V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BREŽICE, LENDAVA IN TRNOVSKA VAS.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

Dogodki:

Zakonodaja:

Povpraševanje:

 

NOVICE SOS

Predstavniki občin pri predsedniku Ustavne komisije o novem predlogu ustavnega zakona 1/1

V petek, dne 21.10.2016, je potekalo drugo srečanje s predsednikom Ustavne komisije dr. Brglezom na temo ustavnega zakona o pravici do pitne vode. V imenu Skupnosti občin Slovenije so se srečanja udeležili predsednik SOS, Bojan Kontič, Leo Kremžar, pooblaščeni predstavnik SOS na področju GJS in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS. Pogovor je tekel o novem predlogu Strokovne komisija za pripravo osnutka ustavnega zakona z besedilom člena in variantno rešitvijo novega 70.a člena Ustave RS. Predlagano besedilo lahko najdete s klikom tukaj.

Predstavniki SOS so izpostavili, da predlagano dikcijo novega 70.a člena Ustave RS, da ima vsakdo pravico do pitne vode, razumemo kot pravico do vode v skladu z mednarodnimi standardi, to je, z zagotovitvijo dostopa do pitne vode izven bivališča v primeru oddaljenosti in ne kot obveznost zagotavljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma pitne vode iz javnih vodovodov za vse prebivalce. Poudarili so, da nova ustavna ureditev ne bi smela poseči v možnost samooskrbe ali lastne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Upoštevaje osnovno intenco spremembe ustave, da se zaščiti vodne vire pred privatizacijo in se tako v prvi vrsti zagotovi dovolj pitne vode za prebivalke in prebivalce Republike Slovenije, so se predstavniki občin zavzeli za dikcijo, po kateri so vodni viri  javno dobro v upravljanju države – saj se že dogajajo izrazite podnebne spremembe in je realno pričakovati, da bomo v prihodnosti morali posegati tudi po alternativnih možnostih za prednostno oskrbo prebivalstva, zato bi bilo nedopustno zaščititi le naravne vodne vire, ne tudi »grajene« (zbiralniki ipd.). Predstavniki občin so na sestanku izpostavili, da lokalne skupnosti podpirajo vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS, prav tako podpirajo predpostavko, da morajo vodni viri biti prednostno in trajnostno namenjeni oskrbi prebivalstva/gospodinjstev s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev ter živali, ter , da vodni viri ne smejo biti tržno blago. Ker jih upravlja država, ki mora z viri ravnati gospodarno, ima sicer pravico in dolžnost, da tudi z viški količin vode, ki niso namenjeni oskrbi ljudi in živali in jo je možno trajnostno izkoriščati, gospodari, kar pomeni, da lahko podeljuje odplačne koncesije za njeno rabo. Vendar to ne pomeni, da gre za tržno blago.

Če je pri prvih treh točkah predloga besedila ustavnega zakona v večji meri bil izražen konsenz, temu ni tako v delu, ki se nanaša na oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ki bi jo odslej naj zagotavlja država preko neprofitne javne službe. Predlagano ureditev so predstavniki občin ostro zavrnili, saj pomeni prenos sedanje izvirne pristojnosti za urejanje javne službe oskrbe s pitno vodo z občin na državo, ki bi jo država izvajala v obliki neprofitne javne službe. Zahtevali so, da zagotavljanje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo ostane v izvirni pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, kar je ustrezna in v evropskem prostoru običajna in razširjena ureditev. Prav tako so opozorili, da izraz neprofitna javna služba pomeni, da se le-ta lahko izvaja le v okviru javnega zavoda/režijskega obrata, kar pa bi pomenilo, da sedanji izvajalci ne bi mogli več izvajati javne službe, to pa pomeni rušitev dosedanjega sistema izvajanja te javne službe.

Predsednik Ustavne komisije Državnega zbora, dr. Brglez je povedal, da je strokovna komisija zaključila delo, zato bo sedaj sledil politični del obravnave. V torek se bo sestala Ustavna komisija, na kateri se bodo deležniki, tudi Skupnost občin Slovenije, lahko opredelili do besedila ustavnega zakona. Ker bi naj bil ustavni zakon sprejet do konca tega leta, ponovno pozivamo vse občine, da se na sejah občinskih svetov opredelite do njegove vsebine. V ta namen smo vam v Skupnosti občin Slovenije po elektronski pošti že posredovali obrazložitve in predlog sklepov za občinske svete (19. 10. 2016).

SOS zavrnila navedbe o slabem izvajanju storitve oskrbe s pitno vodo 1/2

Obveščamo vas, da smo v sklopu razprav in izjav medijem v zvezi z vpisom pravice do pitne vode v Ustavo RS zasledili navajanja člana Ustavne komisije RS, Mitja Horvata, da lokalne skupnosti oskrbo prebivalstva s pitno vodo ne izvajajo v zadovoljivem obsegu ali storitev ni izvedena dovolj kvalitetno, kar navaja kot enega izmed argumentov za nujnost ustanovitve državne neprofitne javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in dodatnega nadzora.

V Skupnosti občin Slovenije smo se na te očitke odzvali in v dopisu Ustavni komisiji, omenjene navedbe ostro zavrnili ter zahtevali, da se navedbe konkretizira, saj smo prepričani, da občine svoje naloge in obveznosti do občank in občanov na področju oskrbe s pitno vodo izvajate kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Novi predpis s področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in občin 1/3

Dne 20.10.2016 je na Ministrstvu za javno upravo potekal prvi usklajevalni sestanek glede besedila osnutka predloga Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, na katero je Skupnost občin Slovenije že v mesecu juniju posredovala pripombe in stališča občin.

Prisotni predstavniki skupnosti so na sestanku predstavili in pojasnili svoja stališča in predstavili problematiko v zvezi z izvajanjem sedaj veljavnega zakona, katere je potrebno upoštevati in rešitve vključiti v nov predpis. Ministrstvo bo v največji meri izpostavljeno poskušalo vključiti v sam predlog. Nov osnutek prejmemo v kratkem.

Predhodno usklajevanje osnutka predloga novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)

Seja Komisije za občinsko inšpekcijsko službo SOS na temo predloga Gradbenega zakona 1/4

V sredo, 19.10.2016, je na občini Trzin potekala seja Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS. Na začetku seje je predsednica komisije, Irena Karčnik, povzela stališča in pripombe, ki jih je komisija podala na prejšnji predlog Gradbenega zakona, ter izpostavila, da dosti pripomb in predlogov ni bilo upoštevanih.

Člani komisije so v nadaljevanju obravnavali nov predlog Gradbenega zakona, predvsem v delih, ki se nanašajo na naloge in obveznosti občinskih inšpektorjev. Strinjali so se, da so opredelitve v zakonu glede finančnih posledic zavajajoče, saj ne predvidevajo negativnih finančnih posledic za občine. Člani so predvsem izpostavili, da ne le, da se za delo občinskih inšpektorjev ne predvideva dodatnega kadra, torej občine bi naj izvajale dodatne naloge z obstoječim kadrom, med tem ko je dodatni kader predviden le za delo gradbenih inšpektorjev in v upravnih enotah, pač pa tudi ni predvidenih dodatnih sredstev in se pričakuje, da se bodo občinske službe financirale s sredstvi iz glob. Pri tem so člani še posebej poudarili, da namen glob ni financiranje dela inšpektorjev kot tudi namen inšpekcije ni pridobivanje glob, temveč vzpostavitev reda, usmerjanje in opozarjanje pri kršitvah.

 

 

Zaključena Primerjalna analiza službe ravnanja s komunalnimi odpadki za 2014 1/5

Obveščam vas, da je zaključena projektna naloga Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki analizirajo izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in sicer za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Primerjalna analiza vključuje 42 izvajalcev javne službe, ki izvajajo storitve ravnanja s komunalnimi odpadki v 164 občinah, ter tako omogoča celovit in reprezentativen pogled na pogoje in stroške izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v slovenskem prostoru.

Poročilo primerjalne analize ravnanja z odpadki za leto 2014 je bilo z navedbo oznake podjetja posredovano direktorjem  izvajalcem javnih služb, ki so sodelovali v analizi ter direktorjem občinskih uprav in županom občin, za katere posamezni izvajalec zagotavlja javne službe ravnanja z odpadki.

V letu 2016 štiri nove, mladim prijazne občine 1/6

MPO5letInštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja že peto leto zapored podeljuje certifikat Mladim prijazna občina. Komisija za certificiranje mladim prijaznih občin je odločila, da v letošnjem letu certifikat pridobijo  4 nove občine. Na razpis se je letos prijavilo 8 občin, izmed katerih so naziv Mladim prijazna občina 2016−2020 prejele Občina Jesenice, Občina Radovljica, Mestna občina Koper in Mestna občina Novo mesto.

Pomemben napredek na področju urejanja področja mladine na lokalni ravni je letos dokazala Občina Hajdina, ki je komisijo prepričala, da ji izjemoma podeli posebno priznanje: priznanje za izkazan pomemben napredek pri urejanju področja mladine.

Vsem občinam dobitnicam iskreno čestitamo!

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih 2/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se spreminja 23. člen ZKZ, na način, da se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo uvrsti na 2. mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč.

Besedilo predloga sprememb najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka, 27.10.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Nov predlog Uredbe o pitni vodi 2/2

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje po usklajevalnem sestanku 14. 10. 2016, posredovalo novo verzijo predloga Uredbe o pitni vodi. Predlog najdete tukaj (verzija sledi spremembam).

Ker želi ministrstvo za zdravje s postopkom priprave vladnega gradiva za sprejem te uredbe nadaljevati še ta mesec oziroma najkasneje v začetku novembra, vas prosimo, da nam čim prej sporočite morebitne dodatne pripombe, posebej sprejemljivost 9. člena, najkasneje do petka, 28.10.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

Predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih v ponovni obravnavi 2/3

Obveščamo vas, da so bili s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v javno obravnavo in medresorsko razpravo ponovno dani predlogi treh novih zakonov – Zakon o urejanju prostora (ZUreP s kazalom ), Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Kot najpomembnejši podzakonski akt gradbenega zakona prilagamo tudi pravilnik o projektni dokumentaciji  s pripadajočo prilogo A, kot sestavni del pravilnika.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe na zakonske predloge najkasneje do srede, 2.11.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da jih bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 4.11.2016) na MOP.

 

Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam 2/4

Obveščamo vas, da se nahaja v javni razpravi Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam.

Do datotek dostopate s klikom na spodnje povezave:

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe najkasneje do četrtka, 17.11.2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si,  da jih bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 21.11.2016) na MOP.

Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe CLLD 2/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Besedilo najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da besedilo predloga preučite in nam vaše morebitne pripombe/stališča posredujete najkasneje do četrtka, 24.11.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

ODPRTO - Programska oprema za vodenje sej občinskega sveta 3/1

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine po pridobitvi informacij v zvezi z uporabo programov za vodenje občinskih sej. Vljudno vas naprošamo za sodelovanje tako, da nam na zastavljeno vprašanje odgovorite preko spletnega vprašalnika, objavljenega na TEJ POVEZAVI.

Vljudno naprošamo za povratno informacijo najkasneje do četrtka, 27.10.2016.

ODPRTO - Problematika parkiranja tovornih vozil 3/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju dopisa, ki se nanaša na problematiko parkiranja tovornih vozil (glede pristojnosti organov nadzora) ostalim občinam članicam SOS.

Dopis občine najdete tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore na izpostavljeno problematiko v dopisu do četrtka, 27.10.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Novoletna in protokolarna darila 3/3

Skupnost občin Slovenije je na občine članice naslovila povpraševanje v zvezi z novoletnimi in protokolarnimi darili.

Vprašanja so se glasila:

 • Ali imajo občine ob koncu leta za občinske svetnike, člane občinskih teles, direktorje javnih zavodov in drugih institucij, … predvidena novoletna darila, in v kakšni vrednosti.
 • Kako imajo urejeno glede pošiljanja novoletnih voščilnic (ali pošiljajo po navadni pošti, po e-pošti ali ta sredstva namenijo za dobrodelne namene)?
 • Ali župan podeljuje protokolarna darila? Za kakšen namen in v kakšni vrednosti?

Odgovore oziroma prakso občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

25.10. / Konferenca “Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami” 4/1

V torek, 25. oktobra 2016, bo v Celju potekala konferenca z naslovom “Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami” (New practices of public green space management). Namen konference je nasloviti izzive, s katerimi se srečujejo slovenska mesta pri upravljanju z javnimi in drugimi zelenimi površinami, predstaviti tuje izkušnje in spregovoriti o praksi urejanja javnih zelenih površin ter o možnostih za razvoj bolj vključujočega upravljanja z njimi.

Vabilo.

Dogodek je brezplačen, vendar je obvezna prijava (preko spletnega obrazca ali na naslov petra.ockerl@ipop.si).

Vljudno vabljeni!

Prav tako vas obveščamo, da bo dan kasneje, 26. oktobra 2016, na Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekal mednarodni dogodek Seminar on Innovative urban green space planning and governance in the EU cities. Za brezplačni dogodek je prostih 5 mest, prijave sprejemajo na rozalija.cvejic@bf.uni-lj.si, do 14. oktobra 2016.

25.10. / Vabilo na zaključek in tiskovno konferenco projekta “Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce” 4/2

Razvojna agencija Savinja, skupaj s partnerji, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem regionalnih razvojnih agencij Slovenije in Združenjem območnih razvojnih agencij Slovenije – ZORA, pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije, vabi na

zaključek in tiskovno konferenco projekta 
“Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce”,
ki bo potekala v torek, 25.10.2016, med 10. in 13. uro, v Žalcu, v dvorani Razvojnega centra informacijsko – komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec (Aškerčeva 4a).

Vabilo najdete TUKAJ.

Udeležba je brezplačna. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 24.10.2016 na naslov ra.savinja@ra-savinja.si.

Vljudno vabljeni!

26.10. / Delavnica o obveznostih občin ZEKom-1 kot investitorjem v GJI 4/3

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije organizira za predstavnike občin delavnico o obveznostih, ki jih Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) nalaga lokalnim skupnostim kot investitorjem v javno gospodarsko infrastrukturo.

Delavnica bo potekala sredo, 26. 10. 2016 ob 11.00 uri v dvorani Horus, Austria trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Delavnica bo predvidoma trajala 3 ure.

Udeležba je brezplačna, zaradi zagotovitve prostih mest pa prosimo, da udeležbo potrdite na naslov info.box@akos-rs.si (s kopijo na silvester.staric@akos-rs.si) ali na telefon 01/583 63 56, do petka, 21. 10. 2016. Vabilo, gradivo-obveznosti občin.

26.10. / Vpliv sprememb in izhodišč na področju javnih financ za občine 4/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predstavnicama Ministrstva za finance organizira posvet na temo sprememb in izhodišč na področju javnih financ ter njihovega vpliva na financiranje občin in posrednih proračunskih uporabnikov ter za pripravo proračunov. 

Posvet bo potekal v sredo, 26.10.2016 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 24.10.2016 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

27.10. / Posvet Javno financiranje programov nevladnih organizacij na lokalni ravni 4/5

Skupnost občin Slovenije in CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij vas vabita na konferenco  JAVNO FINANCIRANJE PROGRAMOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI, ki bo potekala v četrtek, 27. 10. 2016, v hotelu MONS (Pot za Brdom 4) v Ljubljani.

Čas priprave javnih razpisov se bliža, zato želimo občinam omogočiti, da na konferenci, ki je namenjena tako županom kot občinskim uslužbencem, ki se ukvarjajo s pripravo razpisov, izmenjajo svoje izkušnje in dobre prakse o različnih vidikih izvajanja javnih razpisov ter se podrobneje seznanijo s pravnimi okvirji javnega financiranja kot tudi s pogledi nevladnega sektorja na javno financiranje.

Z nami bodo na posvetu predstavniki Ministrstva za finance ter predstavniki MO Kranj, MO Maribor, MO Novo mesto, Občine Postojna in Logatec ter predstavniki CNVOS.

Dogodek je brezplačen, zardi zagotovitve prostih mest pa vas prosimo, da nam svojo udeležbo (število in imena udeležencev) sporočite na maja.sporn@cnvos.si, najkasneje do 25.10.2016. Vabilo s programom 

9.11. / Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest in odškodninska odgovornost na javnih cestah 4/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Direkcijo za ceste in Odvetniško pisarno Jernejčič in partnerji organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest in odškodninska odgovornost na javnih cestah.

Posvet bo potekal v sredo, 9.11.2016 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 7.11.2016 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

10.11. - 11.11. / 27. Posvet Poslovanje z nepremičninami 4/7

V četrtek, 10.11., in v petek, 11.11.2016 bo v Portorožu potekal tradicionalni 27. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije.

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Posvet je tako predvsem namenjen pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi. Hkrati pa predstavlja tudi možnosti za seznanitev stroke in drugih akterjev na tem področju z aktivnostmi za uresničevanje sprejete zakonodaje in za iskanje odgovorov na nekatera pomembnejša vprašanja, s katerimi se sooča stanovanjska oziroma prostorska politika države.

Več o posvetu, programu in prijavi na posvet najdete na tej povezavi.

Prav tako vas obveščamo, da imate člani Skupnosti občin Slovenije 10% popusta pri prijavi.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

24.10. / Festival odprtih podatkov javnega sektorja 2016 5/1

Ministrstvo za javno upravo vabi na že tradicionalni FESTIVAL ODPRTIH PODATKOV JAVNEGA SEKTORJA 2016, ki bo v ponedeljek, 24. 10. 2016, ob 13.00 uri, v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana.

Na letošnjem dogodku vas bosta pozdravila g. Boris Koprivnikar, minister za javno upravo in g. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Predstavljene bodo domače in tuje dobre prakse ponovne uporabe odprtih podatkov, med drugim bo del programa namenjen tematiki pametna mesta/skupnosti. Podrobnejši program bo na voljo 12.10.2016.

Vabilo

Program

Prijavite se lahko do 18. oktobra 2016 na naslov odprti-podatki.mju@gov.si.

24.10./ Javna obravnava okoljskega poročila za osnutek načrta upravljanja z morskim okoljem 2016 - 2021 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v okviru postopka priprave načrta upravljanja z morskim okoljem 2016 do 2021, in sicer v okviru celovite presoje vplivov na okolje, izvedlo javno obravnavo okoljskega poročila za osnutek načrta upravljanja z morskim okoljem 2016-2021.

Dogodek je odprt za javnost, zaradi omejenega števila sedežev, vas prosimo, da se prijavite na elektronski naslov adrion@izola.si.

Lokacija: sejna soba Občinskega sveta Občine Izola, Kristanov trg 1, Izola

Več informacij.

 

25.10. / Strokovna delavnica »Energijska prenova javnih stavb – od obvez do uspešne izvedbe« 5/3

Gradbeni inštitut ZRMK v soorganizaciji z GZS, Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala organizirata strokovno delavnico z naslovom »Energijska prenova javnih stavb – od obvez do uspešne izvedbe«, ki bo potekala v torek, 25. oktobra 2016,v prostorih GZS v Ljubljani.

Javni investitorji se srečujejo z vrsto izzivov – na področju priprave projektov, financiranja in uspešne tehnične izvedbe. Po prenovi morajo javne stavbe ustrezati najmanj zakonsko predvidenim minimalnim zahtevam, ob tem pa se odpira tudi vrsta povsem tehničnih vprašanj. Delavnica je namenjena investitorjem javnega sektorja in zainteresirani strokovni javnosti.

Udeležba na delavnici je brezplačna! 

Več si lahko preberete v vabilu, kjer najdete tudi program.

Prijavite se lahko preko spletne povezave do ponedeljka, 24. oktobra 2016 do 13:00. Za več informacij se lahko obrnete na: erika.osolnik@gi-zrmk.si in marjana.sijanec@gi-zrmk.si.

Vljudno vabljeni!

25. in 26.10./ Delavnica o celostnih teritorialnih naložbah 5/4

TAIEX REGIO PEER 2 PEER 25. in 26. oktobra 2016 v sodelovanju z mestom Zagreb organizira delavnico o celostnih teritorialnih naložbah.

Namen delavnice je izmenjati izkušnje pri vzpostavljanju in izvajanju celostnih teritorialnih naložb (CTN) ter izvajanju člena 7 Uredbe o ESRR. Teme delavnice bodo:

 • organizacija CTN na nacionalni in mestni ravni,
 • razvoj dotoka projektov v skladu z trajnostnimi urbanimi strategijami,
 • priprava meril za izbor CTN projektov in
 • razvoj in izvajanje projektov, financiranih iz ESRR in ESS.

Več …

PROGRAM

26.10. / How can citizen’s crowdsourcing foster democracy in Europe? 5/5

Inštitut za elektronsko participacijo in Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo vabita na mednarodno konferenco z naslovom HOW CAN CITIZEN’S CROWDSOURCING FOSTER DEMOCRACY IN EUROPE?, ki bo potekala v sredo, 26. oktobra 2016, s pričetkom ob 9.00 uri v Radisson Blu Plaza hotelu, Bratislavska cesta 8, Ljubljana.

Namen konference je razpravljati o različnih vidikih množičnega sodelovanja ljudi (crowdsourcing) v demokratičnem življenju in političnih odločitvah na nacionalni in evropski ravni, predstaviti praktične primere ter opredeliti okvir za uporabo inovativnih metod elektronske participacije na primeru množičnega sodelovanja v demokratični razpravi o prihodnosti Evropske unije.

Organizatorji ocenjujejo, da je konferenca zanimiva za lokalne skupnosti, saj so teme demokracija, Evropska unija, državljani in digitalne tehnologije. Relevantni so tudi govorci in predstavljeni primeri iz prakse. Vabilo na konferenco se nahaja na tej povezavi.

Na programu konference sta tudi praksa iz MO Maribor in projekt Pametni glas, katerega razvijajo za potrebe zagovorništva občanov na lokalni ravni.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, udeležba je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo za obvezno potrditev udeležbe prek spletne prijavnice do ponedeljka, 24. oktobra 2016.

27.10./ Predstavitev Osnutka Nacionalnega strateškega okvira za prilagajanje podnebnim spremembam 5/6

Ministrstvo za okolje in prostor bo v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in s prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki zagotavlja strokovno podporo procesu, predstavilo osnutek dolgoročnega strateškega dokumenta z naslovom »Nacionalni strateški okvir za prilagajanje podnebnim spremembam«, ki je v javni obravnavi do 21. novembra 2016, ter druge aktivnosti v povezavi s procesom prilagajanja podnebnim spremembam.

Lokacija: Agencija RS za okolje (nova sejna dvorana v prizidku), Vojkova 1b, Ljubljana

Dogodek je odprt za javnost – zaradi omejenega števila sedežev je potrebna prijava na e-naslov matej.kacin@gov.si .

Več informacij in objavljeni dokumenti.

27.10./ Climathon Maribor 2016 5/7

Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve – InTeRCeR v partnerstvu z Mestno občino Maribor organizira Climathon Maribor. Climathon je organiziran v okviru evropske platforme Climate-KIC in  bo potekal od četrtka popoldne neprekinjeno 24 ur. Na dogodek ste vabljeni vsi, ki želite razvijati rešitve za izzive, pomembne za prihodnost drugega največjega mesta v Sloveniji. V tem času bodo organizatorji sodelujočim ekipam nudil strokovno podporo ter ocenjevali ekipe in njihove ideje.

Udeležba je brezplačna, potrebna je prijava, in sicer na tej spletni strani.

Lokacija: Tkalka (drugo nadstropje), Tkalski prehod 4, Maribor.

Tukaj najdete več informacij.

27. in 28.10./ Konferenca in delavnica “Stanovanjske zadruge – priložnost za Slovenijo” 5/8

Na konferenci “Stanovanjske zadruge – priložnost za Slovenijo”, ki bo 27. oktobra 2016 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, bodo predavali strokovnjaki iz Švice, Nemčije in Avstrije. V teh in mnogih drugih evropskih državah so stanovanjske zadruge utečeni modeli stanovanjske preskrbe, ki jih podpirajo javni akterji ali pa aktivistično naravnane strategije “od spodaj navzgor”. Vabljeni strokovnjaki bodo predstavili modele sistemskega financiranja in upravljanja stanovanjskih zadrug, participatorne oblike načrtovanja ter arhitekturo skupnostne stanovanjske gradnje.

Delavnica, ki bo 28. oktobra 2016, bo namenjena izmenjavi izkušenj članic in članov slovenskih skupin, organizacij in mrež, ki so se v zadnjih letih ukvarjali s promocijo in zagonom stanovanjskih zadrug ali skupnostnih oblik gradnje in bivanja. Cilj delavnice je oblikovanje smernic za model stanovanjskih zadrug v Sloveniji.

Vabljeni!

Program

Več na spletni strani Trajekta

27. in 28.10./ Delavnica suhozidna gradnja in mizarska delavnica 5/9

27. in 28. oktobra 2016 bo v Parku Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center, Pr Nanetovh, Matavun 8 potekala delavnica suhozidna gradnja. Suhozidna gradnja je najstarejša oblika uporabe kamna kot osnovnega elementa gradnje, ki se uporablja brez veziva v svoji elementarni obliki.

Prav tako bo 10.-12. novembra in 18. in 19. novembra 2016 potekala Mizarska delavnica, v delavnicah Srednje šole za lesarstvo, Kidričeva 59, Škofja Loka. Delavnica bo namenjena spoznavanju zakonitosti izdelave stavbnega pohištva in njegovi pravilni in učinkoviti obnovi.

Delavnice so brezplačne.

Več o delavnicah in prijavnice najdete na tej povezavi.

3.11. - 4.11. / Zeleni in dostopni turizem, konferenca v Splitu 5/10

Objavljamo pismo/vabilo Evropskega poslanca Igorja Šoltesa:

Želimo Vas povabiti na konferenco z naslovom “Zeleni in dostopni turizem”, ki bo potekala 3. in 4. novembra 2016 v Splitu na Hrvaškem.

Države Jadransko-jonske makroregije imajo ogromno možnosti za povečanje njihove konkurenčnosti na področju turizma, vendar pa ta potencial ostaja neraziskan. Namen konference je predstaviti obstoječe možnosti in priložnosti za dosego turističnega modela, ki bo temeljil na načelih zelenega gospodarstva in dostopa. Na konferenci se bodo zbrali predstavniki evropskih in nacionalnih institucij, podjetniki, predstavniki javnega sektorja in civilne družbe. V okviru konference bo potekalo več  razprav in okroglih miz, na katerih bodo govorci predstavili dobre prakse, kot tudi podjetniške izkušnje in znanje, hkrati pa razpravljali o pomembnosti dveh trenutnih zakonodajnih pobud, ki sta v razpravi v evropskih institucijah – paket, povezan s krožnim gospodarstvom in Evropski akt o dostopnosti. Turizem, ki spodbuja in zagotavlja nediskriminacijo do svojih uporabnikov in ki se razvija v skladu s trajnostjo mora predstavljati prihodnost tega sektorja. Med temami konference bodo tudi zelena javna naročila, lokalna hrana in proizvodnja energije. Namen konference je predstaviti obstoječe možnosti in priložnosti za dosego turističnega modela, ki bo temeljil na načelih zelenega gospodarstva in neoviranega dostopa do turističnih zmogljivosti za vse.

V prilogi vam pošiljamo osnutek programa, več o sami konferenci pa na moji spletni strani http://www.igorsoltes.eu/si/aktualno?item=1167

Udeležba na konferenci je brezplačna; potrebna je le prijava preko online obrazca:  PRIJAVA

Konferenca se bo odvijala v Hotelu Park v Splitu: http://www.hotelpark-split.hr, gostje konference pa imate od 3. do 4. novembra 2016 možnost koristiti popust za hotelsko sobo.

Priložen je bil še obrazec za rezervacijo sobe, ki ga lahko dobite tudi v sekretariatu SOS. Izpolnjen obrazec je treba pošlati po e-mailu na naslov (booking@hotelpark-split.hr) do 18. oktobra 2016.

 

 

10.11. / LIFE delavnica za lokalne skupnosti 5/11

Objavljamo Vabilo na dogodek z naslovom LIFE delavnica za lokalne skupnosti, ki bo potekala v četrtek, 10. novembra 2016 v City Hotelu Ljubljana (Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana), ki smo ga prejeli iz Ministrstva za okolje in prostor.

Vse udeležence vabijo k posredovanju ideje za projekt, ki jim bo v pomoč, da bi lahko čim bolj učinkovito izvedli praktični del delavnice! Svojo idejo (dovolj bo opis na polovici strani) lahko do 4. 11. 2016 posredujete na life.mop@gov.si.
Prijave na dogodek sprejemajo do 4.11.2016 preko prijavnega obrazca.

10.11. / Konferenca Green Mobility 5/12

10. novembra 2016 bo od 9.00 ure dalje v prostorih Ljubljanskega gradu, Grajska planota 1, potekala konferenca Green Mobility. Strokovna konferenca se bo ukvarjala z vprašanjem prihodnosti prometa v mestih in se pri tem opirala na Belo knjigo Evropske komisije iz leta 2011 „Načrt za enotni evropski prometni prostor- na poti h konkurenčnemu in  gospodarnemu prometnemu sistemu”. Po uvodnih govorih strokovnjakov bodo sledile panelne diskusije s konkretnimi predlogi in predstavitev primerov dobrih praks iz različnih evropskih držav.

Udeležba je za predstavnike lokalnih skupnosti brezplačna, potrebna pa je prijava na naslov martina.balazic@institut.ire.eu. Program s prijavnico

10.11. in 11.11./ Slovenski regionalni dnevi 2016 5/13

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalni razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij, vas vabijo na Slovenske regionalne dneve 2016.

Naslov dogodka bo »Regionalna politika za prihodnost – prihodnost za regionalno politiko«, na njem pa bodo obravnavali naslednje teme:

 • Vloga kohezijskih regij v novem programskem obdobju po letu 2020,
 • Vloga Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regionalnem razvoju,
 • Potenciali regionalnega razvoja – od vsebine do oblike.

Več o srečanju in programu si lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov: http://rrs.zrc-sazu.si.

Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijave sprejemajo do petka, 4. novembra 2016 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi:

http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ.aspx.

 

14.11. - 15.11. / Infrastruktura za alternativna goriva v Sloveniji 5/14

Objavljamo vabilo na mednarodno konferenco z naslovom »Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih vozliščih v Sloveniji«, ki bo potekala dne 14. in 15. novembra 2016 v Hotelu Radisson Blue Plaza v Ljubljani. Organizira jo Ministrstvo za infrastrukturo.

Na konferenci bodo obravnavani različni vidiki prehoda na alternativna goriva, zagotavljanja polnilne infrastrukture za alternativna goriva v Sloveniji, izkušnje na tem področju iz tujine in izzivi, ki se še obetajo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. Prijavite se tako, da pošljete izpolnjeno prijavnico na naslov mzi.smzp@gov.si (pošljete lahko izpolnjen obrazec, izpolnjen poskeniran obrazec ali pa samo zahtevane podatke – vaše ime in priimek, organizacija in vaše mesto v njej, elektronski naslov in opomba, če želite tudi aktivno sodelovati na panelih ali okroglih mizah).

Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest.

SEJA VLADE

106. seja Vlade RS 6/1

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. Z uveljavitvijo sprememb zakona bo omogočeno celovitejše in učinkovitejše varstvo gozdov ter tudi učinkovitejše izvajanje ukrepov v primeru prenamnožitve podlubnikov in drugih škodljivcev ali bolezni na gozdnem drevju. Na podlagi zakona bodo zmanjšane tudi administrativne obremenitve podjetij ter lastnikov gozdov glede dokumentacije, ki mora spremljati prevoz gozdnih lesnih sortimentov, kar bo prav tako prispevalo k hitrejši sanaciji gozdov. V zakonu je opredeljen tudi rastiščni koeficient, ki je eden izmed elementov za določitev višine katastrskega dohodka (Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka). (Vir: Vlada RS, ab)

Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015 in Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2015

Vlada se je seznanila z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015 in Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega razvojnega sklada (ERS), za proračunsko leto 2015.

Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb je Vladi RS predstavil pomembnejše ugotovitve letnih poročil za leto 2015, ter tudi zadolžitve na Evropskem računskem sodišču, ki zajemajo vodenje revizij na področju naravnih virov, zagotavljanje kakovosti revizijskega dela Evropskega računskega sodišča ter predstavljanje Evropskega računskega sodišča v mednarodnih delovnih skupinah vrhovnih revizijskih institucij za okoljsko revidiranje.  (Vir: Vlada RS, ab)

Spremembe Uredbe o stanju podzemnih voda

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o stanju podzemnih voda. S predlaganimi spremembami se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva (2014/80/EU) o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem.

Predlog dodatnih sprememb temelji na ugotovitvi, da obstoječa uredba določa način ocenjevanja količinskega stanja podzemnih voda, ki je bil v obdobju od uveljavitve uredbe zaradi razvoja pristopov presežen s sodobnejšim, verodostojnejšim in zanesljivejšim načinom. Predlog posodobitve uredbe je tako zgolj uskladitev slovenske zakonodaje na področju ocenjevanja stanja podzemnih voda z metodološko razvojno stopnjo v Sloveniji in v EU, ki je obstoječa uredba ob svojem nastanku ni mogla niti predvideti. (Vir: Vlada RS, ab)

Spremembe Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (REN).

Za izvedbo prenove je treba najprej zagotoviti ustrezne pravne okvire, zato se predlaga sprejem spremembe uredbe. Prenova bo izvedena v več fazah. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba je podlaga za izvajanje investicijskih javnih razpisov PRP 2014-2020 in črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Uredba je izjemno pomembna in ključna za zagon investicijskega cikla v kmetijstvu, živilsko-predelovalni panogi in na področju gozdarstva, kar je bistveno tudi za doseganje srednjeročnih mejnikov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na osnovi sprejete Uredbe pričelo z zelo intenzivnim ciklom investicijskih javnih razpisov. Terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2016 je objavljen na spletni strani ministrstva. (Vir: Vlada RS, ab)

Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020

Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. Republika Slovenija načeloma podpira predlog Evropske komisije glede vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira. Evropska komisija je namreč ustrezno prepoznala najnujnejše izzive – migracije, mladi, nova delovna mesta, varnost, investicije in rast, ki se jim mora EU posvetiti. (Vir: Vlada RS, ab)

“Goalkeeper – Registrar” med Slovenijo in EEAS

Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu tehničnega dogovora “Goalkeeper – Registrar” med Vlado Republike Slovenije in Evropsko službo za zunanje delovanje.

Programsko okolje “Goalkeeper” je osnovna, spletno zasnovana baza informacij v pomoč državam članicam Evropske unije, Evropski službi za zunanje delovanje in civilnim misijam skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) na področju podpore usposabljanja, iskanja primernih kadrov in razvoja nacionalnih naborov (t. i. rosterjev) za sodelovanje v EU civilnih misijah SVOP. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/1

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva v višini 100 mio EUR.

Več informacij dobite v prilogah (Občine povabilo, Ključni podatki za kreditojemalce, Posebni pogoji) oziroma na spletni strani SID banke.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/2

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 7/5

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 7/6

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/7

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Sprejeta Nova urbana agenda za trajnosten razvoj mest in naselij za vse 8/1

V Quitu, v Ekvadorju, se je 20.20.2016 zaključila konferenca Združenih narodov (ZN) o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju – Habitat III. Eden glavnih ciljev konference je bil tudi sprejetje dokumenta Nova urbana agenda (New Urban Agenda, tudi t.i. Deklaracija iz Quita – Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All). Nova urbana agenda je bila sprejeta in predstavlja skupno vizijo držav članic ZN in politično zavezo za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. To je akcijsko usmerjen dokument, ki opredeljuje skupna merila za doseganje trajnostnega urbanega razvoja ter spodbuja ponovni razmislek o tem kako načrtujemo, razvijamo, gradimo in upravljamo mesta ter kako v njih živimo. Nova urbana agenda ponuja možnost, da se poveča vloga mest pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, in sicer v vse bolj urbaniziranem svetu.

Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – Habitat III
Nova urbana agenda (v angleščini)

Več si lahko preberete tudi na spletni strani MOP.

Platforma YouthMetre za boljše razumevanje potreb mladine 8/2

Platforma YouthMetre je spletno orodje, ki zagotavlja lokalnim oblastem boljše razumevanje potreb mladine in pričakovanj od oblikovanja politike. Združenje ALDA in konzorcij YouthMetre sta ustvarila novo orodje (YouthMetre), da bi zapolnila vrzel med mladino in oblikovalci politike na lokalni ravni. Platforma YouthMetre je spletno orodje, ki zagotavlja lokalnim oblastem boljše razumevanje potreb mladine in pričakovanj od oblikovanja politike.
Orodje lahko najdete na naslednji povezavi: http://youthmetre.eu/youthmetre/.
Orodje lahko pomagate tudi prilagoditi potrebam lokalnih oblasti z oddajo vaših povratnih informacij s klikom na to anketo.

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep dobrobit živali za prašičerejce in govedorejce za leto 2016 8/3

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 14-20 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4 – urnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ.

Obveščamo vas, da je v letu 2016 potrebno usposabljanje opraviti do 15. 12. 2016.

 

Gradiva na temo varno delo v gozdu 8/4

Zavod za gozdove Slovenije je v okviru ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja izvedlo usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu. Ukrep se izvaja na podlagi PRP 2014-2020.

Objavljena gradiva v okviru izvedenih usposabljanj na področju gozdarstva za varno delo v gozdu najdete na tej povezavi.

Pet novih lokalnih akcijskih skupin (LAS) 8/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) potrdilo pet novih lokalnih akcijskih skupin (LAS):

 • LAS Spodnje Savinjske doline,
 • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline,
 • LAS Barje z zaledjem,
 • LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in
 • LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Več informacij najdete na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.