V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA ROGAŠKA SLATINA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Delovno srečanje v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo 1/1

Predstavnica Sekretariata SOS se je v sredo, 19.7.2017 udeležila delovnega srečanja v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo na temo sodelovanja z občinami na področju krožnega gospodarstva z namenom osvetlitve vprašanj financiranja in nalog oz. pristojnosti občin. Srečanje je sklical državni sekretar Tadej Slapnik in je potekalo v prostorih Vlade RS v Ljubljani.

Na srečanju so bili ob državnem sekretarju KPV Tadeju Slapniku prisotni: državni sekretar MF Tilen Božič, predstavnik MJU, Službe za lokalno samoupravo Andrej Čokert, predstavnici MOP mag. Janja Kreitmayer McKenzie in Klaudija Merc-Godler, ter s strani združenj Robert Smrdelj, ZOS, Miloš Senčur, ZMOS in Saša Kek, SOS.

Kot iztočnica za delovno srečanje je bil naveden aprila izveden 3. Slovenski Urbani forum, namenjen dialogu s ključnimi deležniki za razvoj mest, izmenjavi dobrih praks in rešitev ter razpravi z župani 11 mestnih občin. Glede na to, da so mesta s svojim ekosistemom ena ključnih motorjev za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo, je bil letošnji forum posvečen krožnemu gospodarstvu v mestih. Med zaključki foruma in okrogle mize županov  so bili s strani županov izpostavljeni nekateri konkretni predlogi iz področja financiranja in zadolževanja občin in financiranja infrastrukture ter področja davkov, ki bi občinam omogočali lažje izvajanje projektov in stimulacije investitorjev za zapiranje finančnih konstrukcij.

Sestanek je bil namenjen izmenjavi informacij o aktivnostih za prehod v krožno gospodarstvo ter pogovoru o pobudah in možnih rešitvah, ki podpirajo tudi krožne modele razvoja. Tako so bile osvetljene možnosti finančnih virov za spodbudo prehodu na krožno gospodarstvo omenjeni finančni mehanizmi EIB, do katerih bi lahko občine dostopale s pomočjo SID Banke, državni sekretar Božič je omenil tudi pričakovanje na pozitiven razplet pogajanj z EU glede ročnosti za večja infrastrukturno-investicijska zadolževanja, kar bi utegnilo pozitivno vplivati tudi na tovrstno zadolževanje občin. V razpravi pa so bili omenjeni še drugi, novi poslovni modeli ob hkratni ugotovitvi kako težko je uvajati novosti v našo togo sistemsko ureditev. Sestanek je bil poln polarno nasprotujočih misli, izredna fleksibilnost družbe zaradi razvoja digitalnih storitev in togost sistema, ki tej fleksibilnosti ne more slediti, hkrati pa k sistemsko zakonodajni togosti nasprotje majhnost Slovenije, ki predstavlja izjemno priložnost za hitro prilagajanje novostim.

Robert Smrdelj je izpostavil problem financiranja krožnih projektov, prav tako pa poznavanja tega novega področja, občine ne vedo kje se takšnih projektov sploh lotiti. Menil je, da bi tovrstne projekte bilo najbolje finančno podpreti v okviru operativnega programa. Saša Kek je povedala, da se SOS v projektu CircE, sofinanciranem s strani Interreg Europe osredotoča prav na Operativni program, kje so priložnosti za prehod občin na krožne modele, kje so ovire in kako jih nasloviti.

Med glavnimi »zaviralci« digitalnega prehoda in prehoda na krožni model v občinah so bili v razpravi izpostavljeni predvsem trije elementi, finance, kompetence in procesi (predpisi). Kot rešitve za slednje so bili omenjeni t.i. peskovniki ali pilotne imunitete. Gre za izvajanje novih, inovativnih pilotnih projektov, ki preizkušajo nove poslovne modele sodelovanja. Med tem, ko so bile večkrat omenjene težave pri izvajanju javno-zasebnih partnerstev se SOS npr. v partnerstvu Urbane Agende za EU za digitalno tranzicijo sooča s težavami evropskih mest pri izvajanju 4P – Public-Privat-People Partnerships. Na tem področju zaostajamo in prepričani smo, da za to niso krive občine, temveč togost sistema in pomanjkanje kompetenc. Za slednjo »oviro« je državni sekretar Slapnik predlagal izkoristiti članstvo Slovenije v Fundaciji Ellen McArthur, kjer je med multiplikatorji tudi SOS. Čeprav se je izobraževalni proces za enega predstavnika sekretariata SOS komaj pričel, se na skupnosti veselimo novih spoznanj. Strokovnjake pa je iz naslova članstva v omenjeni fundaciji že možno zagotoviti za dvig kompetenc v občinah. Državni sekretar Božič je pomanjkanje kompetenc komentiral le z ugotovitvijo, da se je na lokalni ravni število zaposlenih dvignilo in da je stvar občin, kakšne kompetence le-te zahtevajo pri izbiri novih sodelavcev.

Tako zeleno, krožno in pametno so v novih državnih strateških dokumentih ključni smerokazi, ki kažejo kam gre Slovenija in če bi občine odkorakale po svoje bi ne bile več del sistema, ki upravlja to državo. Na srečanju so predstavniki združenj občin morali večkrat ponoviti, da so občine vendar sestavni del javne uprave, ne zunanji partnerji, ali celo zunanji pod-izvajalci za naloge, za katere si trenutno prizadevajo dobiti pošteno plačilo. Združenja občin pa niso sindikati, so le zastopniki tistih, ki v proračunu občutijo posledice pogajanj v katerih niso niti pogajalec.

Področje krožnega gospodarstva je tako kot digitalno področje presečno, posega v razne sektorje ali resorje. Zato je bil eden od zaključkov srečanja dogovor o organizaciji in izvedbi odprtega dialoga med županjami in župani ter Vlado – ministricami in ministri na čelu s predsednikom Vlade RS. Beseda naj bi tekla o razvojnih priložnostih zelenega, krožnega in pametnega ter ovirah, ki jih imajo občine pri udejanjanju le-teh ter konkretnih predlogih za odpravo ovir. Sredi avgusta je napovedano naslednje delovno srečanje namenjeno pripravam na organizacijo dogodka. S strani SOS si bomo prizadevali za pristop, ki bo prinesel učinke, saj menimo, da bi bilo najslabše se zbrati, »pojamrati« in oditi domov brez kakršnih koli sprememb.

Državni sekretar Slapnik je srečanje strnil v potrditev namere organizacije odprtega dialoga županov z vlado, z napovedjo vključitve združenj v pripravo akcijskega načrta oz. t.i. Road-map za krožno gospodarstvo. Zahvalil se je za pobude s strani združenj, nekatere bodo obravnavali že na prihodnji seji odbora partnerstva za zeleno gospodarstvo.

Anketa Pametne občine 1.0 1/2

Občine bi v prihodnosti lahko postale prve “enote sprememb” in pospeševalec inovativnosti, razvoja in sodelovanja ožje in širše skupnosti. Gonilo razvoja pametnih občin in za to potrebne celostne transformacije ste ravno vi! Zato se je SOS odločil zbrati kompetence in pregled stanja v občinah z vprašalnikom. Z analizo skupnih odgovorov bo moč uvideti številne neizkoriščene priložnosti zaposlenih na občinah in predlagati dolgoročne rešitve.

Vljudno naprošamo tiste, ki tega še niste storili, da si vzamete 20-30 minut in s klikom na povezavo spodaj izpolnite vprašalnik. Izpolnite ga v celoti! Vprašalnik je individualen. Zagotavljamo Vam anonimnost in zaupnost posredovanih podatkov. Na koncu zadnjega vprašanja vam bodo na voljo prvi podatki. Te pridobite s klikom na pdf gumb.

Anketa bo na voljo za izpolnjevanje do 31. avgusta 2017. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Višina regresa za prehrano med delom od 1.7.2017 2/1

Obveščamo vas, da je bil v petek, 14.7.2017, v Uradnem listu št. 38/17, objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2017 dalje znaša 3,76 eurov. Opozarjamo tudi, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

Celotno obvestilo si lahko preberete tukaj.

Smernice za učinkovito javno naročanje 2/2

S 1.4.2016 je pričel veljati nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). V juniju je Ministrstvo za javno upravo v tesnem sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije in Združenjem za svetovalni inženiring Gospodarske zbornice Slovenije izdalo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev s ciljem, da pomagajo naročnikom pri pravilnem vodenju investicij.

Z namenom, da bi ugotovili ali sta ZJN-3 in smernice prinesli izboljšanje stanja na področju naročanja arhitekturnih in inženirskih storitev so s 1.4.2016 pričeli spremljati javna naročila na tem področju.

Na naslednjih povezavah najdete:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 2/3

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb v strokovnem in medresorskem usklajevanju pripravilo novo delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.  Temeljni cilji predloga zakona ostajajo enaki in so tako:
– ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,
– modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter
– pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Besedilo novega besedila si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaš odziv najkasneje do srede, 26.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spodbujanju investicij 2/4

 

Sporočamo vam, da je MGRT objavil osnutek Zakona o spodbujanju investicij. V namen oblikovanja predpisa, smo na Skupnosti občin Slovenije predhodno že zbirali pripombe občin članic, ki so bile posredovane ministrstvu, osnutek pa je bil predstavljen tudi Predsedstvu SOS. Posredovane predloge bodo obravnavali skupaj z ostalimi prejetimi predlogi v sklopu javne razprave. Ministrstvo načrtuje medresorsko usklajevanje v mesecu septembru in obravnavo na Vladi RS v mesecu oktobru.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, v kolikor jih še niste posredovali, pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 28.7.2017. 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 2/5

Kot ste seznanjeni je Vlada RS določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih in ga predložila Državnemu zboru. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 7.8.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Prav tako najdete na tej povezavi Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna.

Sprememba ZLS – urejanje participatornega proračuna 2/6

Državnemu zboru RS je poslanec Andrej Čuš predložil Predlog zakona o spremembi Zakona o lokalni samoupravi. Cilj spremembe je začetek urejanja participatornega proračuna. Jasno se definira, da mora imeti vsaka občina v svojem proračunu sredstva namenjena participatornemu proračunu. O višini teh sredstev še vedno odločajo občinski funkcionarji, o namembnosti teh sredstev pa občani.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča pričakujemo najkasneje do torka, 8.8.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 2/7

Obveščamo vas, da je bil v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku na Državni zbor RS vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Cilj predloga je vzpostavitev aktivnejšega trga slovenskih likovnih del in posledično zagotovitev stabilnejših razmer za življenje in delo likovnih umetnikov na ozemlju RS. V predlogu zakona je dodano novo poglavje z naslovom “Umetniški delež v javnih investicijskih projektih”. Med drugim pa je predviden tudi inšpekcijski nadzor ter globa, v kolikor odgovorna oseba javnega investitorja ne izvede ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih ukrepih v skladu z določbami zakona.

Celotno besedilo predloga zakona najdete tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 14.8.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

 

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih – javna razprava 2/8

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki prinaša naslednje novosti:

  • z novim 1.ba členom se daje možnost, da se iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, financirajo tudi izgradnja, sanacija in posodobitev vodnih zadrževalnikov, pri čemer morata biti izpolnjena pogoja, da gre za vodni zadrževalnik, ki je v lasti države, in da je vsaj delno namenjen za namakanje kmetijskih zemljišč;
  • sprememba 97.a člena pa poenostavlja (omogoča) prenos lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu na lokalno skupnost na način, da pogodbo o prenosu lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu podpišeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občina.

Celotno besedilo osnutka zakona prilagamo na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo, da pripombe na osnutek novele zakona posredujete do petka, 18.8.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Zakon o socialnem varstvu – reorganizacija CSD-jev 2/9

Obveščamo vas, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSVH), katerega cilj je reorganizacija centrov za socialno delo.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe v amandmajski obliki posredujete najkasneje do torka, 29.8.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Prenovljen Zakon o varstvu okolja v javni razpravi 2/10

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo prenovljen Zakon o varstvu okolja. Osnutek zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu, MOP pa poudarja le nekatere pomembnejše spremembe ali dopolnitve veljavnega zakona.

Povsem na novo je urejena sanacija v preteklosti onesnaženih območij. Odgovornost za sanacijo prednostno nosi povzročitelj obremenitve oziroma lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov ali opuščeno industrijsko območje. MOP bo to območje evidentiral in odgovorni osebi naložil izvedbo predhodne raziskave, s katero se bo ugotovilo, ali onesnaženost lahko ogroža zdravje ljudi ali okolje. Če bodo rezultati preiskave to grožnjo potrdili, bo MOP takšno območje vpisal v register, odgovorna oseba pa bo morala na svoje stroške izvesti sanacijo. Za primer, ko bo morala kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije država, je predviden poseben finančni vir (proračunski okoljski sklad, v katerega naj bi se stekali prihodki iz okoljskih dajatev, ki pripadajo državi). Iz tega vira naj bi se do določene višine in pod določenimi pogoji lahko sofinancirala tudi sanacija območij, za katere nosi odgovornost občina, pa tudi lastnik zemljišča, če ni povzročitelj onesnaženosti.

V osnutku zakona so predlagane tudi spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. Občinam pa so dane tudi nekatere nove pristojnosti, zlasti glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.

Ker zakon, ki ureja postopke insolventnosti, ne ponuja ustreznega okvira za reševanje problematike stečaja in prenosa odpadkov in onesnaženih nepremičnin na državo, MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov.

Prav tako je predlagana sprememba veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in dovoljenj (OVD), zlasti glede sodelovanja javnosti v upravnih postopkih in v smeri združevanja postopkov. Po predlagani ureditvi bodo v postopkih izdaje OVS in OVD za določene vrste naprav ter SEVESO obrate lahko sodelovale tudi civilne iniciative. Upravljavci naprav ali obratov pa bodo na svojo zahtevo lahko v enem samem postopku dobili OVS, gradbeno dovoljenje in OVD za napravo ali za obrat.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 7. septembra 2017.

POVPRAŠEVANJE

Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic 3/1

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po posredovanju informacij glede določitve kriterijev oz meril za podeljevanje naziva častnih članov, občinskih/županovih nagrad, za imenovanje ulic.

In sicer:
»Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper) določene kriterije oz. merila za podeljevanje:

1. naziva častni občan

2. za občinske nagrade – zlate

3. za županove nagrade – srebrne

4. za imenovanje ulic, trgov in parkov.«

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

12.9. / Predstavitev novega Zakona o športu 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič, upokojeno inšpektorico za šport organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Zakon o športu ter vloga in pristojnosti inšpektorata, vezane na lokalne skupnosti.

V novem Zakonu o športu, je število novosti, ki se tičejo občin, saj je z zakonom opredeljen javni interes na področju športa, določeni so pogoji za letne programe športa na lokalnem nivoju in pogoji za sofinaciranje športa na lokalnem nivoju.

Posvet bo izveden v torek 12. septembra v prostorih Avstria Trend Hotela v Ljubljani.

Predavateljem je možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete spodaj.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 4/2

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

13.9. / VABILO Tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS 4/3

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, na TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE OBČIN na 50. MOS, ki bo v sredo,
13. septembra 2017 ob 10. uri v Mali kongresni dvorani.

Jubilejni 50. MOS, ki bo letos v Celju od 12. do 17. septembra, se ponaša s prvo državo partnerico v zgodovini sejma Hrvaško, kar izhaja iz dobrega gospodarskega sodelovanja med državami in odpira nove priložnosti. Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije smo zato letos k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin na MOS povabili stanovske kolege iz sosednje Hrvaške in vas skupaj z Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj vabimo,
da se nam pridružite v sredo, 13. septembra 2017. Naslov letošnjega srečanja in s tem rdeča nit naše razprave bo:
Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?

VABILO ZA ŽUPANJE

 

VABILO ZA ŽUPANE 

 

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 4/4

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

DOGODKI DRUGIH

15.9./ Najava prvega posveta o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050 5/1

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo prvo javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050. Na posvetu bodo obravnavana izhodišča za pripravo modela prostorskega razvoja države. Na podlagi izhodišč bodo po posvetu pripravljeni variantni predlogi modela prostorskega razvoja.

Predlogi modela bodo nato javno predstavljeni in obravnavani na posvetu, ki bo organiziran konec novembra 2017.

Več informacij o najavi posveta najdete tukaj.

21. in 22.9./ Konferenca komunalnega gospodarstva 5/2

Sporočamo vam, da bo Konferenca komunalnega gospodarstva letos potekala 21. in 22. septembra v kongresnem centru v Rimskih Toplicah. Krovna tema letošnjega dogodka bo digitalizacija na področju komunalnih storitev, saj bodo nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, temeljili na digitalizaciji in bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. Z gosti boste lahko spregovorili o tem, kaj pravzaprav je digitalizacija, kakšne poslovne priložnosti omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije ter kako preoblikovati poslovne procese in izboljšati poslovanje. Več informacij je dostopnih tukaj.

VLADA RS

144. redna seja 6/1

Izhodišča za pripravo sprememb proračuna 2018, proračuna 2019 ter razrez proračunskih odhodkov

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019 ter razrez proračunskih odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov. Državnemu zboru bo ob pripravi proračuna predlaga povečanje skupnega obsega odhodkov državnega proračuna, in sicer za 50 milijonov evrov, s čimer bo zaradi višjih izdatkov iz naslova EU sredstev omilila pritisk na nižanje porabe integralnih proračunskih sredstev. Vlada kljub temu ohranja zavezo glede doseganja srednjeročnega fiskalnega cilja, izraženega v strukturnem saldu sektorja država.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v nadaljnji zakonodajni postopek

Vlada je prisluhnila strokovni javnosti in občinam, ponovno pretehtala vse argumente in se odločila, da predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin pošlje v nadaljnji zakonodajni postopek. Nov sistem množičnega vrednotenja bo odpravil neskladja z ustavo in lastnikom dal možnost, da sodelujejo pri določanju posplošene vrednosti nepremičnin. Ta odločitev vlade pa ne pomeni, da bo v tem mandatu uveden davek na nepremičnine.

Vlada določila besedilo novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

V noveli Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) se povečuje učinkovitost javnega naročanja in zagotavlja skladnost z novim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Na podlagi ZJN-3 in ugotovljenih pomanjkljivostih veljavnega sistema pravnega varstva na področju javnega naročanja se s predlaganimi spremembami ureditve zagotavlja večja pravna jasnost, s posameznimi poenostavitvami in novimi instituti ter informatizacijo postopkov pravnega varstva pa tudi večja učinkovitost.

Poročilo o zadolževanju občin

Vlada se je seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2016 ter zadolženosti na dan 31. decembra 2016. Skupna zadolženost občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin se je lani v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 21,4 milijona evrov in je konec leta 2016 znašala 843,9 milijona evrov oziroma 2,12 odstotka BDP. Od omenjenih 843,9 milijona evrov je znašalo stanje dolga občin 710,5 milijona evrov, stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin pa 133,4 milijona evrov. Konec lanskega leta ni bilo zadolženih 16 občin, v letu pred tem pa je bilo takšnih občin 18.

Strategija dolgožive družbe

Vlada je na 144. redni seji sprejela Strategijo dolgožive družbe. Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da na podlagi usmeritev iz strategije pripravijo akcijske načrte s predlogi ciljev in ukrepov za njihovo izvedbo v šestih mesecih po dnevu sprejetja te strategije.

Osnutek Strategije dolgožive družbe je pripravil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ključni poudarki Strategije dolgožive družbe: Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo prebivalstva v Sloveniji. Pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bodo ta gibanja še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trgu dela, izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju, na področju civilnega in političnega udejstvovanja.

Spremembe Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.

Sprememba uredbe se predlaga zaradi uskladitve z Direktivo 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Skladnost z direktivo pomeni tudi predhodno pogojenost za črpanje sredstev iz vseh skladov EU in kreditov evropskih bank.

Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev

Vlada je izdala Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev. Zakon o dimnikarskih storitvah določa, da se znesek za izvedene dimnikarske storitve oblikuje kot zmnožek cene izvajanja dimnikarskih storitev in normativnega števila časovnih enot dela dimnikarskih storitev.

Višino cene vlada določi ob upoštevanju cen storitev dejavnosti, za katere je predpisana podobna raven strokovne izobrazbe. S predlaganim sklepom se predlaga najvišja dovoljena cene izvajanja dimnikarskih storitev, ki znaša 33 evrov (brez DDV) na uro izvajanja dimnikarskih storitev pri uporabniku.

Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vlada se je seznanila z Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja.

Na zadnji seji pogajalske komisije, dne 19.07.2017 sta pogajalski strani ugotovili, da je glede plačne skupine J prišlo do pomembnega zbližanja, vendar pogajanja še niso zaključena. Razhajanje med zadnjim vladnim in sindikalnim predlogom glede plačne skupine J znaša cca 3 mio € (učinek vladnega predloga znaša 24.3 mio €, medtem ko učinek sindikalnega predloga znaša 25,7 mio €).

(Vir: Vlada RS, AB)

AKTUALNI RAZPISI

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 7/1

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih 7/2

V okviru razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih lahko preverite možnost sofinanciranja projektov s področja zaposlovanja mladih

Ciljna skupina Sklada za zaposlovanje so mladi med 15. in 29. letom starosti. Prav tako ciljna skupina vključuje dolgotrajno brezposelne, nizko kvalificirane osebe, delovno neaktivne ženske, ki skrbijo za otroke ali osebe, ki ne zmorejo skrbeti zase, etnične manjšine, vključno s pripadniki romske skupnosti, prosilce za azil, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter invalide.

Višina sredstev v okviru Sklada, ki je na voljo projektom, znaša 60 milijonov evrov.

Rok za oddajo vlog za Javni razpis  je 1. avgust 2017.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom in samim postopkom lahko dobite na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih (www.eeagrants.org/fundforyouthemployment), pri nosilcu Sklada na elektronskem naslovu eeagrants@ecorys.com ali po telefonu na številkah +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ali +35 92 491 75 18.

Odprt razpis za pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA 7/3

Razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, tokrat za obdobje 2017-2021, je ponovno odprt! Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. To so: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

Prav tako je odprt javni poziv za Podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za tiste občine, ki ste certifikat prejele leta 2013 in se vam v letošnjem letu veljavnost izteče.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi.

Rok za prijave je 5. september 2017.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/4

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Konvencija županov razpisuje financiranje twinning programov 7/5

Konvencija županov za podnebje in energijo ponuja mestom, regijam in pokrajinam po vsej Evropi priložnost, da sodelujejo v twinning izmenjavah, katerih namen je povečati zmogljivosti in znanje lokalnih oblasti za ublažitev učinkov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Program je odprt za vse podpisnice konvencije županov ter vse občine, ki še niso del Konvencije županov, pod pogojem, da se pridružijo pobudi pred njihovim prvim twinning obiskom. Razpis omogoča lokalnim oblastem, da sodelujejo v dveh vrstah izmenjav: mentorstvo in izmenjave med posamezniki. Na razpisu bo financiranih skupno 6 izmenjav za občine in 1 izmenjava za pokrajine in regije. Lokalni in regionalni organi, ki se zanimajo za sodelovanje, se morajo prijaviti najkasneje do 15. septembra 2017 do 17.00 ure, tako da izpolnijo ustrezen spletni prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo za občine najdete na naslednjih povezavah: poziv, izbirni kriteriji, spletni prijavni obrazec.

Javni natečaj Evropske komisije za nagrado "#BeInclusive EU Sport Awards" 7/6

Obveščamo vas, da je Evropska komisija razpisala natečaj za nagrado #BeInclusive EU Sport Awards”, preko katere bo nagradila organizacije oziroma projekte, ki uporabljajo moč športa, da bi povečale socialno vključenost marginaliziranih skupin prebivalstva. Evropska komisija v okviru natečaja vabi vse organizacije v Evropski uniji, javne ali zasebne, komercialne ali neprofitne, ki so uspešno razvile športne projekte, katerih cilj je socialno vključevanje, da predložijo svoje pobude in projekte. Projekti bodo ovrednoteni glede na njihov vpliv, sposobnost prenašanja (replikativnosti) in inovativnost.
Rok za prijavo je 15. september 2017.
Več informacij o natečaju je dostopnih na povezavi: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive.

Razpis ROMACT TCC 7/7

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/9

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/10

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

  • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
  • izboljšati zavest o pomenu branja;
  • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
  • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
  • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
  • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
  • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 7/12

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Javni pozivi so objavljeni pod naslednjimi sklopi:

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Dodatne informacije so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Kmalu razpis za WIFI4EU 7/13

S strani predstavništva Evropske komisije smo prejeli obvestilo, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve omreme za WIFI. Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

V shemi bodo lahko sodelovali subjekti z javnim poslanstvom, denimo občine, knjižnice, zdravstveni domovi itd. Sredstva sheme bodo namenjena nakupu opreme in kritju stroškov namestitve (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo lokalni subjekti plačali stroške za povezljivost (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme.

Lokalne organe bo to spodbudilo k razvoju in promociji svojih digitalnih storitev na različnih področjih, denimo e-uprava, e-zdravje in e-turizem.

Celotno objavo in več informacij si lahko pogledate na tej povezavi.

NOVICE DRUGIH

Vprašalnik glede izvajanja ukrepov EU za vključevanje Romov 8/1

Dne 19. 7. 2017  je Evropska komisija začela javno posvetovanje za oceno izvajanja prve strategije Evropske unije (EU) za vključevanje Romov, imenovane Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, sprejete leta 2011. Glavni cilj Okvira je spodbujanje socialne in ekonomske vključenosti Romov, hkrati pa boj proti diskriminaciji. Vlade EU so sredi njegovega izvajanja, zato Evropska komisija želi s tem javnim posvetovanjem
pregledati dosedanje rezultate in opredeliti področja, na katerih je treba storiti več za pomoč Romom.
Javno posvetovanje bo Evropski komisiji pomagalo pri oblikovanju boljše in učinkovitejše strategije za vključevanje Romov tudi po letu 2020. Posvetovanje vključuje vprašanja o tem, kako so evropske in nacionalne politike prispevale k boljši vključitvi Romov v družbo. Prav tako se želi preko posvetovanja pridobiti oceno o učinkovitosti pravnih in finančnih instrumentov, ki so bili vzpostavljeni za podporo vključevanju Romov. K podaji svojega mnenja in ocene so vabljeni tako vsi Romi in Neromi, civilna družba in mednarodne organizacije kot tudi druge institucije in subjekti iz Evropske unije in iz držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji.
Rok za odziv je 25. oktober 2017, vprašalnik pa je na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/info/, oziroma na tej povezavi: tej povezavi.

Odprte prijave za URBACT festival mest 8/2

Od 3. do 5. oktobra 2017 bo v Tallinnu v Estoniji potekal URBACT Festival mest, pod naslovom »Dobre prakse – boljša mesta«.Poudarek konference bo na predstavitvi dobrih praks z vseh koncev Evrope z različnih področij urbanega razvoja – od socialnega vključevanja do lokalnega gospodarskega razvoja, trajnostne rabe prostora, kvalitetnega okolja, mobilnosti in upravljanja mest. Konferenca je namenjena evropskim mestom vseh velikosti in urbanim praktikom, oblikovalcem politik in odločevalcem na lokalni, regionalni, nacionalni ter mednarodni ravni. Festival je dobra priložnost za mreženje, izmenjavo znanj in iskanje novih rešitev za izzive mest.

Ker je število mest za udeležbo omejeno, vas vabimo k čimprejšnji prijavi.

Več informacij v slovenščini in angleščini 

Prijava na festival

Skupnostne dobre prakse na skupnem zemljevidu Slovenije 8/3

Obveščamo vas, da je bila v okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajajo organizacije Umanotera, društvo Focus in PIC, vzpostavljena nova spletna stran Dovolj za vse.

Spletna stran želi skozi predstavitev dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji in predstavitvijo uporabnih do sedaj razvitih gradiv projekta navdušiti in hkrati pomagati lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.
Glavni element spletne strani je interaktivni zemljevid dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji. Predstavlja več kot 40 primerov domačih praks, ki jim je skupno, da so se porodile iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju prebivalcev oz. drugih deležnikov v lokalnem okolju in se nanašajo na področja trajnostnega urejanja prostora, trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov ter participativnega upravljanja.

Zemljevid dobrih praks ni namenjen le informiranju, temveč tudi povezovanju akterjev in medsebojnemu prenosu izkušenj z izvajanjem konkretnih projektov.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.