občin Slovenije bo predlagala enega člana, ki ga bo na predlog ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, imenovala Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let. Podrobnejši opis v zvezi s postopkom evidentiranja, pogoji in obveznosti za kandidate najdete na TEJ POVEZAVI.

Občine članice SOS predlagate predstavnico/predstavnika tako, da izpolnite OBRAZEC za evidentiranje, kandidat mora podpisati tudi IZJAVO, da soglaša da soglaša s kandidaturo (ki jo najdete TUKAJ).

Do obrazca za evidentiranje pa dostopate TUKAJ.

Zaradi kratkih rokov postavljenih s strani ministrstva je evidentiranje odprto vključno do 24. 10. 2017. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

POVPRAŠEVANJE

Vrnitev nepremičnine po denacionalizaciji 5/1

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice objavlja vprašanje glede vrnitve nepremičnine po denacionalizaciji. Vljudno naprošamo za sodelovanje pri povpraševanju.

Vprašanje:
Po pravnomočni denacionalizacijski odločbi je občina dejanski zavezanec za vrnitev nepremičnine. Na podlagi denacionalizacijske odločbe bo nepremičnina lahko vrnjena v posest šele takrat, ko bo nepremičnina skladno s koncesijsko pogodbo (sklenjeno med izvajalcem – koncesionarjem in R Slovenijo) vzpostavljena za kmetijsko rabo.

Ali je katera občina imela takšen primer? Kako je ravnala občina v takšnih primerih?

Vaše odgovore nam prosimo posredujte na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 25. 10. 2017.

DOGODKI SOS

23.10. / Predstavitev nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 6/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Arhivom republike Slovenije organizira posvet z naslovom

“Predstavitev nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva”,

ki bo potekal v ponedeljek, 23. oktobra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Posvet je namenjen zaposlenim v občinskih upravah, ki so odgovorni  za organizacijo in izvedbo procesov upravljanja z dokumentarnim gradivom, informatikom, ki skrbijo za informacijske sisteme upravljanja z dokumenti in informacijsko varnost, ter vsem zainteresiranim.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

25.10. / Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti 6/2

Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije ter Center nevladnih organizacij Slovenije vabimo na strokovni posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«. Posvet bo potekal v Mariboru, razstavišče Urban, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, dne 25. oktobra 2017.

Program lahko pogledate tukaj. 

 

8.11. / Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih 6/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom

»Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in

dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«,

ki bo potekal v sredo, 8. novembra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

9.11. - 10.11. / 28. Posvet Poslovanje z nepremičninami 6/5

V četrtek, 9.11., in v petek, 10.11.2016 bo v Portorožu potekal tradicionalni 28. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije.

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Prvi dan bodo organizirane 3 okrogle mize:

 1. Lastniška ali najemniška stanovanja, kjer bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Strokovnjak za stanovanjske socialne zadeve iz tujine;
 2. Upravljanje z etažno lastnino, v okviru katere bo med predstavniki ministrstva, strokovne skupine za pripravo nove zakonodaje na področju upravljanja in tujega strokovnjaka tekla razprava o novi zakonodaji in položaju upravnika v bodoče ter ureditvi upravljanja etažne lastnine v tujini;
 3. Reforma prostora in nepremičninske evidence, kjer bo razprava tekla o tem kaj in zakaj se v zakonodaji na področju prostora, graditve in nepremičnin spreminja. Ne spreminja se samo zakonodaja, spreminjajo se procesi in podatki in pomembno je, da vemo kaj in kdaj lahko pričakujemo.

Drugi dan pa bodo vzporedno potekale razprave v okviru štirih sekcij – sekcije za upravljanje nepremičnin, za promet z nepremičninami, stanovanjske in sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin. 

Več o posvetu, programu in prijavi na posvet najdete na tej povezavi.

Prav tako vas obveščamo, da imate člani Skupnosti občin Slovenije 10% popusta pri prijavi.

Vljudno vabljeni!

16.11. / ODPOVEDAN – Podelitev koncesije in “in house” naročila 6/6

Lokalne samouprave se redno soočajo z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujejo pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Zaradi obstoječe zakonodaje, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter prestre sodne in pravne prakse predstavljajo instituti, ki bodo obravnavani na delavnici svojstven problem. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici z naslovom “Podelitev koncesije in “in house” naročila”.

Na dogodku, ki bo potekal v četrtek, 16. 11. 2017 ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, bosta predavala Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, in Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon., ki ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih mednarodnih svetovalnih družbah.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

22.11. / Aktualna praksa Državne revizijske komisije 6/7

Odločitve Državne revizijske komisije kot edinega neodvisnega organa presoje zakonitosti naročnikovega ravnanja imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov oddaje javnega naročila. Uporaba in tolmačenje nekaterih institutov ZJN-3 so se v času izvajanja zakona preko pravne prakse izoblikovali, obstoječa pravna praksa Državne revizijske komisije in sodna praksa Sodišča EU pa pripomorejo k lažjemu razumevanju in uporabi zakonov, s področja javnega naročanja.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo predstavljena aktualna praksa Državne revizijske komisije, in bo potekal v torek, 23. januarja 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

29.11. - 30.11. / Mednarodna konferenca Smart towns 6/8

Vabimo vas na mednarodno konferenco pametna mesta v srednji in vzhodni Evropi, ki bo potekala 29. In 30. novembra 2017 v Ljubljani.

Cilj konference je povezovanje manjših mest, ki so običajno izpuščene v kontekstu pametnega mesta. Vsako mesto, ne glede na velikost, želi prednosti in prednosti tako imenovanih pametnih tehnologij.

Vendar gre običajno večina razvojnih naložb v velika metropolitanska mesta. Večina mest na območju srednje in vzhodne Evrope pa je manjša in zato imajo drugačna vprašanja in izzive.

Pametna mesta in skupnosti so življenjska okolja, v katerih uporaba sodobnih tehnologij IKT omogoča ljudem dvig kakovost življenja na številnih področjih. Tako na področju sodelovanja družbe, infrastrukture in okolja, uporaba digitalnih tehnologij niža stroške, zmanjšuje porabo sredstev, izboljšuje mobilnost prebivalstva, veča varnost in s tem zagotavlja višjo kakovost življenja. Hkrati pa višja kakovost razvitih rešitev znotraj pametnih mest prav tako omogoča racionalnejšo uporabo javnih sredstev.

Zato organiziramo konferenco, ki bo omogočila predstavnikom (županom in drugim nosilcem odločanja) lokalnih skupnosti in menedžerjem komunalnih podjetij, da se povežejo, da lažje izmenjajo najboljše prakse ter najdejo sinergije in možnosti za prihodnji razvoj. Konferenca bo tudi priložnost za povezovanje s ponudniki rešitev (MSP) z različnih področij ter dolgoročno sodelovanje med njimi in pospešitev razvoja in uvajanja pametnih rešitev v mestih po vsej regiji.

Konferenca je prva te vrste v Sloveniji in jo organizirajo Strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo  (SRIP) Pametna mesta in skupnosti v partnerstvu in v sodelovanju z Evropsko komisijo in Watify, podpornik konference pa je tudi Skupnost občin Slovenije.

Več informacij in registracija so na voljo na spletni strani www.smarttowns.eu.

Ker želimo konferenco prilagoditi tudi vašim potrebam in prilagoditi njeno vsebino na območje vašega interesa vas prosimo, da se prijavite čim prej. Po registraciji boste prejeli vprašalnik o vaših področjih zanimanja in najpomembnejših vprašanjih v vašem mestu. Glede na vaše odgovore bomo prilagodili vsebino konference.

Udeležba je brezplačna. Delovni jezik konference bo angleščina.

Vabilo: Invitation_Smart towns in CEE conference (v angl. jeziku)

Program: SmartTowns Ljubljana Agenda (v angl. jeziku)

DOGODKI DRUGIH

20. in 21.10./ Krajina in krajinska arhitektura pred izzivi prihodnosti 7/1

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije vas v okviru praznovanja “KRAJINA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI”, kjer bodo predstavljena različna področja dela krajinskih arhitektov, vabi na naslednje dogodke:  

 • petek, 20.10.2017

– strokovni posvet na temo Trajnostni turizem in krajinsko načrtovanje,

– okrogla miza o Krajinski politiki Slovenije,

– odprtje fotografske razstave s podelitvijo nagrad najboljšim fotografijam na temo Oblikovane krajine, 

– slavnostna akademija ob 25-letnici DKAS – Dosežki krajinskih arhitektov ter

 • sobota, 21.10.2017

– strokovni izlet Potep po Prekmurju.

Dopis občinam.

Celotni program najdete na tej povezavi, prav tako povezavo za prijavo na posvet. Prijava je možna do vključno 18. oktobra. Za dodatne informacije lahko pišete tudi na info@dkas.si ali na telefonsko številko 041 256 035 (Saša Piano) .

27.10./ Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji 7/2

Ministrstvo za zdravje, direktorat za dolgotrajno oskrbo vas vabi na predstavitev in pogovor o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, ki bo potekala v petek, 27. oktobra 2017, ob 10.00 v prostorih Lekarne Lendava, Kidričeva 34 a, Lendava (ob Zdravstvenem domu Lendava).

Na predstavitvi bosta sodelovali:

 •        Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje,
 •        Tatjana Buzeti, generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo.

Predstavitve in pogovore bodo organizirali v različnih krajih po Sloveniji. O terminih in krajih vas bomo sproti obveščali.

 

27.10. / Vpliv mednarodne komunikacije na vodo in vodne vire 7/3

V prostorih Hiše EU bo 27.10.2017 od 10.00 ure dalje potekala III. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija na temo »Vpliv mednarodne komunikacije na vodo in vodne vire«.

Voda in vodni tokovi ne poznajo meja. V skladu s tem moramo vsi skupaj pokazati odgovornost za varovanje, zaščito in ohranjanje vode v prvi vrsti na osebnem nivoju. Na konferenci boste spoznali projekt Vodni agent, modele sodelovanja s sorodnimi projekti, strokovne teme s področja vodooskrbe in aktivnosti koordinatorjev Vodni agent v šolah. Konference Društva vodna agencija so priložnost, da se predstavijo dosežki projekta Vodni agent v šolah širše regije, predstavijo sorodni projekti s katerimi vzpostavljajo partnerstva in za spoznavanje novosti in rešitev, ki ponujajo proizvodno tehnološke procese na področju dobave pitne vode in čiščenja odpadnih voda.

Kotizacije ni. Svojo udeležbo sporočite na naslov konferenca@vodnaagencija.org.

29.10. / Strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 7/4

29. novembra bo v Mariboru potekalo nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki ga organizirajo Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) ter Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ). Organizatorji vabijo na strokovno usposabljanje o kulturno-umetnostni vzgoji tudi župane in strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti. Vabilo in program 

Na skupni razširjeni seji komisije za turizem, kulturo in mladinsko politiko o kulturno-umetnostni vzgoji, kulturnem turizmu in vključevanju mladih (13. septembra 2017 v Mariboru) smo se z nacionalnimi koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ dogovorili, da bomo strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti  spodbudili k vključitvi v mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). V mrežo se vključujejo strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilj mreženja je izboljšanje povezovanja (partnerstva) na področju KUV in boljša informiranost o aktualnem dogajanju na tem področju – z vključitvijo v mrežo ste mesečno obveščeni o aktualnem dogajanju na različnih področjih kulture po vsej Sloveniji. Za registrirane koordinatorje kulturne ustanove ponujajo tudi vrsto ugodnosti. Iz ene lokalne skupnosti se lahko v mrežo vključi več koordinatorjev KUV (vsi prejmejo KUV izkaznico). Obrazec za registracijo najdete na: http://www.kulturnibazar.si/prijava/prijava-koordinatorjev-ls/

7.11./ Konferenca »Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri - Od besed k dejanjem« 7/5

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabijo na konferenco z naslovom Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ≈ Od besed k dejanjem ≈.

Na konferenco ste vabljeni predstavniki občin, zadrug, podjetij, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, politični odločevalci in pripravljavci predpisov na lokalni in državni ravni ter ostali zainteresirani za skupnostne projekte.

Iz prve roke boste spoznali navdihujoče prakse iz tujine, ter kako od besed k dejanjem prehajajo domači primeri skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri (spremljana pot v šolo, doživljajsko igrišče, kolesarska pot, skupnostni prostori v krajevnih skupnostih). Dogodek bo priložnost za širjenje mreže in gradnjo partnerstev za izvajanje skupnostnih projektov na lokalni ravni.

Podroben program dogodka je na voljo na tej spletni povezavi.

Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve mest na prijavnici.

7.11./ Urbani forum »Urbana prenova – identiteta in prepoznavnost mest« 7/6

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije organizira Urbani forum »Urbana prenova – identiteta in prepoznavnost mest«, ki bo potekal v torek, 7. novembra 2017, od 10. ure dalje, v Dominikanskem samostanu na Ptuju.
Tokratni jesenski Urbani forum bo obravnaval priložnosti urbane prenove v povezavi z identiteto in prepoznavnostjo mest ter pomenom sodelovanja prebivalcev in drugih deležnikov pri urbanem razvoju.
Končni program dogodka bo objavljen v kratkem.
Prijavite se lahko preko spletnega obrazca: http://www.prijava.si.
Uradna stran dogodka: http://www.urbani-forum.org/ptuj/.

7. in 8.11 / Policy Jam: Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji 7/7

Ministrstvo za zdravje in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirata kreativno delavnico Policy Jam: Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Potekala  bo 7. in 8. novembra 2017 v kreativnem centru Donar v Ljubljani.
Vzpostavitev sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe je eden izmed pomembnih razvojnih izzivov Slovenije. Da bi lahko oblikovali sistemski pristop pri načrtovanju storitev dolgotrajne oskrbe, ki bodo uporabnikom enostavno dostopne, pregledne, razumljive in prijazne v praksi, jih moramo načrtovati na način, da v središče postavimo uporabnika storitve. To lahko storimo z oblikovalskim mišljenjem, ki v inovacijski proces vnaša kreativnost in strukturo. Organizatorji vabijo, da se jim pridružite v  dialogu in skupnem iskanju idej ter rešitev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Prijave zbirajo tukaj.  

9.11./ Nove tehnologije v službi upravljavcev in uporabnikov cest 7/9

Nacionalni komite PIARC Slovenija (NK PIARC), ki danes združuje okrog 30 gospodarskih družb, institucij in posameznikov vas vabi na strokovno konferenco, ki bo potekala 9.11.2017 ob 10:00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Dogodek je namenjen strokovnjakom, ki delujejo na področju cestnega prometa v Sloveniji, uslužbencem javnega sektorja, raziskovalcem z inštitutov in univerz, podjetjem s področja cestnega prometa ter študentom.

Več informacij najdete v vabilu, ter na spletni strani www.nc-piarc.si.

Prijave sprejemajo na email sekretariat@nc-piarc.si ali po telefonu 031/734-467. Število mest je omejeno, prijave bodo odprte do zapolnitve prostih kapacitet. Udeležba je brezplačna!

22.11./ Predstavitev programov za izvajanje kohezijske politike 2007-2013 7/10

Obveščamo vas, da bo potekala predstavitev programov za izvajanje kohezijske politike 2007-2013. Rezultate bosta predstavila prof. dr. Maja Bučar (FDV) in Bojan Radej (Slovensko društvo evalvatorjev).

Kraj dogodka: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, Predavalnica 10.

Kdaj: 22. November 2017, ob 12h-14h.

O dogodku: Namen vrednotenja je bil podati celovito sliko o dosežkih evropske kohezijske politike programskega obdobja 2007-2013 z vidika trajnosti, sinergij med programi ter pridobljenih izkušenj, tako na upravljavski kot na izvedbeni ravni. Posebna pozornost je bila namenjena vrednotenju treh izbranih instrumentov in sicer: Turistična infrastruktura, Socialno podjetništvo in Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Ugotovljeni dosežki uresničevanja treh OP so izjemno dobri, cilji so v glavnem doseženi, v veliko primerih pa tudi visoko preseženi. Ključne ugotovitve sprožajo vrsto vprašanj, ki ugotovitve, pridobljene s presojo kazalnikov na ravni ključnih ciljev 3 OP močno relativizira. Pod površino presoje objektivno preverljivih programskih kazalnikov se uspešnost treh OP pokaže kot pomembno drugačna:

 • (i) zavajajoče zanašanje le na presojo kazalnikov uspešnosti.
 • (ii) odsotnost vrednotenja stranskih učinkov.
 • (iii) institutionalne slabosti – učenje na izkušnjah je v glavnem omejeno na izvajalske strukture na najnižji ravni.

To je ena prvih meta-evalvacij (evalvacija evalvacij) v Sloveniji. Tako gre za študijo, ki je zanimiva že sama po sebi, kot metoda, ne le kot vir informacij o dosežkih. Pridobljene izkušnje bi morale biti upoštevane pri dodelavi sistema vrednotenja v Sloveniji za novo programsko obdobje (2014-2020), za kar pa je po pridobljenih izkušnjah kaj malo možnosti. Pridobljene izkušnje niso bile uporabljene za izboljšanje sistema ampak za njegovo rutiniranje, zato so se razmere na nekaterih področjih v novem programskem obdobju celo poslabšale.

Udeležba na dogodku je brezplačna, udeležbo lahko prijavite na sdeval@siol.net.

Evalvacijsko poročilo najdete na tej povezavi.

Koledar dogodkov eTurizem 7/11

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

153. redna seja Vlade RS 8/1

Zemljiška knjiga naj popolno in v celoti izkazuje resnična stvarnopravna razmerja

Vlada je sprejela Predloga zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi.

Predlog zakona je uvrščen v paket zakonov povezanih s pripravami na implementacijo arbitražne razsodbe. Poglavitna rešitev predloga zakona je, da postopek dopolnitve zemljiške knjige ni več izključno predlagalni postopek, temveč je primarno postopek, ki ga sodišče začne po uradni dolžnosti. S poglavitno rešitvijo se tako sledi cilj, da bo zemljiška knjiga popolno in v celoti izkazovala resnična stvarnopravna razmerja in bo v celoti usklajena (1 : 1) z zemljiškim katastrom. Popolnost in usklajenost zemljiške knjige in zemljiškega katastra ni samo v zasebnem, ampak je tudi v javnem interesu, zato ni mogoče odločitve o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige pogojevati samo z vložitvijo predloga osebe, ki zatrjuje, da je lastnik nevpisane nepremičnine.

 

Uvrstitev projektov v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020

Vlada je sprejela sklep za Uvrstitev projektov v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 15.12.2015 prejelo osnutek dogovora za razvoj  regije Jugovzhodna Slovenija. Predloge regijskih projektov je proučilo in v skladu z ZSRR-2 in Uredbo vodilo teritorialni razvojni dialog z razvojno regijo in vsemi ministrstvi, ki so pristojna za vsebine iz seznama projektnih predlogov, ki jih je opredelila regija v osnutku dogovora za razvoj regije.

Projekt: PROSTORSKO-KOMUNALNA UREDITEV ROMSKEGA NASELJA ŽABJAK BREZJE je eden od treh projektov iz  dogovora za razvoj  regije Jugovzhodna Slovenija. Nosilec projekta je Mestna občina Novo mesto. Skupna vrednost projekta  3.650.000 EUR, od tega 547.500 EUR občinskih sredstev in 3.102.500 EUR sredstev državnega proračuna..

S projektom je predvidena izdelava in sprejem izvedbenega prostorskega načrta s katerim bo na lokaciji obstoječega naselja načrtovano novo (prenovljeno) romsko naselje, ki bo z zasnovo, bivalnimi enotami in dodanimi prostori in ureditvami za izvajanje skupnostnih ali javnih programov prispevalo k zagotovitvi primernih bivanjskih pogojev in pospešilo proces integracije romske skupnosti.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Skupina poslank in poslancev  je v Državni zbor Republike Slovenije  vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državni zbor RS posredoval v mnenje Vladi Republike Slovenije.

Predlog zakona ureja drugačen način upoštevanja obdobja prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po prejšnjih predpisih, novo podlago za vključitev v zavarovanje za delavce, ki so v družbi, kjer so zaposleni, tudi družbeniki in poslovodne osebe in tako izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje tudi na podlagi 16. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  ter uvedbo predizpolnjenih obračunov za socialno varnost in posledično upoštevanje obdobja neobračunanih prispevkov v pokojninsko dobo.

Vlada RS podpira namen predloga, ne podpira pa predlaganega načina njegove uresničitve, temelječega na predlogu predizpolnjenega obračuna PSV, zato Vlada RS predlaga ustrezno prilagoditev predlagane rešitve v okviru zakonodajnega postopka, in sicer tako, da ta ne bi prekomerno posegala v druge sisteme.

V tem okviru Vlada RS podpira tudi enotno ureditev upoštevanja obdobja neplačanih in neobračunanih prispevkov za zavarovance, ki na obračune ter plačilo prispevkov lahko vplivajo, ne nasprotuje pa niti predlogu nove ureditve pokojninske dobe brez dokupa, ob upoštevanju navedenega opozorila glede ustrezne opredelitve finančnih posledic.

Neizpolnjevanje obveznosti iz Direktive Sveta o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Vlada je sprejela opredelitev Slovenije v sodnem postopku v tožbi Evropske komisije zoper Slovenijo zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Evropska komisija je 18. 8. 2017 vložila tožbo proti Sloveniji na ugotovitev, da Slovenija ni izpolnila svojih obveznosti iz direktive, ker v nekaterih odlagališčih (Dragonja, Dvori, Rakek-Pretržje, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna, Tuncovec-OKP, Bočna-Podhom), do najkasneje 16. 7. 2009 ni sprejela potrebnih ukrepov za čimprejšnje zaprtje odlagališč, ki jim ni bilo izdano dovoljenje za nadaljnje obratovanje. V primeru odlagališča Ostri vrh pa Slovenija ni sprejela potrebnih ukrepov za zagotovitev skladnosti z zahtevami direktive.

Vlada je preučila tožbo Komisije in je v zvezi s tožbenimi navedbami pripravila odgovore in pojasnila, s katerimi daje Državnemu pravobranilstvu RS usmeritvena navodila za zastopanje oz. pripravo odgovora na tožbo.

 

Končno poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007–2013, z evropsko direktivo o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

Vlada se je seznanila s končnim poročilom Medresorske delovne skupine, ki je podrobneje pregledala 21 projektov Operativnega programa za krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (OP RR) in Operativnega programa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 (OP ROPI), ki so bili ugotovljeni kot pomanjkljivi glede na zahteve evropske direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje.

Za tri projekte iz OP RR, je delovna skupina opredelila omilitvene ukrepe, ki so bili na javnih obravnavah usklajeni z občinami in se bodo izvajali do konca leta 2018. Izvajanje vseh omilitvenih ukrepov je v pristojnosti občin, v njihovo financiranje pa bodo vključeni tako občine z lastnimi sredstvi kot tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot pristojno ministrstvo oz. posredniško telo za OP RR s sredstvi proračuna RS.

S seznanitvijo s končnim poročilom medresorski delovni skupini preneha mandat.

Spremljanje in poročanje o izvajanju omilitvenih ukrepov bo zagotovila Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja, v okviru četrtletnih poročil o izvajanju evropske kohezijske politike ter na osnovi poročil, ki jih bodo v obdobju poročanja pripravile posamezne občine.

(vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti “nakup IKT opreme”  9/1

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020.

Namen javnega razpisa je vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) v občinah omogočiti večjo uporabo IKT opreme in zagotoviti dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij z namenom omogočanja kakovostnejšega in izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa. Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, srednje šole, zavodi za otroke s posebnimi potrebami oz. vzgojno-izobraževalni zavodi, ki so navedeni v seznamu vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Več o programu lahko preberete v  tej priponki. Vso razpisno dokumentacijo pa najdete na spletni strani na tej povezavi. 

Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 22.10.2017 do 24:00 ure.

 

 

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 9/2

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 9/3

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 9/4

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 je potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 9/5

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Rok za oddajo ponudb je 17.11.2017 do 12:00.  Več informacij lahko prejmete tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 9/6

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

20. oktober prvi mednarodni dan krajine 10/1

Svet Evrope je 20. oktober razglasil za mednarodni dan krajine. Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe in konkurenčnega gospodarstva. Krajine so vsakdanji življenjski prostor ljudi, so pomemben del človekovega okolja in kot take zvišujejo kakovost življenja. V njih se prepletajo naravne in kulturne vrednote ter izpričujejo način življenja preteklih rodov, krepijo prepoznavnost prostora in nacionalno identiteto. Na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope je bila leta 2000 v Firencah v Italiji sprejeta Evropska konvencija o krajini, ki je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in o načrtovanju krajin ter o ozaveščanju javnosti o pomenu krajin.

Namen konvencije je zasnovati temeljni okvir za zaščito krajinskih vrednot, in ohranitev krajinske dediščine v celotni Evropi. V konvenciji izraz »krajina« pomeni območje, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so plod delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in/ali človeških dejavnikov. Konvencija podaja temeljne usmeritve za področje krajine, ki jih morajo države podpisnice pri razvojnih politikah, strategijah, programih in pri mednarodnem sodelovanju, upoštevati. Evropsko konvencijo o krajini je podpisalo že 40 držav in od tega 38 tudi ratificiralo. Slovenija je konvencijo podpisala marca 2001, ratificirala julija 2003. S podpisom in ratifikacijo konvencije je Slovenija jasno izrazila namero, da bo v svoji nacionalni politiki pripisala velik pomen vprašanjem krajine ter krajinsko dimenzijo z vso resnostjo upoštevala tako na področju razvoja kot varstva.
Na 19. srečanju Sveta Evrope za implementacijo Evropske konvencije o krajini (5. do 6. 9. 2017), ki je potekalo v Brnu, v Češki Republiki so se predstavniki držav podpisnic Evropske konvencije o krajini strinjali, da je krajina pomembna za kakovost življenja in zato vabimo strokovno javnost, lokalne skupnosti in vse posameznike k praznovanju prvega mednarodnega dneva krajine. Ob tej priložnosti je Svet Evrope izdal tudi posebno zloženko.

*   *   *

Več informacij

Evropska konvencija o krajini

vir: MOP

Parlameter – brezplačni kliping DZRS 10/2

Občine seznanjamo z aplikacijo Parlameter obvestila, ki uporabnikom omogoča, da se v slogu Google Alerts naročijo na avtomatizirana obvestila za določen sprožilecKo začne na seji katerega koli delovnega telesa v Državnem zboru Republike Slovenije teči beseda o vam ljubi temi, ali se omeni vaša občina, vas bodo o tem obvestili po e-pošti. Parlameter nastaja v okviru inštituta Danes je nov dan, ki se osredotoča na digitalno politično participacijo, transparentnost in nadzor.

V korporativnem svetu temu rečejo kliping, le da vam ga oni pošljejo avtomatizirano in brezplačno. Pojavljanja tem, ki vas zanimajo, za razliko od klasičnega klipinga seveda ne iščejo v medijskih tekstih, temveč v govorih parlamentarcev.

Za preizkus na tej povezavi: https://obvestila.parlameter.si/ vpišite ime vaše občine, v polje sprožilec in sledite navodilom.

 

Dan pozitivnega razmišljanja in podatki Eurostata 10/3

Trinajstega septembra je bil dan pozitivnega razmišljanja. Za praznovanje tega optimističnega dne je Eurostat objavil nekatere podatke, o prvih treh glavnih mestih, ki so na določenih področjih dobila najboljše ocene svojih prebivalcev:

Najbolj zadovoljni, da živijo v tem mestu:

 1. Vilna (98% prebivalcev)
 2. Kopenhagen in Stockholm (97%)
 3. Luksemburg in Dunaj (96%)

Najbolj zadovoljni z čistočo mesta:

 1. Luksemburg (95%)
 2. Dunaj (90%)
 3. Ljubljana (88%)

Najbolj zadovoljni s storitvami zdravstvenega varstva, ki jih ponujajo zdravniki in bolnišnice:

 1. Amsterdam (91%)
 2. Bruselj (89%)
 3. Dunaj (88%)

Najbolj zadovoljni s šolami v mestu:

 1. Dublin (83%)
 2. Lefkosia, Ljubljana in Helsinki (79%)
 3. Luksemburg (78%)

Najbolj zadovoljni z mestnimi javnimi prostori, kot so trgi, trgi, območja za pešce:

 1. Luksemburg in Dunaj (88%)
 2. Stockholm (87%)
 3. Ljubljana (86%)

Izvorni niz podatkov, ki vsebuje več kazalnikov, je na voljo tukaj.

Praktični priročnik za regionalne oblasti 10/6

V okviru evropskega tedna regij in mest je Skupno raziskovalno središče izdalo nov priročnik za lažje izkoriščanje znanstvenih in tehničnih dosežkov s strani regionalnih in mestnih oblasti po vsej EU. Praktični priročnik za regionalne oblasti vsebuje nasvete in kratke opise ter informacije in orodja za podporo učinkovite lokalne in regionalne politike. Priročnik je organiziran glede na tematska področja, vključno z energetiko in prometom, okoljem, raziskavami in inovacijami ter kriznim upravljanjem. Priročnik je na voljo v angleškem jeziku.

Študija o pametnih mestih 2017 10/7

CEMR je izdal “Študijo o pametnih mestih 2017“, ki jo je pripravil odbor za pametna mesta in digitalizacijo. V publikaciji boste lahko našli informacije, pripravljene na didaktični način, o različnih strategijah in projektih, ki jih izvajajo mesta po vsem svetu z željo, da bi postala pametna mesta in skupnosti. Na podlagi opredelitve dobrih praks na lokalni ravni ta študija analizira ključne dejavnike, povezane s pametnimi mesti na področjih, kot so inovacije, podjetništvo, znanje ter digitalno gospodarstvo. Študija je na voljo v angleškem jeziku.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.