V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE IVANČNA GORICA, MENGEŠ, VERŽEJ IN ZREČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

DOGODEK:

ČET., 26. 5. 2016 – Praktična delavnica – Cene komunalnih storitev-kako brati primerjalne analize Prijavnica

ZAKONODAJA:

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o občinskem redarstvu na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do torka, 24.5.2016.

Osnutek Priročnika za odpiranje podatkov javnega sektorja na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 25.5.2016.

Sistemske spremembe na področju širše stanovanjske zakonodaje (analiza obstoječega stanja) na naslov alja.babic@skupnostobcin.sido četrtka, 26.5.2016.

POVPRAŠEVANJI:

Program izgradnje stanovanjskih skupnosti za mlade – na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 25.5.2016.

Odkup/najem pokopaliških zemljišč – na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 27.5.2016.

NOVICE SOS

Zniževanje stroškov za delovanje občin ter odprava administrativnih ovir 1/1

V četrtek 12. maja 2016 je potekal na Ministrstvu za javno upravo sestanek med predstavniki štirih ministrstev (MF, MGRT, SVRK in MJU) in skupnostmi občin v zvezi z aktivnostmi ministrstev za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave različnih administrativnih ovir, ki bremenijo občine. Skupnosti občin so na sestanku predlagale še nekaj novih predlogov za spremembe zakonov, ki bi lahko prinesle prihranke občinam. Predlogi se nanašajo na prenos premoženja umrlih, ki nimajo dedičev, na spremembo Zakona o socialnem varstvu glede (do)plačevanja institucionalnega varstva s strani občin, ureditev subvencioniranja neprofitnih stanarin, ki je trenutno neustrezna, možnosti združevanja zavodov s področja kulture, prenos zazidljivih parcel v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na občine. Ker se predlogi nanašajo na delovno področje ministrstev, ki niso bila prisotna na sestanku, je MJU le tem posredovalo predloge v strokovno preučitev in da se do njihove opredeljenosti ter sprejemljivosti opredelijo do konca meseca maja.

Italijanske občine iščejo partnerje 1/2

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

POVPRAŠEVANJA

Program izgradnje stanovanjskih skupnosti za mlade 2/1

Skupnost občin Slovenije, za njo predstavnik Predsedstva SOS, Tadej Beočanin, sodeluje z Ministrstvom za okolje in prostor v delovni skupini za mlade, ki se posveča preverjanju modelov za uresničitev Resolucije o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2015.

Kot prvi ukrep za mlade se predlaga program izgradnje stanovanjskih skupnosti za mlade – stanovanj, posebej prilagojenih za sobivanje mladih. Gradnja takih stanovanj je praviloma ugodnejša od gradnje manjših samostojnih stanovanjskih enot, kar se odraža v nižjih (dostopnejših) najemninah. Takšen način bivanja je lahko zaradi cenovno ugodnega najema privlačen za mlade, ki si želijo samostojnega življenja, a so hkrati še vedno pripravljeni sobivati z vrstniki. Stanovanjske skupnosti so lahko namenjene mladim, ki končajo študijsko pot in ne izpolnjujejo več pogojev za bivanje v študentskih domovih, in za mlade, ki ne študirajo in se vseeno želijo osamosvojiti. Predlagana oblika bivanja ni namenjena dolgoročni stanovanjski oskrbi, temveč kot prva pomoč pri zagotavljanju bivalne osamosvojitve mladih; predvidena bo časovna ali starostna omejitev bivanja. Ponudniki stanovanjskih skupnosti bi lahko bile lokalne skupnosti ali njihovi skladi, mladinske organizacije, nevladne organizacije, zadruge ipd. Omogočilo se bo, da Stanovanjski sklad Republike Slovenije takšne projekte podpre v obliki financiranja z dolgoročnimi posojili ali kot soinvestitorstvo v obliki javno-zasebnega partnerstva. V okviru Nacionalnega stanovanjskega programa se predlaga, da Stanovanjski sklad Republike Slovenije kot pilotni projekt izvede gradnjo enega manjšega objekta (stanovanjske skupnosti za mlade) v lastni izvedbi ali v sodelovanju z zainteresirano občino, ki bi projekt podprla z vložkom v obliki zemljišča. Pilotni projekt  bo namenjen preverjanju poslovnega modela, ki bo osnova za pripravo stalnih modelov financiranja in sodelovanja ter določitve pogojev bivanja mladih na osnovi ugotovljenih dejanskih potreb.

V skladu s prejetim dogovorom na sestanku delovne skupine za mlade na MOP naprošamo občine, ki takšno gradnjo načrtujete ali ste zainteresirane za implementacijo pilotnega projekta zagotavljanja stanovanj za stanovanjske skupnosti za mlade, da nam to sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.5.2016.

Odkup/najem pokopaliških zemljišč 2/2

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki ima na ozemlju občine organiziranih več pokopališč, ki pa so že iz zgodovinskih časov umeščena v bližino cerkva ter običajno ležijo tudi na zemljiščih v lasti pristojne škofije. Občina je seznanjena s tem, da škofije načeloma ne želijo prodajati teh zemljišč, zato se v praksi pojavlja, da morajo sklepati pogodbe o najemu teh zemljišč. V prvi fazi so le te brezplačne, lahko pa se zahteve lastnikov skozi čas tudi spremenijo.

Občino članico zanima, kako imate to vprašanje urejene druge občine in če tudi druge sklepate najemna razmerja ali morda odkupujete potrebna pokopališka zemljišča.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše odgovore posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 27.5.2016.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov in njene posledice za podjetja in druge upravljavce 3/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo na naše zaprosilo o informaciji glede varstva osebnih podatkov po sprejetju Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR), s strani informacijske pooblaščenke prejeli dopis in dodatna pojasnila glede novosti, ki jih za upravljavce glede na že veljavne določbe ZVOP-1 prinaša uredba.

Informacijska pooblaščenka med drugim pojasnjuje, da se bo Splošna uredba o varstvu podatkov začela neposredno uporabljati čez dve leti, to je 25. 5. 2018. Za pripravo na izvajanje nove uredbe in sprejem potrebnih prilagoditev zakonodaje pa je v Sloveniji pristojno Ministrstvo za pravosodje, na katerega so se že obrnili s prošnjo za čimprejšnjo seznanitev z ukrepi, ki jih načrtuje Slovenija za uveljavitev reforme prava varstva osebnih podatkov EU na nacionalni ravni EU. Po prejetju informacij v zvezi s prilagoditvami novim zahtevam uredbe s strani Ministrstva za pravosodje, bodo le-te objavili tudi na njihovi spletni strani.

Tukaj najdete celotni dopis in sporočilo za javnost z dodatnimi pojasnili.

 

Osnutek Priročnika za odpiranje podatkov javnega sektorja 3/3

Skupnost občin Slovenije je prejela v medresorsko usklajevanje osnutek Priročnika za odpiranje podatkov javnega sektorja, ki je namenjen organom, zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja.

Pred kratkim sta se pričeli uporabljati novela ZDIJZ-E in nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Poglavitni cilj sprejete novele ZDIJZ-E je implementacija določb spremenjene Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, torej v skladu z evropskim pravnim redom komurkoli (predvsem pa vsem pod enakimi pogoji) zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja za katerikoli namen. V največji možni meri naj bi se ta pravica zagotavljala preko »odprtih podatkov«, na enotni nacionalni točki.

Ministrstvo za javno upravo želi s priročnikom preko logičnih korakov prikazati praktične primere priprave dokumentov za ponovno uporabo in primere dobrih praks v celotnem procesu odpiranja podatkov. V prvi fazi je priročnik splošen in namenjen zavezancem ter predstavlja minimalni standard. Ministrstvo predvideva, da bo v nadaljevanju priročnik dopolnjevalo, predvsem tudi glede specifičnih področij. Načrtuje tudi poseben priročnik za kulturne institucije (nove zavezance za ponovno uporabo).

Več informacij najdete na spletni strani MJU: Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem (aktualno: ponovna uporaba – http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javnega_znacaja/aktualno/). Na spletni strani so objavljena tudi navodila za popis zbirk z metapodatkovnimi opisi. Organi (zavezanci za dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja) ste jih, skladno z Uredbo o dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja, dolžni popisati do konca letošnjega leta.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in morebitne dopolnitve besedila posredujete najkasneje do srede, 25.maja 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Sistemske spremembe na področju širše stanovanjske zakonodaje 3/4

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi sprejete Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025, pristopilo k sistemskim spremembam na področju širše stanovanjske zakonodaje.

Sistemske spremembe se bodo lotili v dveh fazah:

 • prva faza bo temeljila na analizi obstoječega stanja in oblikovanju predlogov možnih rešitev – predvidoma do konca leta 2016;
 • druga faza pa bo oblikovanje konkretnih zakonodajnih predlogov in sprejem nove zakonodaje – predvidoma do konca leta 2017.

Zaradi vpliva na izjemno širok krog zunanjih deležnikov in sprejetja s širšim družbenim konsenzom, bi si želeli, da aktivno sodelujete pri vsebinskem oblikovanju predlogov rešitev v novi zakonodaji.

Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše konkretne vsebinske predloge oziroma opozorite na tiste konkretne vsebine, ki jih je, po vašem vedenju, potrebno nasloviti v novem stanovanjskem zakonu oziroma širši stanovanjski zakonodaji do četrtka, 26.5.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

DOGODKI SOS

26.5. - 1.6. / Praktične delavnice - Cene komunalnih storitev - Kako brati rezultate primerjalne analize 4/1

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na PRAKTIČNO DELAVNICO CENE KOMUNALNIH STORITEV – KAKO BRATI REZULTATE PRIMERJALNE ANALIZE.

Skupnost občin Slovenije in njene občine članice sodelujemo pri izdelavi Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poteka v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva. Organizirali smo že posvet na katerem smo pojasnili metodološki koncept primerjalne analize, kakšne primerjave omogoča ter kako jih lahko občine uporabijo pri določanju cen komunalnih storitev, tokrat pa smo za vas pripravili regijske delavnice, na katerih bomo na primerih pokazali kako v praksi uporabiti podatke, ki jih nudi primerjalna analiza, kako brati rezultate primerjalne analize in pojasnili, kako posamezni dejavniki izvajanja storitev vplivajo na stroške in ceno oskrbe s pitno vodo. Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi, bodo pred delavnicami prejele poročila o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014.

Delavnice bomo organizirali:

 • 26. 5. 2016 v okolici Ljubljane ob 10.00 uri
 • 30.5.2016 v okolici Nove Gorice ob 13.00 uri in
 • 1.6.2016 v okolici Maribora ob 10.00 uri (mikrolokacije bomo določili glede na prijavljene občine – prejeli boste obvestilo)

Delavnice bodo trajale predvidoma 2 uri, po tem je predviden čas za razpravo, vprašanja in podrobnejša pojasnila.

Ker bi se na delavnicah želeli osredotočiti na konkretne primere in omogočiti aktivno sodelovanje udeležencev, je število prostih mest za posamezno delavnico omejeno na 20 oseb. Prav zaradi omejitve mest in lažje določitve vam najbližje lokacije vas vabimo, da si udeležbo na delavnici, ki je najbližje vaši občini, zagotovite s preliminarno prijavo – prijavnica se nahaja TUKAJ, skupaj z vabilom. Na prijavnici prosimo označite želeno lokacijo oz. termin. Udeležba je brezplačna!

Izpolnjeno prijavnico nam lahko posredujete na naslovmetka.lasic@skupnostobcin.si, po faksu na 02 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, najkasneje do srede, 25. 5. 2016. 

2.6. / 2. DELAVNICA URBACT – ozelenjevanje in upravljanje zelenih površin 4/2

Na Skupnosti občin Slovenije in IPoP se pripravljamo na izvedbo 2. delavnice za pripravo projektnih predlogov za razpis URBACT.

Delavnica bo potekala na Jesenicah, v četrtek 2. junija 2016, v Kolperni na Stari Savi, Fužinska 2, (dvorana v zgornji etaži) z začetkom ob 10.00 uri in bo trajala predvidoma do 13.00 ure.

Udeleženke in udeleženci bodo podrobneje spoznali program URBACT in različne vrste projektov, ki se izvajajo v okviru tega evropskega programa. Spoznali se bomo s podrobnostmi prijave in se usmerjali v razvoj projektnih idej. Pri tem se bomo posebej posvetili eni od tem, ki smo jih skupaj izbrali na posvetu o potrebah mest, to je ozelenjevanje in upravljanje zelenih površin. Vse, kar morate vedeti, če se nameravate prijaviti na razpis URBACT, najdete v slovenskem jeziku na tej povezavi.

Prijave preko spletnega obrazca: https://petra42.typeform.com/to/n6NMjT ali izpolnite PDF PRIJAVNICO.

VABILO S PROGRAMOM

 

 

 

22.6. / Strokovna ekskurzija – Razvoj kolesarskih destinacij 4/3

Pred nami je nova strokovna ekskurzija, katere namen je ogled nekaterih primerov dobre prakse pri razvoju kolesarskih produktov. Pogledali si bomo, kako to precej uspešno počnejo v sosednji Avstriji, v deželi Koroški, za različne ciljne kolesarske skupine.

Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turistično Agencijo GoodPlace, bo izvedena v sredo, 22. junija 2016.

Prijave zbiramo do 10. 6. oz. do zapolnitve prostih mest na avtobusu in teh je le še nekaj!

VABILO s predvidenim programom

PRIJAVNICA

DOGODKI DRUGIH

24.5 / Mednarodna konferenca Aktivni.vsi 5/1

Sektor za enake možnosti pri MDDSZ vas v torek, 24. maja 2016, vabi na mednarodno konferenco Aktivni.Vsi na temo usklajevanja družinskega in poklicnega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu (Golfska dvorana Golf Arboretum Volčji Potok).

Namen konference je predstaviti in deliti znanje, izkušnje in prakso različnih domačih ter tujih pristopov k bolj enakovredni delitvi skrbstvenega (in gospodinjskega) dela med zaposlenimi očeti in materami zlasti mlajših otrok. Govorke in govorci prihajajo z Islandije, Švedske, iz Velike Britanije ter Slovenije. Poleg prakse in izkušenj tujih držav bodo predstavili tudi nekaj zadnjih slovenskih raziskav na temo dejavnega očetovstva oziroma usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter spregovorili o tem, kako dejavni so slovenski očetje v praksi, kje so priložnosti in kje izzivi za delodajalce, da zaposlenim olajšajo usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, kaj s tem pridobijo delodajalci in kako lahko to temo naslovijo lokalna skupnost ter njene institucije.

Kotizacije ni, prijave so obvezne na naslov pia.azman@gov.si.

Prijavnica

Vabilo s programom

Sodelujte! Javno posvetovanje o interoperabilnosti v Evropi 5/3

Evropska komisija trenutno pregleduje Evropsko strategijo interoperabilnosti (EIS) in Evropski interoperabilnostni okvir (EIF).

Splošni cilj pregleda in posvetovanja je zagotoviti obstoj koherentne vizije o interoperabilnosti v EU v zvezi z interakcijo med evropskimi javnimi upravami ter med njimi in državljani in podjetji. To je mogoče storiti s posodobitvijo in razširitvijo Evropskega interoperabilnostnega okvirja (EIF) in posodobitvijo Evropske strategije interoperabilnosti (EIS), s pregledom trenutnega sporočila “Za interoperabilnost evropskih javnih storitev“, COM (2010) 744.

Komisija ocenjuje, da je pregled potreben:

 • za uskladitev z nedavnimi razvojnimi politikami, npr. politika enotnega digitalnega trga (DSM), revidirana direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, itd,
 • za uskladitev z nastajajočimi tehnološkimi trendi (cloud computing, veliki in odprti podatki, itd) in
 • za večji poudarek na izvajanju EIS namesto preprostem usklajevanju z nacionalnimi pristopi o interoperabilnosti.

Vljudno vabljeni, da z vašim mnenjem o tem sodelujete na javnem spletnem posvetovanju, ki bo trajalo do 29. junija 2016.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/4

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

7.6./ DELI dogodek - sodelovanje različnih tipov organizacij 5/5

Obveščamo vas, da CMEPIUS, skupaj s CNVOS in Zavodom Movit pripravlja DELI dogodek z naslovom: DELI, POVEŽI, DOSEŽI… PIKO NA i!, ki bo potekal 7. junija 2016, v hotelu Sheraton v Ljubljani (bivši Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana).

Namen dogodka je spodbujati sodelovanje različnih tipov organizacij (izobraževalnih, nevladnih, mladinskih, lokalnih, občin itd.) v okviru različnih evropskih programov financiranja.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij o dogodku najdete v Vabilu.

Vljudno vabljeni!

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 5/6

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

88. seja Vlade RS 6/1

Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Predlog novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka je pripravljen na podlagi ugotovitev delovne skupine in njenih priporočil za poenostavitev metode ugotavljanja katastrskega dohodka. Ureja, da se katastrski dohodek ugotavlja na podlagi podatkov ekonomskega računa za kmetijsko in gozdarsko dejavnost. (Vir: Vlada RS, ab)

Z znižanjem zakonodajnih bremen do prihrankov države

Vlada RS je se je seznanila s poročilom o prihrankih z naslova Znižanja zakonodajnih bremen v obdobju med 2009 in 2015, ki je bilo pripravljeno na podlagi merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS v omenjenem obdobju.

V analizo je bilo vključenih 14 področij, pregledanih 71 zakonov in 3529 podzakonskih predpisov od tega 996 administrativno obremenjujočih predpisov, ki povzročajo dodatne stroške poslovnim subjektom ali državljanom. Analiza je potekala na podlagi evropske metodologije za merjenje administrativnih stroškov in bremen (EMMS). Rezultati kažejo, da je bilo skupno izmerjenih 146 ukrepov in realiziranih 365 mio EUR prihrankov na letni ravni pri čemer realizirani prihranki predstavljajo znižanje zakonodajnih bremen v višini več kot 25 % od ugotovljenih bremen (1,5 mrd EUR). (Vir: Vlada RS, ab)

Demografske spremembe ter njihove ekonomske in socialne posledice

Vlada RS se je seznanila s ključnimi poudarki dokumenta Demografske spremembe ter njihove ekonomske in socialne posledice. Slovenija se, podobno kot večina razvitih držav, sooča s spremembami starostne strukture prebivalstva, ki bodo pri nas še intenzivnejše kot v drugih državah EU. Posledice se že kažejo na številnih področjih, v prihodnjih obdobjih pa se bodo še okrepile. Na trgu dela bo tako zmanjševanje števila delovno sposobnih v naslednjih desetih letih postalo omejitveni dejavnik za gospodarsko rast. Demografska gibanja bodo vplivala tudi na zmanjšanje virov financiranja in povečanje izdatkov za socialno zaščito. Ob tem pa se spreminjajo tudi potrebe na področju stanovanjske, prostorske in regionalne politike. (Vir: Vlada RS, ab)

Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo

Vlada RS je sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. To so območja, na katerih so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo 17 %. To se je zgodilo v Pokolpju, Mariboru s širšo okolico in na območju občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje. Naštetim območjem je Vlada RS s sklepi določila status problemskega območja z visoko brezposelnostjo. Vrednost vseh ukrepov razvojne podpore za vsa tri problemska območja v celotnem obdobju trajanja ukrepov znaša nekaj več kot 303 milijone evrov. Subvencije podjetjem znašajo okoli 56 milijonov evrov, krediti okoli 66 milijonov evrov, olajšave okoli 18 milijonov evrov in sredstva za infrastrukturo okoli 163 milijonov evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

Pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vlada RS se je seznanila z informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od vključno leta 2017 dalje in ugotavlja, da do 30. 4. 2016 ni bilo mogoče skleniti dogovora o postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017–2019. Nadaljevanje pogajanj o postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017–2020 se bo nadaljevalo po uskladitvi sistemskih sprememb Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike 14-20

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta in jo bo objavila v Uradnem listu RS.

S spremembo uredbe se ureja področje finančnih instrumentov in celostnih teritorialnih naložb, podrobneje opredeljuje posredniški organ in njegove naloge, spreminja število posredniških organov, dodaja primera neposredne potrditve operacije, usklajuje določila uredbe z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in ureja upravljalna preverjanja za ukrepe tehnične podpore posredniških organov ter jasneje definira ureditev administrativnih preverjanj. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti

Z Uredbo, ki jo je izdala vlada, se tako določajo: informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o naročilu male vrednosti; informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o oddaji naročila male vrednosti ter informativni seznam naročnikov. (Vir: Vlada RS, ab)

Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. S tem predlogom se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov med drugim dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za upravljavce »komunalnih« odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč in glede na določbo člena, morajo upravljavci za zaprto »komunalno« odlagališče oziroma za tako odlagališče v zapiranju vložiti vlogo za izdajo OVD v 90-ih dneh od uveljavitve sprememb uredbe. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017.

Na javni razpis, katerega vrednost je 350.000 EUR, se lahko prijavijo nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove). MOP želi z razpisom  spodbujati vsebine, ki se nanašajo na trajnostni razvoj na področju varstva okolja, predvsem spodbujanja prehoda na zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo ter na ohranjanje narave. Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov projekta.

Vloge morajo biti na MOP, Dunajska cesta 48, Ljubljana, posredovane najkasneje do 3. junija 2016 do 12.00 ure.

MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kot tudi za naložbe na področju gozdarske mehanizacije in opreme ter gozdne infrastrukture.

Podaljšani roki za oddajo vlog na javne razpise bodo za vse javne razpise, razen za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj, objavljeni v petek, 15. 4. 2016, v Uradnem listu RS. Za javni razpis, ki se nanaša na predelavo, trženje oziroma razvoj, pa bo sprememba javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena v petek, 22. 4. 2016.

Roki za oddajo vlog na javne razpise se bodo podaljšali, kot sledi:

 • Pri javnem razpisu za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 20. 4. 2016 na 18. 5. 2016.
 • Pri 1. javnem razpisu za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 28. 4. 2016 na 1. 6. 2016.
 • Pri javnem razpisu za podukrep 8.6 – za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje s 15. 4. 2016 na 16. 5. 2016.
 • Pri javnem razpisu za podukrep 4.3 – za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 22. 4. 2016 na 23. 5. 2016.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Zmanjšanje brezposelnosti mladih in vzpostavitev zadruge 7/5

Splošni cilj razpisa je vzpostavitev dobre prakse v boju proti brezposelnosti mladih. Upravičeni so prijavitelji s sedežem v EU.  Skupni proračun za sofinanciranje projektov je 450.000 €. Najdaljše trajanje projekta je 12 mesecev. Stopnja sofinanciranja EU je do 70% celotnih stroškov ukrepa.

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov je na voljo tukaj. Rok za oddajo vlog je 30.6.2016 ob 17.00 uri.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/7

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

NOVICE DRUGIH

V Sloveniji indikatorji e-uprave padajo 8/1

Evropska komisija je objavila letno posodobljene Podatkovne biltene e-uprave 27 držav članic EU in nekaterih dodatnih držav. Podatki za vsako državo, predstavljeni na nekaj 40 strani, zagotavljajo zgoščen pregled trenutnih dejavnosti e-uprave v posamezni državi. Vsak informativni bilten vsebuje poglavje o nacionalni strategiji eUprave, temeljno zakonodajo, glavne akterje, infrastrukturo in storitve, ponujene državljanom in podjetjem.

Za vpogled v podatkovni bilten za Slovenijo (v angl. jezku) >klik tukaj<

% POSAMEZNIH UPORABNIKOV E-OBRAZCEV

 

Problemi uporabe nekaterih storitev zaradi omrežja HKOM 8/2

Iz Ministrstva za javno upravo sporočajo:
“dne 11. 5. 2016 smo prejeli elektronsko sporočilo o slabem delovanju komunikacijskega omrežja HKOM v smislu dolgih odzivnih časov in občasnih prekinitvah delovanja nekaterih storitev, ki jih občinski javni uslužbenci in občani uporabljajo preko omenjenega omrežja pri zunanjih ponudnikih storitev.
Obveščamo vas, da Ministrstvo za javno upravo izvaja prenovo komunikacijskega omrežja, ki vključuje tudi prenovo opreme za zagotavljanje njegove varnosti. Vzrok za slabo delovanje HKOM omrežja je v  napaki na delu naprav za zagotavljanje varnosti komunikacijske infrastrukture Ministrstva za javno upravo.
O omenjenih težavah pri delovanju komunikacijskega omrežja je bil obveščen proizvajalec predmetne opreme, ki je zagotovil, da bo napaka odpravljena do konca maja 2016.
Za neljube težave, ki so posledica napake na omenjeni opremi, se vam iskreno opravičujemo.”

Pisni odgovor MJU je dostopen na tej povezavi (odgovor-HKOM-160516_P)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.