V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE KANAL OB SOČI, MARKOVCI, MOZIRJE IN

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

PREDSEDSTVO SOS

16. seja Predsedstva SOS v Kamniku 1/1

V sredo, 19.4.2017, je v občini Kamnik potekala 16. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri so županje in župani obravnavali:

  • Zakon o javno zasebnem partnerstvu in Zakon o podeljevanju koncesij

Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica direktorata za javno premoženje iz ministrstva za finance in sodelavca z ministrstva za finance so uvodoma izpostavili, da je gradivo v zvezi z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu in Zakonom o podeljevanju koncesij, ki se nahaja v javni obravnavi zgolj delovno gradivo, ki se ga bo glede na prejete pripombe dopolnjevalo. Povedali so, da je bil cilj ministrstva pri pripravi gradiva, da se v Zakonu o javno zasebnem partnerstvu ureja zgolj odnose med javnim in zasebnim delom, v Zakonu o podeljevanju koncesij pa zgolj postopek podeljevanja. Povedali so še, da bosta oba predloga usklajena tudi z Zakonom o gospodarskih javnih službah, ki ga ministrstvo pripravlja sočasno, vendar še ni pripravljen za objavo.

Županje in župani so izpostavili, da sta pripravljena zakona nomotehnično pomanjkljiva, vsebina je nejasna, nedorečena in dvoumna, predvsem pa je potrebno zagotoviti pravno varstvo v Zakonu o podeljevanju koncesij ter presoditi o primernosti Državne revizijske komisije kot organa nadzora za odločanje o zakonitosti postopkov podeljevanja koncesij (brez možnosti rednega ali izrednega pravnega sredstva – polnega sodnega varstva – zoper njeno odločitev). Novi Zakon o javno-zasebnem partnerstvu se sprejema zaradi sistematične normativne ureditve instituta javno-zasebnega partnerstva, saj sedaj veljavni zakon ureja tako koncesijsko partnerstvo kot javno-zasebno partnerstvo. Poudarjeno je bilo, da je razlog za sprejem predpisa lažja preglednost ureditve obeh institutov v ločenih zakonih. V zvezi s tem so županje in župani izpostavili vprašanje smiselnosti sprejema novega zakona, ne da bi se z zakonom dejansko odpravile težave, ki so se pri izvajanju sedaj obstoječega predpisa izkazale za problematične, kot je na primer prenormiranost postopkov za zagotavljanje učinkovite in donosne javne infrastrukture. Županje in župani so poudarili, da bi na podlagi izkušenj bilo smiselno pri manjših projektih postopke poenostaviti in jih skrajšati. S predstavniki Ministrstva za finance je bilo dogovorjeno, da bodo pripombe v javni razpravi preučili in spremembe vnesli v predlog zakona, nato pa organizirali ponovno srečanje s Predsedstvom SOS, kjer bodo predstavljene spremembe zakonodajnega osnutka glede na upoštevane predloge lokalnih skupnosti.

  • Nova Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Člani predsedstva so posebno pozornost namenili obravnavi nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, s katero se bi naj odpravljalo anomalije v plačni skupini B. Za odpravo anomalij bi po predlogu Uredbe bilo potrebno na letni ravni zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.706.463 EUR. Županje in župani so sicer podprli namene odprave anomalij, vendar so obenem poudarili da se spreminjajo plačni razredi vseh direktorjev, razen direktorjev občinskih uprav, pa čeprav so njihove odgovornosti neprimerljivo večje kot odgovornosti direktorjev javnih zavodov. Zato so se člani predsedstva strinjali, da ne podpirajo takšne uredbe za odpravo anomalij, ki ustvarja nove, hkrati pa opozorili, da se zaradi takšnih posegov sistem plač lahko sesuje. Prav tako so ponovno poudarili, da lokalne skupnosti nimajo finančnih zmožnosti za kritje višje uvrstitve plač direktorjev/ravnateljev, katerih plače se financirajo iz proračuna lokalnih skupnosti, saj Vlada RS že več let ne zagotavlja zadostnega financiranja občin, medtem ko jim poskuša vedno znova naložiti dodatne stroške in naloge, tudi skozi predmetno uredbo.

  • Razmejevanja javne službe in tržne dejavnost na področju gospodarskih javnih služb

Aljoša Trtnik in Milena Basta Trtnik, Bonorum d.o.o. sta v nadaljevanju seje predstavila še pomen razmejevanja javne službe in tržne dejavnost na področju gospodarskih javnih služb. Za to področje je namreč pomembno ločeno evidentiranje dejavnosti, saj zagotavlja namensko porabo javnih sredstev ter zmanjšuje tveganja za vračila sredstev.

  • Delo Komisij SOS

Predsedstvo se je seznanilo, da se je sestala Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS, ki je obravnavala predloga novega Zakona o podeljevanju koncesij in novega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, komisija pa se je prav tako opredelila do predloga Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Prav tako se je sestala Komisija za zaščito in reševanje, ki je obravnavala osnutek Zakona o gasilstvu, skupaj s predstavniki Gasilske zveze Slovenije (GZS) in predstavniki Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov (SGRZ). Strinjali so se, da je osnutek zakona premalo ambiciozen, ter izpostavili zahtevo po ohranitvi požarnega pokrivanja, ohranitev izobraževanja poklicnih gasilcev in vzpostavitev kariernega sistema v poklicnih enotah.

***

Na seji predsedstva je Leo Kremžar, predsednik programskega sveta 1. kongresa slovenskih občin, povzel zadnje informacije o prihajajočem kongresu, ki bo potekal v Podčetrtku 16. in 17. maja. Župani so poudarili, da je za iskanje skupnih rešitev pomembna komunikacija občin in države, srečanje pa vidijo tudi kot priložnost, da predstavniki države odgovorijo na odprta vprašanja občin.

Župani so se seznanili tudi z informacijo o vladnem obisku Savinjske regije, ter izpostavili neprimerno prakso delovanja Vlade, ko dogodke na lokalni ravni sklicuje brez predhodnega dogovora z županom občine gostiteljice in opozorili na njihovo splošno ignoranco lokalne oblasti.

Predsedstvo SOS je tudi potrdilo imenovanje predstavnika v Nadzorni odbor Digitalne koalicije, kateri je postal Bojan Sever, župan občine Idrija.

Ne nazadnje pa je predsedstvo govorilo tudi o poteku dogovorov za postopek združitve SOS in ZMOS, ter zaradi potrebne izpeljave postopkov, ki zadevajo združitev predlagalo podaljšanje roka za sklic redne letne skupščine SOS.

Galerija slik

NOVICE SOS

Sestanek komisije SOS za e-poslovanje 2/1

18. aprila 2017 se je v prostorih Microsofta sestala komisija SOS za e-poslovanje na odprti seji, kar pomeni, da so se je lahko udeležili tudi drugi zainteresirani. V uvodu so se podrobneje seznanili s Microsoft Enterprise Agreement. Gre za krovno pogodbo za licenciranje, ki jo je sklenilo Ministrstvo za javno upravo s podjetjem Microsoft za celotni javni sektor, torej tudi občine, ki se izteče decembra 2017. Predstavniki podjetja Microsoft so predstavili novosti in prednosti, ki izhajajo iz takšne oblike sodelovanja. Glede na iztek pogodbe, se že pripravljajo na nova pogajanja, pri tem pa vabijo občine, da se vključijo in izkoristijo priložnosti, ki jih ponujajo. Predstavili so tudi Windows 10. Ta naj bi dobival le posodobitve, pakete novosti, ne bodo več delali novih različic operacijskih sistemov, kar je z vidika posodobitev in povezljivosti zagotovo prednost. Predstavili so tudi orodja za večjo produktivnost, sodelovanje, kot so Ms team, orodje za sodelovanje, video klici in podobno. Predstavili so tudi svojo oblačno infrastrukturo, Azur IaaS javni oblak.

V nadaljevanju, sta se po odmoru pridružila še vabljena gosta, generalna direktorja dveh ključnih direktoratov, za informatiko in informacijsko družbo, na MJU, mag. Jurij Bertok in Marjan Turk.

Mag. Bertok je predstavil novosti glede hibridnega oblaka in stališče do vključevanja občinskih storitev na portal E-uprava. Prisotne je direktor seznanil še z skorajšnjo objavo razpisa za prenovo sistema pisarniškega poslovanja. Željka Kralj iz MO Maribor in predstavnik podjetja Optilab sta predstavila stanje na »projektu« prenosa rešitve za e-razpise v uporabo lokalnim skupnostim. Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo je predstavil izhodišča za pripravo razpisa za Internet stvari, za senzorska omrežja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter podal še kratko informacijo grede razpisa Wi-Fi 4 EU, ki ga je najavila Evropska komisija. Ob koncu je direktor Turk prisotne še pozval k sodelovanju v Digitalni koaliciji in napovedal dogodek, ki bo 4. julija 2017, kjer bodo vabljeni vsi deležniki k razpravi in sooblikovanju prihodnjih aktivnosti na temo dviga digitalnih kompetenc.

Posvet o izjemah od uporabe ZJN-3 2/2

Dne 20.4.2017 je v Celju potekal seminar na temo izjem od uporabe ZJN-3. Predavateljica Milena Basta Trtnik je udeležence seznanila s primeri, ko naročniku ni treba uporabiti pravil ZJN-3, s poudarkom na t.i. “in-house naročilih”. Prav tako so se udeleženci seznanili z javno-javnim sodelovanjem kot izjeme – kaj je, kdaj je dopustno in praktični primeri. Predavateljica je predstavila tudi, katere so storitve, ki so podvržene blažjemu režimu ZJN-3, kdaj in v kolikšni meri se ga uporablja. Na koncu pa je potekal pogovor o t.i. evidenčnih naročilih in v tej zvezi seznanitev s prakso DKOM, upravnega sodišča in računskega sodišča, kaj se šteje kot istovrstnost predmeta naročila in je bila ugotovljena drobitev naročila.

Visoka udeležba na posvetu o novostih ZPPDej 2/3

V Ljubljani je 19. aprila 2017 potekal posvet o izvajanju novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki se ga je udeležilo več kot 150 udeleženk in udeležencev iz različnih občin, komunalnih služb in pogrebnih podjetij.

Državni zbor je namreč 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je decembra lani sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, obenem je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije bila podana zahteva za začasno zadržanje njihovega izvajanja in prednostno obravnavo zahteve.

Ne glede na postopke v teku na Ustavnem sodišču, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti velja in odločitve Ustavnega sodišča ni mogoče v naprej predvideti, zato so SOS, ZOS, ZMOS, Računsko sodišče RS in Pravna fakulteta Maribor organizirali posvet, da se lahko občine in izvajalci pogrebne in pokopališke dejavnosti seznanijo s trenutno veljavnim zakonom ter obveznostmi, ki jih ta prinaša.

Več na tej povezavi

Pripombe SOS glede Predloga ZIPRS1718-A posredovane Državnemu zboru in Državnemu svetu 2/4

 

Skupnost občin Slovenije je na Državni zbor posredovala pripombe na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), nujni postopek, EPA 1890-VII.

Med drugimi pripombami je Skupnosti občin Slovenije ponovno izpostavila, da je izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 € zaradi sprejetja dogovora s sindikati javnega sektorja izrazito linearne narave, saj se izračunava zgolj povprečje. Slovenske občine so zelo različne, tako tudi nekatere zagotavljajo večjo gostoto javnih zavodov v lokalnem okolju kot druge, zaradi česar bodo nosile premo sorazmerno večje breme za zagotovilo plač, za poravnavo katerih pa bodo prejele le povprečno nadomestilo.
SOS je še poudarila, da nekatere občine z dodatnimi 3,50 € sploh ne bodo uspele finančno izravnati povečanja mase plač za zaposlene, njihovo finančno stanje pa bo tako še dodatno poslabšano in oslabljeno, razvoj lokalnega okolja pa bo stagniral. Predlagana sprememba višine povprečnine torej ni skladna s potrebami občin in je ne moremo sprejeti, saj bi, da bi občine lahko pokrile povečane stroške iz naslova plač in drugih dohodkov zaposlenih, potrebovale vsaj dodatnih 5,2 mio. €.
Iz navedenih razlogov Skupnost občin Slovenije v imenu občin članic zahteva dvig povprečnine in ne le finančne izravnave zaradi dogovora s sindikati.

Odgovor MJU na zapis SOS o sestanku na temo ZIN 2/5

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis glede naše novičke o sestanku na MJU glede sprememb predloga Zakona o inšpekcijskem postopku.

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor MJU na naš zapis v katerem so prosili, da objavimo njihov odgovor, ki se nahaja na tej povezavi.

D

Sestanek upravnega odbora Zveze Alpe Jadran 2/6

V Celovcu se je 20. aprila 2017 sestal upravni odbor Zveze Alpe Jadran. Skupnost občin Slovenije skladno z dogovorom z Ministrstvom za zunanje zadeve zastopa Republiko Slovenijo kot članica Zveze, zato se je upravnega odbora udeležila tudi predstavnica SOS. Na srečanju so predstavniki madžarske regije Vaš, ki vodijo tematsko koordinacijsko točko (TCP) Evropa predlagali, da bi se kontaktne točke Europe Direct iz območja Alpe-Jadran, katerih je v Sloveniji 9, sestali junija na Gradiščanskem, da bi izmenjali izkušnje in identificirali skupne potrebe, za morebitne sinergijske učinke, ki bi se lahko udejanjili kot rezultat sodelovanja. Predstavnik Hrvaške Županije Koprivnica Križevci je predstavil tekmovanje Zlato vino Alpe-Jadran 2016. Gostitelji prihodnjega tekmovanja, 2017 bodo Križevci.

Sledila je razprava in izbor projektov, katerih vloge so prijavitelji oddali v spomladanskem razpisu. Odobrenih je bilo 23 različnih projektov v skupni vrednosti skoraj 40.000 evrov, od tega eden za pripravo projektne dokumentacije v višini 2000 evrov, štirje za implementacijo EU projektov, torej projektov, ki so že odobreni za sofinanciranje s strani EU programov, vsi so iz programa ERAZMUS +, v skupni vrednosti 6.000 evrov. Ostalo so sofinancirani skupni projekti, 17 vlog iz različnih področij, kultura in umetnost, kmetijstvo, šport, vključenost, zaščita in reševanje… Seznam je dostopen na tej povezavi.

V zaključku srečanja se je upravni odbor posvetil še pripravam na skupščino, ki bo 22. novembra 2017. Na skupščini bo potrebno imenovati novega predsednika Zveze Alpe Jadran, saj se sedanjemu predsedniku, Petru Kaiserju, deželnemu glavarju Koroške izteče že drugi dvoletni mandat.

 

Upravljanje s polnilnimi postajami za električna vozila 2/7

SOS se je v tem tednu z vprašanjem glede upravljanja polnilnih postaj za električna vozila obrnil na Eko sklad, Ministrstvo za javno upravo in na Ministrstvo za infrastrukturo. Gre za vprašanje, s katerim se srečuje več občin. Preko javnega razpisa Eko sklada so občine namreč pridobile možnost sofinanciranja nakupa polnilnih postaj za električna vozila. Dilema se pojavlja pri upravljanju polnilnih postaj. Ob nakupu polnilne postaje, le-ta postane trajna last občine in v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ureja tudi ravnanje z nepremičninami občin, ni izpolnjenega pogoja, da bi upravljanje polnilnih postaj oddali na trg brezplačno, vendar le ob zaračunavanju najemnine.

Prejeli smo odgovor Eko Sklada.

Na vprašanje so se odzvali tudi iz MJU, Direktorata za stvarno premoženje, zapisali so sledeče:

Glede na navedbe v dopisu ta tematika ne zadeva oddaje nepremičnin skladu ZSPDSLS. Brezplačna uporaba je v urejena v 30. členu ZSPDSLS in v 51. ter 52. členu USPDSLS v navedenih členih je navedeno kdo so upravičenci katerim se lahko odda nepremično premoženja v uporabo, pogoji, kaj je lahko predmet takšne oddaje in obdobje.

Glede na navedeno v dopisu ima vaš predlog bolj vprašanje koncesije saj bodo bodo uporabniki polnilnic izvajali storitve, (oddaja zasebnikom v upravljanje po našem zakonu ni mogoča) in bo to verjetno tudi pogoj za oddajo v najem (brezplačna uporaba tu ni možna). Glede na vaš predlog bi šlo v primeru brezplačne uporabe za nedovoljeno državo pomoč zasebnim podjetjem.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Izvajanje 6. člena Zakona o trgovini – Pisno soglasje LS 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prošnjo po obvestitvi občin s pojasnilom o izvajanju 6. člena Zakona o trgovini, ki se nanaša na izdajanje soglasij občin za prodajo blaga izven prodajaln. Pojasnilo najdete TUKAJ.

Bistveno je, da je treba za prodajo blaga na premičnih stojnicah, s potujočo prodajalno ali s prodajnimi avtomati na zunanjih površinah pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora in lokalne skupnosti, kjer v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja.

V mesecu maju bo potekal koordiniran nadzor s strani Tržnega inšpektorata RS nad tako prodajo.

 

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih 3/3

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih – delovno gradivo. Z vsebinskega vidika predlog pravilnika prinaša manjše dopolnitve rubrik prekrškovnih vpisnikov in pomožnih knjig zaradi uvedbe napovedi zahteve za sodno varstvo ter instituta nadomestnega zapora, v pretežni meri pa gre za redakcijo in uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških.

Osnutek pravilnika z novimi obrazci vam posredujemo spodaj in vas prosimo, da nam posredujete vaše mnenje in morebitne pripombe do 8. 5. 2017 na nslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Obrazec_1

Obrazec_2

Obrazec_3

 

Predlogi ukrepov lokalnih skupnosti v Zakonu o spodbujanju investicij 3/6

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja Zakon o spodbujanju investicij. Namen ministrstva je, da pripravi ukrepe za spodbujanje začetnih investicij in novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami. Z zakonom želijo vse obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje investitorje.

Ministrstvo naproša lokalne skupnosti, da se opredelite do v dopisu navedenih spodbud ter naproša za predloge za izboljšavo obstoječih spodbud. Istočasno MGRT naproša za dodatne predloge, kako bi na lokalni ravni lahko spodbudili začetne investicije, ki bi prispevale h gospodarskemu razvoju občin ter povečanju blaginje prebivalstva. Celoten dopis MGRT najdete tukaj

Vabimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.5.2017.

DOGODKI SOS

10.5. / ODPOVEDANO! – Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom

»Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in

dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«,

ki bo potekal v sredo, 10. maja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/2

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

24.4. - 9.5./ Delavnice za pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 5/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vas vabi na eno od usklajevalnih delavnic za pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 na katerih bodo predstavili:
–        predlog Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 -2021 ter
–        predlog trženjske strategije z usmeritvami programa dela STO za 2018 – 2019.

Srečanja bodo izvedli ločeno, po posameznih destinacijah, po sledečem razporedu:

Destinacija             Datum                         Lokacija
Mediteranska Slovenija ponedeljek, 24. 4. 2017 Postojnska jama, Hotel Jama, pritličje, dvorana Tartarus
Panonska Slovenija ponedeljek, 8. 5. 2017 Ptuj, Hotel Primus
Ljubljana in osrednja Slovenija torek, 9. 5. 2017 Ljubljana, Best Western Premier Hotel Slon

Več o delavnicah in programu najdete v vabilu.

Ker je število mest na delavnicah omejeno, vas prosimo za potrditev udeležbe na naslov: potrditev@slovenia.info. Pri tem obvezno navedite, katere delavnice bi se želeli udeležiti (kraj).

Vljudno vabljeni!

24. -25.4. / Regionalna konferenca na temo socialne ekonomije v JV Evropi 5/2

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vse potencialno zainteresirane seznanja s povabilom Kabineta predsednika vlade, da bo potekala regionalna konferenca na temo razvoja socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi. Konferenco organizira Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami, potekala pa bo 24. – 25. aprila 2017 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kamor ste vabljeni vsi, ki bi želeli aktivno sodelovati in se povezovati na tem področju.

V vabilu je predstavljen namen konference, pristop in način dela na konferenci, program konference ter ostale informacije v zvezi z izvedbo. Konferenca je brezplačna, obvezna pa je prijava, in sicer preko elektronske prijavnice, do katere lahko dostopate v samem vabilu.

5. -7.5 / Jane’s Walk 2017 5/3

Tudi v letu 2017 bodo v organizaciji lokalnih partnerjev potekali urbani sprehodi po Sloveniji. Letos bo globalna akcija potekala od 5. do 7. maja 2017. Doslej so napovedani sprehodi v Celju, Kočevju, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Postojni, Ribnici, Škofji Loki in Tolminu. Več informacij o letošnjih sprehodih bo objavljenih v naslednjih tednih, najdete pa jih lahko tudi na Facebooku.

Več o urbanih sprehodih najdete tukaj.

9.5./ "Evropa - nedokončana mojstrovina: pot do večglasne evropske identitete" 5/4

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Mitje Bervarja, mag. manag. in v prisotnosti EU komisarke gospe Violete Bulc bo v torek, 9.5.2017, potekal dogodek z naslovom “Evropa – nedokončana mojstrovina: pot večglasne evropske identitete” (EU_concert_invite_APP). Vabilo.
Ker je število udeležencev omejeno, prosimo za potrditev udeležbe gospe Tanji Golčman po e-pošti: tanja@abc-accelerator.com.

Vljudno vabljene županje in župani!

9.5. / Delavnica na Dunaju - implementacija Urbane Agende in Jaspers 5/5

Evropska investicijska banka in JASPERS organizirata delavnice o implementaciji EU Urbane Agende, ki bodo potekale 9. maja 2017 na Dunaju. Predstavitev svoje izkušnje bo s poslušalci delila tudi slovenska občina, MO Novo mesto. V primeru vašega interesa za udeležbo vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite na Helini Mand (h.mand@eib.org), z navedbo vašega imena, delovnega mesta in kontaktnih informacij. Za več informacij sta vam na razpolago Joachim Schneider j.schneider@eib.org ali Jeroen Bakker j.bakker@eib.org.

Vabilo, program in dodatne informacije

9.5./ Brezplačna konferenca za oblikovanje projektnih idej v okviru transnacionalnega programa Interreg Območje Alp 5/6

Objavljen je tretji razpis transnacionalnega programa ALPE, v okviru katerega je na voljo 27 milijonov evrov. CNVOS vas 9. maja (natančna lokacija bo javljena naknadno) vabi na brezplačni dogodek, ki bo namenjen iskanju inovativnih povezav med organizacijami z različnih področij in oblikovanju projektnih idej za prijavo na razpis. Dogodek je namenjen tako nevladnim kot vladnim organizacijam, občinam ter  javnim zavodom. Drugi del konference bo namenjen izboljševanju že oblikovanih projektnih idej. Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijavite se lahko preko spletnega  obrazca do 4. maja 2017. Na podlagi kratkega opisa projekta bodo za udeležbo na konferenci izbrali do 20 udeležencev.

12.5. / Krožno gospodarstvo - sistemske spremembe kot pogoj za ustvarjanje investicijskih in zaposlitvenih priložnosti 5/8

Obveščamo vas, da Ministrstvo za okolje in prostor organizira mednarodno konferenco Krožno gospodarstvo – sistemske spremembe kot pogoj za ustvarjanje investicijskih in zaposlitvenih priložnosti / Systemic change for investment and job creation, ki bo potekala v petek, 12. maja 2017 v Mariboru (Hotel Habakuk), s pričetkom ob 9.30 uri, in sicer v okviru krovne konference: 2nd Circular Change Conference: Walking the talk: Enabling Circular Transformation.

Dogodek organizira Ministrstvo za okolje in prostor, platforma Circular Change, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Častno pokroviteljstvo konference je prevzel Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar.

Namen konference je predstaviti premike na področju krožnega gospodarstva ter jih podpreti s predstavitvami konkretnih primerov dobrih praks in povezovanj. Potekala bo v angleščini, zagotovljeno bo tolmačenje v slovenski jezik. Program konference je na voljo na spletni strani www.circularchange.com.

Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava na spletni strani www.circularchange.com, najkasneje do srede, 3. maja 2017.

11.5. / Mednarodna konferenca o participatornem proračunu 5/9

11. maja bo v prostorih Državnega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana, potekala mednarodna konferenca na temo javne participacije v postopku sprejemanja proračuna (participatorni proračun). Konferenco organizira Open Government Partnership – OGP in poteka v soorganizaciji Računskega sodišča RS in Global initiative for Fiscal Transparency – GIFT. Kotizacije ni, dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Obvezne so prijave na: sloaud@rs-rs.si in albertina@fiscaltransparency.net.

Konferenca je namenjena diskusiji in izmenjavi mednarodnih izkušenj na področju vključevanja javnosti v fiskalne politike z namenom spodbujanja uporabe te prakse, saj prinaša pozitivne učinke na področju rabe javnih resursov, boljšo delitev, povečano učinkovitost porabljenih sredstev in bolj efektivno uresničevanje politik.

Vabilo s programom

16.5 / Delavnica o javno-zasebnem partnerstvu 5/10

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira brezplačno delavnico z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodek:

  • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

VLADA RS

131. redna seja 6/1

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti

Vlada je potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti prinaša spremembe, ki pomenijo izboljšanje izvajanja zdravstvene dejavnosti v smeri zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti, strokovnosti in učinkovitejšega nadzora ter ostale spremembe. S predlaganim zakonom se v slovenski pravni red delno implementira tudi evropska Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta. (Vir: Vlada RS, ab)

Novela zakona o vzpostavitvi etažne lastnine

Novela zakona, ki jo je na 131. redni seji sprejela Vlada Republike Slovenije, temelji na enakih načelih kot njegov predhodnik ZVEtL, vendar je bolj kot slednji usmerjen v odpravo administrativnih ovir in v poenostavitve, ki niso v nasprotju s temeljnimi postulati civilnega prava ter niso v škodo namenov, ki jih zasleduje zakon, in pravni varnosti udeležencev teh razmerij. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, EPA 1831 – VII, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložil poslanec Andrej Čuš in v katerem predlaga uvedbo prostovoljnega članstva v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) in ukinitev dosedanjega obveznega članstva. Po mnenju vlade predlog ZKGZS ni primeren za nadaljnjo obravnavo. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-C), prva obravnava, EPA 1837 – VII, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložil poslanec Andrej Čuš in v katerem ocenjuje, da je zemljiška struktura v Sloveniji nezadovoljiva ter da s kmetijskimi zemljišči v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG) gospodarijo gospodarske družbe, zato so kmetijska zemljišča nedostopna družinskim kmetijam. Vlada ni podprla predloga ZSKZ-C poslanca. (Vir: Vlada RS, ab)

Teden RKS in teden solidarnosti

Vlada je sprejela sklep, da bo teden Rdečega križa Slovenije od 8. do 15. maja, teden solidarnosti pa od 1. do 7. novembra letos. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena za humanitarno dejavnost Rdečega križa Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab)

Regionalni razvoj in ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na podeželju

Vlada je sprejela Mnenje k Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s skladnim regionalnim razvojem in ustvarjanjem pogojev za nova delovna mesta na podeželju, ki ga je Državnemu zboru predložil poslanec Andrej Čuš, in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada v mnenju poudarja, da si v okviru omejenih proračunskih možnosti prizadeva za dosledno izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, da je sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in da izvaja aktivno kmetijsko politiko in politiko razvoja podeželja. (Vir: Vlada RS, ab)

 ***

Vlada se je na seji tudi seznanila s Sklepom Državnega sveta Republike Slovenije, ki ga je sprejel na 49. seji pri obravnavi zaključkov Posveta z naslovom Reorganizacija centrov za socialno delo ter sprejela odgovore na pisna poslanska vprašanja poslancev v zvezi s hrambo magnetogramov, zvočnih in drugih gradiv, ki so povezani s postopki javnih razpisov oziroma javnih natečajev, v zvezi z imisijami v okolju, v zvezi z vodovodnimi omrežji, glede smotrnosti sklepanja svetovalnih pogodb v javnem sektorju, v zvezi s postopki imenovanja in razrešitve ravnateljev, v zvezi z učinkovitostjo mladinske politike ter podala informacijo o stališču Republike Slovenije na Predlog Uredbe (EU) o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (e – Privacy). (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Odprto glasovanje za EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/2

Vse, ki ste podali predloge za ogled in predstavitev projekta v okviru letošnjega EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 obveščamo, da je bilo odprto glasovanje. Tisti projekt, ki bo do zaključka glasovanja 8. maja prejel največje število glasov na statistično regijo, se bo kasneje predstavil na dnevih odprtih vrat projektov 9. in 10. junija 2017. Vabimo Vas, da si predlagane projekte ogledate in glasujete.

Tisti, ki ste projekt tudi predlagali, lahko projekt še dodatno promovirate in mu tako omogočite predstavitev na dnevu odprtih vrat. Predlagatelji projektov, ki bodo zmagali v vsaki regiji, bodo prejeli tudi praktično nagrado.

Vse skupaj se odvija na http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017.

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/3

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadransko-jonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVE na program Pioneers into Practice 7/6

Sporočamo vam, da je podaljšan rok za prijave na program Pioneers into Practice, ki je evropski mobilni program za strokovnjake na področju nizkoogljičnosti. Organiziran je s strani Climate-KICa , ustanovljenega s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve.

K čim večji uspešnosti Slovenije kot udeleženke Climate-KICa na tem projektu  lahko prispevate s tem, da se prijavite kot pionir in/ali kot gostitelj v program Pioneers into Practice.

Več informacij najdete tukaj in v predstavitvi.

Program je brezplačen in krije stroške potovanja, nastanitve in prehrane do 2.000 EUR.  

Rok za prijave je podaljšan do 30.4.2017.

Razpis programa Espon – Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve 7/7

Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) je objavil razpis za aplikativni projekt na temo “Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve”. Razpis je objavljen na luksemburškem in evropskem portalu javnih naročil.

Program ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik ter programov s področja prostorskega razvoja, in sicer v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov. Program podpira tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja, ki ima izhodišče v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program aktivno deluje že od leta 2000 in omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja EU in sosednjih držav. Program povezuje celotno ozemlje držav EU ter območje še štirih partnerskih držav Švice, Lihtenštajna, Norveške in Islandije

Rok za oddajo ponudbe je 5. maj 2017.

 

*   *   *

Več informacij o razpisu

Javni poziv za prijavo projektov na ROMACT TCC 7/8

Svet Evrope je objavil javni poziv za prijavo na ROMACT TCC program, ki je namenjen lokalnim skupnostim za boljšo integracijo marginaliziranih skupin, s posebnim poudarkom na pripadnikih romskih skupnosti. ROMACT TCC se izvaja v treh modulih: modul A – Medkulturno izobraževanje, modul B – mediacijski trening, modul C – podpora za transnacionalne študijske obiske. Odprti poziv se nanaša na modula A in B, prijava na modul C bo najavljena v ločenem pozivu.

Javni poziv je objavljen tukaj, na razpolago je tudi vodič za prijavitelje , tukaj pa lahko najdete prijavnico. Vsa vprašanja v zvezi s pozivom lahko naslovite na: romact@coe.int . Izbrani prijavitelji bodo po podpisu pogodbe s Svetom Evrope lahko s 1.6.2017 pričeli z izvajanjem projekta, projekti pa se morajo zaključiti najkasneje do 31.12.2017.

Rok za prijavo je 8.5.2017 do 17.00 ure. Več tukaj

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/9

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok:  1.06.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/10

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Interreg za območje alp 7/11

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski;

Razpis je odprt je za vse štiri prioritetne osi:

Prioriteta 1: Inovativna družba
– Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
– Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
– Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
– Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor

– Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
– Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
– Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije. Rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/12

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/13

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/14

  • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
  • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
  • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
  • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
  • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Vestnik KPK za april 8/1

V osrednji temi aprilske številke Vestnika KPK lahko preberete novice o predlogih komisije za nadaljnje ukrepe v vladnem programu za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2018 ter o predlogih ukrepov za zamejitev korupcijskih tveganj na ravni vlade in ministrstev.

Kot običajno v novicah poročajo tudi o dejavnostih komisije doma in v tujini. Tako so, med drugim, kritično pogledali predlog zakona glede izvedbe investicije v izgradnjo drugega tira, ostro nastopili v dveh primerih prekrškov novinarjev zaradi razkritja prijavitelja, osvetlili delo komisije na področju kadrovanja v državnih družbah in postopkih ugotavljanja nasprotij interesov.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.