V TEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA METLIKA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Sreda, 25.11.2015 – Brezplačni informativni posvet “Priprava novega Zakona o javnih financah” Vabilo in Prijavnica.

Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča ( ZVEtL-1 ), pripombe in predlogi do petka, 27.11.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, pripombe in predlogi do petka, 27.11.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

PREDSEDSTVO SOS

6. Seja Predsedstva SOS 1/1

V ponedeljek, 16.11.2015, je v občini Brežice potekala 6. redna seja predsedstva SOS. Po predhodni skupni seji SOS, ZOS in ZMOS, ki je bila posvečena predvsem povprečnini oziroma financiranju občin v letih 2016 in 2017, so članice in člani na redni seji govorili o naslednjih temah:

 • Poslovanje občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje transferjev

p1010583-225x300Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča in mag. Mojca Planinšek,  vrhovna državna revizorka, sta predstavila poslovanje občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje transferjev. Predsednik računskega sodišča je na začetku izpostavil, da imajo v primerjavi s finančnim ministrstvom drugačne podatke glede financ občin. Predstavnika računskega sodišča sta opozorila na naraščanje stroškov občinam. Mojca Planinšek je predstavila pet materialno najpomembnejših tekočih transferov, ki so bili predmet vseh revizij (prevozi učencev  osnovne šole, institucionalno varstvo odraslih, plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev, tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in tekoči transferi v javne zavode). Povedala je, da bo končno oziroma zbirno poročilo z vsemi podatki predstavljeno v kratkem, k sodelovanju pa so bili povabljeni tudi predstavniki združenj občin, da ob predstavitvi raziskave sodišča predstavijo tudi stališča občin.

Župani so pozdravili delo računskega sodišča, ter izrazili željo po skupnem sodelovanju in opozarjanju ministrstev na stroške občin. Predsednik računskega sodišča je še povedal, da financiranje občin ne bi smelo biti predmet vsakoletnih pogajanj, saj gre za materijo, ki je zakonsko urejena. Vprašanje pogajanj o povprečnini pa ne more bit urejeno le z letnim sporazumom, ampak tudi z racionalizacijo socialnih transferjev in standardov.

 • Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO)

Luka Štravs iz Ministrstva za okolje in prostor in direktor direkcije za vode, Tomaž Prohinar sta člane predsedstva seznanila z informacijo o sprejetju Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO). Luka Štravs je povedal, da mora država do konca leta pripraviti NZPO, ki je v sklepni fazi internega pregledovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, konec novembra bi naj šel v javno razpravo, NZPO pa bo začrtal smeri in prioritete za prihodnjih šest let. Tomaž Prohinar je povedal, da bo Direkcija za vode začela uradno delovat po 1.1.2016, do februarja leta 2016 pa se imajo namen sestati z občinami in se dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju in načinu dela.

Predsedstvo SOS se je strinjalo, da je potrebno doreči način dela z direkcijo, ko bo ta formalno zaživela, ter da bo SOS posredovala mnenje na NZPO, ko bo ta dan v javno obravnavo.

 • Povprečnina za obdobje 2016 in 2017

Na temo povprečnine so člani predsedstva potrdili sklepe iz skupne seje predsedstev SOS, ZOS in ZMOS.

 • Begunska problematika

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je na svoji izredni seji v občini Šentilj, seznanilo s stanjem na terenu, nastalim zaradi večjega prihoda migrantov v Slovenijo. Predsedstvo SOS je izpostavilo izjemno težko situacijo v kateri so se znašle občine, predvsem občina Brežice kot vstopna točka migrantov in občina Šentilj, ki je izstopna točka.P1010584

Članice in člani predsedstva so sprejeli in potrdili oblikovane sklepe na izredni seji predsedstva, ki se je odvijala 2.11.2015 v Šentilju. Predsedstvo SOS je predvsem izpostavilo nujnost  dobrega pretoka informacij do občin in komunikacije z obmejnimi državami. Glede na stroške, ki nastajajo občinam zaradi prehoda migrantov pa je predsedstvo izpostavilo pomembnost, da država pisno zagotovi povrnitev stroškov lokalnim skupnostim, katerim nastaja ali še jim bo nastala škoda zaradi izjemnih razmer. Prav tako so izpostavili, da je pri načrtovanju novih lokacij potrebno upoštevati, da bo prihod in namestitev beguncev v čim manjši meri vplival na življenje in delo prebivalk in prebivalcev lokalnih okolij, prav tako pa tudi na gospodarsko in kmetijsko dejavnost ter nujnost organiziranega prevoza migrantov in beguncev preko meja. Ne nazadnje se je predsedstvo SOS strinjalo, da bi  država morala primerno nagraditi tudi vse tiste, ki so s svojim delom ključno pripomogli k obvladovanju letošnjega begunskega vala.

 • Razno

Predsedstvo se je seznanilo z delom komisij in delovnih skupin SOS, potrdili pa so tudi imenovanje dodatno evidentiranih v Komisijo SOS za občinsko redarsko službo. Predsedstvo SOS je prav tako sprejelo sklep, da Skupnost občin Slovenije podaljša krovni sporazum z združenjem SAZAS in pristopi k podpisu aneksa in s tem zagotovi enake popuste za občine tudi v letih 2016 in 2017.

NOVIČKE SOS

Predsedstva SOS, ZOS in ZMOS na skupni seji niso pristala na ponovno nižanje povprečnine 2/1

P1010535V Brežicah je 16.11.2015 potekala  skupna seja predsedstev SOS, ZOS in ZMOS. Predlog ministra za finance dr. Dušana Mramorja, da se povprečnina v letu 2016 določi v višini 525 € na prebivalca so člani predsedstev zavrnili, saj je daleč od tega, kar bi zadostovalo za vzdržno financiranje vseh javnih storitev in socialnih transferjev, ki jih morajo izvajati občine. Izrazili so zaskrbljenost, saj se s tem nadaljuje z posrednim in neposrednim siromašenjem državljank in državljanov, ki javne storitve plačujejo preko dajatev in davkov. Županje in župani vseh treh predsedstev skupnosti so vztrajali na višini povprečnine, s katero bodo lahko svojim občankam in občanom nudili storitve, ki jim v skladu z zakonodajo tudi pripadajo.

Zato so predlagali, da mora višina povprečnine v letu 2016 znašati 536€, razlika do te vsote pa se naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso zagotovila. Tako bo državni proračun ostal vzdržen, v kolikor pa bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne spremembe zagotovila realiziran prihranek, se lahko temu prilagodi višina povprečnine.

Županje in župani so vztrajali tudi, da se črta 54. člen v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS in se v letu 2016 in 2017 s tem zagotovi izplačilo dohodnine in finančne izravnave nad primerno porabo. Prav tako so vztrajali na korektnem izplačilu investicijskih transferjev, saj zagotavljajo sorazmeren razvoj lokalnih okolij.

V zvezi s ponovnim nižanjem višine povprečnine je bila dogovorjena tudi skupna tiskovna konferenca vseh treh združenj občin, ki je potekala 18.11.2015 ob 10.00 uri v dvorani Državnega sveta.

Tiskovna konferenca SOS, ZOS in ZMOS 2/2

Dne, 18.11.2015, je v prostorih Državnega sveta, kjer se je zbralo več kot 120 županj in županov, potekala tiskovna konferenca Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, na kateri so njihovi predsedniki dr. Ivan Žagar, Bojan Kontič in Robert Smrdelj spregovorili o  samovoljnem odvzemu finančnih sredstev občinam s strani države in njihovem prelitju v državni proračun ter posledicah, ki jo bodo utrpeli državljanke in državljani zaradi tega.

DZ 4

Opozorili so, da bi v državnem proračunu Vlada RS za delovanje občin zagotovila največ 522 € na prebivalca in 2 % nepovratnih investicijskih sredstev, kar na podlagi zakonskih predpisov pomeni razkorak v višini 132 € na prebivalca in 4 % nepovratnih investicijskih sredstev. Država bo tako vsakega državljana in državljanko prikrajšala za 132 €, nujno potrebnih za financiranje zagotavljanja njihovih pravic. Predsednik SOS, dr. Ivan Žagar je predlagal, da vlada zagotovi povprečnino v višini 536 €, razliko med sedaj predlagano pa naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso storila. Tako bo državni proračun ostal vzdržen, saj to ne bi povečalo javnofinančnega primanjkljaja, v kolikor pa bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne spremembe zagotovila realiziran prihranek, se lahko temu prilagodi višina povprečnine.

Zbrane županje in župani so se po zaključeni tiskovni konferenci družno odpravili v prostore Državnega zbora, kjer je potekala razprava o Zakonu o izvrševanju proračuna RS in s svojo prisotnostjo opozorili poslanke in poslance, da bodo v prihodnje naredili vse, da bodo zaščitili interese in potrebe lokalnega prebivalstva.

Stroški mrliških pregledov in obdukcij – nujno 2/3

Dne 18.11.2015 je v prostorih Ministrstva za zdravje je na pobudo vseh treh skupnosti občin potekal sestanek na temo urejanja problematike urejanja in opravljanja mrliško pregledne službe in obdukcij. Sestanka se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil član predsedstva SOS, dr. Aleksander Jevšek in predstavnici Občine Piran. Na sestanku so predstavniki občin zahtevali prenos pravic in obveznosti občin, ki izhajajo iz 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, na državo. Prav tako so izpostavili višino stroškov povezanih z mrliškimi ogledi in sanitarnimi obdukcijami za občine, ki so jih občine dolžne kriti, kar je za že tako osiromašene občinske proračune, nedopustno. V kolikor prenosa pristojnosti ne bo, je potrebno glede na zastarelost predpisov, nujno urediti in prenoviti predpise opravljanja mrliških pregledov in obdukcij. Pri tem pa je obvezno potrebno vključiti občine kot ključne deležnike. Čemur je pritrdila državna sekretarka ministrstva za zdravje, Nina Pirnat, in napovedala prenovo predpisov, kar naj bi bilo tudi v načrtu dela vlade za leto 2016.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije zbrala podatke o stroških občin za mrliške preglede in obdukcije. V skladu z navedenim vas naprošamo, da nam posredujete sledeče podatke:

 1. Kakšne stroške ste občine imele za mrliške preglede in obdukcije v letu 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014)?
 2. Kašne stroške ste občine imela za mrliške preglede in obdukcije v letu 2015 (1.1. – 30.9.2015)?

Ker so podatki nujni, da se ministrstvu dokaže višina stroškov, vas naprošamo, da nam te podatke NUJNO posredujete najkasneje do srede, 25.11.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Projekt OPENN na Facebooku 2/4

Projekt OPENN poskuša najti odgovore na vprašanja o ovirah in potrebah tistih žensk, ki želijo delovati oziroma že delujejo v lokalni politiki. Da bi bile informacije v zvezi z aktivnostmi projekta še bolj dostopne, všečkajte našo FB stran na www.facebook.com/projektopenn.

Izvedena druga redna seja komisije za GJS pri SOS 2/5

V petek, 20.11.2015 je v prostorih občine Šentjur potekala 2. redna seja Komisije za gospodarske javne službe, katere se je udeležil tudi župan, Leo Kremžar, podpredsednica Komisije za občinsko inšpekcijsko službo Nataša Kos in predstavniki zainteresiranih občin.

Članice in člani komisije so obravnavali Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Pravilnik o določitvi občutljivih območij in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter Uredbo o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Glede predlogov predpisov so oblikovali mnenje in stališča, ki bodo posredovana Ministrstvu za okolje in prostor.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – podaljšan rok za pripombe 3/1

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za sprejem pripomb na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki se nahaja v javni razpravi.

Predlog zakona gre v smeri določnejših opredelitev upravljanja, učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona z namenom urejanja odnosov z etažnimi lastniki in poenostavljanja postopkov glede upravljanja večstanovanjskih zgradb.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do torka, 5.1.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča 3/2

Obveščamo vas, da je v okviru strokovnega usklajevanja v obravnavi Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljiščaZVEtL-1 ).

Namen zakona je sanacija neustreznega zatečenega stanja neusklajenosti nepremičninskih evidenc. Predlog zakona omogoča uskladitev nepremičninskih evidenc na materialnopravno pravilnih podlagah, ki se jih ugotavlja v kontroliranem okolju nepravdnih sodišč, in sicer v zvezi s stavbami, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem  2003.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge na zakon posredujete najkasneje do petka, 27.11.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima 3/4

V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 30.11.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu 3/5

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dalo v javno obravnavo  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem podjetništvu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu uvaja novo definicijo socialnega podjetništva, ter omogoča izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih aktivnosti. Sprememba zakona odpravlja tip A in B socialnih podjetij. Prav tako zakon omogoča, da lahko pridobitna gospodarska družba ustanovi socialno podjetje, na katerega prenese del podjetja ali dejavnosti v primeru, ko z ustanovitvijo zagotovi nova delovna mesta za svoje presežne delavce, pri čemer mora tako ustanovljeno socialno podjetje delovati po načelih socialnega podjetništva. Zakon odpravlja nejasnosti glede poročanja in ohranjanja statusa socialnih podjetij. S spremembo zakona se poenostavlja registracija socialnih podjetij, evidenca socialnih podjetij pa se po 42. členu vodi na AJPES-u.

Pripombe in predloge lahko pošljete do ponedeljka 7.12.2015 na sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč 3/6

13. 11. 2015 smo prejeli smo obvestilo poslanca Janija Möderndorferja, da je včeraj vložil v Državnozborsko proceduro Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč. Po nam znanih informacijah MGRT »svojega« predloga zakona še ni vložil v proceduro.

Besedilo predloga: Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč 

Nimamo še informacije, kakšna je časovnica postopka, o tem vas bomo obvestili naknadno. Vsekakor vas vabimo, da predlog zakona proučite in se do vsebine opredelite. Predloge, pripombe in mnenja lahko pošljete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Več…

DOGODKI SOS

25.11. / Brezplačni informativni posvet SOS in MF – Priprava novega Zakona o javnih financah 4/1

Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF),  informativni posvet v zvezi s pripravo novega Zakona o javnih financah. Posvet bo izveden v sredo, 25. novembra 2015, s pričetkom ob 11.30 uri v veliki sejni dvorani (pritličje) Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar Erman in predstavniki ministrstva bodo predstavili novosti, ki jih predvideva Predlog Zakona o javnih financah.

Predstavljene bodo naslednje tematike:

 • srednjeročno fiskalno načrtovanje,
 • delovanje sistema enotnega zakladniškega računa občine,
 • način zagotavljanja sredstev za delo izvajalcev negospodarskih javnih služb,
 • upravljanje s finančnim premoženjem občine,
 • priprava proračuna občin, zaključnega računa občin in zadolževanje občin ter
 • način organiziranja nadzora javnih financ.

Posvet je brezplačen!

Zaradi prostorskih omejitev je nujna predhodna prijava, zato vas vljudno naprošamo, da izpolnjene prijavnice posredujete do 24.11.2015 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si.

Vabilo in Prijavnica.

 

DOGODKI DRUGIH

21.11. – 29.11.2015 / ”Kako narediti več z manj?’ – Evropski teden zmanjševanja odpadkov 5/1

Bliža se Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo letos potekal od 21. do 29. novembra. Pretekle akcije so bile zapisane zmanjševanju zavržene hrane in ponovni uporabi, tokratna tema pa je dematerializacija. Kako ravnati, da odpadkov sploh ne bi proizvedli oziroma, da bi jih proizvedli čim manj, torej ravnati po vodilu – narediti več z manj. To pomeni, da poskušamo produkt zamenjati s storitvijo, si stvari delimo ali izposodimo, ponovno uporabljamo in skušamo uporabljati čim bolj trajnostno naravnane materiale. In kako lahko to doseže posameznik? Tako da si na primer že pred nakupom zastavi tri ključna vprašanja. Ali to zares potrebujem? Ali moram to nujno kupiti (imeti) in ali lahko kupim rabljeno, predelano ali popravljeno?

 

teden_zmanjsevanja_odpadkov

Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov se lahko pridružite vsi – nevladne organizacije, šole, bolnišnice, kulturne ustanove, zavodi, društva, podjetja in posamezniki. Kako? Preprosto tako, da v tem tednu organizirate aktivnost, ki bo prebivalce ozaveščala o tem, kako ravnati tako, da odpadkov ne bomo proizvedli oziroma jih bomo proizvedli čim manj. Svojo akcijo lahko prijavite do 12. novembra 2015 na spletni strani Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Najboljše akcije se bodo potegovale tudi za nagrado European Week of Waste Reduction Awards, ki jo Evropska komisija podeljuje za najbolj inovativne pristope na področju preprečevanja odpadkov.

Ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na tem področju letos poteka pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta. V Sloveniji je koordinatorka Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov Zbornica komunalnega gospodarstva.

Več informacij o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, letošnji temi in postopkih prijave najdete na tej povezavi.

_________________________________________-

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij Evropske unije na področju preprečevanja nastajanja odpadkov. Aktivnosti organizira od leta 2009 Evropska komisija s podporo programa LIFE+. ETZO je v Evropi izjemno uspešna akcija, saj izvaja več kot 25 tisoč komunikacijskih ukrepov v 28 državah ter vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov. ETZO je lansko leto prejela nagrado za najboljši okoljski projekt programa LIFE+, letos pa bo ETZO potekal pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta, kar še dodatno potrjuje pomen in razsežnost projekta.

23 - 25. 11. 2015 / Zelena mesta – Zelena industrija. Magdeburg 2015 5/2

Vedno več je govora o ”zelenem”. Odgovore na vprašanje ”kakšna so zelena in pametna mesta” in dobre prakse sodelovanja med občinskimi upravami ter industrijo na tem področju boste politiki, administratorji, ekonomisti in znanstveniki lahko dobili med 23. in 25. novembrom 2015 v Magdeburgu.

Že 5. mednarodna konferenca ”Zelena mesta – Zelena industrija” bo to leto v ospredje postavila zeleno ekonomijo. Če si zastavljate vprašanja kot so:

– Kako zgleda delovno mesto prihodnosti?

– Kakšni inovativni poslovni koncepti so dosegljivi?

– Kako se ekonomija vključuje v prihodnja mesta in kako se jo lahko implementira v mestni prostor?

Prisrčno vabljeni na konferenco in tudi k včlanitvi v mrežo zelenih mest.

11885718_1625669637704778_8437169545816689936_o

Več informacij dosegljivih tukaj.

24.11./ Energetika v Sloveniji - okrogla miza 5/3

V okviru projekta o energetski vzdržnosti in pismenosti – EnSEneLiS (Energy Security and Energy Literacy in Slovenia) Razvojni center za okolje Slovenije ob podpori Ameriškega veleposlaništva organizira okroglo mizo, ki bo potekala v torek, 24. 11. 2015 od 17. uri do 19. ure na Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1 (dvorana generala Rudolfa Maistra).

Na okrogli bodo ob pomoči številnih govorcev soočili poglede različnih akterjev: upravljavcev distribucijskih omrežij, proizvajalcev energije, velikih porabnikov, pristojnih upravnih organov in ministrstva ter nevladnih organizacij.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na okroglo mizo_MB

25.11./ S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja - poti k razvoju ekonomske demokracije 5/4

Vabimo vas na mednarodno konferenco »S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja – poti do ekonomske demokracije«, ki bo potekala v sredo,  25. novembra 2015, v Skupnostnem centru Tkalka, Maribor.

Konferenca je priložnost za mednarodno izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri uvajanju participacije zaposlenih v poslovno prakso,  deležnike in javnost se bo seznanilo tudi z aktualnimi pobudami za širjenje ekonomske demokracije v Sloveniji in partnerskih državah. Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijave sprejemajo na spodnji povezavi (Prijava) do ponedeljka, 23. novembra 2015, prijavnico pa lahko posredujete tudi na e-naslov tajnistvo@fundacija-prizma.si. Število mest je omejeno.

Vabilo

Program konference

Prijava

Mednarodno konferenco organizirajo Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Štajerska gospodarska zbornica, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, OO Podravja in Koroške, Vladna projektna skupina za ekonomsko demokracijo ter mednarodni partnerji v sklopu projekta DEMINE.

 

26.11./ Vključevanje kulturne dediščine v razvojne programe in projekte do leta 2020 - posvet 5/5

V četrtek, 26. novembra 2015, vas Slovensko društvo evalvatorjev vabi na posvet o možnostih in zahtevah vključevanja kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020, ki bo potekal v Sežani (Informacijski center Krasa – sedež Občine Sežana (pritličje stare občinske stavbe), Partizanska 4, od 13.00 naprej.

Na posvetu bo Slovensko društvo evalvatorjev predstavilo nove pristope k pripravi celostnih projektov, možnosti umestitve projektov kulturne dediščine kot horizontalnih vsebin, program usposabljanja, za nosilce priprave razvojnih projektov in programov.

Število mest na posvetu je omejeno, zato svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov katja.fedrigo@sezana.si. Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest. Za dodatne informacije kontaktirajte bradej@gmail.com.

26.11./ Živelo sodelo. Prihodnost coworking modelov v Evropi in Sloveniji - mednarodna konferenca 5/6

Mednarodna konferenca ”Živelo sodelo. Prihodnost coworking modelov v Evropi in Sloveniji” bo potekala v četrtek, 26. novembra 2015 v Ljubljani – Poligon, Tobačna 5, 1000 Ljubljana.

Govora bo o sodelovalnih skupnostih, njenih oblikah ter razvoju. Med drugim se bo predstavilo prvo cooworking študijo primerov dobrih sodelovalnih praks v Sloveniji. Zanimiva bo izvedba vzporednih delavnic (delavnice po principu svetovne kavarne) ki bodo coworking vezale na kreativne industrije, trajnostne rešitve in socialno vključenost.

Organizatorji vabilo tudi občinske odločevalce, ki v lokalnem okolju iščete rešitve proti brezposelnosti in inovativne ideje na področju gospodarstva.

Konferenco soorganizirajo Evropski Liberalni Forum (ELF), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Inštitut Novum in Poligon kreativni center. Je brezplačna, potrebno pa se je prijaviti.

Vabilo, podroben program in podatki za prijavo se nahajajo tukaj.

26. - 27. 11. / Širi obzorja - izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov 5/7

Kot del projekta e-Roma Resource in Končno se bo v Dolenjskih toplicah 26. in 27. novembra 2015 odvijala mednarodna konferenca ”Širjenje obzorij – mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov”. Cilj je poudariti in pokazati pomen povezovanja vseh, ki delujejo na področju romske integracije, prispevati k povezovanju in sodelovanju ministrstev ter institucij ter vzpodbuditi izmenjavo dobrih praks in uporabo bogate zbirke literature ter ostalih materialov ki so nastali v različnih projektih.

Organizatorji k udeležbi pozivajo tako strokovnjake kot tiste, ki delujejo na terenu, pa tudi politične predstavnike, zaposlene v javni upravi in v nevladnih organizacijah, ki delujejo na katerem izmed področij integracije Romov (izobraževanje, zaposlovanje, kultura, zdravstvo, enake možnosti…). Dvodnevna konferenca je zastavljena kot plenarno zasedanje v dopoldanskem in kot sklop delavnic v popoldanskem delu, v petek pa se bodo na tržnici romskih projektov predstavili tudi izvajalci le-teh – seveda je to priložnost za mreženje in iskanje bodočih partnerstev.

Organizatorji: Action Sinergy, S. A (Grčija), Codici Social Research Agency (Italija), Ekonomska fakulteta Univerze v Nišu (Srbija), Fundacija za razvoj zdravstva in sociale (Bolgarija), Trnavska univerza v Trnavi (Slovaška), Razvojni in informacijski center Novo mesto (Slovenija) in Association ADICE (Francija).

Program konference, ki se še dopolnjuje

Prijava

27.11./ Turnir socialnih inovacij 5/8

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira 27.11.2015 Turnir socialnih inovacij, na katerem se bodo predstavila inovativna podjetja, socialni inovatorji in socialna podjetja s svojimi socialnimi inovacijami, ki bodo predvsem namenjene reševanju specifičnih družbenih izzivov, ter lahko na eni strani pomenijo razvoj nišnih trgov za socialna podjetja na lokalni ravni in tudi širše, na drugi strani pa lahko predstavljajo ogromen potencial za ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest v lokalnem okolju ter njihovo stabilno rast tudi na dolgi rok.

Ker so občine eden od najpomembnejših partnerjev na lokalni ravni, ki lahko sodelujejo s tovrstnimi podjetji bodisi z zagotavljanjem infrastrukturnih (prostorskih) pogojev, bodisi aktivno v partnerskih projektih z namenom identifikacije potreb in ustvarjanja rešitev za te izzive. Občine so vabljene  k sodelovanju na način, da posredujejo ministrstvu predvsem izzive, za katere je mogoče s socialnimi inovacijami najti zanje rešitve in jih ustrezno razviti v produkte oziroma storitve, s katerimi lahko zadovoljimo potrebe določenih ciljnih populacij, predvsem na naslednjih področjih:

 • Kreiranje delovnih mest;
 • Kvaliteta življenja (vključno s prehransko samooskrbo) in zdravje;
 • Trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost;
 • Rešitve na področju begunske problematike;

Za najboljše socialne inovacije bodo podelili tudi nagrade. Z namenom, da bi spodbudili čim bolj inovativne koncepte in možnost njihovega nadaljnjega razvoja do končnega produkta/storitve, pa želijo vse delujoče in družbeno odgovorne subjekte/partnerje na lokalni ravni, povabiti tudi k donacijam, ki jih bodo (poleg prispevka države) dodelili v obliki nagrad za socialne inovacije.

Vsi, ki ste v svojem okolju iodentificirali družbene potrebe in želite prispevati k iskanju odgovora ter ste tudi pripravljeni donirati za ta namen, ste vljudno vabljeni, da  posredujete svoje prispevke na elektronske naslove:
Krunoslav.Karlovčec@gov.si
Gregor.Černoga@gov.si
Nena.Dokuzov@gov.si

Prijave se zbirajo na elektronskem naslovu nena.dokuzov@gov.si.

27.11./ Kako transparentna je poraba javnih sredstev? - konferenca 5/9

Transparentna poraba javnih sredstev predstavlja temelj za pravilno poslovanje države. V Republiki Sloveniji se prek javnih naročil porabi približno 12 % BDP (približno 4 milijarde EUR), Evropska unija in neodvisne organizacije pa pri porabi javnih sredstev prek javnih naročil skozi raziskave ugotavljajo velika korupcijska in druga tveganja. Netransparetna poraba javnih sredstev se pogosto pojavlja tudi v primeru izvajanja tržne dejavnosti izvajalcev javnih služb, zato je potreben razmislek o novi pravni ureditvi tega področja.

V petek, 27. 11. 2015, Transparency International Slovenia in Bonorum, d. o. o.organizirata  konferenco ”Kako transparentna je poraba javnih sredstev?” na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (Lila dvorana). Program je dosegljiv tukaj.
Udeležba na konferenci je brezplačna, potrebno pa se je prijaviti do novembra, 24. 11. 2015, na: spletni strani Transparency International Slovenia, saj je število udeležencev omejeno.

29.11. / People’s Global Climate March 2015 – pridružite se podnebnemu shodu v Ljubljani! 5/10

People’s Global Climate March 2015 – pridružite se podnebnemu shodu v Ljubljani! (29.11., 11h)

29. novembra, dan pred začetkom srečanja svetovnih voditeljev na podnebnem vrhu v Parizu, se bomo ljudje v tisočih mest po celem svetu ponovno zbrali, da bi izrazili zahtevo po svetu, kakršnega si želimo. Državljani, združeni za gospodarstvo, ki ga poganja 100 % čista in varna energija, kjer dobra delovna mesta koristijo ljudem in planetu. Za svet, zaščiten pred uničujočimi podnebnimi spremembami, kjer ima vsakdo pravico do hrane, vode, čistega zraka in zdravega življenja. Za prihodnost naših otrok in vnukov.

Kljub odpovedi največjega predvidenega shoda v Parizu zaradi zadnjih dogodkov bodo shodi organizirani v številnih drugih mestih po svetu. 29. november bo največji dan akcije v zgodovini boja proti umazani energiji, ki duši naše skupnosti. V Ljubljani se bomo 29. novembra ob 11. uri zbrali na Kongresnem trgu.

Za velike spremembe smo potrebni vsi, vsak posameznik. To je vabilo, da se prijavite in se pridružite največji podnebni mobilizaciji v zgodovini. Skupaj lahko oblikujemo našo prihodnost!

Prijavi svojo udeležbo na ljubljanskem podnebnem shodu na tej spletni strani

Organizacije – pridružite se nam pri oblikovanju programa! (info@umanotera.org)
Prostovoljci – dobrodošli! (info@umanotera.org)

Povabi tudi prijatelje!

Facebook dogodek: https://www.facebook.com/events/402002363340690/

 

1.12./ Načrt upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2016-2021 - posvet 5/11

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na posvet na temo Načrta upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2016-2021, ki bo potekal v torek, 1. decembra 2015 v prostorih Morske biološke postaje (Fornače 41, Piran). Po uvodni predstavitvi načrta bo sledil še sklop 4 tematskih delavnic: onesnaževanje z onesnaževalci; prelov; biotska raznovrstnost in tujerodne vrste. Osnutek Načrta upravljanja z morskim okoljem bo v ponedeljek, 23. novembra 2015, dostopen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/).

Svojo udeležbo potrdite na e-naslov: barbara.breznik@gov.si najkasneje do 25. novembra 2015.

Posvet – Načrt upravljanja z morskim okoljem 2016 – 2021 – VABILO

 

2.12. / Otvoritev čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2014-2020 5/12

SVRK vabi na otvoritven dogodek čezmejnega programa SLovenija -Avstrija, ki bo v Hotelu Thermana Laško 2.12.2015 ob 10.30 uri. V okviru predstavitve naj bi bil najvaljen tudi prvi razpis programa, ki bi naj bil objavljen 18.12.2015

Prijave so možne do 30.10.2015  na naslov si-at.svrk@gov.si

Vabilo na dogodek si lahko pogledate na tej povezavi

PPT Predstavitev Interreg SI-AT

Splošni cilj programa sodelovanja je zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje in priložnosti.
V okviru dogodka bodo predstavljeni novi izzivi, s katerimi se bodo upravičenci soočali v programskem obdobju 2014-2020 ter podane splošne informacije glede razpisa za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/14

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

SEJA VLADE RS

64. seja vlade 6/1

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije.

RS je z Zakonom o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Kjotski protokol) prevzela obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2012 in sicer za 8 % glede na izhodiščno leto (1986).

Po izpolnitvi obveznosti emisij TGP iz prvega obdobja je na državnem računu Republike Slovenije v registru Unije ostaja presežek v višini 1.248.230 AAU. Po koncu prvega kjotskega obdobja je potrebno določiti ali se bo presežek razveljavil ali prenesel v drugo obdobje.

Republika Slovenija je k izpolnjevanju zavez drugega obdobja Kjotskega protokola (2013-2020) vstopila kot članica Evropske unije in tako prevzela obvezo zniževanja emisij TGP v okviru Evropske unije.

Stanje emisij TGP, trendi v letih 2013 in 2014 ter projekcije emisij TGP v Evropski uniji do leta 2020 kažejo na veliko verjetnost preseganja ciljev zniževanja emisij TGP, zato dolžnost nacionalnega izkazovanja doseganja ciljev zniževanja emisij TGP v mednarodnem okviru ni verjetna. V kolikor se ta možnost vseeno pojavi, pa bi Slovenija lahko AAU iz prvega obdobja Kjotskega protokola uporabila v drugem obdobju. Zaradi navedenega je mogoče oceniti, da je prenos AAU iz prvega v drugo obdobje Kjotskega protokola smotrn. S predlagano uredbo se omogoča prenos presežka dodeljenih količin v višini 1. 248.230 enot iz prvega v drugo Kjotsko obdobje. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev 7/1

Policijska akademija je objavila razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev v letu 2016. Prav tako so nas s Policijske akademije opozorili, da v letu 2016 ne nameravajo objaviti dodatnih razpisov v letu 2016.

Rok za prijavo je 18. december 2015.

Razpis si lahko preberete na tej povezavi.

Izbor za najbolj varno sosesko/naselje 7/2

Slovensko združenje za varen svet vabi vse občine k predstavitvi varnih sosesk/naselij. V kratki predstavitvi (največ 300 besed) lahko predstavite primere in dobre prakse iz vašega lokalnega okolja. Pri izboru bodo imeli prednost primeri, kot so inovativnost, konkretne oblike varovanja sosesk/naselij, vključenost in organiziranost občanov na področju preprečevanja kriminalitete, krepitve socialnega kapitala itd.

Komisija, bo v prvem krogu izbrala 5 najboljših primerov dobre prakse. V drugem krogu pa bodo v izboru najboljšega primera imeli možnost sodelovati tudi predstavniki vseh sodelujočih občin, in sicer na način glasovanja. K sodelovanju in sicer k podaji mnenja in predlogov, bo povabljena tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo lahko prav tako oddala svoj glas.

Prijave za sodelovanje zbirajo vključno do 30.11.2015 na info@varensvet.si, kamor jim pošljite običajno sporočilo, da svojo občino prijavljate k sodelovanju. Opis s primeri predlagane varne soseske/naselja, pošljite najkasneje do vključno 31.12.2015.

Podaljšanje razpisa: Priznanja Naša Slovenija 7/3

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Dogodki, predvideni za čas od 5. – 8. novembra (med sejmom Narava – zdravje 2015) so odpovedani. Sam razpis je odprt do 4. 12. 2015.

Priznanja bodo zaradi objektivnih razlogov podeljena konec januarja ali v sklopu praznovanj ob kulturnem prazniku 2016. S podrobnostmi vas bomo pravočasno seznanili.

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.cominfo@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 7/4

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 7/5

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

EK toži Slovenijo ker ni izpolnila Direktive RASPER 8/1

Evropska komisija se je odločila, da proti Češki, Estoniji, Italiji, Portugalski in Sloveniji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker se niso vključile v omrežje EU za vozniška dovoljenja (RESPER), kakor zahteva Direktiva 2006/126/ES. RESPER lahko državam članicam pomaga pri medsebojnem sodelovanju in zagotavljanju, da so dovoljenja izdana v skladu s pravili EU. Izmenjava informacij prek omrežja RESPER bi se morala začeti 19. januarja 2013. Komisija je postopke za ugotavljanje kršitev sprožila julija 2014 in zadevnim državam članicam poslala obrazloženo mnenje februarja 2015. Ker kljub temu niso izpolnile svojih obveznosti, se je Komisija odločila zadeve predložiti Sodišču EU. Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6013_sl.htm

Vlada sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo 8/2

Državni sekretarji na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) mag. Tanja Bogataj, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Aleš Cantarutti in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša so na novinarski konferenci 10. novembra 2015 predstavili Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja in Akcijskim načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015–2016, ki jih je Vlada RS sprejela 29. oktobra 2015.

Okvirni program sledi koalicijski pogodbi vlade in strateškim dokumentom EU, poleg tega pa odgovarja na globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja in pomanjkanje virov. Ena od pomembnih usmeritev zelenega gospodarstva kot širšega konteksta je tudi prehajanje iz linearnega na krožno gospodarstvo. Zeleno gospodarstvo je cilj procesa, s katerim bo Slovenija postala konkurenčno gospodarstvo, v katerem bomo razumeli ter upoštevali omejitve, ki jih postavlja naravno okolje. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju z drugimi resorji in deležniki letos pričelo s procesom povezovanja znanja ter doseganja konsenza glede vizije, da je zeleno gospodarstvo strateška usmeritev države, saj je ravno to področje pomemben potencial. Zeleno gospodarstvo predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, nova delovna mesta, promocijo in razvoj slovenskega znanja.

Okvirni program je pripravljen z namenom, da se čim hitreje aktivno podpre proces prehoda v zeleno gospodarstvo ter poveže ukrepe in dejavnosti sektorskih politik. Sestavljen je iz treh delov. Prvi, dolgoročen del, določa izhodišča in cilje prehoda v zeleno gospodarstvo ter določa aktivnosti resorjev, ki so identificirane kot ključne za ta prehod in predstavlja fleksibilen okvir za aktivni proces prehoda v zeleno gospodarstvo in podlago za vzpostavitev dialoga in partnerstva deležnikov za zeleno rast v Sloveniji.

Glavni cilji okvirnega programa so: vzpostavitev aktivnega in stalnega dialoga s ključnimi deležniki; povezovanje obstoječih politik in aktivnosti ter njihova nadgradnja; pospešitev pretoka znanja in povezovanje deležnikov za prehod na zelene podjetniške prakse ter razvoj zelenih delovnih mest, proizvodov in znanja ter priprava kazalnikov in spremljanje napredka zelenega gospodarstva. V drugem delu je podrobneje razdelan akcijski načrt za izvajanje okvirnega programa, ki opredeljuje pet ukrepov, ki bodo potrebni za izvajanje in vodenje tega procesa, ter organizacijsko strukturo. V tretjem delu je naveden načrt aktivnosti resorjev in vladnih služb v 2015 in 2016, ki so v tej fazi zaznane kot pomembno povezane s prehodom v zeleno gospodarstvo. Namen tretjega dela je prikazati aktivnosti, ki so trenutno že v teku ali načrtovane za leti 2015 in 2016, kot podlago za razpravo in nadaljnjo nadgradnjo potrebnih aktivnosti oz. kot podlago za ustvarjanje sinergij med njihovimi ukrepi in učinki.

Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo – OPZG z Akcijskim načrtom izvajanja OPZG (ANi OPZG) in Načrtom aktivnosti resorjev (NAR) za leti 2015-2016 

Tabele

 

Vir: MGRT

Vlada sprejela Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2016-2020 8/3

Smernice aktivne politike zaposlovanja (APZ) predstavljajo glavne usmeritve za nadaljnje delo in učinkovito izvajanje ukrepov APZ, s ciljem večje zaposljivosti, večje konkurenčnosti in višje kompetentnosti delovne sile v Sloveniji. Ukrepi APZ bodo usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela. Sledijo strateškim usmeritvam Slovenije ter za ciljne/ranljive skupine določajo mlade, starejše, dolgotrajno brezposelne ter tiste z zaključeno nizko izobrazbo. Predvidijo hitrejšo aktivacijo in reintegracijo brezposelnih, zagotavljanje kompetenc ki jih te osebe potrebujejo, okrepiti sodelovanje s socialnimi partnerji, hitrejše odzivanje na trenutno stanje na trgu dela (upoštevajoč potrebe regij in strukturo brezposelnosti) in evalvacijo APZ programov. Smernice APZ govorijo o okvirni višini 100 milijonov evrov letno za te namene: 45 milijonov iz integralnega proračuna in 55 milijonov sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Razmere na trgu dela se sicer izboljšujejo, vendar počasneje kot se krepi gospodarska rast. Brezposelnost se zmanjšuje, postopno se povečuje število delovno aktivnega prebivalstva in ta trend se pričakuje tudi v obdobju 2015-2015, so pa delodajalci pri zaposlovanju še vedno previdni.
Prednostne usmeritve pri izvajanju APZ za obdobje 2016-2020 bodo:

 • zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi;
 • zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših ter nizko-izobraženih (z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi);
 • z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

 

Smernice_APZ_2016_2020__final

Priročnik o financiranju nevladnih organizacij na lokalni ravni 8/4

CNVOS je v sodelovanju z regionalnimi stičišči  pripravil priročnik Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni: Priročnik o izvajanju razpisov. Pod peresom Monike Kostanjevec, Tine Divjak, Petre Cilenšek, Bojana Golčar in Sama Vesel lokalne oblasti dobijo dober vpogled v kakovostno in transparentno pripravo ter izvedbo postopkov javnega razpisa.

Priročnik, ki se je skupaj z analizo javnih razpisov v slovenskih občinah pripravljal od jeseni 2014, je zamišljen kot orodje, ki razpisovalca korak za korakom vodi skozi vse faze izvedbe javnega razpisa, in mu pri tem nudi nasvete, obrazce, dobre prakse in opozorila glede pomembnih zakonskih določb.

Končni namen priročnika je ponuditi preverjene rešitve iz prakse, ki prinašajo številne izboljšave tako za nevladne organizacije kot za občine in njene prebivalce – predvsem poenostavitev postopkov javnih razpisov, povečana transparentnost, ekonomičnost in administrativna razbremenitev ter zagotavljanje kontinuitete in kakovosti financiranja in storitev nevladnih organizacij.

Priročnik o izvajanju občinskih razpisov e-verzija

Svet evropskih mest in regij obsoja teroristične napade v Parizu 8/5

Člani in izvoljeni predstavniki Sveta evropskih mest in regij so ostro obsodili krvave petkove napade v Parizu. V tem kontekstu je predsednica CEMR, Annemarie Jorritsma, naslovila pismo na županjo Pariza, Anne Hidalgo, v katerem je izrazila sožalje, sorodnikom žrtev in vsem Parižankam in Parižanom. Odlomek iz pisma: »Še enkrat so se teroristi odločili napasti Mesto luči, simbol naše javne zaveze in vrednot, si so sestavini del naše družbe: demokracijo, človekove pravice in svobodo!« Hkrati CEMR izraža solidarnost z vsemi evropskimi in svetovnimi mesti, ki so žrtve terorističnih napadov – kot so Bagdad, Bejrut, Ankara in Ngouboua –v katerih je umrlo na stotine otrok, žensk in moških.

COP 21 – Pariška podnebna konferenca 2015 8/6

Pariška klimatska konferenca bo v najbolj romantičnem mestu združila svetovne voditelje na temo podnebnih sprememb. Več kot 190 držav bo sprejelo sporazum o omejevanju izpustov toplogrednih plinov. Dolgoročen dogovor držav (ki se ga bo na pet let revidiralo) predvideva letno 100 milijard dolarjev za Zeleni podnebni sklad (Green Climate Fund – GCF), finančni mehanizem v okviru Konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) – pomoči revnim državam v boju proti posledicam segrevanja ozračja.

Do decembrskega dogajanja nekaj vprašanj še ostaja odprtih: kdaj naj sporazum prične veljati (predvidoma 2021), ali je omejitev rasti povprečne globalne temperature za dve stopinji dovolj ambiciozen, kako bo porazdeljeno financiranje med državami, kako zagotoviti, da se več ne vrnemo na stara pota itd.  NA ta bodo poskušali odgovoriti na pripravljalnem srečanju ”Pre-COP” med 8. in 10. novembrom v Parizu. Okoli 80 ministrov bo razpravljalo o namenih in dolgoročnih ciljih na področju podnebja ter vodilo pogovore o zadnjih fazah podnebnega dogovora, ki ga nameravajo podpisati na konferenci COP21 v začetku decembra 2015.

Sočasno ob dogajanju COP21, bodo med 30. novembrom in 11. decembrom 2015 v ospredju tudi lokalne in regionalne akcije proti podnebnim spremembam. V Paviljonu mest in regij – TAP 2015 se bo predstavilo več kot 120 lokalnih in regionalnih projektov TAP programa (Transformative Actions Program), ki ne čaka na leto 2020 ali 2021, temveč poziva k takojšnji akciji z dejanji, ki imajo takojšnji učinek. Prizadeva si izboljšati dostop do že obstoječih kapitalskih tokov do mest in regij ter pospešiti dodaten pritok denarja in investicij v nizko ogljični urbani razvoj. Na kak način? S (finančno, spletno …) podporo podnebnim investicijam v urbanih okoljih v naslednjih 10 letih in ustvarjanjem pogojev za finančne mehanizme in večanjem prepoznavnosti ukrepov na tem področju.

Pred tem se je mogoče udeležiti množičnega spletnega tečaja ”COP21 Agenda lokalnih in trajnostnih samouprav”, ki bo potekal v torek, 17. novembra 2015 med 10. in 11. uro ali alternativni termin, med 16. in 17. uro. Prijavite se lahko na tej povezavi.

 

Program dogajanja v Parizu

 

COP21 promocijski video:

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.